SEC
Download
1 / 56

Autor: Gheorghe Ion Gheorghe, prof.univ. EurIng.drg. President RDI-CCIB Section; - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

SEC ŢIUNEA CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - VECTORUL INTEGRATOR CDI, MOTORUL DEZVOLTĂRII COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI ŞI INDUSTRIEI ROMÂNEŞTI. Autor: Gheorghe Ion Gheorghe, prof.univ. EurIng.dr.ing. President RDI-CCIB Section;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Autor: Gheorghe Ion Gheorghe, prof.univ. EurIng.drg. President RDI-CCIB Section; ' - ginger-mcdowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

SECŢIUNEA CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - VECTORUL INTEGRATOR CDI, MOTORUL DEZVOLTĂRII COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI ŞI INDUSTRIEI ROMÂNEŞTI

 • Autor: Gheorghe Ion Gheorghe, prof.univ. EurIng.dr.ing.

 • President RDI-CCIB Section;

 • General Manager INCDMTM Bucureşti;

RESEARCH – DEVELOPMENT – INNOVATION SECTION OF BUCHAREST CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY –RDI INTEGRATIVE VECTOR, MOTOR OF ECONOMICAL COMPETITIVENESS DEVELOPMENT AND ROMANIAN INDUSTRY


Abstract

Lucrarea ştiinţifică tratează componentele Cercetare, Dezvoltare şi Inovare drept oportunităţi şi provocări pentru crearea cadrului strategic de realizare a competitivităţii economiei şi industriei româneşti, reprezentând astfel baza fundamentală de progres şi de evoluţie pozitivă a viitorului societăţii.

Are la bază noile legislaţii şi reglementări în compatibilitate, complementaritate şi reciprocitate cu cele ale Uniunii Europene şi în special cu cele corespunzătoare Ariei Cercetării Europene.

This scientific treats Research, Development and Innovation components as opportunities and chalenges for creating strategic framework for achieving romanian economic and industrial competitiveness, which represents the fundamental basis of progress and positive development of the future society.

It is based on the new legislation and regulations compatibility, complementarity and reciprocity with the EU and in particular with those coresponding to the Euroapean Research Area.

Rezumat:

Abstract:


Abstract1

Cercetarea în România, semnalează efectele negative la care s-a ajuns şi la care se va ajunge şi chiar în evoluţia societăţii româneşti, ca urmare a acestei stări de fapt, dar mai ales a unui decalaj semnificativ faţă de Cercetarea Europeană şi / sau Internaţională.

În acest sens, Secţiunea CDI –CCIB se manifestă în direcţia scăderii acestui decalaj şi în special a direcţiei de modernizare şi eficientizare a Cercetării şi a Sistemului Naţional de Cercetare din România.

Research in Romania, reached negative signals and that will get even the evolution of romanian society, as a result of this situation, but especially of a significant gap towards European and International Research.

In this regard, RDI- CCIB Section manifested towards modernization and efficiency of research to lower this gap and national research system in Romania.

Rezumat:

Abstract:


1 introduction

(I) care s-a ajuns şi la care se va ajunge şi chiar în evoluţia societăţii româneşti, ca urmare a acestei stări de fapt, dar mai ales a unui decalaj semnificativ faţă de Cercetarea Europeană şi / sau Internaţională.în baza documentelor oficiale, ale României sunt recunoscute:

(1) “Susţinerea, dezvoltarea şi stimularea activităţii de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, în interes naţional”, pentru care:

(1.1)se adoptă politici de stimulare şi coordonare, lanivel naţional a activităţii de CDI;

(1.2) se asigură la nivel nesatisfăcător surse de finanţare şi crearea de structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea fondurilor;

(1.3)se elaborează politici şi se emit reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, pentru protecţia patrimoniului ştiinţific naţional, pentru difuzarea, absorbţia şi valorizarea rezultatelor CDI în scopul dezvoltării economice durabile, al creşterii bunăstării şi calităţii vieţii şi al îmbunătăţirii patrimoniului cunoaşterii";

(I) on the basis of official documents, are recognized inRomânia:

(1) „Supporting, development and promoting Research-Development-Inovation Activity, in the national interest, for which:

(1.1)adopts policies to stimulate and coordination at national level of RDI activities;

(1.2)provides funding sources and establish appropiate organizational structures capable to manage funds;

(1.3)establish policies and issues regulations for the creationin economy of a favorable medium to protects national scientific assets for distribution, absorption, enhancement of the RDI results for sustainable economic development, enhance well-being and quality of life, improving national and international heritage of knowledge";

1.Introducere:

1.Introduction:


1 introduction1

(2) care s-a ajuns şi la care se va ajunge şi chiar în evoluţia societăţii româneşti, ca urmare a acestei stări de fapt, dar mai ales a unui decalaj semnificativ faţă de Cercetarea Europeană şi / sau Internaţională.„Considerarea activităţii de CDI ca prioritate naţională şi cu rol determinant în strategia de dezvoltare economică durabilă";

(3) „Considerarea obiectivă, bazată pe toate statisticile naţionale şi internaţionale în domeniu ce atestă importanţa şi locul instituţiilor de cercetare, cu precădere a institutelor naţionale de cercetare ce atestă stabilitate, progres sustenabil şi eficienţa cercetării româneşti ce atestă structuri similare şi comparative cu cele europene, euroatlantice şi internaţionale, ce atestă tot mai multă eficienţă în acţiunile de inovare, educaţie şi formare profesională continuă şi ce atestă progresul şi dezvoltarea europeană şi mondială";

(2) „ConsideringRDI Activity as national priority and with determinant role in sustainable economic development strategy";

(3) „Objectiveconsidering based on national statistics and international standards, proving the importance and th eplace of research institutions, especially national research institutes, state stability, sustainable development and efficiency Romanian research area, which shows similar structures and comparable with European and Euro-Atlantic international proving more effective in actions of innovation, education and proffesional training and european certified and world progress and european development";

1.Introducere:

1.Introduction:


1 introduction2

(4) care s-a ajuns şi la care se va ajunge şi chiar în evoluţia societăţii româneşti, ca urmare a acestei stări de fapt, dar mai ales a unui decalaj semnificativ faţă de Cercetarea Europeană şi / sau Internaţională.„Eficientizarea Cercetării şi a Sistemului Naţional de Cercetare Ştiinţifică cu responsabilitatea fundamentării dezvoltării României în prezent şi viitor, care să conducă cu prioritate la crearea condiţiilor pentru creşterea eficienţei şi calităţii activităţii de cercetare în domeniile principale şi strategice de activitate cu potenţial real de dezvoltare a cunoaşterii, economiei şi calităţii vieţii în România";

(5) „Considerarea analizei politicilor din Educaţie şi Cercetare din Raportul Comisiei Prezidenţiale a României, care atestă eliminarea fragmentării finanţării cercetării şi crearea unei continuităţi permanente";

(6) „Avantajul participării în consorţii europene şi internaţionale, a institutelor naţionale de cercetare şi a celorlalte instituţii de cercetare, la Competiţiile Programelor Europene şi Internaţionale, într-o recunoaştere reciprocă structurală, funcţională şi juridică, pentru accesarea şi asimilarea de fonduri europene şi internaţionale";

(4) „Research Efficiency and National Scientific Research System, is done with responsability of development substantiating present and in the future in Romania, leading with priority to creating conditions for increasing the efficiency and quality of research in the key areas and strategic business with real potential of development in knowledge economy and quality of in Romania";

(5) „Considering analysis of Education and Research policies from the Report of Romanian Presidential Commision which atests reducing disposal of research funding and creating a permanent continuity";

(6) „The advantage of participationin european and international consortia, of national research institutes and the other research institutes, in the European and International competitions, in a mutual recognition, structural, functional and legal to access and assimilation of European and International funds";

1. Introducere:

1. Introduction:


1 introduction3

(II) În prezent, în mod real Starea Cercetării şi a Sistemului Naţional de Cercetare din România, se caracterizează prin:

(1) reducerea substanţială a cercetătorilor români, prin plecarea acestora spre alte domenii şi chiar mai puţin calificate, în România şi/sau în alte ţări, ce reprezintă pentru viitorul imediat, diminuarea Cercetării în România, respectiv diminuarea bazei fundamentale de dezvoltare şi progres a societăţii;

(2) blocarea iremediabilă a reîntoarcerii în România a cercetătorilor români din străinătate;

(3) pierderi financiare irecuperabile, prin plecarea cercetătorilor;

(4) agravarea sistematică a institutelor naţionale de CDI, respectiv a Ariei Cercetării Româneşti;

(II) Currently, in real mode the research and the National Research System in Romania, is characterised by:

