slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Poddziałanie 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych' - gil-gallegos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Poddziałanie 9.1.2Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Założenia projektu systemowego na podstawie „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

slide3

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN.

podstawa prawna

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów.

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy stosować z uwzględnieniem aktów prawnych i dokumentów PO KL oraz w oparciu o odpowiednie przepisy ustawodawstwa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, tekst jednolity).

informacje og lne o projekcie systemowym

Informacje ogólne o projekcie systemowym

W ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym.

informacje og lne o projekcie systemowym1

Informacje ogólne o projekcie systemowym

Wprowadzenie powyższego typu projektu do SzOP (Szczegółowy Opis Priorytetów) POKL wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

za o enia merytoryczne projekt w systemowych

Założenia merytoryczne projektów systemowych

 • Szkoły „małe” liczące w klasach I-III nie więcej niż 69 uczniów.
 • Szkoły „duże” liczące w klasach I-III 70 i więcej uczniów.
 • Uczennice i uczniowie klas I-III szkół podstawowych publicznych i niepublicznych
slide8

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych

W Planie Działania na 2010 r. założono rozpoczęcie realizacji projektu systemowego dla wszystkich szkół podstawowych w województwie podlaskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, lubelskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim.

W roku 2011 projekt realizowany jest we wszystkich województwach.

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ (w rozłożeniu na 3 lata)

624 mln

OKRES REALIZACJI

2010-2013

BENEFICJENCI SYSTEMOWI

organy prowadzące szkoły podstawowe

podzia rodk w na projekty systemowe

Podział środków na projekty systemowe

Podział środków został dokonany przez zastosowanie następującego algorytmu:

1. Według danych z SIO na wrzesień 2008 r. , w Polsce znajduje się 14 118 szkół podstawowych obejmujących nauczaniem 1 094 915 uczniów, z czego 9 168 szkół w klasach 1-3 liczy od 1 do 69 uczniów, a 4 950 szkół w klasach 1-3 liczy 70 uczniów i więcej.

2. Kwota 624 mln zł przeznaczona na realizacje projektu została podzielona na regiony, w taki sposób, aby umożliwić organom prowadzącym zapewnienie realizacji szkolnych programów indywidualizacji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Algorytm podziału opiera się o liczbę uczniów w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz uwzględnia wielkość szkół, zwiększając skalkulowaną wielkość środków dla organów prowadzących szkoły „małe” , liczące w klasach 1 – 3, nie więcej niż 69 uczniów.

slide10

Podział środków na projekty systemowe

Podział alokacji został dokonany przez IP wg następujących założeń:

Szkoła jak i organ prowadzący nie może otrzymać mniej niż 30.000 PLN; kwota skalkulowana dla organu prowadzącego to suma iloczynu kwoty 30.000,00 PLN i liczby szkół „małych” oraz iloczynu kwoty 453,30 PLN i liczby uczniów w pozostałych szkołach podstawowych.

IP może wybrać strategię realizacji projektów systemowych dostosowaną do potrzeb regionu.

plan dzia ania w wojew dztwie l skim

Plan działania w województwie śląskim

Plan działania w województwie śląskim przygotowany na podstawie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych przez Instytucję Pośredniczącą – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Opis projektu systemowego ujęty w Planie działania na rok 2011 dla województwa śląskiego zawiera w szczególności:

Beneficjentów systemowych: 247 organów prowadzących szkoły podstawowe,

Okres realizacji projektu: 2011–2013,

Kwotę planowanych wydatków w projekcie:61 932 935 PLN,

Kryterium dostępu: liczba szkół objętych projektem wynosi co najmniej 70% wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu.

podzia rodk w na projekty systemowe1

Podział środków na projekty systemowe

Alokacja dla regionu jest zatem sumą kwot skalkulowanych dla poszczególnych organów prowadzących z danego regionu i jest kwotą na cały okres realizacji projektów, tj. lata 2010 -2013.

Województwo śląskie otrzymało kwotę 61 932 935 PLN.

