ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КОХЕЗИОНЕН ФОНД - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КОХЕЗИОНЕН ФОНД PowerPoint Presentation
Download Presentation
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КОХЕЗИОНЕН ФОНД

play fullscreen
1 / 17
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КОХЕЗИОНЕН ФОНД
153 Views
Download Presentation
gin
Download Presentation

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КОХЕЗИОНЕН ФОНД

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. РЕШЕНИЯЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КОХЕЗИОНЕН ФОНД НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА 2007 – 2013 Актуални въпроси по ЗОП и най-често допускани нарушения при провеждане на процедури за обществени поръчки

 2. Предварителният контрол на документациите по проекти, одобрени за финансиране преди 01.01.2009г. се осъществява на договорно основание. По силата на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Междинното звено по ОПОС осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на процедурите за обществени поръчки, чрез които се изпълняват одобрените проектипо ОПОС. Предварителен контрол: Съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Бенефициентът предоставя на Междинното звено документацията за обществена поръчка преди изпращане на обявлението за обществена поръчка до АОП. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 3. ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ • Текущ контрол: Бенефициентът е длъжен да изпрати покана до Междинното звено за определяне на представители в комисията за оценка на офертите по обществените поръчки в случаите, когато обществените поръчки на бенефициента са на стойност по чл.45а от Закона за обществените поръчки. Представители в комисиите за оценка на оферти по обществени поръчки се определят от Междинното звено и при високо рискови проекти. • Последващ контрол: Бенефициентът е длъжен да предоставя на Междинното звено документацията за проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, договора за обществена поръчка, както и свързаната с него кореспонденция заедно с искане за средства. Когато становището на Междинното звено е, че процедура за обществени поръчка не е проведена законосъобразно, Договарящият орган има право да откаже да възстанови на Бенефициента извършените разходи за съответната обществена поръчка до този момент, както и всякакво последващо финансиране на разходи по тази поръчка.

 4. Най –често допускани нарушения по ЗОП-1 • Неизпращане за публикуване на обявление до Официален вестник на Европейския съюз, с което са нарушени изискванията за публичност в Общностното и националното законодателство. • Нови по-ниски стойностни прагове на обществените поръчки, при които след 01.01.2010г. Възложителят следва да изпраща информация в „Официален вестник” на ЕС – Регламент на ЕК 1177/2009г.

 5. Най –често допускани нарушения по ЗОП- 2 • Неспазване на принципа за публичност по отношение на минималните финансови и технически изисквания /критериите за подбор/ към кандидатите • Включване в документацията за участие на минимални технически и финансови изисквания, които необосновано ограничават участието в процедурата за обществена поръчка и дават предимство на един от кандидатите в процедурата или ограничават кръга на потенциалните участници в нея. • Необосновано посочване в Техническите спецификации на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки и по този начин до нарушаване на принципите за лоялна конкуренция и равнопоставено третиране на кандидатите съгласно ЗОП.

 6. Най –често допускани нарушения по ЗОП- 3 • Допускане на неясноти в изискванията към участниците, които биха могли да доведат до объркване на евентуалните участници в процедурите и които затрудняват процеса на кандидатстване. Несъгласуваност между документите. • Включване на показатели за оценка в методиката, които повтарят изискванията за административна допустимост. Смесване на критерии за подбор с показатели за оценка. • Промяна на методиката за оценка и на формулата за оценка в процеса на набиране на оферти по съответната обществена поръчка

 7. Най –често допускани нарушения по ЗОП- 4 • Нарушения, свързани с процеса на оценяване на офертите • Извършено е необосновано/неправомерно и дискриминационно отстраняване на участници в процедурата за оценка на офертите. • Извършено е неправомерно допускане до оценяване и сключване на договора с участник, който е представил: • Оферта, която не покрива минималните технически и/или финансови изисквания на възложителя или • Непълна оферта, която не съдържа всички изискуеми документи • документите не са представени в необходимата форма или срок на валидност.

 8. Най –често допускани нарушения по ЗОП- 5 • Неправилно прилагане на методиката за оценка спрямо офертите • Наличие на несъответствия между проектодоговора - част от документацията за обществена поръчка и сключения договор за обществена поръчка • Договорът за обществена поръчка е сключен с участник, определен за изпълнител, който не е представил изискуемите документи по чл. 42, ал. 1 от ЗОП • Договорът за обществена поръчка не включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител или включва условия, различни от оферираните.

