1 / 15

บรูไน ดา รุส ซาลาม

บรูไน ดา รุส ซาลาม. อินโดนิ เซีย. กัมพูชา. ลาว. มาเลเซีย. asean. พม่า. ฟิลิปปินส์. สิงค์ โปร์. ไทย. เวียดนาม. ประเทศกัมพูชา. ประเทศบรูไน. ประเทศพม่า. ประเทศฟิลิปปินส์. ประเทศสิงคโปร์. ประเทศอินโดนีเซีย. ประเทศลาว. ประเทศไทย. ประเทศมาเลเซีย. ประเทศเวียดนาม. คำทักทาย. กัมพูชา.

gilda
Download Presentation

บรูไน ดา รุส ซาลาม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนิเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย asean พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย เวียดนาม

 2. ประเทศกัมพูชา • ประเทศบรูไน ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม

 3. คำทักทาย กัมพูชา บรูไน ไทย ซาลามัต ดาตัง ซัวสเด เวียดนาม มาเลเซีย สวัสดี ลาว อินโดนีเซีย ซาลามัต ดาตัง ซินจ่าว สิงคโปร์ สะบายดี ซาลามัต เซียง พม่า ฟิลิปปินส์ หนีห่าว กูมุสตา มิงกาลาบา

 4. ชุดประจำชาติ

 5. ชุดประจำชาติ

 6. ชุดประจำชาติ

 7. ชุดประจำชาติ

 8. ตราแผ่นดิน บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

 9. ประมุขของประเทศ บรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญีฮัสซานัลโบลเกียห์มูอิซซัดดินวัดเดาละห์ (His Majesty Sultan HajiHassanal BolkiahMu’izzaddinWaddaulah) กัมพูชา พระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี ประธานาธิบดีคือดร.ซูซิโลบัมบังยูโดโยโน (SusiloBambangYudhoyono) อินโดนีเซีย ลาว ประมุข-ประธานประเทศ (ในภาษาลาวหมายถึงตำแหน่งประธานาธิบดี) คือพลโทจูมมะลีไชยะสอน มาเลเซีย ประมุขคือสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านมีซานไซนัลอาบิดีน

 10. ประมุขของประเทศ พม่า พลเอกอาวุโสตานฉ่วย ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนางกลอเรียมาคาปากัลอาร์โรโย สิงคโปร์ ประธานาธิบดีคือนายเอสอาร์นาธาน ไทย พระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เวียดนาม ประมุข-ประธานาธิบดีคือนายเหงียนมินห์เจี๊ยต

 11. เมืองหลวงของประเทศ บรูไน บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) กัมพูชา กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) จาการ์ตา (Jakarta) อินโดนีเซีย นครเวียงจันทน์ (Vientiane) ลาว กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) มาเลเซีย

 12. เมืองหลวงของประเทศ พม่า เนปีดอ ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา (Manila) สิงคโปร สิงคโปร กรุงเทพมหานคร ไทย กรุงฮานอย (Hanoi) เวียดนาม

 13. สกุลเงินของประเทศ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา บรูไน มาเลเซีย ดอลลาร์บรูไน เงินเรียล รูเปียห์ กีบ ริงกิตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ ไทย จ๊าด เปโซ บาท ด่อง ดอลลาร์สิงคโปร

 14. อาหารประจำชาติ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย อัมบูยัต อาม็อก กาโด กาโด ซุบไก่ นาซิ เลอมัก สิงคโปร์ พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม อโดโบ้ ลักสา ต้มยำกุ้ง เปาะเปี๊ยะ หล่าเพ็ด

 15. บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย

More Related