b n h y i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BẠN HÃY ĐI PowerPoint Presentation
Download Presentation
BẠN HÃY ĐI

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

BẠN HÃY ĐI - PowerPoint PPT Presentation

gilles
196 Views
Download Presentation

BẠN HÃY ĐI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BẠN HÃY ĐI Bạn hãy mau ra đi cùng nhau gieo giống. Bằng nước mắt tuôn rơi cho những linh hồn. Bạn hãy mau ra đi để rao truyền. Xin lửa linh tuôn tràn đốt cháy lòng con suốt bao ngày tháng. Kìa biết bao linh hồn vẫn đang chờ mong Bạn hãy đi!