W roku 2011 na realizację projektu przeznaczono kwotę18 579 880,50 PLN

Podział środków w województwie na poszczególne organy prowadzące należy do decyzji IP.

slide14

Warunki finansowania wniosków

 • szkoła mała - od 1 do 69 uczniów w klasach I-III →30 000 zł
 • szkoła duża - 70 uczniów i więcej w klasach I-III → iloczyn liczby uczniów i kwoty 453,30 zł.
 • Środki na realizację projektów systemowych przekazywane będą organom prowadzącym szkoły zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 • Jedna szkoła nie może otrzymać mniej niż 30 000 zł, a organ prowadzący nie mniej niż 50 000 zł.
regionalna strategia realizacji projekt w systemowych

Regionalna strategia realizacji projektów systemowych

Nabór wniosków: luty/marzec 2011

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ustalił termin składania wniosków miedzy 10.02-15.03.11

slide16

Warunki składania wniosków

 • wnioskodawcami mogą być wyłącznie organy prowadzące, przy czym szkoły mogą być realizatorami projektów
 • organ prowadzący może składać wnioski w przedziale czasowym 2010-2013, w terminach wyznaczonych przez IP, nie częściej niż 1 raz w roku
 • dana szkoła może być objęta projektem tylko 1 raz w ciągu całego okresu 2010 – 2013
 • projektem mogą być objęte szkoły spełniające standardy I, II, III, jednocześnie jeden wniosek powinien obejmować nie mniej niż 70 % szkół danego organu prowadzącego – kryterium dostępu w roku 2010
warunki realizacji projektu

Skład zespołu:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele bezpośrednio pracujący z uczniami klas I -III (np. nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej, pedagog, psycholog, nauczyciel bibliotekarz i in.)

Warunki realizacji projektu

 • Zadania zespołu:
 • - Rozpoznanie potrzeb uczniów ;
 • Analiza wyników rozpoznania;
 • Opracowanie/modyfikacja istniejących programów nauczania dostosowanych do potrzeb uczniów danej klasy (uwzględniających indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji);
 • Monitorowanie realizacji programów;
 • Ocena skuteczności podejmowanych oddziaływań.

Do projektu systemowego może przystąpić organ prowadzący, którego szkoła/szkoły wdrożyły następujące Standardy:

Standard I

W szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.

Zespół przeprowadza w szkole analizę potrzeb i analizuje szczegółowo jej wyniki. Na tej podstawie opracowuje nowe, bądź modyfikuje istniejące programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy. Zespół monitoruje realizację programów i ocenia skuteczność podejmowanych działań.

slide18

Warunki realizacji projektu

 • Programy nauczania:
 • Opisują wykorzystywane metody i formy pracy w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zarówno szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się;
 • Zawierają propozycje indywidualizacji pracy z uczniami podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości;
 • Opisują, np. prowadzone podczas lekcji ćwiczenia, propozycje zadań do rozwiązania, czynności do wykonania, prowadzone obserwacje, wykonywane doświadczenia, wykorzystywane pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne.

Standard II

Nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia w danej klasie realizują zmodyfikowany dotychczasowy lub opracowany nowy program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowującą do jego potrzeb i możliwości.

Standard III

Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów, m.in. poprzez samokształcenie, w ramach środków pochodzących z 1% odpisu na doskonalenie, wynikającego z art. 70 a Karty Nauczyciela oraz wykorzystując inne dostępne środki finansowe (np. Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

slide19

Warunki realizacji projektu

 W ramach projektu systemowego mogą być realizowane tylko i wyłącznie następujące Standardy:

Standard IV

Posiadane pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III, szkoła może doposażyć zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz z zasadami indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

Szkoła doposaża swoją bazę dydaktyczną w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu Indywidualizacji oraz w sprzęt specjalistyczny (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadają rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym.

slide20

Warunki realizacji projektu

 W ramach projektu systemowego mogą być realizowane tylko i wyłącznie następujące Standardy:

Standard V

Szkoła realizuje ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowaną przez zespół nauczycieli.

slide21

Diagnoza potrzeb - przykład

Cel główny:

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III

Cele szczegółowe:

zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkole podstawowej oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami;

zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania;

zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

slide22

Rozpoznanie potrzeb - przykład

W szkole podstawowej w klasach I-III kształci się 35 uczniów i 20 uczennic (łącznie 55 dzieci). W szkole wprowadzone zostały Standardy I, II i III określone w „Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania…”.

