Az j polg ri t rv nyk nyv s a gyermekv delemi gy m gyi ter let jogszab lyi kapcsol d sai
Download
1 / 20

Az új Polgári Törvénykönyv és a gyermekvédelemi gyámügyi terület jogszabályi kapcsolódásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Az új Polgári Törvénykönyv és a gyermekvédelemi gyámügyi terület jogszabályi kapcsolódásai. Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály Dr. Lantai Csilla főosztályvezető-helyettes. A jogszabályi háttér.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az új Polgári Törvénykönyv és a gyermekvédelemi gyámügyi terület jogszabályi kapcsolódásai' - gin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az j polg ri t rv nyk nyv s a gyermekv delemi gy m gyi ter let jogszab lyi kapcsol d sai

Az új Polgári Törvénykönyv és a gyermekvédelemi gyámügyi terület jogszabályi kapcsolódásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály

Dr. Lantai Csilla

főosztályvezető-helyettes


A jogszab lyi h tt r
A jogszabályi háttér

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.)

 • A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény

 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (Ptké.)

 • A Gyvt.-nek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel történt módosítása


Az j ptk fel p t se
Az új Ptk. felépítése

 • Első Könyv: Bevezető rendelkezések,

 • Második Könyv: Az ember mint jogalany

 • Harmadik Könyv: Jogi személy

 • Negyedik Könyv: Családjog

 • Ötödik Könyv: Dologi jog

 • Hatodik Könyv: Kötelmi jog

 • Hetedik Könyv: Öröklési jog

 • Nyolcadik Könyv: Záró rendelkezések


Jogszab ly m dos t sok c lja
Jogszabály módosítások célja

A Ptk. hatálybalépésével összefüggésben

 • az új magánjogi szabályozás megfelelő érvényesülése

 • a jogrendszer koherenciájának megőrzése

  az emberi erőforrások miniszterének jogszabály-előkésztési feladatkörébe tartozó gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek és miniszteri rendeletek szükséges módosításai


V grehajt si szab lyok
Végrehajtási szabályok

 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletet ( Gyer.)

  - nagyobb terjedelmű, tartalmi módosítások

 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - kisebb terjedelmű, de szintén tartalmi módosítások

 • a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet - öf nyilvántartás, támogatott döntéshozatal

 • az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló új kormányrendelet

 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet- örökbefogadás előkészítése, utánkövetése, mediátorok a támogatott közvetítői eljáráshoz

 • a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet- a szociális és gyámhivataloknak a hivatásos gondnokok hivatásos támogatóvá történő átképzéssel kapcsolatos feladatai


Az rintett jogint zm nyek
Az érintett jogintézmények

 • Cselekvőképesség

 • Gondnokság

 • Támogatott döntéshozatal

 • Örökbefogadás

 • Családi jogállás rendezése

 • Szülői felügyeleti jog

 • Kapcsolattartás

 • Gyermekvédelmi és támogatott közvetítői eljárás

 • Családbafogadás

 • Gyámság


Ptk v ltoz sok a szolg ltat sok s a gy mhat s gi gyek ter let n i
Ptk. változások a szolgáltatások és a gyámhatósági ügyek területén I.

Szolgáltatások:

 • Támogatott közvetítői eljárás és gyermekvédelmi közvetítői eljárás

 • Örökbefogadás előkészítése és utánkövetése

  Gyámhatósági tevékenység /új hatáskörök: előzetes jognyilatkozat felvétele, támogató kirendelése, kötelező közvetítői eljárás elrendelése, közösen gyakorolt szülői felügyeleti jog esetén vitás kérdésben való döntés

  évente várhatóan mintegy 4300 új eljárást eredményeznek


V ltoz sok a szolg ltat sok s a gy mhat s gi gyek ter let n ii
Változások a szolgáltatások és a gyámhatósági ügyek területén II.

Gyámhatósági tevékenység / átmeneti

rendelkezések !

