Module 3 level of analysis
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

Module 3 – Level of Analysis. Translation from Eng to Tr Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavı 1. Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri- 10 Eylül 2009. The idea that EU countries should act together to promote and defend their strategic interests is as old as the Union itself.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ginger-olsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Module 3 level of analysis

Module 3 – Level of Analysis

TranslationfromEngto Tr

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavı 1. Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri- 10 Eylül 2009


Module 3 level of analysis
The idea that EU countriesshouldacttogethertopromoteanddefendtheirstrategicinterests is as old as theUnionitself.

AB ülkelerinin stratejik çıkarlarını desteklemek ve savunmak için birlikte hareket etmeleri fikri, birliğin kendisi kadar eskidir.


Module 3 level of analysis
Itstartedwhenthesixfoundermemberstriedunsuccessfullytocreate a EuropeanDefencecommunity in 1954.

  • Bu oluşum, altı kurucu üyenin 1954’de bir Avrupa Savunma Topluluğunu başarısızca yaratmaya çalıştıklarında başladı.


They went on to found the european economic community instead
Theywent on tofoundtheEuropeanEconomicCommunityinstead.

  • Bunun yerine AET kurma girişiminde bulundular.


Module 3 level of analysis

Theroots of thecurrentforeignandsecuritypolicyareto be found in theprocesscalledEuropeanPoliticalCooperation, whichwaslaunched in 1970, tocoordinatetheposition of EU countries on bigforeignpolicyissues of theday.

Şimdiki güvenlik ve dış politikanın kökleri, 1970’de o günün büyük önemli dış politika konularında AB ülkelerinin konumunu koordine etmek amacıyla başlatılan Avrupa Siyasi İşbirliği olarak adlandırılan sürece dayanır.


Module 3 level of analysis

Decisionsweretakenbyconsensusand it sometimesproved hard tofindtherequiredunanimity on sensitiveissueswheretheinterests of thedifferentcountriesdiverged.

Kararlar konsensusa varılarak alınırdı ve bazen farklı ülkelerin çıkarlarının ayrıştığı hassas konularda istenen fikir birliğini bulmak zor olmuştur.


Module 3 level of analysis

As the EU grew in size andenterednewpolicyareas, it intensifiedeffortstoplay an internationaldiplomaticandsecurity role more in linewithitseconomicpower.

AB büyürken ve yeni politika alanlarına girerken, ekonomik gücüyle daha fazla paralel bir durumda olan uluslararası diplomasi ve güvenlik rolünü oynamadaki çabalarını yoğunlaştırdı.


Module 3 level of analysis

Theconflictsthatbrokeout in south-eastEurope in the 1990s afterthecollapse of Yugoslaviaconvinced EU leaders of theneedforeffectivejointaction.

Yugoslavya’nın çöküşünden sonra 1990’larda Güney-Doğu Avrupa’da patlak veren çatışmalar AB liderlerini etkili bir birleşik eylem ihtiyacı olduğuna ikna etti.


More recently the fight against international terrorism has strenghtened this conviction
Morerecently, thefightagainstinternationalterrorism has strenghtenedthisconviction

En yeni olarak, uluslararası terörizme karşı mücadele bu inancı güçlendirdi.


Module 3 level of analysis
Theprinciple of a commonforeignandsecuritypolicy (CFSP) wasformalised in theMaastrichtTreaty in 1991.

Ortak güvenlik ve dış politika ilkesi (OGDP) 1992’de Maastricht anlaşmasıyla çerçevesi çizildi.


Module 3 level of analysis
Thisdefinedthetypes of diplomaticandpoliticalactivitiesthe EU couldundertake in conflictpreventionandresolution.

Bu, AB’nin yuşmazlığın engellemesi ve çözümünü üstlenebilecek diplomatik ve siyasi eylem türlerini tanımlamıştır.


Module 3 level of analysis

Followingthefailure of itsdiplomaticeffortsto broker peacebetweenthewarringparties as Yugoslaviadisintegrated, and in light of majorconflicts in Africa, EU leadersgavethegoahead in 1999 for a specificEuropeansecurityanddefencepolicy (ESDP) which is incorporatedintotheoverallframework of the CFSP.

Yugoslavya’nın parçalanmasıyla savaşa giren taraflar arasındaki barış arabulucuğuna yönelik diplomatik çabaların başarısızlığının ardından Afrika’daki temel çatışmalar ışığında, AB liderleri 1991’de CFSP’nin ana çerçevesine dahil edilen özel bir Avrupa güvenlik ve savunma politikasına doğru gidişi başlattı.


Module 3 level of analysis

Thefirstmilitarymissionstookplace in 2003 in theBalkans, scene of earlierdiplomaticfailures, and in theDemocraticRepublic of theCongo.

İlk askeri görevlendirmeler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ve ilk diplomatik başarısızlıklara sahne olan Balkanlar’da 2003’te gerçekleşti.


Module 3 level of analysis

Inaddition, the EU has alsocreated a militaryrapidreactioncapability; seperatefrom NATO, but withaccessto NATO resources.

Bunun yanında, AB, NATO’dan ayrı olarak ama NATO kaynaklarının devreye sokulmasıyla hızlı bir askeri tepki gücü de oluşturdu.


It is based on what is called the battlegroup concept
It is based on what is calledthebattlegroupconcept.

Bu, askeri-birlikkavramı denen şeye dayanır.


Module 3 level of analysis

At anyone time, the EU has twobattlegroups on permanentstandby, enablingthe EU torespondrapidlytoemergingcrisesbymilitarymeans.

Herhangi bir zamanda, AB’nin başgösterenkrizlere askeri yollarla ivedi cevap vermesini sağlayan, kalıcı destek kuvvet olarak bekleyen iki askeri-birliğivardır.


Module 3 level of analysis

Battlegroupsaremultinational, consist of about 1500 soldiers, andareavailablefor a period of sixmonthsunder a system of rotation.

Askeri-birlikler, çokulusludur, yaklaşık 1500 askeri vardır ve bir rotasyon sistemiyle 6 aylık bir dönem için hazır bulunur.