(1)substantial reduction of romanian researchers through their departure to other less skilled areas in Romania and / or in other countries, which is for the inetrmediate future, the reduction of Research in Romania the reduction of fundamental basis for development and progress of society;

(2) irreversible blocking of the return to Romania of the romanian researchers from abroad;

(3) irrecoverable financial losses by going of the researchers;

(4) the systematic aggravation of the national RDI Institutes, respectively of Romanian Research Area;

1.Introducere:

1. Introduction:


1 introduction4

(5) Sistemului Naţional de Cercetare din Româniapierderea capacităţilor tehnice şi tehnologice din institutele naţionale de CDI din România;

(6) nerespectarea Pactului Naţional pentru Cercetare privind creşterea finanţării Cercetării la procentul de minim 1% din PIB, valoare prevăzută şi asumată de România, la Comisia Europeană;

(7) blocarea finanţării activităţilor decercetare pe perioada 2009 ÷ 2011, creându-se o fragmentare a finanţării Cercetării de cca. 3 ani şi o regresie în Cercetarea românească de cca. 10÷15 ani;

(8) imposibilitatea asumării obligaţiilor şi angajamentelor în cadrul colaborărilor internaţionale la proiectele europene;

(5) loss of technical and technological capabilities from national RDI institutes from Romania;

(6) failure to comply with the National Pact for Reseach of increasing the percentage of research funding at least 1% of GDP, provided and assumed value by Romania, to the European Commision;

(7) blocking research activitiesfunding on the period 2009 ÷ 2011, creating a fragmentation of research funding of approx. 3 years and a regression in romanian research about 10÷15 years;

(8) unable to assume obligations and commitments under international colaboration in European projects;

1.Introducere:

1. Introduction:


1 introduction5

(III) In această situaţie se propune: Sistemului Naţional de Cercetare din România

(1) susţinerea, în condiţiile continuării crizei economico-financiare la nivel mondial, a finanţării CERCETĂRII ROMÂNEŞTI, la procentul de minim 1% din PIB, asemenea cu susţinerea CERCETĂRII din toate ţările membre U.E. (în prezent, fiecare ţară europeană depăşeşte cu mult 1% din PIB);

(2) reconsiderarea, prin recunoaştere, a Cercetării Româneşti ca fiind baza fundamentală de progres şi motorul de dezvoltare şi de asigurare permanentă a evoluţiei pozitive a viitorului societăţii;

(3) asigurarea finanţării continue şi fără fragmentări, a Cercetării din Româniaşi lansarea anuală a competiţiilor naţionale privind Programele Naţionale de CDI;

(4) susţinerea Programelor Europene aflate în derulare;

(III) In this situation is proposed:

(1) sustaining, in the conditions of continuing economico - financial crisis at the international level, of funding ROMANIAN RESEARCH, the percentage of at least 1% of GDP, also with the support of RESEARCH in all EU countries (in present, each european country exceeds 1% of GDP);

(2) reconsideration, by recognition of Romanian Research as a fundamental basis for progress and development motor and ensure ongoing positive development of the future society;

(3) provide ongoing funding and without fragmentation of the Research in Romania and national competitions launching annual National R & D Programs;

(4) support the ongoing European Programs;

1.Introducere:

1. Introduction:


1 introduction6

(5) Sistemului Naţional de Cercetare din Româniadeblocarea imediată şi continuarea finanţării cererilor de rambursare, la proiectele europene;

(6) accelerarea accesărilor de Fonduri Europene prin scurtarea perioadei de evaluare a proiectelor şi de reducere, la maxim o lună, a decontărilor proiectelor europene;

(7) susţinerea financiară a cofinanţărilor proiectelor europene câştigate de România;

(8) susţinerea programelor de investiţii în infrastructura Cercetării Româneşti, pentru a se ajunge la un nivel mediu european;

(9) facilitarea şi susţinerea financiară a absolvenţilor cu studii superioare pentru angajarea lor imediată în activităţi de CDI, în vederea asigurării personalului de cercetare, reducerii şomajului în rândul tinerilor, scăderii sau stopării emigrării tinerilor, întineririi mediei de vârstă a personalului de cercetare şi asigurării continuităţii permanente a resurselor umane din cercetare;

(5) immediate release and continue of research funding of redemption requests, at European projects;

(6) accelerate of accesing European funds by the shortening of project evaluation and of reduction, at a month maximum, at expence accounts from European projects;

(7) the financial support of EU co-financing european projects won by Romania;

(8) supports infrastructure investment programs from Romanian Research to reach the European average level;

(9) facilitation and financial support of university graduates for their immediate employment in R & D activities to ensure research staff, reducing yoth unemployment, decrease or stop the emigration of the young people, average age rejuvenation of the research staff and ensuring permanent continuity of human resouces from research area;

1.Introducere:

1. Introduction:


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

Prin programele actuale europene, în domeniul cercetare, dezvoltare şi inovare:

se sprijină activităţi proprii de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi de demonstraţie;

se încurajează competitivitatea industriei naţionale şi europene, respectiv a IMM-urilor;

se sprijină dezvoltarea unor servicii şi politici mai bune pentru susţinerea inovării;

se încurajează serviciile transnaţionale de sprijin pentru întreprinderi şi pentru inovare;

se elimină barierele netehnologice în calea inovării;

se contribuie la dezvoltarea societăţii informaţionale prin stimularea TIC;

By the current European programs in the field of research, development and innovation:

builds their own research, technological development and demonstration;

to encourage the competitiveness of National and European industry, respectively SME’s;

support the development of services and better policies for support innovation;

to encourage transnational business to support for enterprise and for innovation;

avoid non-technological barriers in the way of innovation;

contribute to the development of informational society by stimulating ICT;

2. R-D-IIntegrative Vector, motor of competitiveness development:

2. Vectorul integrator C-D-I, motorul dezvoltarii competitivităţii:


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

se promovează o mai mare utilizare a energiei dezvoltare şi inovare: din surse regenerabile şi eficienţă energetică;

se reuneşte sectorul învăţământului superior, al cercetării şi al afacerilor pentru a stimula o inovare de vârf la nivel naţional, european şi mondial;

se sporeşte capacitatea de schimbare şi inovare a economiilor regionale;

se dezvoltă investiţia ce concentrează elementelecheie precum cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, antreprenoriatul, TIC şi dezvoltarea „capitalului uman”.

are promoted a greater use of energy from renewable souces and energy efficiency;

meets the higher education sector, of reserach and business to stimulate leading national, european and worldwide innovation;

to enhance the ability of changing and innovation of regional economies;

to develop investment which focuses on the key elements like research, development and innovation, entrepreneurship, ICT and „human capital” development.

2. R-D-IIntegrative Vector, motor of competitiveness development:

2. Vectorul integrator C-D-I, motorul dezvoltarii competitivităţii:


2 r d i i ntegrative vector motor of competitiveness development

În viitoarele programe de finanţare ale Cercetării-Dezvoltării-Inovării trebuie să se identifice aspectele esenţiale, în construirea societăţii moderne de afaceri şi de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea reprezintă în esenţă factorii motori esenţiali ai prosperităţii sociale şi economice şi ai sustenabilităţii mediului

Provocările societale şi tehnologiile cheiesunt menite să faciliteze „cercetarea colaborativă impulsionată de industrie” să eficientizeze „instrumentele care aduc valoare adăugată la nivel european” să simplifice în mod radical „accesul”,să accelereze „introducerea pe piaţă” şi să consolideze şi mai mult „excelenţa”.

Cercetarea, Dezvoltarea şi Inovarea, ca vector integrator şi motor al dezvoltării competitivităţii economice şi industriale, iniţiază provocări şi oportunităţi, soluţii inovatoareşi dezvoltări de produse, tehnologii şi servicii inovatoare şi inteligente.

In the future funding programs of research- development – innovation must identify key issues in building modern business society and intelligent, sustainable and inclusive growth.

Research, development and innovation represents essentially factors key driver of social and economic prosperity of environmental sustainability

Societal challenges and key technologiesare designed to facilitates „collaborative research driven by industry”, streamline „the tools that bring added value at European level”, to simplify in a radical mode „the access”, to accelerate „enter on market” and further strengthen „the excellence”.

Research, Development and Innovation, as a integrative and motor vector of development for economical and industrial competitiveness, initiates chalenges and opportunities, innovative sollutions and development, innovative and intelligent technologies and services.

2. Vectorul integrator C-D-I, motorul dezvoltarii competitivităţii:

2. R-D-IIntegrative Vector, motor of competitiveness development:


2 r d i i ntegrative vector motor of competitiveness development1

Vectorul integrator Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, trebuie să dea răspunsuri la provocările şi oportunităţile actuale

Vectorul integrator Cercetare-Dezvoltare- Inovare, trebuie să devină factorul motor esenţial al acestui proces, urmărind mereu performanţa şi flexibilitatea între finanţare şi obiectivele strategice.

