1 / 28

Fotografovaný fotoscenár

Fotografovaný fotoscenár. Fotoscenár „Nepreceňujte Minotaura“ bol predkladaný uchádzačom o štúdium Strihovej skladby na prijímacích skúškach pre Bakalársky stupeň. Ako vzorový fotoscenár bol zvolený pre svoje aj kladné aj záporné stránky.

gigi
Download Presentation

Fotografovaný fotoscenár

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fotografovaný fotoscenár Fotoscenár „Nepreceňujte Minotaura“ bol predkladaný uchádzačom o štúdium Strihovej skladby na prijímacích skúškach pre Bakalársky stupeň. Ako vzorový fotoscenár bol zvolený pre svoje aj kladné aj záporné stránky. Predtým, kým si prečítate sprievodné poznámky, pozrite si záberosled a skúste vysloviť názor z hľadiska výtvarnosti, nápadu, záberosledu, uhlu záberu, veľkosti záberov, originality príbehu, filmových a strihových pravidiel a predovšetkým zrozumiteľnosti a vyrozprávanosti ... Definujte samostatne klady a nedostatky. Potom porovnajte svoj názor s poznámkami, ktoré sú uvedené v sprievodnom texte.

 2. Záber č. 1Z prvého záberu je možné vyčítať následovné. Príbeh sa začína na cintoríne a keďže ide o záber C (celok) spoza stromu, je možné predpokladať, že je to z pohľadu niekoho, kto stojí za stromom. Ďalej vieme odčítať, že ide o príbeh v zimnom období a že postava v zábere má nejaký „problém“.

 3. Záber č. 2C (celkový záber) cez cintorínový pomník tak, že nevidíme emócie mladíka a nevieme teda presne odčítať povahu jeho „problému“. Podľa koncepcie prvého záberu by sme mohli očakávať záber, v ktorom by sme lepšie videli autora pohľadu prvého záberu. Nestalo sa. Ide o pokus o objektívny informatívny záber, pri ktorom predstavujeme priestorový vzťah medzi dvojicou. Pomník v popredí mierne narúša čistotu objektívneho záberu a zároveň znekľudňuje rozprávanie. Toto znekľudnenie za určitej situácie môže byť dobré v inom prípade nie. Záleží na tom, či sa s takýmto prvkom znekľudnenia pracuje koncepčne.

 4. Záber č. 3 PD (polodetail) mladíka. Je to predstavujúci záber mladíka s „problémom“. Pravdepodobne by sa tento záber mal vyvinúť do záberu 2PD (dvojpolodetail) dievčina vojde do záberu, keď predtým v zábere č. 2 vyjadrila pohnútku k činu, teda rozhodla sa a vykročila od stromu smerom ku chlapcovi. Záber č. 2 bol celok, takže jeho veľkosť neumožňovala dosť dobre odčítať jej emócie. Umožňoval odčítať len jej oblečenie, priestorový vzťah k cintorínu a k chlapcovi. Dievčinu teda podľa tých to záberov nepoznáme. Chlapec sa otočí, pričom nasleduje pravdepodobne pohybový strih na z.č.4.

 5. Záber č. 4 D (detail) chlapca, ktorý v zmysle príbehu primerane reaguje na svoju vyrušiteľku. Z hľadiska klasickej strihovej skladby tieto dva zábery na seba sa strihovo neviažu ideálne, pretože nie je tu dostatočná zmena náplne záberu. V americkom filme uprostred rozohraných dramatických situácií takáto väzba dvoch záberov nie je problémom. V našom prípade je to považované za chybičku krásy. Na konci záberu protagonista vyjadrí v tvári, že dievčina sa mu páči, a preto môže nasledovať záber č.5. Ale mohlo by nasledovať aj niečo iné. Čo by to malo byť?

 6. Záber č. 5 D. Ružu sme doteraz v príbehu nevideli, preto kameramansky musí byť záber koncipovaný tak, že ružu presne umiestnime do prostredia. Ruža musí byť niekde na pomníku ap. Odexponovali sme teda ružičku a je jasné, že táto ružička musí niekam smerovať.

 7. Záber č. 6 2PC (dvojpolocelok) chlapec odovzdáva ružičku dievčaťu. Prečo. Kedy sme sa dozvedeli, že dievča sa chlapcovi páči? Kedy sme sa dozvedeli, že dievča je pekné, zaujímavé, tajomné, alebo že je informované vo veci príbehu? Čiže táto prvá expozícia blízkeho záberu dievčaťa prichádza neskoro. Najprv bolo potrebné dievča ukázať a až potom dať rozhodnutie chlapca venovať dievčine ružičku.

 8. Záber č. 7  C (celok) záber, ktorý ukončuje sekvenciu a vzťah dvojice na cintoríne. Tento úvod hovorí o vzniku vzťahu, ale nič nám okrem prvého záberu, kedy chlapec s problémom kľačí pri pomníku nehovorí o budúcom motíve Minotaura.

