ธุรกรรม
Download
1 / 17

??????? (??????)... ??????????????????? ??? ???????????????? ????????? ???????????????????????? ???????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

ธุรกรรม (เสี่ยง)... เยี่ยงธนาคารพาณิชย์ โดย นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม. 3 ความรู้สึกสำคัญของผู้เสียภาษี. ไม่ชอบจ่ายภาษี. ไม่อยากเจอเจ้าหน้าที่. ไม่อยากมีความผิด. กิจการของธนาคารพาณิชย์. 1. รับฝากเงิน/ โอนเงิน 2. การให้สินเชื่อ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? (??????)... ??????????????????? ??? ???????????????? ????????? ???????????????????????? ????????????????????' - giorgio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
914849

ธุรกรรม(เสี่ยง)...เยี่ยงธนาคารพาณิชย์

โดย นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


914849
3 ความรู้สึกสำคัญของผู้เสียภาษี

ไม่ชอบจ่ายภาษี

ไม่อยากเจอเจ้าหน้าที่

ไม่อยากมีความผิด


914849
กิจการของธนาคารพาณิชย์กิจการของธนาคารพาณิชย์

1.รับฝากเงิน/ โอนเงิน

2. การให้สินเชื่อ

 • การเรียกเก็บเงินตามตราสาร

 • การรับรองและการค้ำประกัน

 • การลงทุนในหลักทรัพย์

 • ธุรกิจต่างประเทศ (L/C, Forex.)

 • การเช่าตู้นิรภัย รับชำระเงิน บัตรทางการเงิน เป็นต้น

มาตรา 9 ทวิ

พ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505

และที่ ธปท.ประกาศกำหนด


914849
กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

1.รับฝากเงิน/ โอนเงิน

2. การให้สินเชื่อ

 • การเรียกเก็บเงินตามตราสาร

 • การรับรองและการค้ำประกัน

 • การลงทุนในหลักทรัพย์

 • ธุรกิจต่างประเทศ (L/C, Forex.)

 • การเช่าตู้นิรภัย รับชำระเงิน บัตรทางการเงิน เป็นต้น

1. การโอนเงินไปต่างประเทศ

2. การให้กู้ยืม

การรับซื้อขายสิทธิเรียกชำระหนี้

การค้ำประกัน

การลงทุนในหลักทรัพย์

Inter Factoring, Forex.

มาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร


914849
รายได้เยี่ยงธนาคารที่ต้องเสีย SBT

 • ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากการให้กู้ยืมเงิน หรือค้ำประกัน

 • กำไรจากการซื้อขายตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้

 • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

 • กำไรจากการออกตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้

 • รายได้จากการบริการรับส่งเงินตราไปต่างประเทศ

มาตรา 91/5 แห่งประมวลรัษฎากร


914849
การคำนวณภาษีกรณี SBT

ใช้ฐาน =รายรับก่อนหักรายจ่าย

อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ

=3% + ภาษีท้องถิ่น 10% หรือ = 3.3%

มาตรา 91/6 (3) แห่งประมวลรัษฎากร


914849

ธนาคารพาณิชย์

การให้สินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชี

เงินให้กู้

การซื้อ ซื้อลด รับช่วงซื้อลดตั๋วเงินหรือตราสารทางการเงิน

กิจการเยี่ยงธนาคาร

การให้กู้ยืม

ทำไม่ได้

เงินให้กู้ยืม

การออกหรือซื้อขายตั๋วเงิน (รวมการรับช่วงซื้อลดตั๋ว)