În această perioadă, finanţarea publică a cercetării-dezvoltării-inovării, se confruntă cu restricţii severe, la nivel internaţional, european şi mai ales naţional, în funcţie de strategiile separate ale acestora, ceea ce conduce la multe duplicări şi fragmentări costisitoare.

De aceea, este nevoie de amplificarea acţiunilor, pentru oferirea de oportunităţi de a genera o mai mare eficienţă şi un impact mult mai puternic.

The Research, Development and Innovation Integrative Vector,must respond to challenges and actual opportunities

The Research, Development and Innovation Integrative Vector, must become a key driver of this process, always seeking performance and flexibility between finnacing and startegic objectives.

During this period, public funding of Research - Development and Innovation, are facing severe restrictions , on international, european and especially national level, according to their separate strategies, which leads to many costly duplication and fragmentation.

Therefore, we need to amplify this actions, to provide opportunities to generate greater efficiency and higher impact more strong.

2. Vectorul integrator C-D-I, motorul dezvoltarii competitivităţii:

2. R-D-IIntegrative Vector, motor of competitiveness development:


2 r d i i ntegrative vector motor of competitiveness development2

Comparativ cu situaţia mondială, în UE, nu se investeşte suficient în Cercetare- Dezvoltare – Inovare, reprezentând astfel, un punct slab foarte important.

De aceea, UE şi respectiv guvernele naţionale, trebuie să mobilizeze mult mai mult investiţiile private, iar Europa să devină mult mai atrăgătoare pentru investiţii şi să lanseze programe noi de Cercetare.

De asemenea, trebuie să se integreze politicile de finanţare europeană, de la cercetare la piaţă, să se îmbunătăţească capacitatea Europei de a transforma cunoaşterea în inovare, de a se sprijini procesele de inovare dincolo de inovarea tehnologică şi de a se fructifica oportunităţile pe care le oferă piaţa pentru soluţiile inovatoare.

Compared with the global situation,in the EU, do not invest enough in Research, Development and Innovation, thus representing an important weekness point.

Therefore, the EU, respectively the national governments, must mobilize more privat investment and launch new research programs.

Also, are needed to integrate policies for European funding, from research to market, and to improve Europe’s ability to turn knowledge into innovation, and to support innovation processes beyond technological innovation and to capitalize on the opportunities which market has offer for innovative sollutions.

2. Vectorul integrator C-D-I, motorul dezvoltarii competitivităţii:

2. R-D-IIntegrative Vector, motor of competitiveness development:


3 r d i i ntegrative vector reflected in european research programs

Currently suficient în Cercetare- Dezvoltare – Inovare, reprezentând astfel, un punct slab foarte important., research European programs have confirmed the important role of the research – development – innovation integrative vector, including the research infrastructure and instruments, funding techniques and mechanisms, all very new and with a high European institutional level, facilitating a clearer accent on the fundamental objectives regarding excellence, competiveness and society.

Financial instruments have been reflected for the support of SMEs, of market reply projects in the eco-innovation projects and of pilot innovation projects in the TIC field based on demand, approaching not only social challenges – but also the identification of lacks and deficiencies, especially the lack of an approach at the level of the entire research and innovation chain and of the application instruments’ complexity.

În prezent, programele europene de cercetare au confirmat rolul determinant alvectorului integratorCercetare-Dezvoltare- Inovare inclusiv al infrastructurii de cercetare şi al instrumentelor, tehnicilor şi mecanismelor de finanţare, facilitând un accent mai clar pe obiectivele fundamentale privind excelenţa, competitivitatea şi societatea.

Au fost reflectate instrumentele financiare pentru sprijinirea IMM-urilor, a proiectelor de replicare pe piaţă în domeniul ecoinovării şi a proiectelor-pilot de inovare în domeniul TIC bazate pe cerere, abordându-se atât provocările societale – cât şi identificările lipsurilor şi deficienţelor, în special lipsa unei abordări la nivelul întregului lanţ al cercetării şi inovării şi complexitatea instrumentelor de aplicaţie.

3. Vectorul integrator C-D-I, reflectat în programele europene de cercetare:

3. R-D-IIntegrative Vector, reflected in European Research Programs


3 r d i i ntegrative vector reflected in european research programs1

This is why suficient în Cercetare- Dezvoltare – Inovare, reprezentând astfel, un punct slab foarte important.in future European research programs must be applied some improvement measures, such as:

goal identification and the flexibility of the strategic requirements;

reducing complexity;

increasing the added value and the mobilizing effect and avoiding duplication and fragmentation;

simplifying participation;

increasing the degree of participation in European programs

increasing the impact of competitiveness and society

De aceea, în viitoarele programe europene de cercetare, trebuie aplicate unele măsuri de ameliorare, precum:

clarificarea obiectivelor şi flexibilitatea necesităţilor strategice;

reducerea complexităţii;

creşterea valorii adăugate şi a efectului mobilizator şi evitarea duplicării şi fragmentării;

simplificarea participării;

lărgirea participării la programele europene;

creşterea impactului competitivităţii şisocietăţii

3. Vectorul integrator C-D-I, reflectat în programele europene de cercetare:

3. R-D-IIntegrative Vector, reflected in European Research Programs


3 vectorul integrator c d i reflectat n programele europene de cercetare
3 suficient în Cercetare- Dezvoltare – Inovare, reprezentând astfel, un punct slab foarte important.. Vectorul integrator C-D-I, reflectat în programele europene de cercetare:

În viitor, programele europene de cercetare, tind către crearea unui cadru strategic comun privind finanţarea cercetării – dezvoltării – inovării, încurajând competitivitatea industriilor europene şi excelenţa bazei ştiinţifice şi tehnologice a U.E, aşa cum se reflectă, de altfel, în strategiile Europa 2020 şi Europa 2030:

colaborare pentru realizarea obiectivelor acestor strategii;

abordarea provocărilor societale;

consolidarea competitivităţii

3. R-D-IIntegrative Vector, reflected in European Research Programs

In the future, the European research programs lean towards creating a common strategic framework regarding RDI funding, encouraging the competitiveness of European industries and the excellence of the scientific and technologic based of the EU as it is reflected in the Europe 2020 and Europe 2030 Strategies:

 • collaborating for the accomplishment of these strategies;

 • approaching societal challenges;

 • consolidating competitiveness ;


3 vectorul integrator c d i reflectat n programele europene de cercetare1
3 suficient în Cercetare- Dezvoltare – Inovare, reprezentând astfel, un punct slab foarte important.. Vectorul integrator C-D-I, reflectat în programele europene de cercetare:

consolidarea bazei ştiinţifice a Europei şi a spaţiului european de cercetare – dezvoltare – inovare, prin cultivarea instituţiilor publice de cercetare cu cel mai mare nivel de excelenţă, prin concentrarea finanţării şi printr-o combinaţie de granturi, prin programe de modernizare pentru cercetare publică şi finanţarea din fonduri publice, prin dezvoltarea excelenţei, prin formarea şi transferul de cunoştinţe, prin dezvoltarea abilităţilor inovatoare ale următoarei generaţii de cercetători, în special prin schimbări între industrie şi mediul academic, prin impulsionarea planificării, pregătirii şi construirii de infrastructuri de cercetare de mari dimensiuni, prin asigurarea accesului la infrastructurile existente şi la infrastructurile electronice, prin consolidarea abordărilor strategice în domeniul cooperării internaţionale şi complementaritatea activităţilor statelor nemembre cu cele ale Uniunii şi prin programe viitoare cu abordări diferenţiate, pe baza specificului diferitelor tipuri de ţări terţe;

3. R-D-IIntegrative Vector, reflected in European Research Programs

 • consolidating Europe’s scientific base and the research – development – innovation, by cultivating public research institutions with the highest degree of world excellence, by concentrating funds and by modernization programs for their public research and by public funds funding, by means of developing excellence, by knowledge development and transfer, especially by exchanges between the industry and the academic environment, by boosting ,large scale research infrastructure planning, training and construction, by ensuring the access to the existent infrastructures and to the electronic infrastructures in order to allow virtual access to research means and to scientific information, by consolidating the strategic approaches in the field of international cooperation and by complementing the activities of the member states with those of non-members and by means of the future programs with differentiated approaches, according to the type of different third countries, looking for a way to reach the right balance between the consolidation objectives of European competitiveness and the solving of global challenges.


