slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANTIDEPRESSANDID JA BIPOLAARNE HÄIRE CANMAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANTIDEPRESSANDID JA BIPOLAARNE HÄIRE CANMAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

ANTIDEPRESSANDID JA BIPOLAARNE HÄIRE CANMAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

ANTIDEPRESSANDID JA BIPOLAARNE HÄIRE CANMAT. Ülle Võhma 14.12.2007. I tüüpi BP häirel patsiendil depressiivseid sümptomeid kuni kolm korda sagedamini kui kliinilisi ja subkliinilisi maniasümptomeid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANTIDEPRESSANDID JA BIPOLAARNE HÄIRE CANMAT' - gilon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
I tüüpi BP häirel patsiendil depressiivseid sümptomeid kuni kolm korda sagedamini kui kliinilisi ja subkliinilisi maniasümptomeid
slide4
II tüüpi BP häire patsientidel esineb depressiooni sümptomeid37 korda pikema aja jooksul kui hüpomania sümptomeid
 • Bipolaarse häire depressiivne faas on krooniline 20% patsientidest
depressiooniepisoodi farmakoloogiline ravi
Depressiooniepisoodi farmakoloogiline ravi
 • Tõenduse tase ägeda BP depressiooni monoteraapiaks – tabelis ei ole antidepressante
depressiooniepisoodi farmakoloogiline ravi1
Depressiooniepisoodi farmakoloogiline ravi
 • Tõenduse tase ägeda BP depressiooni kombinatsioonteraapiaks (fragment tabelist)
 • Li/valproaat ja SSRI 2
 • Li ja TCA 2
 • Li/valproaat ja bupropioon 2
 • Li ja MAOI 2
 • Olansapiin ja SSRI 2
 • Risperidoon/kvetiapiin ja SSRI 3
 • Li/Valproaat ja Venlafaksiin 2
ravimivaba depr patsient
Ravimivaba depr. patsient
 • Alustada ravi ühe või mitme esimese valikuravimiga: liitium (1. tase), lamotrigiin (1.), liitium või valproaat pluss SSRI või bupropioon (2. ),olansapiin pluss SSRI (2. ) või liitium pluss valproaat (2.)
 • Võimalik, et kvetiapiin pluss SSRI sama efektiivne kui olansapiini ja SSRI kombinatsioon (3.).
d epressioon monoteraapia ajal valproaadi v i at pilise antips hhootikumiga
Depressioon monoteraapia ajal valproaadi või atüüpilise antipsühhootikumiga

lisada raviskeemi SSRI, bupropioon, lamotrigiin või liitium või

vahetada ravi lamotrigiini või liitiumi vastu välja.

bipolaarse depressiooni farmakoloogiline ravi soovitused
Bipolaarse depressiooni farmakoloogiline ravi soovitused
 • Esimene valik: Li, lamotrigiin, Li/valproaat + SSRI, olansapiin + SSRI, Li + valproaat, Li/valproaat + bupropioon
 • Teine valik: Kvetiapiin, kvetiapiin + SSRI
 • Kolmas valik: Karbamasepiin, olansapiin, valproaat, Li + karbamasepiin, Li + pramipeksool, Li/valproaat + venlafaksiin, Li + MAOI, EKR, Li/valproaat/AAP + TCA
 • Ei ole soovitatud: Monoteraapia gabapentiiniga
liitium ssri d
Liitium + SSRI-d
 • SSRI (paroksetiin) lisamine liitiumile võivalproaadile leevendas väikeses uuringus depressioonisümptomeid sama efektiivselt kui liitiumi ja valproaadi kombinatsioon (2. tase)
 • Oluliselt rohkem patsiente katkestas liitium pluss valproaat grupis ravi
ad ja liitiumi tase seerumis
AD ja liitiumi tase seerumis
 • Uuring imipramiini, paroksetiini ja platseeboga kombinatsioonis liitiumiga
 • Antidepressantide lisamisest võib olla kasu neil BP, kes ei talu kõrget seerumi Li taset või kelle depressiivsed sümptomid alluvad liitiumile raskesti .
at pilised antips hhootikumid koos ssri dega
Atüüpilised antipsühhootikumid koos SSRI-dega