Hat hónapon belül

 • a gyámhatósághoz „beszolgáltatott „ vagyon kiadása a szülőknek

 • a szülői felügyeleti jogával együtt élő szülő gondozásában lévő gyermek érdekében való intézkedés(gyámrendelés, perindítás)

  Öt éven belül – gondnoksági ügyekben felülvizsgálat kezdeményezése


Cselekv k pess g i
Cselekvőképesség I. területén II.

 • Új Ptk. Második Könyve -

 • a cselekvőképességi szabályok jelentősen változnak!

 • nem ad lehetőséget nagykorú személyek cselekvőképességének általános korlátozására,

 • a cselekvőképesség a bíróság által meghatározott ügycsoportban korlátozható,

 • a cselekvőképesség korlátozása kétféle lehet:

 • részleges és teljes korlátozás,

 • részleges korlátozás esetén lényeges az ügycsoport meghatározása,

 • minden esetben kötelező a felülvizsgálat!


Cselekv k pess g ii
Cselekvőképesség II. területén II.

A cselekvőképesség teljes korlátozása

csak akkor, ha a cselekvőképesség részleges korlátozása nem elégséges, vagyis az élet valamennyi területén igazolhatóan szükséges a helyettes döntéshozatal.

A bíróságnak a cselekvőképesség ügycsoportonkénti korlátozásáról személyre szabottan, a gondnokság alá helyezendő személy életkörülményeit vizsgálva kell döntenie, szükséges a családi és társas kapcsolatok feltérképezése is

Változás: a bíróság a kiskorút a tizenhetedik életévének betöltése után helyezheti cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá, hatálya a nagykorúság elérésével áll be, de a kiskorú már az ítélet jogerőre emelkedésével cselekvőképtelenné válik.


A gondnoks g al helyez si elj r st megel z int zked sek i
A gondnokság alá helyezési eljárást megelőző intézkedések I.

 • Gyámhatósági hatáskör:

  zárgondnok és ideiglenes gondnok kirendelése

 • A zárlat elrendelésének feltételei:

  - a gondnokság alá helyezés törvényi feltételei fennállnak,

  - sürgős beavatkozás szükséges a gondnokság alá helyezendő személy vagyonának védelme érdekében.


A gondnoks g al helyez si elj r st megel z int zked sek ii
A gondnokság alá helyezési eljárást megelőző intézkedések II.

Az ideiglenes gondnokrendelés feltételei:

 • kivételesen, csak nagykorú személynek, ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése indokoltnak látszik (pszichiáter szakorvos véleménye)

 • vagyoni, személyi érdekek védelme más módon (például zárlat elrendelésével) nem lehetséges.

 • halasztást nem tűrő, azonnali intézkedés szükséges


A gondnoks g al helyez si elj r st megel z int zked sek iii
A gondnokság alá helyezési eljárást megelőző intézkedések III.

Garanciális szabály: szükségesség - arányosság elve - csak a legszükségesebb ideig állhat fenn bírói kontroll nélkül a zárlat, az ideiglenes gondnok kirendelése

 • a gyámhatósági határozat ellen nincs helye fellebbezésnek,

 • nyolc napon belül szükséges a gyámhatósági döntések bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni,

 • a bíróság feladata: a lehető legrövidebb időn belül dönteni kell a zárlat, illetve az ideiglenes gondnokság fenntartásáról vagy megszüntetéséről.


A gondnoks g al helyez s kezdem nyez se
A gondnokság alá helyezés intézkedések III.kezdeményezése

 • a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére,

 • a kiskorú törvényes képviselője, a nevelésbe vett gyermek gyermekvédelmi gyámja

 • a gyámhatóság (tudomást szerzést követő 60 napon belül meg kell indítania, ha más jogosult nem tesz meg ! Járási gyámhivatali hatáskör!),

 • az ügyész.


Fel lvizsg lat i
Felülvizsgálat I. intézkedések III.