4 examples of good practices of dissemination and valorification results from rdi
4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

Pentru diseminarea, valorizarea şi transferul tehnologic a rezultatelor din Cercetare-Dezvoltare- Inovare în România, au fost proiectate şi realizate bune practici, precum:

(a) constituirea şi organizarea Secţiunii Cercetare-Dezvoltare- Inovare în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, având ca misiune şi viziune proprii:

strategia cercetării în regiunea Municipiului Bucureşti;

strategia naţională a Cercetării;

evaluarea şi recuperarea decalajelor cercetării naţionale în comparaţie cu cercetarea europeană şi respectiv a ţărilor dezvoltate din UE;

dezvoltarea vectorului integrator Cercetare-Dezvoltare- Inovare;

dezvoltarea parteneriatului ştiinţific de colaborare naţională şi internaţională;

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

 • For dissemination, valorisation and technological transfer of the Research – Development – Innovation results, in Romania, were designed and realised good practices, as:

 • (a) establishment and organization of Research – Development – Innovation Section within Chamber of Commerce and Industry Bucharest, having own mission and vision:

  • research strategy for the region of Bucharest municipality;

  • national research strategy;

  • evaluation and recovery of the National research gaps compared with European research, respectively of development countries from EU;

  • development of Research – Development – Innovation Innovative Vector;

  • development of scientific partnership for National and International cooperation;


4 examples of good practices of dissemination and valorification results from rdi1
4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

interrelaţionarea cercetării – dezvoltării –inovării cu mediul de afaceri;

dezvoltarea dialogului Cercetare – Industrie – Economie;

apropierea mediului academic de mediul de afaceri;

facilitarea transferului tehnologic a reyultatelor Cercetării către Industrie, Economie şi Societate;

etc.

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

 • research – Development – Innovation networking with the business environment;

 • development of dialogue from Research – Development – Innovation;

 • closing academic environment to bussiness environment;

 • facilitation of technological transfer of research results to Industry, Economy and Society;etc.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

în vederea reconsolidării conceptului strategic privind Cercetarea ca motor al dezvoltării societăţii româneşti.

Această construcţie a Secţiunii CDI-CCIB pentru prima dată realizată în istoria CCIB, are pagină Web la CCIB, respectiv: http://cercetare.ccib.ro , cu mai multe meniuri: home; noutăţi; forum; membri; reţeaua ROMNET- LAB.CER.IN; contact (şi altele în dezvoltare).

Secţiunea CDI-CCIB are propriul său Regulament de Organizare şi Funcţionare, funcţionează în formulă camerală, activează în baza unor planuri de activităţi asumate pentru dialogul Cercetare – Mediul de Afaceri, realizează conferinţe – seminarii – workshop-uri de promovare a rezultatelor Cercetării către Mediul de Afaceri, elaborează „CARTA ALBĂ” a Cercetării pentru membrii CCIB – ca entităţi de Cercetare, participă anual cu stand propriu la Salonul Cercetării şi Inovării din cadrul TIB, etc.

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

 • In order to reinforce the strategic concept regarding Research as key driver of development Romanian society.

 • This construction of CDI-CCIB Section for first time realised in the history of CCIB, has Web Page at CCIB, respectively: http://cercetare.ccib.ro, with multiple menus: home; news; forum; members; ROMNET-LAB.CER.IN; contact (and others in development).

 • CDI-CCIB Section has own Regulation of organizing and functioning, works in chamber formula, activates on plans basis of assumed activities for Research – Business Environment dialogue, elaborate „WHITE PAPER” of Research for CCIB members – as entities of Research and annually participate with own stand at Research and INNOVATION Salon from International Fair Bucharest – TIB, etc.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

Secţiunea CDI-CCIB, participă direct la viaţa comunităţii ştiinţifice, la strategiile privind Cercetarea Românească, la dezvoltarea legăturilor dintre Cercetare şi Mediul de Afaceri, la promovarea rezultatelor cercetării în Industrie, Economie şi Societate, la parteneriatul ştiinţific în consorţii în baza proiectelor de cercetare, naţionale şi internaţionale, etc.

Secţiunea CDI-CCIB, susţine Cercetarea şi Sistemul Naţional Cercetare –Dezvoltare – Inovare din România şi Strategia Europeană a Cercetării, astfel ca Cercetarea să reprezinte real motorul dezvoltării societăţii bazată pe cunoaştere.

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

 • CDI-CCIB Section, participate directly in the scientific community life, at strategies regarding Romanian Research, at development and connections between Research and Business Environment, la promoting research results in Industry, Economy and Society, at scientific partnership, in consortia based on research projects, National and International, etc.

 • CDI-CCIB Section, supports research and National Research –Development – Inovation from Romania and European Strategy of Research, so Research represents real key driven of development of society based on knowledge.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

Secţiunea CDI-CCIB, lucrează eficient în baza Grupurilor de lucru, astfel:

Grupul de Lucru: Programe Naţionale şi Programe Europene de Cercetare, cu Responsabil Dr.ing. Sanda Velea – ICECHIM;

Grupul de Lucru: Transfer Tehnologic, Inovare şi Valorizare, cu Responsabil Dr.ing. Florin Udrescu – IPA-Bc;

Grupul de Lucru: Proprietate Intelectuală şi Industrială, cu Responsabil Dr. ing Pirna Ion – INMA Buc.

Grupul de Lucru: Strategii şi Politici în Cercetare, cu Responsabil Prof.univ.dr.ing. Gh. Ion Gheorghe – INCDMTM Buc.

Grupul de Lucru: Reţea virtuală de Laboratoare, cu Responsabil Dr.ing. Raluca Müller – IMT Buc.

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

 • CDI-CCIB Section, works eficiently on basis of Work Groups, as follows:

 • Work Group: National Programs and European Research Programs, with Manager Ph.D.Eng. Sanda Velea – ICECHIM;

 • Work Group: Tehnological Transfer, Inovation and şi Valorization, with Manager Dr.ing. Florin Udrescu – IPA-Bc;

 • Work Group: Intelectual and Industrial Property, with Manager Dr. ing Pirna Ion – INMA Buc.

 • Work Group: Strategies and Politics in Research, with Manager Prof.univ.dr.ing. Gh. Ion Gheorghe – INCDMTM

 • Work Group: Virtual Laboratory Network, with Manager Dr.ing. Raluca Müller – IMT Buc.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

În cadrul colaborărilor naţionale Secţiunea CDI – CCIB de lucru, funcţionează pe baza unui Protocol de Colaborare Ştiinţifică, semnat de toţi membrii Secţiunii – 29 entităţi de cercetare.

Secţiunea CDI-CCIB, a construit la nivelul anului 2012, prima Reţea de Laboratoare : ROMNET-LAB.CER:IN, în scopul utilizării infrastructurii de cercetare şi de încercări, din principalele institute de cercetare, de către IMM-uri şi alte entităţi, pentru rezolvarea unor servicii proprii.

Secţiunea CDI-CCIB, are pentru anul 2012, Planul de Activităţi, prin care se manifestă în transferul tehnologic şi în valorizarea rezultatelor Cercetării către Industrie, Economie şi Societate, prin:

comunicare on-line, în cadrul unui FORUM, fiecare entitate având parolă proprie;

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

 • In the framework of National cooperation CDI – CCIB Section, works on the basis of Scientific Cooperation Protocol, signed from all members of this Section – 29 research entities.

 • CDI-CCIB Section, has built in the year 2012, the first Laboratory Network: ROMNET-LAB.CER:IN, with the purpose to utilise the research and testing infrastructure, from major research institues, by SME’s and other entities, to solve their services.

 • CDI-CCIB Section, has for the year 2012, the Activities Plan, which manifesting in technological transfer and valorization of Research results by Industry, Economy and Society, by:

  • on-line comunication, within a FORUM, each entities having own password;


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

organizarea de Mese Rotunde şi Workshop-uri, privind Transferul Tehnologic, Dialogul Cercetare – Mediul de Afaceri, Inovare, Valorizarea rezultatelor, Impactul proiectelor de Cercetare Naţionale şi Europene, etc.

organizarea de Workshop-uri internaţionale privind transferul tehnologic după modele internaţionale (ex. modelul de succes al FRAUNHOFER IPA – Germania);

promovarea “Clusterelor” şi “Polilor de Competitivitate”, pe zone geografice şi la nivel naţional;

participarea la Targul Internaţional Bucureşti 2012 şi la alte târguri;

etc.

b) crearea, organizarea şi funcţionarea “Ascociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare - ARoTT”, încă din anul 2006, în coordonarea ANCS - Direcţia Transfer Tehnologic, pentru :

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

 • organising of Round Tables and Workshops, regarding Technological Transfer, Research – Business Environment Dialogue, Innovation, Valorization of the results, Impact for National and European research projects, etc.

