N O W E   A K T Y  P R A W N E
Download
1 / 15

N O W E A K T Y P R A W N E SIERPIE? WRZESIE? PA?DZIERNIK - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

N O W E A K T Y P R A W N E SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska ( Dz. U. 2012, poz.859 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'N O W E A K T Y P R A W N E SIERPIE? WRZESIE? PA?DZIERNIK' - gin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

N O W E A K T Y P R A W N E

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska

( Dz. U. 2012, poz.859 )

Data ogłoszenia: 2012 – 07 – 27

Data wejścia w życie: 2012 – 07 – 27

Data obowiązywania: 2012 – 08 – 11


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Przejazdy na koszt wojska przyznaje się żołnierzom, którzy pełnią:

 • § 2.Rozporządzenie stosuje się do żołnierzy Przejazdy na koszt wojska przyznaje się żołnierzom, którzy:

 • 1) odbywają:

 • a) zasadniczą służbę wojskową,

 • b) przeszkolenie wojskowe,

 • 2) pełnią czynną służbę wojskową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • 2) pełnią:

 • a) służbę przygotowawczą,

 • b) służbę kandydacką,

 • c) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zwanych zwanym dalej "żołnierzami".


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

 • § 5.  4.  Żołnierzowi nie zwraca się poniesionych przez niego kosztów przejazdu w przypadku odbycia przejazdu w granicach miejscowości, w której pełni on służbę:

 • 1) odbycia przejazdu w granicach miejscowości, w której pełni on służbę;

 • 2) gdy najkrótszy czas przejazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekracza, zgodnie z rozkładem jazdy, dwóch godzin w obie strony, łącznie z przesiadkami, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby;

 • 3) gdy pełni czynną służbę wojskową poza granicami kraju;

 • 4) zapewnienia żołnierzowi bezpłatnego przejazdu;

 • 5) wypłaty żołnierzowi zaliczki, o której mowa w § 5a ust. 1.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

§ 5a. 1. Dowódca jednostki wojskowej, na wniosek żołnierza uzasadniony jego trudną sytuacją materialną, może przyznać zaliczkę w celu pokrycia kosztów przejazdu w wysokości ustalonej według obowiązujących zasad[…]2. W przypadku gdy koszt przejazdu był wyższy niż wysokość wypłaconej zaliczki, w celu jego pokrycia dowódca jednostki wojskowej wypłaca żołnierzowi występującą różnicę kosztów.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 24 lipca 2012 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami ( komendantami) garnizonów ( Dz. U. 2012, poz.880 )

Data wejścia w życie: 17 sierpnia 2012 r.

Określa się wzór upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej,

stanowiący załącznik do rozporządzenia.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określania ich siedzib, zasięgu działania i właściwości ( Dz. U. 2012, poz. 1013)

Data obowiązywania: 7 września 2012 r.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się następujące wojskowe komisje lekarskie i ustala ich siedziby:

1) Centralną Wojskową Komisję Lekarską z siedzibą w Warszawie,

2) Rejonową Wojskową Komisję Lotniczo-Lekarską z siedzibą w Warszawie,

3) Rejonową Wojskową Komisję Morsko-Lekarską z siedzibą w Gdańsku,

4) rejonowe wojskowe komisje lekarskie z siedzibą w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu

-zwane dalej "wojskowymi komisjami lekarskimi".


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

§ 3. r. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie jest komisją wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w § 2 pkt. 2-4.

§ 4. 4. Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy obejmuje obszar województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej r. z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 1094)

Rozporządzenie reguluje warunki przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnia poruszanie się po drogach przedmiotowych pojazdów z zachowaniem porządku, sprawności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 1071)

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

Rozporządzenie określa uprawnienia osób do kierowania pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi w ramach świadczeń na rzecz obrony, zwanymi dalej "pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych", a także dodatkowe wymagania w stosunku do tych osób.

pojazdy specjalne i używane do celów specjalnych muszą zapewniać bezpieczeństwo jadących nimi osób oraz innych uczestników ruchu, a także nie mogą powodować niszczenia nawierzchni drób lub obiektów drogowych


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

konieczność spełnienia powyższych kryteriów wymaga posiadania przez osobowy kierujące tymi pojazdami dodatkowych umiejętności. Ich zdobycie zapewniają kursy z zasad eksploatacji kierowania takimi pojazdami prowadzone w jednostkach szkolnictwa wojskowego.

Kurs obejmuje następujące przedmioty szkoleniowe:

 • budowa i eksploatacja pojazdu;

 • nauka jazdy;

 • obsługiwanie pojazdu;

 • szkolenie medyczne;

 • ochrona środowiska.

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym potwierdzone

będzie wydaniem świadectwa wg wzoru określonego w przedmiotowym rozporządzeniu


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Decyzja Nr 332/MON z dnia 19 października 2012 r. posiadania przez osobowy kierujące tymi pojazdami dodatkowych umiejętności. Ich zdobycie zapewniają kursy w sprawie sposobu i terminu realizacji

zadań związanych z wdrażaniem „Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego" w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. z 2012 poz. 403)

Data obowiązywania:19 października 2012 r.

Decyzja określa sposób i termin realizacji zadań związanych z wdrażaniem „Wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego.

Edukację prowadzi się wobec wszystkich żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Zarządzenie Nr 110/MON z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 384)

W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w § 1 dodaje się m. in. pkt. 23 w brzmieniu:

23) 27 października – Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

Traci moc decyzja: zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych

Nr 314/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 262)


N o w e a k t y p r a w n e sierpie wrzesie pa dziernik

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych

REFERENT PRAWNY

mgr Izabela ADAMSKA


ad