W szkole istnieje zatem zespół nauczycieli, który opracowuje i realizuje działania ukierunkowane na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz opracowuje program nauczania dostosowany do potrzeb uczniów, uwzględniający indywidualizację pracy z dzieckiem, monitoruje realizację programu i ocenia skuteczność podejmowanych oddziaływań (Standard I).

slide23

Rozpoznanie potrzeb - przykład

W szkole, w ramach obowiązkowych zajęć realizowany jest program nauczania, uwzględniający działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Standard II).

W szkole nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe (Standard III).

W toku realizacji standardów oraz w wyniku przeprowadzonych badań, analiz i wywiadów zdiagnozowane zostały różne problemy.

slide24

Rozpoznanie potrzeb - przykład

Do SP (klas I-III) uczęszcza 37 dzieci (20 chłopców i 17 dziewczynek) z zaburzeniami umiejętności szkolnych, tj. 67% uczniów.Główne zaburzenia w powyższym zakresie dotyczą umiejętności z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej.

u 20% uczniów tych klas stwierdzono zagrożenie dysleksją (u 5 dziewczynek i 6 chłopców)

69% dzieci z klas I-III w SP nr 1 ma problemy logopedyczne (20 dziewczynek i 18 chłopców)

W szkole niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów, które rozwiążą trzy główne problemy:

trudności w przyswajaniu treści

zagrożenie dysleksją

problemy logopedyczne

slide25

Warunki przystąpienia do projektu

 • Projektem może być objęta szkoła podstawowa, która spełnia standardy I, II, III określone w Zasadach.
 • Projekt może dotyczyć realizacji standardu IV i V określonego w Zasadach.
w ramach projektu systemowego mog by zatem finansowane

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

ZAJĘCIA DODATKOWE BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ INDYWIDUALNEJ PRACY Z UCZNIEM W RAMACH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci

z zaburzeniami komunikacji społecznej;

W ramach projektu systemowego mogą być zatem finansowane:

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

zakres realizacji projektu

Zakres realizacji projektu

Wskazane zajęcia powinny być realizowane z zastosowaniem następującej zasady:

szkoła licząca w klasach I-III do 69 uczniów, powinna realizować

przynajmniej 2 rodzaje zajęć

szkoła licząca w klasach I-III 70 uczniów i więcej, powinna realizować przynajmniej 4 rodzaje zajęć

Liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć nie może być mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego.

w ramach projektu systemowego mog by zatem finansowane1

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, WYNIKAJĄCE Z PROCESU INDYWIDUALIZACJI ORAZ SPECJALISTYCZNY SPRZĘT (zgodnie ze standardem IV)

W ramach projektu systemowego mogą być zatem finansowane:

DOPOSAŻENIE

BAZY DYDAKTYCZNEJ

SZKOŁY

Doposażenie bazy dydaktycznej może spełniać przesłanki cross-financinguokreślone w Zasadach finansowania POKL, przy czym cross-financing nie może być wyższy niż 10% wartości projektu.

zakres realizacji projektu1

Zakres realizacji projektu

Do kosztów cross-financinguzalicza się m.in. zakup:

sprzętu komputerowego

mebli i wyposażenia

Do kosztów cross-financingunie zalicza się:

zakupu środków dydaktycznych

zakupu oprogramowania komputerowego

amortyzacji sprzętu lub wyposażenia zakupionych ze środków własnych, poza projektem