 • organising of International Workshops regarding technological transfer by International models (ex. success model of FRAUNHOFER IPA – Germania);

 • promoting “Clusters” and “Competitiveness Polls”, by geographical regions and at National level;

 • participating at International Fair Bucharest 2012 and other fairs;

 • b) creation, organizing and functioning of „Romanian Association for Technological Transfer and Innovation –ARoTT”, since 2006, in coordination of ANCS – Tecchnological Transfer Unit, for:


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

promovarea şi protejarea Transferul Tehnologic, Dialogul Cercetare – Mediul de Afaceri, Inovare, Valorizarea rezultatelor, Impactul proiectelor de Cercetare Naţionale şi Europene, etc.;

creşterea competitivităţii

promovarea interesului profesional;

promovarea conceptului de competitivitate economică;

stimularea şi promovarea activităţilor;

promovarea imaginii industriei;

efectuarea activităţi de transfer tehnologic;

identificarea şi promovarea;

promovarea cooperării ;

promovarea rezultatelor cercetării;

etc.

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

 • promoting and protecting;

 • competitiveness growth;

 • promoting professional interest;

 • promoting the concept of economical competitiveness;

 • stimulating and promoting innovative activities;

 • promoting imagine of industry;

 • performs technological transfer;

 • identification and promoting;

 • promoting cooperation;

 • promoting research results; etc.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

c) crearea, organizarea şi funcţionarea “Reţea Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic - ReNIT ”, la nivelul naţional MECT – ANCS, în coordonarea Direcţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic din ANCS, pentru:

susţinerea dezvoltării economico-sociale prin stimularea inovării şi transferului tehnologic, prin atragerea de investiţii în vederea valorificării rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare şi inovare precum şi a resurselor umane din sistemul naţional de cercetare – dezvoltare ;

creşterea vizibilităţii entităţilor de cercetare şi creşterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării şi îmbunătăţirea competitivităţii IMM – urilor prin dezvoltarea ofertei de servicii de transfer de cunoştinţe şi tehnologie;

etc.

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

 • c) creation, organizing and functioning of „Romanian Network for Innovation and Technological Transfer - ReNIT”, at national level MECTS - ANCS, in coordination of ANCS – Innovation and Technological Transfer Unit, for:

 • supports economico – social development by stimulating innovation and technological transfer, by attracting investment to capitalization results of research-development-innovation activities and human resources from national research development system from Romania;

 • increasing visibility of the research entities and increasing exploitation of the results and competitiveness growth of the SME’s by development of the service offer of knowledge transfer and technological transfer;

 • etc.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

d) exemple de bune practici realizate de entităţi de cercetare membre ale Secţiunii CCI – CCIB:

INCDMTM Bucureşti:

d1) construirea „Clusterului Regional de Mecatronică - MECHATREC”, pentru Regiunea Bucureşti – Ilfov, pentru:

sprijinirea inovării în cadrul firmelor din structură;

creşterea competitivităţii economice pe plan intern şi extern, prin promovarea unei politici de cooperare, pe baza unor strategii comune;

dezvoltarea transferului de know-how şi de produse inovative;

colaborarea cu autorităţile locale şi regionale în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a zonei;

etc.

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

 • d) Examples of good practices realised by research entities members of CDI-CCIB Section:

  • INCDMTM Bucharest:

 • d1) building „Regional Cluster of Mechatronics - MECHATREC”, for the Region Bucharest – Ilfov, for:

 • support innovation within firms from structure;

 • growth of economical competitiveness on internally and externally, by promoting a cooperation policy, based on common strategies;

 • transfer development of know-how and innovative products;

 • cooperation with local and regional authorities to ensure sustainable development of the area;

 • etc.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

Scopul Clusterului Regional MECHATREC este şi de a dezvolta următoarele direcţii strategice tehnice şi tehnologice:

domeniul echipamentelor mecatronice, integronice şi adaptronice inteligente avansate, cu funcţii multistructurale, tehnologice, decizionale şi informaţionale, de măsurare-reglare-control integrativ adaptiv;

domeniul sistemelor mecatronice high-tech pentru aplicaţii industriale şi comerciale;

domeniul aparatelor inteligente pentru aplicaţii speciale medicale şi biomedicale;

domeniul micro-nanotehnologiilor mecatronice integronice adaptronice inteligente şi hiperinteligente;

domeniul materialelor noi inteligente, cu structuri micro-nanometrice şi caracteristici speciale pentru tehnologii noi de procesare şi de utilizare;

The goal of establishing the Regional Cluster MECHATREC is to develop the following strategic technical and technological directions:

the field of intelligent advanced mechatronic, integronic and adaptronic equipments, multi-structural, technological, and informational features for decision-making, measurement, control, integrative adaptive control;

the field of high-tech mechatronic systems for industrial and commercial applications;

the field of intelligent special medical and biomedical devices;

the field of intelligent and hyper-intelligent mechatronic integronic adaptronic micro-nano-technologies;

the field of intelligent new materials with micro-nanometric structures and special features new processing technologies and usage;


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

domeniul sistemelor modulare inovative şi adaptive cerinţelor din industrie şi economie;

domeniul sistemelor şi micro-nanosistemelor electromecanice mecatronice avansate;

domeniul roboticii şi micro-nanoroboticii inteligente;

domeniul tehnicilor inteligente de măsurare, etalonare, calibrare şi testări-incercări funcţionale şi metrologice;

domeniul tehnicilor micro-nanometrice şi micro-nano-tribologice;

domeniul de logistică şi servicii suport;

domeniul dezvoltării şi specializării resurselor umane din domeniu;

the field of innovative and customized modular systems in industry and economy;

the field of advanced electromechanical mechatronic micro-nano-systems and systems;

the field of intelligent micro-robotics and nano-robotics;

the field of intelligent measurement technique, calibration, testing, calibration and functional tests and measurements;

the field of micro-nano techniques and micro-nano-tribology;

the field of logistics and support services;

the field of human resource development and specialization in the field;


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

Structura Clusterului Regional MECHATREC, cerinţelor din industrie şi economie; are la bază subunităţi şi unităţi economice necesare realizării obiectivelor şi scopului, reprezentând:

agenţi economici productivi, de comerţ şi servicii – tip IMM cu sau fără activităţi de CDI;

societăţi economice având ca obiect de activitate principal, cercetarea-dezvoltarea - inovarea: institute naţionale, institute şi centre de profil;

unităţi de învăţământ liceal şi universitar;

laboratoare de încercări şi testări specializate;

camere de comerţ şi industrie, funcţionând la nivel central / regional / local;

organizaţii şi asociaţii ştiinţifice profesionale şi patronale;

federaţii şi confederaţii patronale

agenţii regionale de dezvoltareş

etc.

4. Exemplu de bune practici ale diseminării, valorizării şi transferului tehnologic a rezultatelor din CDI

4. Examples of good practices of dissemination and valorification results from RDI

The Regional MECHATREC Cluster structure is based upon economic units and sub-units required to achieve the set objectives and purpose, including:

 economic production, trade and services – type SME, with or without RDI activities;

 businesses having as main activity object – Research, Development and Innovation: national institutes, specialized institutes and centers;

   secondary schools and universities;

 testing laboratories and specialized testing laboratories;

   chambers of commerce and industry, operating at central / regional / local level;

 scientific organizations and professional associations and employers;

 •     federations and confederations;

 • regional development agencies;

 •         and so on.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

 • În sinteză, structura clusterului are: cerinţelor din industrie şi economie;

 • 33 IMM-uri;

 • 8 institute de cercetare (INCD; IC);

 • 3 universităţi;

 • 3 entităţi de administraţie;

 • 2 camere de comerţ şi industrie;

 • 3 centre de formare, evaluare şi valorizare;

 • 3 experţi. 

 • Necesitatea şi oportunitatea formării Clusterului MECHATREC au la bază documentele programatice naţionale şi europene:

 • programul Naţional de Reformă – capitolul Mediu de Afaceri şi Politici Industriale;

 • Strategia de dezvoltare a Mecatronicii – Integronicii – Adaptronicii, ca domeniu mix ştiinţific integrator şi cu potenţial economic demonstrat, dar insuficient susţinut în plan regional;

 • programul de dezvoltare a clusterelor, coordonat de MECMA – România;

 • strategia EUROPA 2020 şi 2030;

 • documente ale Asociaţiei Clusterelor din România, CLUSTERO;

 • documente ale Alianţei Europene a Clusterelor;

 • In brief, the cluster structure is:

 •  33 SMEs;

 •  8 research institutes (INCD, IC);

 •    3 universities;

 •  3 administrative bodies;

 •  2 chambers of commerce and industry;

 •   3 centers of training, assessment and valuation;

 •  3 experts.  

