Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sri KrsnaCaitanyaPrabhuNityananda Sri AdvaitaGadadaraSrivasadiGauraBhaktaVrinda Hare Krsna Hare KrsnaKrsnaKrsna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Sri SaciSutashtakam GokulBhajan & Vedic Studies North Carolina, USA gokulbhajan.com

 2. Sri SaciSutashtakam 1 GokulBhajan & Vedic Studies navagaura-varamnava-puşpa-saram nava-bhāva-dharamnava-lāsya-param nava-hāsya-karamnava-hema-varam praņamāmisaci-suta-gaura-varam

 3. Sri SaciSutashtakam 2 nava-prema-yutamnava-nita-sucam nava-vesa-krtamnava-prema-rasam navadhāvilasatsubha-prema-mayam praņamāmisaci-suta-gaura-varam

 4. Sri SaciSutashtakam 3 hari-bhakti-paramhari-nāma-dharam kara-jāpya-karamhari-nāma-param nayanesatatampraņayāsru-dharam praņamāmisaci-suta-gaura-varam

 5. Sri SaciSutashtakam 4 satatamjanatā-bhava-tāpa-haram paramārtha-parāyaņa-loka-gatim nava-leha-karamjagat-tāpa-haram praņamāmisaci-suta-gaura-varam

 6. Sri SaciSutashtakam 5 nija-bhakti-karampriya-cārutaram nata-nartana-nāgara-rāja-kulam kula-kāmini-mānasa-lāsya-karam praņamāmisaci-suta-gaura-varam

 7. Sri SaciSutashtakam 6 karatāla-valamkala-kanţha-ravam mrdu-vādya-suvīnika-yāmadhuram nija-bhakti-gunāvrta-nātya-karam praņamāmisaci-suta-gaura-varam

 8. Sri SaciSutashtakam 7 yuga-dharma-yutampuņarnanda-sutam dharaņi-sucitrambhava-bhāvocitam tanu-dhyāna-citamnija-vāsa-yutam praņamāmisaci-suta-gaura-varam

 9. Sri SaciSutashtakam 8 aruņamnayanamcaraņamvasanam vadaneskhalitamsvaka-nāma-dharam kurutesu-rasamjagatājivanam praņamāmisaci-suta-gaura-varam

 10. Sri SaciSutashtakam Sri SaciNandanKi Jay! praņamāmisaci-suta-gaura-varam praņamāmisaci-suta-gaura-varam praņamāmisaci-suta-gaura-varam…

 11. Sri KrsnaCaitanyaPrabhuNityananda Sri AdvaitaGadadaraSrivasadiGauraBhaktaVrinda Hare Krsna Hare KrsnaKrsnaKrsna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare All glories to Srila Guru Deva.. GokulBhajan & Vedic Studies North Carolina, USA gokulbhajan.com (bkdasa@gmail.com)