Ptké. rendelkezési szerint:

 • minden gondnokság alatt álló személyt az új szabályok szerint felül kell vizsgálni,

 • a kötelező felülvizsgálat öt éven belül való kezdeményezése, perindítási kötelezettség - a gyámhatóság feladata

 • a tizennegyedik életévét már betöltött kiskorú cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezése iránt a Ptk. hatálybalépése előtt benyújtott keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, a folyamatban levő eljárást pedig meg kell szüntetni A gyámhatóságnak ismét per kell

  indítani a 17. életév betöltését követően!


Fel lvizsg lat ii
Felülvizsgálat II. intézkedések III.

Speciális ütemezés a felülvizsgálatra (Ptké. 6.§):

A gyámhatóságnak

 • 2014-ben az 1982. december 31. előtt,

 • 2015-ben az 1983. január 1. és 1994. december 31.

 • 2016-ban az 1995. január 1. és 2001. december 31.

 • 2017-ben a 2002. január 1. és 2007. december 31.

 • 2018-ban a 2008. január 1. és 2014. március 14. között

  elrendelt – cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről szóló, felülvizsgálati kötelezettséget nem tartalmazó – határozatok felülvizsgálata iránt kell a bíróságon pert indítania – tervezés!

  Legkésőbb a Ptk. hatálybalépésétől számított öt éven belül kell a gyámhatóságnak megindítania a pert.


Fel lvizsg lat iii
Felülvizsgálat III. intézkedések III.

A gyámhatóság keresete irányulhat (Pp.)

 • a gondnokság alá helyezés fenntartására, megszüntetésére,

 • a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása,

 • a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítására,

 • a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítására,

 • a választójogból való kizárásra, valamint a választójogból való kizárás megszüntetésére.


Gondnokrendel s gyer 131
Gondnokrendelés Gyer. 131. § intézkedések III.

A gondnokrendelés előtt a gyámhivatal megvizsgálja:

 • a gondnokrendelés okát,

 • van-e az előzetes jognyilatkozatában gondnokul megjelölt vagy kizártszemély,

 • van-e a gondnokul jelölhető személyek közül megnevezett személy, vagy olyan személy, aki ellen kifejezetten tiltakozik,

 • a Ptk. 2:31. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott sorrend figyelembevételével ki rendelhető ki gondnokként,

 • a gondnokrendeléssel érintett személy gondozásában, ellátásában ki vesz részt, és

 • van-e vagyona a gondnokrendeléssel érintett személynek


Gondnokrendel s gyer 132
Gondnokrendelés Gyer. 132. § intézkedések III.

A gyámhivatal annak a nagykorú személynek,

 • akit a bíróság cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, gondnokot, kivételesen több gondnokot vagy helyettes gondnokot,

 • akinek cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése indokoltnak látszik, kivételesen, azonnali intézkedést igénylő esetben zárgondnokot, ideiglenes gondnokot,

 • akinek a Ket. alapján szükséges, ügygondnokot,

 • más eljáró szerv, személy megkeresésére eseti gondnokot vagy ügygondnokot rendel

  Hivatásos gondnok Gyvt. 102. §


J jogint zm nyek a cselekv k pess gi szab lyok k r ben
Új jogintézmények a cselekvőképességi szabályok körében

Az előzetes jognyilatkozat a gyámhatóság előtt is megtehető (Gyer. 126/A.§ )

 • az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba való bejegyzése illetékköteles, költségét az előzetes jognyilatkozatot tenni kívánó személy viseli,

 • a nyilvántartásba bejegyzés iránti kérelmet az előzetes jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyvvel együtt a gyámhivatal küldi meg a bíróságnak, és a bíróság rendeli el az előzetes jognyilatkozat alkalmazását

  A támogatott döntéshozatalcselekvőképesség korlátozása nélküli döntési segítség a belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú személy számára


ad