 • The need for forming MECHATREC Cluster is based upon national and European programming documents:

 • National Reform Plan - Business Environment and Industrial Policy Chapter;

 • Mechatronics - Integronics - Adaptronics Development Strategy, as mix intrgrative scientific field with economically proven potential, but poorly supported at regional level;

 • cluster development program coordinated by MECMA - Romania;

 • Europe 2020 and 2030 Strategies;

 • Document Cluster Association in Romania, CLUSTERO;

 • Documents of the European Cluster Alliance;


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

 • Examples of good practices and successful actions of MECHATREC Cluster:

 •    partnerships with other clusters and competitiveness poles (eg EL - including INDAGRO, ALL ELECTRIC, etc.).

 •    collaboration between structural entities (eg INCDMTM - UPB - CCDM - HESPER - CCIB, UMF - Orthopaedics Clinic - Floreasca Emergency Hospital - INCDMTM, INFOSIT - INCDMTM - High School of Mechatronics, etc.)

 •     collaboration with personalities from the field (lectures in the field, supported by: prof. Stiharu Ion, Ph D - Concordia University, Montreal - Canada, Professor. Alexandru Ivan - University Besa n con - France Prof Rajshree Mootanah, PhD - University of Oxford England, etc.).

 •     cluster development database (members, designs, manufacturing, etc.).

 •     developing business opportunities between cluster members and joint projects;

 •   amplification and intensification of cooperation between and inter-clusters in high-tech strategic areas;

 • achievements of mechatronic, integronic and high-tech adaptronic products:

 • Exemple de bune practici şi acţiuni de succes ale Clusterului MECHATREC:

  • parteneriate cu alte clustere şi poli de competitivitate (ex.: EL – INCLUS, INDAGRO; ALL ELECTRIC, etc.)

  • colaborări între entităţile din structură (ex.: INCDMTM – UPB – CCDM – HESPER – CCIB; UMF – Clinica de Ortopedie – Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca – INCDMTM; INFOSIT – INCDMTM – Grup Şcolar de Mecatronică; etc)

  • colaborări cu personalităţi din domeniu (lectorate în domeniu, susţinute de: prof.univ.Stiharu Ion – Universitatea Concordia, Montreal – Canada; prof.univ. Alexandru Ivan – Universitatea Besançon – Franţa; prof.univ.Rajshree Mootanah – Universitatea Oxford Anglia, etc.)

  • elaborare Bază de Date a Clusterelor (membri, proiecte, fabricaţii, etc.);

  • dezvoltarea de oportunităţi de afaceri între membrii clusterului şi de proiecte comune;

  • amplificarea şi intensificarea colaborărilor intra şi interclustere pe domenii strategice high-tech;

  • realizări de produse mecatronice, integronice şi adaptronice high-tech:


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

SISTEM MECATRONIC INTELIGENT DE ÎNALTĂ PRECIZIE PENTRU MĂSURAREA MICRODEPLASĂRILOR LINIARE ÎN MEDII INDUSTRIALE ŞI DE LABORATOR – DIGITIL(beneficiar din cluster: S.C. QUATRO PRODCOM S.R.L)

 INTELLIGENT MECHATRONIC SYSTEM FOR HIGH PRECISION LINEAR MICRO-DISPLACEMENTS MEASURING IN LABORATORY AND INDUSTRIAL ENVIRONMENTS - DIGITIL (beneficiary in the cluster: SC QUATRO PRODCOM)


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

( MĂSURAREA MICRODEPLASĂRILOR LINIARE ÎN MEDII INDUSTRIALE ŞI DE LABORATOR – DIGITIL

SISTEM INTELIGENT CU TRADUCTOR FOTOELECTRIC CU DISCURI INCREMENTALE PENTRU MĂSURAREA DEPLASĂRILOR UNGHIULARE ÎN MEDIUL INDUSTRIAL – DIGITIR(beneficiar din cluster: S.C. QUATRO PRODCOM S.R.L)

INTELLIGENT SYSTEM WITH PHOTOELECTRIC TRANSDUCER FOR MEASURING INCREMENTAL DISK ANGULAR MOVEMENT IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTS - DIGITIR (beneficiary in the cluster: S.C. QUATRO PRODCOM S.R.L)


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

SISTEM MECATRONIC INTELIGENT PENTRU MĂSURĂRI DIMENSIONALE DE ÎNALTĂ PRECIZIE DESTINAT DEZVOLTĂRII INGINERIEI INSTRUMENTAŢIEI ÎN MEDII INDUSTRIALE ŞI DE LABORATOR – DIGITRIL(beneficiar din cluster: S.C. QUATRO PRODCOM S.R.L)

INTELLIGENT MECHATRONIC SYSTEM FOR HIGH PRECISION DIMENSIONAL MEASUREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF INSTRUMENTATION ENGINEERING IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTS - DIGITRIL (beneficiary in the cluster: SC QUATRO PRODCOM)


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

Echipament electronic pentru controlul echilibrului uman DE ÎNALTĂ PRECIZIE DESTINAT DEZVOLTĂRII INGINERIEI INSTRUMENTAŢIEI ÎN MEDII INDUSTRIALE ŞI DE LABORATOR – DIGITRIL(beneficiar din cluster: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI – Clinica de Neurologie, dr. Adina Roceanu)

ELECTRONIC HUMAN BALANCE CONTROL DEVICE(beneficiary in the cluster: UNIVERSITY EMERGENCY HOSPITAL BUCHAREST - Department of Neurology, Adina Roceanu, MD)


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

Perspectiva de dezvoltare a Clusterului regional DE ÎNALTĂ PRECIZIE DESTINAT DEZVOLTĂRII INGINERIEI INSTRUMENTAŢIEI ÎN MEDII INDUSTRIALE ŞI DE LABORATOR – DIGITRIL MECHATREC în perioada următoare este:

atragerea de noi membri;

afilierea la Asociaţia Naţională CLUSTERO şi la Alianţa Internaţională a CLUSTERELOR EUROPENE;

amplificarea de parteneriate, colaborări şi relaţii, în vederea optimizării lanţurilor valorice, ale produselor şi fabricaţiilor inteligente.

MECHATREC Regional Cluster Development Perspectives over the next period are:

        attracting new members;

        membership in the CLUSTERO National Association and the International EUROPEAN CLUSTERS Alliance;

        enhancing partnerships, collaborations and relationships, with the view to optimize value chains, products and intelligent manufacturing.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

d2) DE ÎNALTĂ PRECIZIE DESTINAT DEZVOLTĂRII INGINERIEI INSTRUMENTAŢIEI ÎN MEDII INDUSTRIALE ŞI DE LABORATOR – DIGITRILconstituirea „Polului de Competitivitate pentru Mecatronică, Integronică şi Adaptronică - INDMECHATRON”, pentru:

sprijinirea dezvoltării inovative pentru firmele din structură;

creşterea competitivităţii economice pe plan naţional şi internaţional, prin promovarea de strategii comune şi specifice fiecărei zone geografice;

dezvoltarea de produse inteligente cu valoare adăugată mare şi valorizarea lor prin transfer tehnologic şi multiplicare industrială;

colaborare cu autorităţile centrale şi zonale, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile;

etc.

d2) establishment of „Competitiveness Pole for Mechatronics, Integronics and Adaptronics - INDMECATRON”, for:

support inovative development for the firms from structure;

competitiveness economical growth on national and internaţional level, by promoting common strategies and specific of each geographic areas;

inteligent product developmentwith high value added valoare and valorization by technological transfer and industrial multiplication;

colaborate with the central and zonal authorities, to ensure sustainable development;

etc.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

Scopul polului INDMECATRON este şi de punere în aplicare, dezvoltare şi implementare a strategiilor proprii, în calendare de timp proiectate şi monitorizate în vederea îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice, precum:

reprezentarea, susţinerea şi armonizarea intereselor tuturor entităţilor economice din structura proprie;

proiectarea de obiective şi activităţi comune, în domeniile strategice de dezvoltare, elaborate pe bază de studii proprii de piaţă, marketing, valorizare, fezabilitate, transfer tehnologic, etc.,

crearea, dezvoltarea şi comercializarea de produse, tehnologii şi servicii mecatronice şi adaptronice inovative şi inteligente;

The scope of the INDMECATRON Pole is to value, develop and implement its own strategies, according to time schedules designed and monitored to achieve the overall and specific objectives, such as:              

representing, supporting and harmonizing the interests of all economic entities in its own structure;

objective and joint activities projecting, in strategic development areas, developed on the basis of their market research, marketing, valuation, feasibility, technology transfer, and so on,

creation, development and commercialization of innovative and intelligent mechatronic and adaptronic products, technologies and services;


