praktyczne aspekty wdra ania dzia ania 5 2 po kl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament Administracji Publicznej. Plan prezentacji. wprowadzenie zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów do dofinansowania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL' - ginger-mcdowell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktyczne aspekty wdra ania dzia ania 5 2 po kl

Praktyczne aspekty wdrażaniaDziałania 5.2 PO KL

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL

Departament Administracji Publicznej

plan prezentacji
Plan prezentacji

wprowadzenie

zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów do dofinansowania

konkursy ogłoszone i planowane

pytania

wdra anie dzia ania 5 2 po kl
Wdrażanie Działania 5.2 PO KL

Kto?

Co?

Jak?

Dla kogo?

Kiedy?

proces wyboru projekt w
Proces wyboru projektów

Ogłoszenie o konkursie

Składanie wniosków

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Lista rankingowa

Negocjacje

Podpisanie umowy

Lista podpisanych umów

og oszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie
 • dokumentacja konkursowa na podstawie zapisów RPDz
 • www.mswia.gov.pl, www.mrr.gov.pl, portal NGO
 • dziennik ogólnopolski (GW, GP)
 • siedziba IP2
 • infolinia, e-mail
 • gazety branżowe
 • drzwi otwarte dla wnioskodawców
sk adanie wniosk w
Składanie wniosków
 • zgodnie z zapisem w dokumentacji konkursowej
 • wydanie poświadczenia złożenia wniosku

TAK

 • osobiście, kurierem, pocztą

NIE

 • faksem
 • e-mailem
ocena formalna
Ocena formalna
 • karta oceny formalnej – kryteria dostępu
 • dwie osoby
 • 14 - 21 dni termin oceny
 • 5 -7 dni od zatwierdzenia oceny pismo informujące:
 • wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI,
 • wniosek skierowany na KOP - pilne uzupełnienie + numer KSI
 • wniosek odrzucony
 • niezgodność z dokumentacją konkursową oraz instrukcją wypełniania wniosków skutkuje odrzuceniem wniosku !!!
 • brak uzupełnień (podpisy, załączniki)
ocena merytoryczna kop 1 2
Ocena merytoryczna – KOP (1/2)
 • karta weryfikacji merytorycznej – kryteria strategiczne
 • dwóch niezależnych oceniających (nowość-asesorzy)
 • możliwe ponowne skierowanie do oceny formalnej,
 • maksymalna ocena 100 punktów + punkty dodatkowe za kryteria strategiczne (nie muszą być spełnione)
 • liczona średnia arytmetyczna dwóch oceniających oraz oceny każdej z 5 części wniosku,
ocena merytoryczna kop 2 2
Ocena merytoryczna – KOP (2/2)
 • ocena końcowa = suma średniej ocen za kryteria merytoryczne + suma średniej ocen za kryteria strategiczne
 • możliwe dofinansowanie >= 60% średniej ocen za kryteria merytoryczne
 • rozbieżności > 30 pkt ocenia trzecia osoba
 • projekty powyżej 5 mln PLN i ponowna o.m. – ekspert z listy MRR
lista rankingowa
Lista rankingowa
 • wnioski spełniające minimum punktowe (60 pkt) rekomendowane przez KOP,
 • zatwierdza organ (Minister)
 • pismo informujące do wnioskodawców
   • przyjęcie projektu do realizacji
   • możliwość podjęcia negocjacji
   • wyczerpanie limitu środków
   • odrzucenie projektu
 • publikacja listy (www, siedziba IP2)
 • publikacja listy podpisanych umów
negocjacje
Negocjacje
 • dotyczą zakresu merytorycznego i budżetu (metodologia liczenia kosztów pośrednich, kwota dofinansowania)
 • 5 dni od daty otrzymania pisma informującego i zakończone w ciągu 20 dni
 • Protokół (IP2) i poprawiony wniosek (beneficjent) bez możliwości kolejnej poprawy
 • możliwe zwiększenie wartości projektu - do 5%
 • w przypadku rezygnacji z podpisania umowy – bez prawa do protestu
podpisanie umowy
Podpisanie umowy
 • konieczne dostarczenie załączników w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma informującego; niedostarczenie załączników oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie
 • lista wymaganych załączników – RPDz
 • ocena treści załączników przez IP2
protest
Protest
 • na etapie oceny formalnej i merytorycznej
 • ponowne sprawdzenie zgodności wniosku z kryteriami, dokumentacją konkursową
 • 14 dni od daty otrzymania pisma o odrzuceniu wniosku; niedotrzymanie terminu skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia
 • forma pisemna ze wskazaniem zarzutów,
 • załączyć dokumentację sprawy
 • do IP2 (związana zakresem protestu),
 • rozstrzygniecie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez instytucję (uwzględniony / odrzucony)
 • można wycofać protest przed upływem terminu rozpatrzenia
ponowne rozpatrzenie sprawy
Ponowne rozpatrzenie sprawy
 • po negatywnym rozpatrzeniu protestu,
 • 7 dni od daty otrzymania informacji,
 • do IZ PO KL (związana zakresem wniosku)
 • niedotrzymanie terminu i właściwości instytucjonalnej skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia,
 • rozstrzygniecie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez IZ PO KL,
 • uwzględniony - powtórna ocena formalna lub merytoryczna
 • nieuwzględniony - uzasadnienie

