Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser
Download
1 / 24

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Seminar for Kultur-og kirkedepartementet 15. mars 2007. Formålet med innkjøpsregelverket. 220 milliarder kroner årlig Lovens formål: ”bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk (…)”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser' - giolla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Seminar for Kultur-og kirkedepartementet 15. mars 2007


Form let med innkj psregelverket
Formålet med innkjøpsregelverket

 • 220 milliarder kroner årlig

 • Lovens formål:

  • ”bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk (…)”

  • ”bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte”


Hvordan er regelverket bygget opp
Hvordan er regelverket bygget opp?

 • Lov

  • Gjelder generelt for alle anskaffelser

  • Grunnleggende krav

 • Forsyningsforskrift

 • Klassisk forskrift

  • Del I: alle anskaffelser

  • Del II: over 500 000

  • Del III: over EØS-terskelverdi

  • Del IV: spesialregler


Grunnleggende prinsipper
Grunnleggende prinsipper

 • Likebehandling/ikke-diskriminering

  • usaklig forskjellsbehandling

  • diskriminering på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet

 • Forutberegnlighet

 • Krav til konkurranse

 • Gjennomsiktig og etterprøvbarhet

  • retten til innsyn og informasjon

  • mulighet for etterfølgende kontroll

 • God forretningsskikk

  • aktsom profesjonell aktør


Hovedtrekk i regelverket
Hovedtrekk i regelverket

 • Grunnleggende prinsipper

 • Kunngjøring av konkurranse

  • nasjonal kunngjøring fra 500 000 kroner

  • kunngjøring i EU over EØS terskelverdier

 • Regler om gjennomføring av konkurransen

  • tidsfrister

  • avvisning av leverandører og tilbud

  • lovlige kriterier for utvelgelse av leverandører og tildeling av kontrakt

 • Krav til etterfølgende begrunnelse


Beregning av terskelverdi
Beregning av terskelverdi

 • Forskriften § 2-3

 • Forsvarlig vurdering – etterprøvbart

 • Hva utgjør ”en anskaffelse”?

 • Forbud mot å dele opp anskaffelser, omgåelse

 • Oversikt over terskelverdiene på FADs hjemmeside under ”offentlige anskaffelser”


Hva omfattes ikke av forskriften om offentlige anskaffelser
Hva omfattes ikke av forskriften om offentlige anskaffelser?

 • Tjenestekonsesjoner

  • Grunnleggende prinsipper i EØS-avtalen gjelder likevel – se FADs nye veileder om konsesjoner

 • Egenregi

 • Unntak i forskriftens § 1-3, for eksempel:

  • Kjøp av fast eiendom og eksisterende bygninger

  • Noen typer FOU-kontrakter


Sentrale endringer i regelverket
Sentrale endringer i regelverket

 • Mer pedagogisk oppbygging av forskriften

 • Tydeliggjøring av grunnleggende prinsipper

 • Skatteattest og HMS attest fra 100 000 kroner

 • Nye innkjøpsprosedyrer

 • Likestilling av skriftlig og elektronisk kommunikasjon

 • Justering i avvisningsreglene

 • Vekting av tildelingskriterier

 • Innføring av overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser


Prosedyrekrav for anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner
Prosedyrekrav for anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner

Alle kjøp over 100 000 kroner:

 • Protokoll

 • Skatteattest

  • Alle norske leverandører som leverer tilbud skal fremlegge skatteattest

 • HMS-egenerklæring

  • Den valgte leverandøren skal fremlegge HMS-egenerklæring


N rmere om protokoll
Nærmere om protokoll kroner

 • Formål: Ivareta kravet til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og motvirke kameraderi og korrupsjon

 • FAD har utarbeidet protokollskjema som tilfredsstiller kravene til innholdet i en protokoll. Det er valgfritt å nytte dette skjemaet. Finnes elektronisk på FADs hjemmeside

 • To typer: en mellom 100 000 og 500 000 kroner, og en annen for anskaffelser over 500 000 kroner

 • Protokollen skal blant annet inneholde informasjon om hva man har gjort for å sikre reell konkurranse og begrunnelse for valg av leverandør


S rlig om krav til konkurranse
Særlig om krav til konkurranse kroner

 • ”En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse”

 • Kravet til konkurranse må stå i forhold til

  • størrelsen og

  • betydningen av anskaffelsen

 • Konkurranse kan for eksempel sikres gjennom:

  • Doffin (frivillig forenklet kunngjøring)

  • Kunngjøring på egen hjemmeside, i aktuelle tidsskrifter eller aviser

  • Invitasjon til leverandører


Praktisk eksempel
Praktisk eksempel: kroner

 • En kommune skal kjøpe oversettelsestjenester til 30 000 kroner

  • Sjekker priser og mulige leverandører på Internett

  • Ringer 3 leverandører for å forhøre seg om priser og leveringstider

 • Et bibliotek skal kjøpe datautstyr til 450 000 kroner

  • Gjennomfører frivillig kunngjøring i Doffin


Rammeavtaler
Rammeavtaler kroner

 • Kan inngås med en eller flere leverandører

 • Avtaleperioden skal som hovedregel ikke overstige fire år

 • Må ikke skje vesentlig endringer i de opprinnelige avtalevilkårene i løpet av avtaleperioden

 • Egne regler for tildeling av kontrakt (avrop) innenfor rammeavtalen


Tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen
Tildeling av kontrakt innenfor rammeavtalen kroner

