Download
zdravov da n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdravověda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdravověda

Zdravověda

398 Views Download Presentation
Download Presentation

Zdravověda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zdravověda

 2. zabránit zhoršení stavu zachránit život PRVNÍ POMOC urychlit proces hojení

 3. PRVNÍ POMOC ZAJIŠTĚNÍ 3 ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ zprůchodnění dýchacích cest obnovení a udržení dýchání (umělé dýchání) obnovení a udržení krevního oběhu (zastavení krvácení, nepřímá masáž srdce)

 4. PRVNÍ POMOC Záchranná služba Tísňová linka 155 112 představte se oznamte: • CO a KDE se stalo • počet zraněných osob (děti, dospělí) • zanechte ZPĚTNÝ KONTAKT !

 5. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAVY • bezvědomí • zástava dýchání • zástava krevního oběhu • masivní krvácení

 6. BEZVĚDOMÍ

 7. Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy vždy ohrožující život postiženého. Při bezvědomí dochází k ochabnutí většiny svalů – nebezpečí zapadnutí jazyka, vdechnutí zvratků nebo krve v důsledku sníženého reflexu kašle. BEZVĚDOMÍ

 8. Nejčastější příčiny • úraz hlavy • zástava dýchání, tonutí • otravy • infarkt, mozková mrtvice • epilepsie, cukrovka • masivní krvácení

 9. Příznaky: • postižený padne k zemi nebo se zhroutí • nereaguje na oslovení • nereaguje na bolestivé podněty • tělo je zpravidla bezvládné

 10. BEZVĚDOMÍ První pomoc • postiženého uložte do vodorovné polohy na zádech • zkontrolujte a vyčistěte ústní dutinu (žvýkačka, zubní protéza, …) • uvolněte dýchací cesty - proveďte záklon hlavy, pootevřete ústa a předsuňte dolní čelist (tzv. trojitý manévr) • uložte pacienta do stabilizované polohy • při zástavě dýchání a krevního oběhu zahajte KPR (kardiopulmonální resuscitaci – umělé dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž)

 11. POZOR! • postiženého v bezvědomí nikdy neopouštíme • při podezření na poranění páteře, neukládejte postiženého do stabilizované polohy s výjimkou zvracení

 12. STABILIZOVANÁ POLOHA 1. pokrčíme dolní končetinu, která je blíže k nám 2. zvedneme pánev ze strany u sebe a zasuneme pod ní nataženou horní končetinu 3. tlakem na koleno směrem k sobě a uchopením za paži vzdálenější horní končetiny přetočíme postiženého na bok 4. tlakem na bradu a čelo provedeme záklon hlavy, obličej leží na hřbetu ruky

 13. ZÁSTAVA DÝCHÁNÍ

 14. ZÁSTAVA DÝCHÁNÍ Nejčastější příčiny • cizí těleso v dýchacích cestách nebo ústech • zapadnutí jazyka • otok jazyka, hltanu a hrtanu; alergická reakce • úrazy krku • vnější faktory – škrcení, zakrytý obličej • porucha činnosti centrální nervové soustavy

 15. Jak poznáte zástavu dýchání? • z úst a nosu postiženého není cítit proud vydechovaného vzduchu • dýchací zvuky nejsou slyšitelné • pohyby hrudníku nejsou patrné • rty, ušní lalůčky a nehty jsou namodralé • zástava krevního oběhu (následuje cca do 2 minut po zástavě dýchání)

 16. První pomoc – CIZÍ TĚLESO Úder mezi lopatky • dospělí - 3 – 5x udeřte postiženého v předklonu nebo ve stabilizované poloze na boku mezi lopatky • děti – postupujte obdobně za použití menší síly při úderech malé dítě položte přes svá stehna hlavou dolů • kojence položte na své předloktí hlavou dolů

 17. První pomoc – CIZÍ TĚLESO Heimlichův manévr • obejměte ze zadu postiženého a dynamicky pěstí stlačíte směrem zdola nahoru spodní část hrudníku v místě pod mečíkovitým výběžkem hrudní kosti • nevhodné u dětí, těhotných žen a obézních osob

 18. Heimlichův manévr

 19. UMĚLÉ DÝCHÁNÍ

 20. UMĚLÉ DÝCHÁNÍ • postiženého uložte do polohy na zádech • zkontrolujte a vyčistěte ústní dutinu • uvolněte dýchací cesty trojitým manévrem - záklon hlavy, pootevření úst a předsunutí dolní čelisti • sevřete prsty nosní křídla; při dýchání do nosu sevřete rty

 21. UMĚLÉ DÝCHÁNÍ • zahajte umělé dýchání z úst do úst 2 rychlými vdechy • zkontrolujte pohyby hrudníku • u dětí a kojenců provádějte umělé dýchání do úst a nosu současně pravidelně kontrolujte tep