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla PO

konkursy og oszone w 2008 r
Konkursy ogłoszone w 2008 r.

Konkurs nr 1/5.2.1./PO KL

Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów JST – alokacja 40,9 mln PLN

Konkurs nr 2/5.2.1./PO KL

Wzmacnianie zdolności JST w zakresie stanowienia prawa miejscowego i aktów administracyjnych – alokacja 19,8 mln PLN

konkursy planowane w 2008 r
Konkursy planowane w 2008 r.

Konkurs nr 3/5.2.1./PO KL – III kw. 2008

Wdrażanie usprawnień zarządczych w adm.publ. (ISO, CAF) – alokacja 50 mln PLN

Konkurs nr 4/5.2.3./PO KL - listopad 2008

Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla służb publicznych nadzorowanych przez MSW – alokacja 24 mln PLN

konkursy 2009 2013
Konkursy 2009-2013

Powtarzane co roku/dwa lata edycje konkursów na typy projektów umieszczonych w SzOP do wyczerpania alokacji, zgodnie ze strategią wdrażania Działania 5.2:

 • diagnoza/analiza sytuacji/pilotaż
 • planowanie zadań, przygotowanie do implementacji,
 • implementacja zadań,
 • upowszechnianie dobrych praktyk
kryteria formalne wyboru projekt w w 2008
Kryteria formalne wyboru projektów w 2008

Typ beneficjenta - JST, ZiS JST, ISz, NGO, SW, JN (konkursy 1-3), komendy i oddziały policji, straży granicznej, ośrodki szkoleniowe nadzorowane przez MSW (konkurs nr 4)

Wartość projektu - 800 tys – 9 mln PLN (konkurs nr 1), 500 tys – 5 mln PLN (konkurs nr 2), 900 tys – 9 mln PLN (konkurs nr 3), 1,2 mln – 6 mln PLN (konkurs nr 4)

Wkład własny - 5 % (konkurs nr 1 i 2), 2,5% (konkurs nr 3)

Adresaci pomocy – minimum 10 urzędów (konkurs nr 3), skierowanie komendanta (konkurs nr 4)

Obszar realizacji – woj. pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie, przejścia graniczne (konkurs nr 4)

kryteria merytoryczne wyboru projekt w w 2008 r
Kryteria merytoryczne wyboru projektów w 2008 r.