 • Rammeavtale med én leverandør:

  • Tildeling av kontrakt skjer på bakgrunn av vilkårene i rammeavtalen

  • Oppdragsgiver kan om nødvendig be om at tilbudet utfylles, men kan ikke gjøre vesentlige endringer etter rammeavtalen er inngått

 • Rammeavtaler med flere leverandører, enten:

  • på vilkårene som er fastsatt i rammeavtalen, eller

  • hvis ikke alle vilkårene er fastsatt i rammeavtalen, ved gjenåpning av konkurransen mellom leverandørene i rammeavtalen


Eksempel
Eksempel: kroner

En kommune har rammeavtale på levering av PC’er med 3 leverandører. Stykkprisene er fastsatt i rammeavtalen, men det er presisert at det gis ekstra rabatt ved kjøp av mer enn 30 PC’er.

Kommunen skal kjøpe 100 maskiner og må da gjennomføre konkurranse med alle leverandørene på rammeavtalen.


Konkurransepreget dialog
Konkurransepreget dialog kroner

 • Prosedyre som kan brukes over EØS-terskelverdiene (del III i forskriften)

 • Kan brukes ved særlig kompliserte anskaffelser hvor det er vanskelig å spesifisere de tekniske, rettslige eller finansielle vilkårene i et prosjekt

  • Eks: OPS-kontrakter

 • Innkjøper har en dialog med leverandørene for å identifisere hvordan innkjøpes behov kan løses best mulig

 • Etter dialogen er avsluttet inviterer oppdragsgiver leverandørene til å gi endelig tilbud


Elektroniske innkj psprosesser
Elektroniske innkjøpsprosesser kroner

 • Elektroniske og papirbaserte kommunikasjonsmidler er likestilt i nytt regelverk

  • Særskilte krav til elektroniske systemer for innlevering av tilbud og anmodning om å delta i konkurranser

 • Nye fullelektroniske innkjøpsprosedyrer i ny forskrift:

  • Elektronisk auksjon

  • Dynamisk innkjøpsordning


Vekting
Vekting kroner

 • Del II: Oppgi prioriteringen av tildelingskriteriene, dersom de er fastsatt på forhånd

 • Del III: Relative vektingen til hvert tildelingskriterium. Unntak: Prioritert rekkefølge

 • Særlig om ”passende maksimalt utslag”

  • Eksempel: pris 25-35%,kvalitet 35-45 % og leveringstid 30 %

  • Vektingen skal skape forutberegnlighet for leverandørene


Eksempel p vekting
Eksempel på vekting kroner

 • Oppdragsgiver skal kjøpe en evalueringsrapport av et prosjekt

 • Pris vektes 30 %, kvalitet 40 % og leveringstid 30 %

 • Det benyttes en modell hvor pris maksimalt kan få 30 poeng, kvalitet 40 poeng og leveringstid 30 poeng.


Overtredelsesgebyr ved ulovlig direkteanskaffelse
Overtredelsesgebyr ved ulovlig direkteanskaffelse kroner

 • Manglende pliktig kunngjøring = ulovlig direkte anskaffelse

 • Virksomheten, ikke innkjøperen som person

 • Grov uaktsomhet eller forsett

 • Kan-bestemmelse

 • Inntil 15 prosent av anskaffelsens verdi

 • Inntilto år etter at kontrakt er inngått


Noen sentrale dokumenter i en anskaffelsesprosess
Noen sentrale dokumenter i en anskaffelsesprosess kroner

 • Vurdering av anslått verdi på kontrakten (protokoll)

 • Konkurransegrunnlag

  • Beskrivelse av leveransen

  • Regler for gjennomføring av konkurransen

  • Krav til leverandøren

  • Kriterier for valg av tilbud

 • Kunngjøring i Doffin

 • Anmodning om å delta i konkurransen -aktuelt ved prekvalifisering i begrensede konkurranser


Forts noen sentrale dokumenter
Forts. noen sentrale dokumenter kroner

 • Innlevering av tilbud

 • Evaluering

  • Registrering av innleverte tilbud (protokoll)

  • Avvisning av leverandører – skriftlig tilbakemelding

  • Evaluering av tilbud (protokoll)

 • Meddelelsesbrev til leverandørene om tildeling av kontrakt

 • Nærmere begrunnelse til de leverandører som anmoder om det

 • Kontrakt


Bruk av doffin
Bruk av Doffin kroner

 • Alle obligatoriske kunngjøringer skal skje i Doffin, se www.doffin.no

 • Oppdragsgivere må registrere seg – kan ta opptil 24 timer å godkjenne nye brukere

 • Muligheter for å legge ut konkurransegrunnlaget elektronisk sammen med kunngjøringsteksten

 • Kan også gjenbruke tidligere kunngjøringer

 • System for å registrere hvem som har lastet ned konkurransegrunnlaget

 • Veiledning til utfyllingen av skjemaene


Mer informasjon om regelverket
Mer informasjon om regelverket kroner

 • Ny veileder

  • Masse eksempler

  • Henvisning til KOFA-saker og rettspraksis

 • Fortolkningsuttalelser på FADs hjemmeside

 • Departementet kan bruke DepKjøp

  • Underliggende etater hvis dette skjer via departementet

 • Ehandelssekretariatet:www.ehandel.no

  • skal inngå rammeavtaler om verktøy for elektronisk konkurransegjennomføring

  • tilbud om bistand for å lage innkjøpsplaner/strategier