Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gwerthuso PowerPoint Presentation

Gwerthuso

184 Views Download Presentation
Download Presentation

Gwerthuso

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ydy’r cynnyrch yn gweithio fel roeddech wedi’i obeithio? Profwch ef - ei bwrpas, cyfeiriwch yn ôl at y fanyleb wreiddiol, rhestrwch y pwyntiau da (+) a drwg(-). Ydy e’n sefyll yn gadarn? Profwch ef, ydy e’n gryf ac yn para’n dda? Uniadau? Gwerthuso Nawr mae angen i chi asesu’ch daliwr cannwyll fach gron terfynol yn erbyn y fanyleb ddylunio grëwyd gennych yn gynharach. Edrychwch ar bob pwynt manyleb a phenderfynwch os ydych wedi’i gyflawni - dywedwch pam neu pam ddim. I allu ysgrifennu gwerthusiad sy’n effeithiol a phriodol bydd yn rhaid i chi drafod pa mor lwyddiannus y buoch wrth ateb pob un o’r pwyntiau sydd yn eich manyleb ddylunio yn eich gwaith terfynol. Oes safon uchel i’r gorffeniad? Ydy e’n addas i gael ei werthu yn siop rhoddion ar lein ‘Creadigaethau Celtaidd’?……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

  2. Gwerthuso Jack Butler -Crewe Ydy steil eich cynnyrch yn debyg i’r steil sy’n cael ei nodi yn eich manyleb ddylunio? Ydy e’n ddeniadol? Beth mae pobl eraill yn feddwl? Ceisiwch farn o leiaf dau berson (dylai o leiaf un fod yn perthyn i’ch grŵp targed) Ydy’r cynnyrch yn cyd-fynd â’r mesuriadau / defnyddiau sy’n cael eu nodi yn y fanyleb? Ydych chi wedi ystyried agweddau cynaladwyedd sy’n berthnasol i’r cynnyrch? Allech chi fod wedi manteisio ar ddefnyddiau wedi’u hailgylchu neu ddefnyddiau sy’n fwy cynaladwy? Ydy hi’n bosibl ailgylchu eich cynnyrch chi pan ddaw ei oes i ben? Carol-Ann Davies

  3. Jack Butler -Crewe Bydd angen cynnwys LLUNIAD DARLUNIOL (3D) o’ch cynnyrch gorffenedig – un ai fel TAFLUNIAD AROSGO neu DAFLUNIAD ISOMEDRIG. Lliwiwch ef â phensil creon – cysgodi, lliwiau, gweadedd yr arwyneb. Carol-Ann Davies Gwerthuso Ydy cost y cynnyrch yn cydfynd â’r pris traged? • Sut alla i wella PWRPAS ac EDRYCHIAD y cynnyrch? Pa welliannau sydd wedi cael eu gwneud gennyf? Defnyddiwch ddiagram i egluro’ch ateb.

  4. Jack Butler -Crewe Pa broblemau fu’n rhaid i chi eu goresgyn? Pa sgiliau gwneud newydd wnaethoch chi eu dysgu yn ystod y prosiect hwn? Rhestrwch y sgiliau a’r technegau y gwnaethoch eu defnyddio. Ystyriwch ddylunio poster i hysbysebu’ch cynnyrch terfynol. Meddyliwch am bris ( a chostau cynhyrchu), enw bachog, gosodiad y dudalen, defnydd o liw ayyb. Wnes i fwynhau’r prosiect hwn? Rhestrwch y pwyntiau da (+) a’r rhai drwg(-) Carol-Ann Davies Gwerthuso