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

colaborarea pe bază de parteneriate, între membrii Polului şi entităţile externe acestuia, în vederea promovării de proiecte de cercetare - dezvoltare – inovare, naţionale şi internaţionale, în domeniile de activitate comune şi bazate pe reciprocitate, mai ales în privinţa managementului de proiect şi a constituirii consorţiilor de realizare a proiectelor, în matricea lanţului valoric al produselor high-tech mecatronice inteligente;

colaborarea în vederea abordării finanţărilor pentru proiectele europene şi internaţionale, prin promovarea propunerilor de oferte şi proiecte de interes comun, prin promovarea reciprocă în constituirea consorţiilor internaţionale, capabile să realizeze proiectele propuse şi prin asigurarea reciprocă a managementului şi a coordonării acestora;

creşterea competitivităţii economice inteligente prin investiţii tangibile şi intangibile finanţate din resurse proprii, din fonduri atrase, naţionale, comunitare, internaţionale, etc.

working on a partnership between the States and the Pole and its external entities to promote national and international research - development - innovation projects in common fields based on reciprocity, especially project management and formation of consortia for project development in the value chain matrix of high-tech intelligent mechatronic products;

working to address funding for European projects and international tenders and proposals promoting projects of common interest by promoting mutual international consortia formation, able to achieve mutual proposed projects and ensuring their management and coordination;

intelligent economical competitiveness through tangible and intangible investments financed from its own resources of national, community, international funds raised, etc.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

 • Obiectivele specifice ale Polului sunt enunţate, astfel: şi entităţile externe acestuia, în vederea promovării de proiecte de cercetare - dezvoltare – inovare, naţionale şi internaţionale, în domeniile de activitate comune şi bazate pe reciprocitate, mai ales în privinţa managementului de proiect şi a constituirii consorţiilor de realizare a proiectelor, în matricea lanţului valoric al produselor high-tech mecatronice inteligente;

 • • creşterea competitivităţii economice şi a vizibilităţii pe plan intern şi internaţional prin tehnici şi instrumente specifice:

 • de sprijinirea politicilor de colaborare în interiorul Polului şi cu alte entităţi exterioare acestuia;

 • de promovare şi susţinere a inovării în cadrul tuturor entităţilor din structura Polului;

 • de dezvoltare a unui cadru comun pentru transferul, valorizarea şi implementarea de know-how performant;

 • de cooperare între membri, în domeniul cercetării – dezvoltării – inovării de produse, tehnologii şi servicii noi, pentru participarea cu proiecte comune la programele de CDI naţionale şi internaţionale;

 • coordonare în definirea de obiective strategice comune: proiectarea şi aplicarea de măsuri şi acţiuni specifice pentru realizarea acestora;

 • dezvoltarea de noi capacităţi şi infrastructuri în cadrul entităţilor Polului sau ca noi entităţi inovative;

 • crearea de reţele de comunicare internaţională cu alţi Poli de Competitivitate Europeni sau Internaţionali;

 • elaborarea cu Autorităţile publice locale, regionale şi centrale naţionale şi internaţionale, vizând asigurarea unei dezvoltări durabile şi sustenabile.

 • The Pole specific objectives are listed, as follows:

 • economic competitiveness and national and international visibility techniques and tools:

 • policies supporting collaboration within the Pole and other entities outside it;

 •   promoting and supporting innovation in all entities in the pole structure;

 • development a common framework for the transfer, capitalisation and implementation of advanced know-how;

 • cooperation among members, research - development - innovation of products, technologies and services for participation in joint projects at national and international R & D programmes;

 • coordination in defining common strategic objectives: the design and implementation of measures and actions needed to achieve them;

 • development of new facilities and infrastructure in the new entity or entities within the innovative Pole;

 • international communication networking with other European or international competitiveness poles;

 • development with public authorities at local, regional, national, and international level, aimed at achieving sustainable development.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

 • The structure of the INDMECATRON Competitiveness Pole şi entităţile externe acestuia, în vederea promovării de proiecte de cercetare - dezvoltare – inovare, naţionale şi internaţionale, în domeniile de activitate comune şi bazate pe reciprocitate, mai ales în privinţa managementului de proiect şi a constituirii consorţiilor de realizare a proiectelor, în matricea lanţului valoric al produselor high-tech mecatronice inteligente;consists of economic entities with legal personality, Romanian and / or foreign individuals, as founding members and associate (recruited) members, as follows:

 • productive economic agents, trade and service agents type SME and large enterprises with or without research - development – innovation focus.

 • economic entities, whose principal activity is Research - Development - Innovation:

 • national research and development institutes (INCD);

 • research institutes - (ICD);

 • research-development centers (CCD);

 • and others.

 • tertiary and secondary technical education;

 • testing laboratories and specialized testing and nationally accredited laboratories;

 • chambers of commerce and industry, operating at central / regional / local level;

 • scientific organizations and professional associations and employers;

 • central / regional / local entities;

 • employers' associations / federations and confederations;

 • individuals / experts.

 • Structura polului de Competitivitate INDMECATRON are în componenţă entităţi economice cu personalitate juridică, române şi/sau străine şi persoane fizice române şi/sau străine, ca membri fondatori şi ca membri asociaţi (cooptaţi), astfel:

  • agenţi economici productivi, de comerţ şi de servicii tip IMM şi întreprinderi mari cu sau fără activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare.

  • entităţi economice, având ca obiect de activitate principal cercetarea –dezvoltarea – inovarea:

   • institute naţionale de cercetare-dezvoltare (INCD-uri);

   • institute de cercetare - dezvoltare (ICD);

   • centre de cercetare - dezvoltare (CCD);

   • şi altele.

  • unităţi de învăţământ superior şi liceal tehnic;

  • laboratoare de încercări şi testări specializate şi acreditate la nivel naţional;

  • camere de comerţ şi industrie, cu funcţionare la nivel central / regional / local;

  • organizaţii şi asociaţii ştiinţifice profesionale şi patronale;

  • entităţi ale Administraţiei centrale / regionale / locale;

  • patronate / federaţii şi confederaţii patronale;

  • persoane fizice / experţi.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

 • În sinteză, structura Polului INDMECATRON cuprinde: şi entităţile externe acestuia, în vederea promovării de proiecte de cercetare - dezvoltare – inovare, naţionale şi internaţionale, în domeniile de activitate comune şi bazate pe reciprocitate, mai ales în privinţa managementului de proiect şi a constituirii consorţiilor de realizare a proiectelor, în matricea lanţului valoric al produselor high-tech mecatronice inteligente;

  • 54 IMM-uri;

  • 7 Agenţii Economice de Dezvoltare;

  • 11 institute naţionale de CDI;

  • 9 institute de CDI;

  • 7 camere de comerţ şi industrie;

  • 11 entităţi Administrative centrale / regionale / locale;

  • 9 universităţi;

  • 7 federaţii / confederaţii patronale;

  • 7 licee de specialitate;

  • 6 centre de cercetare;

  • 5 centre de formare / evaluare / transfer;

  • 9 laboratoare de încercări şi testări specializate şi acreditate;

  • 5 organizaţii şi asociaţii profesionale şi patronale;

  • 9 persoane fizice / experţi.

In brief, INDMECATRON pole structure comprises:

• 54 SMEs;

• 7 Economic Development Agency;

• 11 National Institutes of RDI;

• 9 institutes of RDI;

• 7 chambers of commerce and industry;

• 11 central government / regional / local units;

•  9 universities;

•  7 federations / confederations;

•  7 specialized high schools;

•  6 research centers;

•  5 centers for training / evaluation / transfer;

•  9 testing accredited and specialized testing laboratories;

•  5 organizations and professional associations and employers associations;

•  9 individuals / experts.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

 • Exemple de bune practici şi acţiuni de succes ale Polului de Competitivitate INDMECHATRON

 • Bune practici:

 • formare de parteneriate în funcţie de interesul comun şi pe subdomenii de profil;

 • colaborări cu alţi poli de competitivitate, în funcţie de activităţile directe / conexe pe domeniile acestora;

 • realizări de produse / tehnologii şi/sau servicii high-tech, pentru dezvoltarea de IMM-uri inovative în diferite regiuni şi zone geografice:

 • Examples of good practices and successful practices of INDMECHATRON Pole of Competitiveness

 • Good practices:

 •  forming partnerships based on mutual interest and specialized subfields;

 •  collaboration with other poles of competitiveness, according to the direct / related activities in their fields;

 •  achievements of product / technology and / or high-tech services, developing innovative SMEs in different regions and geographies:


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

 • Successful actions:

UNITATE MECATRONICA INTELIGENTA PENTRU VERIFICARE ETANSEITATE (AER-AER) CARTER AMBREIAJ SI DIFERENTIAL –BRUTDiversitati: TL4 si tip TL8 (beneficiar din Polul de Competitivitate: Renault Mecanique Roumanie SRL-Mioveni)

INTELLIGENT MECHATRONIC UNIT FOR TIGHTNESS VERIFICATION (AIR TO AIR) - GROSS CRACKCASE AND DIFFERENTIAL CLUTCH, type TL8 and TL4 (Pole of Competitiveness beneficiary: Renault Mecanique Roumanie LLC Mioveni)


