ПГ по ССТ град Бяла, Варненска област САМООЦЕНКА - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПГ по ССТ град Бяла, Варненска област САМООЦЕНКА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПГ по ССТ град Бяла, Варненска област САМООЦЕНКА

play fullscreen
1 / 10
ПГ по ССТ град Бяла, Варненска област САМООЦЕНКА
193 Views
Download Presentation
gin
Download Presentation

ПГ по ССТ град Бяла, Варненска област САМООЦЕНКА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ПГ по ССТ град Бяла, Варненска областСАМООЦЕНКА на качеството на професионалното образование в ПГ по ССТ за учебната 2012/2013 г. (Заповед № РД 09 – 1138/14.07.2009 г. и № РД 09 – 872/29.06.2012 г. на министъра на МОМН)

  2. І. Критерий : “Постигнато равнище в учебния процес” 1 показател: Относителен дял на напусналите системата на професионалното образование: • 2 ученици напуснали системата на професионалното образование – 2,56% • 5 ученици преместени от дневна в самостоятелна форма на обучение – 6,41% • няма ученици преместили в други професионални училища по собствено желание • Няма ученици придошли от други професионални училища в гимназията Самооценка на качеството на професионалното образование

  3. І. Критерий : “Постигнато равнище в учебния процес” 2 показател: Относителен дял на квалифицираните учители Учители в т.ч. Директор –7, от тях: Образователно- квалификационна степен : - магистър: 6 – 85,7% Самооценка на качеството на професионалното образование

  4. І. Критерий : “Постигнато равнище в учебния процес”. 2 показател: Относителен дял на квалифицираните учители. Педагогически длъжности: • Директор – 1 – 14,3% • Главен учител – 1 – 14,3% • Старши учители – 3 – 42,8% • Младши учители – 2 – 28,6% Учители, включени в квалификационни форми през учебната година: • Национално ниво – 2 – 28,6 % Самооценка на качеството на професионалното образование

  5. І. Критерий : “Постигнато равнище в учебния процес” 3 показател: Относителен дял на учениците, придобили степен на професионална квалификация. Започнали в началото на учебната година ХІІ клас – 18 уч. • От тях успешно завършили ХІІ клас – 15 ученици – 83,3% • Дипломирани – 14 ученици – 93% • От тях придобили трета степен на ПК – 14 ученици – 100 % Самооценка на качеството на професионалното образование

  6. І. Критерий : “Постигнато равнище в учебния процес” 4 показател: Относителен дял на социалните партньори, участвали в провеждането на държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация. Теория: - работодатели – 0% - синдикални организации – 100% Практика: - работодатели – 100% - синдикални организации – 100% Самооценка на качеството на професионалното образование

  7. І. Критерий : “Постигнато равнище в учебния процес”. 5 показател:Относителен дял на учениците, извършили практическо обучение на реални работни места при работодатели. • Сключени договори с фирми за провеждане на практическо обучение - 1 бр. От 47 ученици обучавани в Х, ХІ и ХІІ клас: • Учебна практика – 47 ученици – 100% • Производствена практика – 47 ученици – 100 % Самооценка на качеството на професионалното образование

  8. ІІ. Критерий “Обхват в извънкласни и извънучилищни дейности” 1 показател: Относителен дял на учениците, участвали в извънкласни и извънучилищни дейности. Участие в проект УСПЕХ на МОМН: • Клуб “Европейска кухня” – 14 ученици – 17,9% • Клуб “Аз - фотографът ” – 10 ученици – 12,8% • Клуб “Арт - клуб” – 14 ученици – 17,9% • Клуб “Тенис на паса” – 8 ученици – 10,3 %

  9. ІІ. Критерий “Обхват в извънкласни и извънучилищни дейности” 2 показател: Проекти, по които работи училището : • Реализиран проект „Трансфер на германски опит в хотелиерството - предпоставка за успешна професионална реализация в регионалния бизнес” по програма “Леонардо да Винчи” през 2012 / 2013 година с 15 участници. • Спечелен проект „Българско училище – европейска квалификация” по програма “Леонардо да Винчи” за периода 2013 – 2015 година с включени 24 участници. • Проект УСПЕХ – 4 клуба с 49 участници. • Проект “Ученически практики с 12 участници. • Проект “С любов към изкуството “ по програма “Коменски” – 2012/ 2014 г. Самооценка на качеството на професионалното образование

  10. ІІІ. Критерий “Осигурени условия за учене през целия живот” Показатели: Обучавани лица, навършили 16-годишна възраст в самостоятелна форма на обучение – 9 Самооценката е извършена в съответствие със Заповед на Министъра на МОМН № РД 09-1138 от 14.07.2009 г. и № РД 09 – 872/ 29.06.2012 г. Веселина Костадинова Директор на ПГ по ССТ Самооценка на качеството на професионалното образование