1. การกู้ยืมเยี่ยงธนาคารพาณิชย์


914849
1. การกู้ยืมเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

กรณีที่ 1กรรมการ ให้บริษัทกู้ยืม และมีรายได้ตอบแทนเป็นดอกเบี้ย

กรรมการ

ผู้ให้กู้

บริษัท

ผู้กู้

ไม่เสียSBT

เงินส่วนตัว

คู่กรณีเดียว

นานๆ เกิดครั้ง

เงินไม่ส่วนตัว

เป็นธุรกิจ

ทำเป็นประจำ

ถือเป็นรายจ่าย

ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

SBT


914849
1. การกู้ยืมเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

กรณีที่ 2บริษัท ให้กรรมการกู้ยืม และมีรายได้ตอบแทนเป็นดอกเบี้ย

บริษัท

ผู้ให้กู้

กรรมการ

ผู้กู้

ไม่เสีย SBT

คู่กรณีเดียว

นานๆ เกิดครั้ง

เป็นธุรกิจ

ทำเป็นประจำ

 • ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

SBT

สถาบันการเงิน

บ.ประกันชีวิต

SBT


914849
1. การกู้ยืมเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

กรณีที่ 3บริษัท ให้พนักงานกู้ยืม และมีรายได้ตอบแทนเป็นดอกเบี้ย

เสียSBT

เว้นแต่

ให้พนักงานที่เป็นสมาชิก กู้ยืมใน ระบบสวัสดิการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสะสมของพนักงาน หรือ เพื่อพนักงานที่จัดตั้งขึ้น


914849
1. การกู้ยืมเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

กรณีที่ 4บริษัท ให้บริษัทกู้ยืม และมีรายได้ตอบแทนเป็นดอกเบี้ย

4.1 กู้ยืมกันจริงต้องเข้าเงื่อนไขจึงยกเว้น

(1) กู้ยืมกันเองตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป

(2) ถือหุ้นในส่วนทุนของอีกบริษัทไม่น้อยกว่า 25%

(3) ต้องถือหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการกู้ยืม

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.26/2534 ลว. 25 ธันวาคม 2534


914849
1. การกู้ยืมเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

กรณีที่ 4บริษัท ให้บริษัทกู้ยืม และมีรายได้ตอบแทนเป็นดอกเบี้ย

ยกเว้น SBT

4.2 นำเงินไปฝากธนาคาร หรือซื้อตั๋วเงิน (ด.บ.อัตราปกติ)

4.3 การกู้เงินโดยตัวแทนที่เป็นบริษัทในเครือเพื่อวัตถุ

ประสงค์อื่น เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น

4.4 การให้กู้ยืมโดยนำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้(ถือรอบเดียว)

4.5 การกู้ยืมเพื่อผ่อนชำระค่าจ้าง ค่าสินค้า


914849

ไม่เสีย SBT

ค้ำประกันแบบประกันการชำระหนี้ โดยไม่มีค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากการเข้าไปรับภาระผูกพันนั้น

เสีย SBT

ค้ำประกันแบบมีค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที่ชัดเจนจากการเข้าไปรับภาระผูกพันนั้น

2. การค้ำประกัน


914849
3. การเรียกเก็บเงินตามตราสารตราสารสิทธิเรียกร้องชำระหนี้แทน

รวมถึงธุรกรรมตาม

ข้อตกลงซื้อขาย ล่วงหน้า ในตลาดเฉพาะด้วย

เสีย SBT

ทุกกรณี


914849
4. ธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ

หากหากินกับรายได้กิจการต่อไปนี้

เสีย SBT

ทุกกรณี

 • การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • ค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ยจากการใช้บัตรเครดิต

 • ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต กรณีธุรกรรม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า


914849
บทกำหนดโทษทางภาษี (ทุกภาษี)

บทลงโทษทางแพ่ง (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)

และ บทลงโทษทางอาญา (จำคุกและค่าปรับ)

 • เบี้ยปรับ : เงินที่ต้องชำระเพิ่มเนื่องจากผู้ประกอบการชำระภาษีอากรขาดไปหรือน้อยกว่าที่ควรเสีย หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย

 • เงินเพิ่ม : เงินที่ต้องชำระเพิ่มเนื่องจากผู้ประกอบการชำระภาษีล่าช้าเกินเวลา ที่กฎหมายกำหนด

 • ค่าปรับทางอาญา : เงินที่ต้องชำระเนื่องจากผู้ประกอบการจงใจฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย


914849

เสียภาษีถูกต้องวันนี้ ไม่มีภาษีย้อนหลัง


ad