 9. Най –често допускани нарушения по ЗОП- 6 • Сключване на нищожен договор за обществена поръчка 1/Преди изтичане на 10 дневния срок за обжалване на решението за определяне на изпълнител; 2/Преди влизане в сила на определението по искането за налагане на временна мярка и при установено нарушение на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 3/Сключване на договор без да се провежда тръжна процедура или конкурс, въпреки изискванията на закона. • Неправилно прилагане на нормативен акт при избор на процедура или неправилно прилагане на режим по НВМОП. Разделяне на обществени поръчки 1.Провеждане на процедура по НВМОМ вместо по ЗОП; 2.Събиране на оферти вместо провеждане на процедура по НВМОП; 3.Сключване на договор без да се събират оферти при наличие наоснования за събиране на оферти.

 10. Най –често допускани нарушения по ЗОП- 7 • Протоколът за разглеждане, оценка и класиране на офертите не е подписан от всички членове на комисията; • Пликовете с предлаганата цена не са подписани от членовете на комисията на пликовете с предлаганата цена; • Приложенията, които ще се оценяват не са подписани, когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта; • Не е предоставена възможност на участниците/кандидатите да присъстват на отварянето на офертите; • При провеждане на оценката на офертите не е осигурена публичност съгласно чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, а именно, „когато критерия за оценка е икономически най-изгодната оферта, преди отварянето на ценовите оферти, комисията съобщава резултатите от оценяването на офертите по другите показатели”.

 11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ • В допълнителните споразумения към Договора за безвъзмездна финансова помощ е включена клауза, с която от обхвата на предварителния контрол се изключват документациите за обществени поръчки по чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.Те ще са предмет само на последващ контрол. • В допълнителните споразумения към договорите за предоставяне на безвъзмездна е включена клауза, с която се установява право на Договарящия орган да налага на бенефициенти по ОПОС финансови корекции, в случаите когато са установени нередности по процедури за възлагане на обществени поръчки.

 12. ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ-1 • Размерът на финансовите корекции се определя съгласно Насоките на Европейската комисия за определяне на финансови корекции, които следва да бъдат наложени спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд при неспазване на правилата за обществени поръчки (COCOF 07/0037/03-EN).Тези насоки се използват и при проверка / одит от европейски контролни и одитиращи органи. • При налагане на финансови корекции договарящият орган не възстановява на бенефициента разходите по проведената обществена поръчка, по която има установена нередност до размера на финансовата корекция.

 13. ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ-2 • Разработване на Национална методология за налагане на финансови корекции по оперативните програми, съ-финансирани от структурните инструменти на ЕС от междуведомствена работна група • Методологията ще се прилага за налагане на финансови корекции в случаите на нередности, произтичащи от нарушения в областта на обществените поръчки, както и при нередности произтичащи от нарушения на ПМС 55/2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС, Програма ФАР на ЕС и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 14. ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ-3 • В проекта на методология са възприети два подхода за налагане на финансови корекции, а именно: 1/ Диференциален метод, при който размерът на финансовите корекции отговаря на размера на причинените финансови загуби 2/ Пропорционален метод –използва се, когато изчисляването на конкретния размер на финансовата загуба, причинена от нарушение на ЗОП е трудно/невъзможно, При пропорционалния подход размерът на финансовите корекции в проценти са предвидени в приложенията към Методологията за финансови корекции. • Процентните показатели са определени за отделни типови нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки като размера им е определен в съответствие с предвиденото в Насоките на ЕК.

 15. ТИПОВИ ЗАДАНИЯ -1 • Открит конкурс по НВМОП с предмет:“Избор на консултант за изготвяне на типови образци на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП/НВМОП както и указания за тяхното правилно използване, прилагане и попълване” • Посредством разработените образци в изпълнение на горепосочената обществена поръчка, се цели да бъдат подпомогнати настоящите и бъдещи бенефициенти по ОПОС, при подготовката и разработването на документациите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с изпълнение на дейности, включени в одобрените проектни предложения. • Ще бъдат разработени, както следва: • Примерна документация за “Избор на изпълнител за извършване на дейности във връзка с организацията на проекта”

 16. ТИПОВИ ЗАДАНИЯ-2 • Примерна документация за „Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите” • Примерна документация за „Извършване на одит на проекта” • Примерна документация за „Провеждане на мерки за информация и публичност, вкл. подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз” • Примерна документация за “Избор на изпълнител за разработване/актуализиране на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 на Закона за устройство на територията, идейни или технически и работни проекти” • Типова документация за възлагане на обществена поръчка за строителство, както и: • Примерна документация за „Избор на изпълнител за строителство на ПСОВ” • Примерна документация за „Избор на изпълнител за строителство на депо за твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения

 17. Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПОСwww.ope.moew.government.bg