slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ginata


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pulmoner Mikropapiller Baskın Tip İnvaziv Adenokarsinomlu Kadın Olgularımızın EGFR, KRAS ve BRAF Mutasyon Profili: Moleküler, İmmunohistokimyasal ve Klinikopatolojik ÇalışmaDoç.Dr.Funda Demirağ, Doç.Dr.Aydın Yılmaz,Uzm.Dr.Ülkü Yazıcı, Doç.Dr.Yurdanur ErdoğanDoç.Dr.Ülkü Yılmaz Turay, Uzm.Dr.Nilgün Yılmaz DemirciAtatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiSS152

slide2

Akciğer kanseri her iki cinsiyette kansere bağlı ölümlerin başında yer almaktadır

 • Adenokarsinom akciğer kanserinin en sık gözlenen histolojik tipi olup, heterojen gruptur.
 • Travis ve arkadaşları 2011 şubat ayında akciğer adenokarsinomları için yeni bir sınıflama önerdiler. Bu sınıflama ile kötü prognoz ile ilişkili mikropapiller patern adenokarsinom subtipi olarak tariflendi.
slide3

İleri evre KHDAK olgularda sistemik 2’li 4-6 kür platin bazlı tedavilerle elde edilen ortalama sağkalım 8(7-11) aydır.

 • Bu nedenle hedefe yönelik tedaviler araştırılmlştır. Neoplastik hücrelerde;
    • Hücre sinyali, Hücre siklusu, Programlı hücre ölümü ve Anjiyogenezderol oynayan gen ve proteinlerde değişiklikler tanımlandı.
 • Hedefe yönelik ajanlar bu spesifik noktalar üzerine etkili.
 • EGFR mutasyonu-Trozin kinaz inhibitörleri(Erlotinib, Gefitinib)
 • VEGFR hedefli-antiVEGFR ilaçlar (Bevazizumab)
 • Bcl-2 inhibitörleri
 • C-kit inhibitörleri
slide4
AMAÇ:
 • Mikropapiller patern (MPP) gösteren akciğer adenokarsinomlu kadın hastalarımızın EGFR, KRAS ve BRAF mutasyon profilini, immünohistokimyasal ve klinikopatolojik özelliklerini araştırmak.
 • Mikropapiller patern (MPP) gösteren akciğer adenokarsinomlarında EGFR protein, VEGFR, c-Kit ekspresyonunu ile apopitozis ilişkili bcl-2 ekspresyonunun mutasyonlarla ilişkisini araştırmak
materyal metod
MATERYAL-METOD
 • Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2000- Aralık 2010 tarihleri arasında cerrahi rezeksiyon yapılmış adenokarsinomlu hastalar değerlendirilmiştir.
slide6

Santral fibrovasküler koru olmayan papiller yapılanma içeren alanları baskın olan 15 kadın hasta çalışmaya alındı.

materyal metod1
MATERYAL-METOD
 • Kinik olarak yaş, evre, sigara kullanma durumu, beyaz toprak biomass maruziyeti, lokalizasyon, çap, sağkalım süresi
 • Histopatolojik olarak tümör nekrozu, mitoz, lenfovasküler ve perinöral invazyon, hücre tipi, psammom cismi, ikinci baskın histolojik tip
 • İmmünohistokimyasal olarak avidin biotin yöntemi ile EGFR protein, VEGFR, C-Kit ve bcl-2 çalışıldı

Bcl-2:>%10 sitoplazmik boyanma : pozitif

EGFR ve C-kit : membranöz

VEGFR: sitoplazmik

slide8

Moleküler: MP alan içeren bloklardan 3’er adet kesit alınarak DNA elde edildi.

 • Mikroarray temelli mikroçip teknolojisi kullanıldığı PCR yöntemi ile
 • EGFR için Ekzon 18,19, 20 ve 21de tirozin kinaz inhibitörlerine duyarlı ve dirençli toplam 48 mutasyon
 • KRAS kodon 12, 13 ve 61
 • BRAF v600 kodonu araştırıldı
sonu lar
Sonuçlar:
 • Yaş ortalaması 39 (37-76)
 • Tümör çapı ortalaması 44 (15-120) mm , 6 olguda 3 cm ve altı
 • 2 (% 13) hastada sigara kullanma öyküsü var
 • 6 (%40) olguda beyaz toprak ve biomass öyküsü var
 • 4’ü sola, 11’i sağa lokalize
 • 7 olgu evre 1, 2 olgu evre 2, 6 olgu evre 3
 • 6 olgu 32 ayda eksitus
slide10

3 olguda nekroz, 2 olguda psammom, 7 olguda lenfovasküler invazyon, 1 olguda perinöral invazyon

 • 9 olguda tümörü oluşturan hücreler kolumnar, 2 olguda poligonal, 4 olguda hobnail tiptitr.
 • İkinci en sık gözlenen patern asiner paterndir. Ayrıca minör patern olarak 12 olguda papiller, 11 olguda lepidik, 3 olguda solid patern gözlenmiştir.
slide11

Bcl-2

VEGFR

EGFR 10 olguda,

c-kit 7 olguda,

VEGFR 4 olguda,

bcl-2 ise 6 olguda

pozitiftir

EGFR

slide12

9 (%60) olguda mutasyon tespit edildi.

 • 6 (%40) adet EGFR mutasyonunun 5 tanesi ekzon19, 1 tanesi ekzon 20, bu olgulardan biri sigara içicisidir.
 • 3 (%20) tane KRAS mutasyonunun 2 tanesi ekzon12, bir tanesi ekzon 13, bu olgulardan biri sigara içiçisidir
 • KRAS ekzon12 mutasyonu olan olguda BRAF(%6,6) mutasyonu tespit edildi.
 • EGFR mutasyonlu olguların 5 tanesinde EGFR protein, 3 tanesinde c-kit, hepsinde bcl2 pozitifliği ve VEGFR pozitifliği tespit edildi.
 • KRAS pozitif olan olguların 2 tanesinde EGFR protein hepsinde VEGFR ve bcl-2 , 1 tanesinde c-kit pozitifliği tespit edildi.
 • BRAF pozitif olgu c- kit negatifken VEGFR, EGFR ve bcl-2 pozitiftir.
tarti ma
TARTIŞMA:
 • Achcar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada KRAS 5 (%33), EGFR 3 (%20) ve BRAF 3 (%20) oranında bulunmuştur.
 • EGFR mutasyonu sigara içmeyenlerde sık gözlenmesine rağmen bizim çalışmamızda sigara içen olguda da gözlenmiştir.
 • KRAS ve EGFR mutasyon oranı pek çok yayında 10-30 oranındadır. Bizim çalışmamızda oranlar daha fazladır.
 • Bir olguda KRAS ve BRAF mutasyonu bir arada tespit edilmiştir
 • EGFR protein ekspresyonunun KRAS mutasyonlu hastalarda da görülmesi EGFR mutasyonları ile korele olmamasının bir başka kanıtıdır.
ad