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

INSTALATIE MECATRONICĂ INTELIGENTĂ PENTRU VERIFICARE ETANŞEITATE AER-AER CARTER MECANISME-BRUT Diversităţi: JHQ si JRQ(beneficiar din Polul de Competitivitate: SC Automobile Renault – Dacia SA Mioveni)

INTELLIGENT MECHATRONICS SYSTEM TIGHTNESS VERIFICATION FOR AIR TO AIR - GROSS MECHANISMS CARTER, type: JHQ and JRQ(Pole of Competitiveness beneficiary: SC Automobile Renault - Dacia SA Pitesti)


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

INSTALATIE MECATRONICĂ VERIFICARE ETANSEITATE AER-AER CAPAC CHIULASA – UZINAT Diversităţi: H4Bt8°, H4DA49°, H4Bt49°, H4Bt49°Sulev (beneficiar din Polul de Competitivitate: SC Automobile Renault – Dacia SA Mioveni)

MECHATRONIC SYSTEM FOR CYLINDER HEAD COVER CHECKING FOR AIR TO AIR – Machined, types: H4Bt8 °, H4DA49 °, H4Bt49 ° SULEV H4Bt49 (Pole of Competitiveness beneficiary: SC Automobile Renault - Dacia SA Pitesti)


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

DISPOZITIV MECATRONIC DE CONTROL PENTRU REPER AUTO “ ARBORE CU CAME - OP 110” (beneficiar din Polul de Competitivitate: SC Automobile Renault – Dacia SA Mioveni – Secţia Motoare)

  MECHATRONIC CONTROL DEVICE FOR AUTO MARK "CAMSHAFTS - OP 110" (Pole of Competitiveness beneficiary: SC Automobile Renault - Dacia SA Pitesti - Engines section)


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

DISPOZITIVE MECATRONICE INTELIGENTE DE CONTROL « PLANETARA CU COADA » (beneficiar din Polul de Competitivitate: SC Automobile Renault – Dacia SA Mioveni – Secţia Cutie de Viteză)

        INTELLIGENT MECHATRONIC CONTROL DEVICES "PLANETARY WITH TAIL" (Pole of Competitiveness beneficiary: SC Automobile Renault - Dacia SA Pitesti - Gearbox Section)


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

INSTALATIE MECATRONICA INTELIGENTA DE MASURARE SI INSCRIPTIONARE « TAMBUR » (beneficiar din Polul de Competitivitate: SC Automobile Renault – Dacia SA Mioveni – Secţia Auto Chassis)

INTELLIGENT MECHATRONIC INSTALLATION FOR MEASUREMENT AND MARKING OF "CYLINDER" (Pole of Competitiveness beneficiary: SC Automobile Renault - Dacia SA Pitesti - Auto Chassis Section)


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

d3) INSCRIPTIONARE « TAMBUR » (constituirea Centrelor de formare şi Evaluare în Mecatronică, pentru:

asigurarea formării profesionale în domeniu şi evaluarea cunoştinţelor dobândite, pe nivele profesionale diferite;

d4)construcţia şi implementarea tehnologiilor avansate prin sinterizare selectivă cu laser, pentru:

realizarea şi dezvoltarea de sisteme practice şi de implanturi, pentru spitalele de specialitate;

transferul tehnologic de repere, elemente şi sisteme protetice, realizate din pulberi metalice, către IMM-urile inovative de producţie;

d5)realizarea şi dezvoltarea integrată a tehnologiilor avansate de caracterizare fizico-mecanică şi tribologică prin utilizarea microscopului de forţă atomică;

d6)realizarea şi dezvoltarea integrată a tehnologiilor inteligente de măsurări şi etalonări micro-nanometrice, pentru domeniul Lungimi;

d3) establishment of Training Centers and Evaluation in Mechatronics, for:

providing profesional training in the field and knowledge assessment, on different profesional levels;

d4)construction and implementation of advanced technologiesby selective laser sintering, for:

realisation and development of practical systems and implants, for specialty hospitals;

technological transfer of parts, elements and prosthetic systems, made from metal powders, by innovative production SME’s;

d5) implementation and integrated development of advanced technologies for physical-mechanical and tribological characterisation using atomic force microscope;

d6) implementation and integrated development of intelligent technologies for measurement and micro-nanometrics calibration, for the Lenghts domain;


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

d7) realizarea şi dezvoltarea integrativă şi adaptivă a tehnologiilor şi sistemelor adaptronice pentru soluţii multistructurale şi multifuncţionale;

d8) constituirea “Oficiului de Legături cu Industria -OLI” , pentru:

contacte permanente cu industria la nivel naţional şi internaţional;

pregătirea “câmpului de transferuri tehnologice” spre industrie, economie şi societate;

etc.

d9) constituirea “Centrul Releu de Transfer Tehnologic şi Consultanţă - CRTTC” , pentru:

activităţi de transfer tehnologic şi valorizare a rezultatelor cercetării, către industrie, economie şi societate;

activităţi de diseminare a rezultatelor cercetării în ţară şi pe plan internaţional;

etc.

d7) implementation and integrative and adaptive development of technologies and adaptronics systems for multistructural and multifunctional sollutions.

d8) establishment „ The Office for connections with industry - OLI”, for:

permanent contacts with industry at national and international level;

preparation „field of technology transfer” to industry, economy and society, etc.

d9) establishment „Relay Center for Technology Transfer and Consulting - CRTTC”, for:

technology transfer activities and valorization of the research results to industry, economy and society;

dissemination activities of the research results at national and international level;

etc.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

d10) constituirea tehnologiilor şi sistemelor adaptronice pentru soluţii multistructurale şi multifuncţionale;“Protocol de Colaborare Ştiinţifică în domeniile Mecatronică, Integronică şi Adaptronică” , între INCDMTM – Bucureşti şi Centrul Internaţional de Mecatronică din Linz, Austria;

d11) constituirea “Protocol de Colaborare Ştiinţifică în Şcoala Doctorală <<Inginerie Mecanică>>” , din Universitatea VALAHIA Târgovişte;

d12) constituirea “Colaborare în domeniul transferului tehnologic pentru Industrie pentru Ţările Dunărene” , pentru aplicarea modelului de succes al lui Fraunhofer – IPA din Germania, pentru produse, tehnologii şi servicii noi, ce pot fi introduse în liniile de fabricaţie ale IMM-urilor.

d13) crearea de spin-off-uri şi / sau start-up-uri inovative în baza brevetelor de invenţie

d10) establishment „Scientific Cooperation Protocol in Mechatronics, Integronics and Adaptronics fields between INCDMTM Bucharest and International Centre for Mechatronics from Linz, Austria”;

d11) establishment „Scientific Cooperation Protocol in Doctoral School <<Mechanical Engineering>> from Valahia University of Targoviste;

d12) establishment „Cooperation in Technology Transfer for industry for the Danube countries”, to apply the succes model of Fraunhofer - IPA Germany, for products, technologies and new services, that can be introduced in production lines of SME’s.

d13) creation of innovative spin-off and start-up based on patents.


Autor gheorghe ion gheorghe prof univ euring drg president rdi ccib section

5. tehnologiilor şi sistemelor adaptronice pentru soluţii multistructurale şi multifuncţionale;În concluzie:

Vectorul integrator Cercetare – Dezvoltare – Inovare, crează cadrul strategic de realizare şi inovare, în baza unor programe de cercetare, europene şi naţionale, de produse avansate, tehnologii şi fabricaţii inteligente, pentru o dezvoltare globală şi durabilă a societăţii viitoare bazată pe cunoaştere.

6. Bibliografie selectivă

(6.1) Strategia EUROPA 2020 şi EUROPA 2030, COM (2010) 2020

(6.2) O uniune a inovării, EUROPA 2020, 26.11.2010;

(6.3)http://ec.europa.eu/research/fp7/index en.cfm;

(6.4) „Spaţiul european de cercetare: perspective noi” – COM (2007) 161;

(6.5)http://ec.europa.eu/regional_policy/research/index?_en.htm. ;

5. CONCLUSION:

Research – Development – Innovation Integrative Vector, create the strategic framework for implementation and innovation, based on research programs, European and National, of advanced products, technologies and intelligent manufacturing, for sustainable global development and future knowledge - based society.

6. SELECTIVE BIBLIOGRAPHY

[1] EUROPA 2020 şi EUROPA 2030, COM (2010) 2020 Strategy

[2] A union of innovation, EUROPA 2020, 26.11.2010;

[3]http://ec.europa.eu/research/fp7/index en.cfm;

[4] „The European Research Area: new perspectives” – COM (2007) 161;

[5]http://ec.europa.eu/regional_policy/research/index?_en.htm.