Każdy projekt dotyczący indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych musi być sporządzony w oparciu o rzeczywiste i zdiagnozowane potrzeby uczniów i uczennic tych klas oraz musi wynikać z wcześniejszego wdrożenia Standardów I –III.

obowi zki organu prowadz cego

Obowiązki organu prowadzącego

oszacowania łącznych potrzeb uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych - potrzeby wskazują szkoły poprzez uzupełnienie formularza zgłoszenia

do projektu,

informowania szkół o możliwości przystąpienia do projektu oraz przeprowadzenia naboru szkół do projektu,

weryfikacji spełnienia przez szkoły Standardów I – III - pisemne oświadczenie dyrektora szkoły,

przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w PO KL oraz projektem modelowym a także do złożenia wniosku w IP w terminie określonym przez IP,

rozliczenia projektu systemowego oraz jego monitowania,

zapewnienia ,że te same wydatki nie będą finansowane podwójnie zarówno ze środków EFS, jak też z innych źródeł.

bud et projektu

Budżet projektu

konstruowany jest na zasadach ogólnych, zgodnie z Zasadami finansowania POKL oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

jest budżetem zadaniowym i zawiera tylko koszty bezpośrednie (tj. koszty bezpośrednio związane z zadaniami):

Budżet obejmuje finansowanie

ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Budżet obejmuje

DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ

bud et projektu1

Budżet projektu

Nie są kosztami kwalifikowanymi w projekcie:

koszty pośrednie;

koszty zarządzania (koszty związane z wdrożeniem projektu)

koszty związane z wdrożeniem Standardów I –III

koszty związane z realizacja szerszego programu rozwojowego w danej szkole (wykraczające poza Standard IV – V)

zatwierdzanie projekt w systemowych

Zatwierdzanie projektów systemowych

Instytucja Pośrednicząca prowadząca nabór wniosków dokonuje ich weryfikacji i zatwierdzenia zgodnie z trybem przewidzianym w Zasadach dokonywania wyboru projektu w ramach POKL.

Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria ogólne oraz szczegółowe m.in. Kryterium dostępu dotyczące minimalnej liczby szkół spełniających Standardy I, II i III przez szkoły podlegające danemu organowi prowadzącemu.

Weryfikacji kryterium dostępu instytucja oceniająca dokonuje na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w którym beneficjent oświadcza, że szkoły objęte projektem osiągnęły wymagane Standardy.

ewaluacja realizacji projekt w systemowych

Ewaluacja realizacji projektów systemowych

Efekty działań realizowanych w projekcie będą monitorowane w co najmniej dwojaki

sposób:

badaniadotyczące efektywności kształcenia prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych,

raporty z badań oraz ewaluację na wybranej próbie organów prowadzących realizujących projekty systemowe w ramach 9.1.2.

Minister Edukacji Narodowej poprzez Kuratorów Oświaty w latach szkolnych 2011/2012 oraz 2012/2013 zamierza w ramach zakresu pedagogicznego przeprowadzić monitorowanie procesu indywidualizacji nauczania w szkołach.

Projekty indywidualizacji będą wpisywały się w realizację wskaźnika „Liczba szkół , które zrealizowały projekt dotyczący indywidualizacji nauczania”.

slide36

Zatwierdzanie projektów systemowych

Instytucja oceniająca projekt może nie zatwierdzić projektu, w szczególności gdy:

beneficjent nie spełnił kryteriów dostępu,

nie przedłożył skorygowanej wersji wniosku o dofinansowanie,

gdy nie uwzględnił uwag instytucji oceniającej.

Uwolnione w ten sposób środki mogą być przekazane na realokację.

Organ prowadzący szkołę/szkoły, którego projekt został zatwierdzony do realizacji, zawiera z IP umowę o dofinansowanie projektu zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów POKL.

indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczni w klas i iii szk podstawowych

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

Wszelkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie:

http://efs.slaskie.pl/

oraz

www.indywidualizacja.edu.pl

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX

Zasady finansowania PO KL

Wniosek o dofinansowanie projektu POKL (Instrukcja)