bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych. Grażyna Kasprzak Bank Ochrony Środowiska S.A. I Forum „ Fotowoltaika dla każdego” Targi Green Power, Poznań, 14 maja 2013. Kluczowe fakty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych' - gin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych

Bankowe finansowanieinwestycji fotowoltaicznych

Grażyna Kasprzak

Bank Ochrony Środowiska S.A.

I Forum „Fotowoltaika dla każdego”Targi Green Power, Poznań, 14 maja 2013

slide2

Kluczowe fakty

 • Pierwszy projekt ustawy – zamrożenie lub spowolnienie procesów inwestycyjnych z powodu zawieszenia finansowania przez większość banków – spadek cen projektów w stanie deweloperskim i gotowych obiektów.
 • Zmiany w projekcie ustawy – ożywienie na rynku i powrót na szybką ścieżkę rozwoju, głównie dzięki projektom wiatrowym (studzone spadkiem cen zielonych certyfikatów)
 • Nowe, korzystne zapisy współczynników korygujących dla fotowoltaiki– masowe zainteresowanie nową dziedziną OZE przez inwestorów, producentów, dystrybutorów i kooperantów.
 • Otwarcie furtki dla rozwoju rynku prosumentów.
 • Podstawowe ryzyka związane z procesem legislacyjnym:
   • zmiana przyjętych parametrów dla poszczególnych OZE
   • brak pewności co do daty wejścia w życie ustawy

2

slide3

Ustawa o OZE stymulatorem rynku

 • Ustawa OZE
   • ustabilizowanie sytuacji prawnej w zakresie systemu wsparcia OZE
 • Spodziewany dynamiczny rozwój instalacji odnawialnych źródeł energiiw szczególności:
   • elektrowni fotowoltaicznych
   • biogazowni
 • dla których przychód z „zielonych certyfikatów” zostanie zwielokrotniony poprzez mechanizm współczynników korekcyjnych powyżej jedności
 • Zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

3

instrumenty bankowe
Kredyty dedykowane

Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia

Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi

Kredyty komercyjne „specjalizowane”

Inne instrumenty finansowe

Obligacje korporacyjne

Wykup wierzytelności

Gwarancje bankowe

Instrumenty bankowe

4

kredyty proekologiczne bo banku
Kredyty proekologiczne BOŚ Banku
 • Preferencje po stronie konstrukcji finansowania:
 • obniżona marża i/lub prowizja w stosunku do standardowej oferty Banku
 • obniżony wymagany wkład własny
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału
 • Preferencje po stronie cenowej – oprocentowanie kredytów obniżone w stosunku do warunków standardowych
 • Preferencje po stronie nakładów na inwestycję – dotacja, premia
 • Kredyty we współpracy z WFOŚiGW
 • Kredyty we współpracy z NFOŚiGW
 • Kredyty we współpracy z WFOŚiGW
 • Kredyt z Dobrą Energią
 • Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi

5

slide6
Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska,

w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii

Wykorzystanie dźwigni finansowej

Warunki kredytowe ustalane indywidualnie przez WFOŚiGW

przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych)

podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie

kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania

preferencje w zakresie oprocentowania

okres kredytowania i karencji

Mechanizmy:

kredyty ze środków Funduszu

dopłaty do oprocentowania

dopłata do kapitału

w ramach umów lub decyzji indywidualnych

Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW

6

slide7
Woj. wielkopolskie

dopłata do odsetek (przez 5 lat), oprocentowanie WIBOR 3M

max. kredyt – do 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż:

150.000 zł dla osób fizycznych

300.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych wykonujących zadanie dotyczące budynku wielorodzinnego

1.000.000 zł dla pozostałych kredytobiorców

Woj. kujawsko-pomorskie

dopłata do odsetek, oprocentowanie: 1,5% w skali roku

PV do 100 kW

max. kredyt – 500 tys. zł, do 90% kosztów inwestycji

Woj. mazowieckie

dopłata do kapitału do 30% kwoty kredytu - dla osób fizycznych i JST, oprocentowanie WIBOR 3M + 2,5 p.p.

dopłata do odsetek – oprocentowanie WIBOR 3M - 1,5 p.p.

Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW

przykłady

7

kredyty we wsp pracy z instytucjami zagranicznymi
Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi
 • Europejski Bank Inwestycyjny dla MŚP:
  • zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa,w tym ochrona środowiska
 • Europejski Bank Inwestycyjny dla JST:
  • ochrona środowiska, infrastruktura, racjonalne użycia energii, zdrowie, edukacja
 • Bank Rozwoju Rady Europy
  • infrastruktura i ochrona środowiska dla JST

– obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku

– możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału

– możliwość zastosowania mniejszego niż stosowany standardowo udziału środków własnych w kosztach zadania

8

slide9

Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi

 • KfWBankengruppe
  • Kredyt z Klimatem – Budowa małych systemów OZE
   • dla przedsiębiorstw, JST, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych
  • Kredyt EkoOdnowa dla Firm
   • projekty proekologiczne dla mikro-, małych i średnich prywatnych przedsiębiorstw
 • NordicInvestment Bank – przedsięwzięcia proekologiczne dla przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów

– ograniczone środki – blisko wyczerpania limitów

!