Konkurs nr 1 i 2

9 pkt - 80% pracujących w UG W i M-W,

6 pkt - partnerstwo

Konkurs nr 3

8 pkt - poprawa metod i narzędzi,

6 pkt - wdrażanie systemu zgodnego z ISO,

6 pkt - wprowadzenie metod mierzenia satysfakcji klientów

Konkurs nr4

15 pkt - co najmniej 10 komend/oddziałów

konkurs nr 1 statystyka
Konkurs nr 1 - statystyka
 • Ogłoszenie - 29 kwietnia, powtórzony 19 maja
 • Liczba wniosków (stan na 2 czerwca 2008 r.) – 143

NGO - 36

Instytucje szkoleniowe - 29

JST - 53

Szkoły wyższe – 13

Inne - 12

 • Kwota - 345 619 290 PLN
 • Średnia wartość - 2 417 000 PLN
 • Wycofane - 9
 • Odrzucone - 12
 • KOP – 23 czerwca 2008 r.
konkurs nr 2 statystyka
Konkurs nr 2- statystyka
 • Ogłoszenie - 29 kwietnia, powtórzony 19 maja
 • Liczba wniosków (stan na 2 czerwca 2008 r.) – 20

NGO - 3

Instytucje szkoleniowe - 14

JST - 2

Szkoły wyższe – 1

 • Kwota - 33 362 414 PLN
 • Średnia wartość - 1 668 120 PLN
 • Wycofane - 2
 • Odrzucone - 0
 • KOP - 23 czerwca 2008 r.
najcz ciej pope niane b dy ocena formalna 1 2
Najczęściej popełniane błędy – ocena formalna (1/2)

skutkujące odrzuceniem:

 • brak wkładu własnego
 • źle obliczony wkład własny (GW nie pełni funkcji Excela!!!) – 5% kosztów ogółem (z poz. 4.1 wniosku)
 • wydruk próbny (podgląd wydruku)
 • brak wersji .xml (tylko .pdf)
 • nie wypełnione wszystkie pola wniosku(np. liczba uczestników)
najcz ciej pope niane b dy ocena formalna 2 2
Najczęściej popełniane błędy – ocena formalna (2/2)

inne:

 • parafowanie wszystkich stron wniosku
 • składanie 2 płyt CD
 • sposoby potwierdzania „za zgodność z oryginałem” niezgodne z dokumentacją konkursową,
 • brak właściwych podpisów na załączniku finansowym,
 • brak załączników partnerów niebędących jsfp

IP2 dopuściła uzupełnienia: załączniki dot. partnerów, kontrasygnata na załączniku finansowym

najcz ciej pope niane b dy ocena merytoryczna
Najczęściej popełniane błędy – ocena merytoryczna
 • niezgodność z celem Działania, typem projektu
 • niezgodność opisu projektu z budżetem
 • kwalifikowalność VAT
 • zawyżone wynagrodzenia personelu i promocji
 • zakupy drobnego sprzętu – ilość i data zakupu
 • rekrutacja personelu i uczestników
 • utrzymanie rezultatów projektu
 • niestosowanie ustawy PZP
najcz ciej pope niane b dy realizacja projektu
Najczęściej popełniane błędy - realizacja projektu
 • podpisanie umowy o dofinansowanie projektu bez zapoznania się z jej treścią (obowiązki beneficjenta projektu),
 • nieznajomość wytycznych i zasad realizacji projektu,
 • najczęstsze nieprawidłowości - zasady kontraktacji wykonawców, kwalifikowalność wydatków, informacja i promocja
pomoc ip2 dla beneficjent w projekt w
Pomoc IP2 dla beneficjentów projektów

TAK

 • szkolenia dla beneficjentów
 • drzwi otwarte IP2
 • udzielanie informacji

NIE

 • wypełnianie wniosków o dofinansowanie
 • potwierdzanie zasadności zadań zaplanowanych w projektach oraz kwalifikowalności wydatków opisanych w wytycznych
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

IP2 PO KL w MSWiA

ul. Wspólna 2/4

00-505 Warszawa

tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63

faks.:0-22-661-94-08

e-mail: pokl@mswia.gov.pl