Olansapiini ja fluoksetiini kombinatsioon parem kui olansapiin üksi või platseebo ning olansapiin üksi parem kui platseebo, maniasümptomite tekkimise oht ei suurenenud (2. tase)

slide13
Võrdluses,kus oli risperidooni ja paroksetiini kombinatsioon ning kummagi ravimi monoteraapia, paranesid depressiivse sümptomid kõigis gruppides ning kombinatsioon ei olnud teistest üksi kasulikum (2. tase)
kvetiapiin koos ssri ga
Kvetiapiin koos SSRI-ga
 • Kvetiapiin koos SSRI-ga või ilma on soovitatud alternatiiviks või lisaks esimese valiku ravimitele.
li v i valproaat bupropioon
Li või valproaat + bupropioon

Väikeses kontrollitud uuringus olid bupropioon ja desipramiin võrdselt efektiivsed, kombineerituna liitiumi või valproaadiga nii bipolaarse häire akuut- kui säilitusravis,

kuid bupropiooniga patsientidel vahetus episood maniakaalseks palju harvemini (2. tase).

bupropioon sertraliin venlafaksiin
Bupropioon, sertraliin, venlafaksiin
 • Bupropioon oli samavõrd toimiv kui sertraliin või venlafaksiin, seda teistele ravimitele lisatuna akuut- ja säilitusravis, kuid selles uuringus tekkis maniat oluliselt sagedamini venlafaksiini grupis (2. tase)
mania tekkimine kui ad kasutati lisaravimina
Mania tekkimine, kui AD kasutati lisaravimina
 • Venlafaksiin 13% 38%
 • Paroksetiin 3% 10%
 • Bupropioon 9%
slide18
Anamneesis kiiresti vahelduvad episoodid või raskekujuline mania, enne proovida antidepressandita strateegiat.
 • Raske BP depressiooni puhul, kui esinenud maniaepisoodid on olnud kerged, AD sisaldav kombinatsioon sobiv.
 • Antidepressantidest on eelistatavad SSRI-d ja bupropioon
kaua depressiooniepisoodi puhul antidepressandiga j tkata
Kaua depressiooniepisoodi puhul antidepressandiga jätkata?
 • Riski ja kasu suhe antidepressandi kasutamisel lisaks meeleolu stabiliseerijale - vaidlusaluseks küsimuseks.
 • 12 uuringu metaanalüüsis leiti, et AD on tõhusamad kui platseebo ning ei indutseeri üldiselt maniat sagedamini (3,8% vs. 4,7% platseeboga).
slide21
Uuringus tekkis hüpomania või mania 14% juhtudest esimese 10 uuringunädala jooksul, 33% aastase säilitusravi käigus.
 • Nendest andmetest võib järeldada, et mida kauem AD-ga jätkata, seda suurem on mania tekkimise risk.
i t pi bp h irega patsient
I tüüpi BP häirega patsient
 • Proovida AD annustamist vähendada 6-8 nädala jooksul remissiooni saavutamisest ning lõpetada, kui võimalik – välja arvatud väga kergesti taastekkivate I tüüpi bipolaarsete depressioonide korral.
bp h ire s ilitusravi ja ad
BP häire säilitusravi ja AD
 • Tõenduse tase monoteraapia tõhususest – ei ole AD
 • Tõenduse tase kombinatsioonteraapia tõhususest – Li + TCA - 2 Li + SSRI 3 Li/ valproaat + oomega3 2
soovitused bp h ire s ilitusraviks
Soovitused BP häire säilitusraviks
 • Teine valik: Liitium + lamotrigiin/SSRI/ bupropioon
 • Mittesoovitav – AD monoteraapiana
bp h ire ja lapsed
BP häire ja lapsed
 • Kanada Psühhiaatrite Assotsiatsiooni avalduses antidepressantide määramise kohta nimetati ühte kuni kolme lisanduvat suitsiidi iga 100 SSRI-ga ravitud patsiendi kohta, välja arvatud fluoksetiiniga, millega seondus väiksem risk
vanemaealised ja ad
Vanemaealised ja AD
 • Kui vanematel patsientidel kasutatakse antidepressante, tuleb eelistada SSRI-sid ja bupropiooni tritsükliliste ees, kuna neil on madalam mania tekkimise risk
vaemaealised ja ad
Vaemaealised ja AD
 • Antidepressandid võivad vanematel patsientidel põhjustada sedatsiooni.
 • Ravi SSRI-dega on vanematel patsientidel seostatud neuromotoorsete kõrvaltoimete, bradükardia ja hüponatreemiaga.
bp ja kaasuv revush ire ja ad
BP ja kaasuv ärevushäire ja AD
 • Topimaraat ja gabapentiin – mõningane kasu
 • AD (ka bensodiasepiinid, neuroleptikumid) vähendanud uuringutes ärevuse sümptomeid, spetsiifilisemaid andmeid ei ole
ii t pi bp h ire depressiooni ravi
II tüüpi BP häire depressiooni ravi
 • Põhirõhk suunatud depressiooni ägeda faasi ravile. Enamikes uuringutes vaadeldud antidepressantide ja antikonvulsantide efektiivsust, mis on hinnatud tõenduse taseme järgi.
 • Spetsiaalselt II tüüpi BP häire uuringutest saadud tõendid napimad
ii t pi bp h ire depressiooni ravi1
II tüüpi BP häire depressiooni ravi