9

kredyt z dobr energi 1
Kredyt z dobrą energią (1)

Kredyt na odnawialne źródła energii

Struktura organizacyjna kredytobiorcy

Projekt – realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji

Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV.

Dopuszcza się realizację projektu przez podmiot inny niż SPV, o ile realizacja projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności

W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez projekt. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej min. 12 m-cy.

10

slide11
Kwota kredytu inwestycyjnego:

do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST – brutto)

Okres kredytowania

do 15 lat

Karencja

w spłacie kapitału: do 18 miesięcy

w spłacie odsetek: do 18 miesięcy (standardowo nie dłużej niż do zakończenia inwestycji)

Harmonogram spłaty kredytu

kredyt inwestycyjny - wysokość i częstotliwość spłaty poszczególnych rat dostosowana do projekcji finansowych projektu

– warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej

Kredyt z dobrą energią (2)

!

11

slide12
Złożenie wniosku o kredyt z wymaganymi załącznikami (nie dotyczy przypadków postępowania przetargowego)

Posiadanie zdolności kredytowej wg oceny Banku

Ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie mienia

Posiadanie rachunku bieżącego w Banku:

Dla SPV – całość wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej

Dla innych – całość wpływów ze sprzedaży energii i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, wygenerowanych przez projekt

Wymogi Banku

12

slide13
Dokumenty dotyczące statusu prawnego Klienta, np.:

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenie nadania REGONu, NIPu

umowa spółki, odpis z KRS, uchwała o reprezentacji, pełnomocnictwa, statut

zezwolenia, koncesje, licencje

Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta, np.:

dla SPV dokumenty finansowe inwestorów/właścicieli spółki: sprawozdania finansowe (F-01, F-02, bilans i rachunek zysków i strat za okres funkcjonowania firmy), opinia biegłego rewidenta; prognoza wyników finansowych;

projekcje finansowe spółki – w ramach biznes planu

Dokumenty dotyczące grupy kapitałowej lub podmiotów powiązanych

Inne dokumenty:

zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami ZUS, US, historia rachunku bankowego, opinia bankowa

Niezbędne dokumenty

13

charakterystyka projektu 1
Wymogi formalno-prawne

Prawo do dysponowania nieruchomością

własność, dzierżawa (ew. umowy służebności)

Ochrona środowiska

zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

przy braku pzp – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

ew. konieczność wykonania raportu środowiskowego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Prawo budowlane

Prawo energetyczne

warunki techniczne przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej

umowa przyłączeniowa

promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

Charakterystyka Projektu (1)

14

charakterystyka projektu 2
Dokumentacja projektowa

Projekt techniczny

dane techniczne elementów instalacji

plan rozmieszczenia modułów (zapotrzebowanie powierzchni)

przyłącze

Obliczenia prognozowanej produkcji energii wraz z danymi stanowiącymi ich podstawę, w tym:

ocena zasobów energii słonecznej dla projektu

informacje o źródle danych dotyczących nasłonecznienia i użytych programach obliczeniowych

referencje projektanta instalacji / firmy wykonującej obliczenia lub opinia niezależnego eksperta

Charakterystyka Projektu (2)

15

charakterystyka projektu 3
Umowy i kontrakty

Dostawa i montaż instalacji

koszt instalacji

terminy dostaw i robót

Umowy sprzedaży energii i praw majątkowych

okres ważności umowy

poziom lub formuła określająca cenę i wielkość sprzedaży

Gwarancje

techniczne, utrzymania mocy

dobrego wykonania kontraktu

Umowy serwisowe

Polisy ubezpieczeniowe

Charakterystyka Projektu (3)

16

charakterystyka projektu 4
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Dokumenty potwierdzające aktualne zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji

Projekcja finansowa

Potwierdzenie zbilansowania środków

Charakterystyka Projektu (4)

17

zabezpieczenia
Zabezpieczenia

Zastaw rejestrowy na:

100% obecnych i przyszłych udziałów SPV

przedmiocie inwestycji

aktywach wytworzonych w związku z realizacją projektu

rachunkach projektu wraz z pełnomocnictwem do rachunków

Przelew praw z wybranych dokumentów projektu, w tym m.in.:

umowy sprzedaży energii elektrycznej

umowy sprzedaży praw majątkowych

umowy dzierżawy nieruchomości

polis ubezpieczeniowych

Poręczenie/gwarancje udzielane przez udziałowców/sponsora

Inne uzgodnione z Bankiem

18

slide19

Kompleksowe i elastyczne podejście,

Inwestowanie w nowe projekty (seed i start-up)

W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego funkcje:

doradztwo

biznesowe

organizowaniefinansowania

inwestycjekapitałowe

zarządzanie

procesem

BOŚ Eko Profit – praktyka jednego okienka

pośrednika

finansowego

bezpośredniego

inwestora

generalnego realizatora

inwestycji (GRI)

19

slide20
Grażyna Kasprzak

Ekspert ds. inżynierii środowiska

Departament Ekologii i Strategii

Bank Ochrony Środowiska S.A.

grazyna.kasprzak@bosbank.pl

ad