 22. ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU

 23. ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU Nejčastější příčiny: • infarkt • poruchy srdečního rytmu • nedostatek kyslíku pro srdeční sval (následek zástavy dechu) • úrazy hlavy, otravy • úraz elektrickým proudem

 24. Jak poznáte zástavu krevního oběhu? • nehmatný puls • cyanóza při delší zástavě (modravé zbarvení rtů, ušních lalůčků a nehtů) • vždy bezvědomí (po několika vteřinách od zástavy srdce) • zástava dýchání (následuje cca do 1 minuty po zástavě krevního oběhu)

 25. První pomoc Zahajte KPR (kardiopulmonální resuscitaci) - umělé dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž. Postupujte podle pravidla ABC. Pravidlo ABC A – airway (obnovení průchodnosti dýchacích cest) B – breathing (obnovení dýchání) C – circulation (obnovení krevního oběhu)

 26. Kardiopulmonálníresuscitaci • poloha na zádech, volné dýchací cesty, tvrdá podložka • místo stlačování – uprostřed kosti hrudní • napjaté lokty, ramena nad hrudníkem postiženého • udržujte poměr frekvence stlačení a vdechů 30 : 2 (platí pro 1 i 2 zachránce)

 27. Kardiopulmonálníresuscitaci S resuscitací pokračujte : • do obnovení dýchání a krevního oběhu, • příjezd lékaře, • úplné vyčerpání fyzických sil zachránce.

 28. KRVÁCENÍ

 29. KRVÁCENÍ • tepenné • žilní • vlásečnicové • zevní • vnitřní • z tělesných otvorů

 30. První pomoc TEPENNÉ KRVÁCENÍ • stlačte místo nad ranou nebo v ráně, • neodstraňujte větší tělesa z rány, • postiženého položte, • poraněnou končetinu zdvihněte nad úroveň srdce.

 31. TLAKOVÉ BODYTlakový bod je místo, ve kterém lze tepnu přitlačit ke kosti. Stlačením tlakového bodu zamezíte toku krve k periferii.

 32. První pomoc TEPENNÉ KRVÁCENÍ TLAKOVÝ OBVAZ • přiložte tlakový obvaz (3 vrstvy – krycí, tlaková a fixační) • prosakuje-li obvaz, přidejte další vrstvu (obvaz nikdy nesundávejte) • tep na periferii má zůstat hmatný

 33. První pomoc TEPENNÉ KRVÁCENÍ ŠKRTIDLO • amputace končetiny, • otevřená zlomenina, • dvě dodatečné vrstvy u tlakového obvazu nezamezily prosakování krve. K zaškrcení použijte široký (nejméně 5 cm) elastický materiál. Zajistěte co nejrychleji transport do nemocnice. Vyznačte čas, kdy bylo škrtidlo přiloženo.

 34. ŠOK

 35. ŠOK - závažný stav, který může postiženého ohrozit na životě. Šok vzniká v důsledku nepoměru mezi velikostí krevního řečiště a množstvím obíhající tekutiny. Nejčastější příčiny: • ztráta krve při krvácení, • ztráta tkáňového moku při popáleninách, • ztráta tekutin při průjmech a zvracení • rozšíření krevního řečiště při prudké alergické reakci

 36. ŠOK Příznaky • bledost, pocení, slabost • zrychlený puls • zrychlené dýchání • nevolnost, pocit žízně, dezorientace

 37. ŠOK - První pomoc • udržujte slovní kontakt – uklidněte postiženého, zajistěte ticho • zabraňte ztrátám krve • tišení bolesti • zajistěte postiženému tepelný komfort – nebezpečí prochladnutí • nepodávejte postiženému tekutiny – pouze svlažujte rty a otírejte obličej • uložte postiženého do protišokové nebo autotransfúzní polohy (při masivním krvácení) • co nejrychleji volejte Zdravotnickou záchrannou službu • 5T – TICHO, TIŠIT BOLEST, TEPLO, TEKUTINY, TRANSPORT

 38. Izotermická folie

 39. POPÁLENINY

 40. POPÁLENINY Popáleniny jsou zranění způsobené teplem. Velká ztráta krevního moku může vést k rozvoji šoku. První pomoc • zastavte působení tepla • ochlazujte popálené místo studenou vodou po dobu nejméně 10 minut • sejměte šperky, řetízky a pásky dříve, než postižená oblast oteče • sterilně kryjte – nebezpečí infekce (přežehlené prostěradlo, ručník) • proveďte protišoková opatření

 41. POPÁLENINY POZOR! • k ochlazování nepoužívejte led – nebezpečí vzniku omrzlin • na popáleniny nepoužívejte masti, krémy nebo zásypy • nepropichujte puchýře • nestrhávejte přiškvařené látky