Antidepressandid

 • Fluoksetiin3
 • Venlafaksiin3

Tranüültsüpromiin2

Kombinatsioonteraapia

 • Liitium/valproaat + SSRI3
 • Atüüpiline antipsühhootikum + antidepressant4
ge bp ii t pi depressioon
Äge BP II tüüpi depressioon
 • Esimene valik – tõendid ebapiisavad
 • Teine valikLi, lamotrigiin, Li/valproaat + antidepressandid,Li + valproaat, atüüpilised antipsühhootikumid + antidepressandid
 • Kolmas valik Vaheta antidepressanti
bp ii t pi bp depressioon
BP II tüüpi BP depressioon
 • Avatud uuringute andmed ja ühe kontrollitud uuringu post-hoc analüüs näitavad, et fluoksetiini monoteraapia on ohutu ja efektiivne II tüüpi bipolaarse depressiooni lühiajalises ravis, maniat tekkimine oli üsna harv (3. tase)
slide33
Antidepressandid võivad indutseerida ka segatüüpi sümptomeid, eriti agiteeritust, ärrituvust, mõtete kiirenemist ja tähelepanu hajuvust
 • Mitmetes AD akuutravi monoteraapia uuringutes on märgitud, et tekib “agitatsioon”
slide34
Kliiniline konsensus toetab meeleolu stabiliseerijate kasutamist kombinatsioonis ADga II tüüpi bipolaarse depressiooni puhul
bp ii t pi bp depressioon1
BP II tüüpi BP depressioon
 • Esialgsetel avatud uuringute andmetel võib üsna ohutu ja efektiivne olla ka venlafaksiini monoteraapia
 • Kontrollitud uuringus nii I kui II tüüpi BP häire patsientidel oli aga mania tekkimine arvuliselt suurem venlafaksiiniga kui paroksetiiniga
bp ii t bi s ilitusravi
BP II tüübi säilitusravi
 • Esimene valik: Liitium, lamotrigiin
 • Teine valik: Valproaat, Li/valproaat/atüüpiline antipsühhootikum + antidepressant, kombinatsioon kahest järgmisest: liitium, lamotrigiin, valproaat või atüüpiline antipsühhootikum
fluoksetiin bp ii s ilitusravi
Fluoksetiin BP II säilitusravi
 • uuringu II tüüpi bipolaarse häire valimi post-hoc analüüsil leiti, et fluoksetiini monoteraapia oli sama efektiivne nii II tüüpi bipolaarse kui unipolaarse depressiooni ravis (3. tase)
bupropioon ja ii t pi bp h ire s ilistusravi
Bupropioon ja II tüüpi BP häire säilistusravi
 • Bupropiooni lisamine Li ja/või levotüroksiinile II tüüpi kiiresti vahelduvate episoodidega BP häirega patsiendil – kuuel haigusjuhul oluline sümptomite taandumine