 9. Záber č. 8 C. Tento záber je trocha nadplán. Potvrdzuje len záber č. 7. Tak ako je nafotografovaný, kľudne by tam nemusel byť. Otázka: Ako by mal byť nafotený, aby získal zmysel. Odpoveď č.1 je na konci komentárov.

 10. Záber č. 9 C-PC (celok až polocelok). Sme v novom prostredí, nastala časová skratka, ktorú zatiaľ nevieme odhadnúť, či ide o minúty, hodiny alebo týždne. Nám známa postava je pred nám neznámou budovou. Zatiaľ nepoznáme vzťah hrdinu k budove. Ide o expozičný záber v novom prostredí.

 11. Záber č. 10 D (detail) kladiva v chlapcovej ruke. Kladivom v ruke naznačujeme, že ide o nejaký budúci čin násilia.

 12. Záber č. 11 PC-PD (Polocelok až polodetail. Chlapec uväzuje mašličku ako symbol niečoho, čo zatiaľ divák nevie, čo by to malo znamenať. Zmyslom tohto záberu je neistota a tajomnosť. Zábery č. 10 a 11 spolu s PD tváre chlapca spolu symbolizujú násilie, boj, neistotu, tajomnosť a herecký prejav.

 13. Záber č. 12 C (celok) pohľad z interiéru miestnosti. Objektívny záber popisujúci netradičný vstup do budovy. Normálne sa vstupuje dverami. Nie je celkom jasné, či je to preto, lebo dvere sú zamknuté, alebo preto, že hrdina chce niekoho prekvapiť.

 14. Záber č. 13 PC-C. Záber informujúci o prostredí, v ktorom sa hrdina nachádza. Jeho úlohou je zvyšovať napätie z popisovanej akcie. V popredí je symbol – zelená páska, ktorú sme už raz v rozprávaní registrovali. Aby tento motív zelenej pásky bol aj dokončený, mal by sa v rozprávaní ešte raz objaviť. Objaví sa?

 15. Záber č. 14 C-VC (celok až veľký celok) chlapca v prostredí budovy. VC má funkciu zvýraznenia malosti človek v priestore a zároveň zvýrazňuje napätie ukázaním, že vo VC je možné, aby na chlapca číhalo nebezpečie z mnohých rôznych smerov.

 16. Záber č. 15 D (detail) príšerky. Záber informujúci diváka, že v prostredí skutočne existuje nebezpečenstvo v zobrazenej podobe. Zatiaľ ešte nevieme, či to nebezpečenstvo je mierumilovné, ale vzhľadom na kladivo asi nie a ak sa v krátkej dobe neukáže protikandidát na nebezpečenstvo, práve tento záber bude označovať nepriateľa chlapca. Tento záber nastoľuje otázku: Vidí ho chlapec alebo nie?

 17. Záber č. 16 PD-PC (polodetail až polocelok) chlapca, ktorý nevidí nebezpečenstvo. Veľmi dôležitý bod rozprávania. Divák je informovanejší ako hrdina. Ak v nasledujúcom zábere potvrdíme predtým exponovanú príšerku, potvrdíme, že príšerka je skutočne dôvodom jeho príchodu do budovy.

 18. Záber č. 17A PD-C. Dvojplánový záber. V prvom pláne potvrdzujeme, že hrdina neregistruje spoločnosť. Je obrátený chrbtom k obyvateľovi.

 19. Záber č. 17B PD-C. Druhá časť toho istého záberu. Preostrovačka, ktorá zvýrazňuje priestorový, vizuálny a pohybový konflikt medzi postavami.

 20. Záber č. 18 AP (americký plán). Hrdina vytušil nebezpečenstvo a obrátil sa bojovať s teraz už zrejmým nepriateľom. Otázka: Prečo táto šírka záberu nie je celkom šťastná pre vyjadrenie situácie. Odpoveď bude pod číslom 2.

 21. Záber č. 19 D (detail) začiatku bojovej situácie.

 22. Záber č. 20 C (celok) Objektívny orientačný záber na priebeh boja nepriateľov.

 23. Záber č. 21 D (detail) informačný záber o výsledku boja. Pravdepodobne vzhľadom na počet fotografii fotoscenára autor tu nevložil peripetiu, t.j. možnosť, že boj sa môže skončiť aj víťazstvom Minotaura. V tomto zábere je využitá filmová možnosť, kedy detail zastupuje význam záberu celkového. Takýto detail má v teórii strihovej skladby svoj odborný názov. Poznáte ho?

 24. Záber č. 22 C (celok) chlapec vystupuje z budovy. Tretíkrát objavujeme symbol zelenej pásky. Tento motív sa na tomto mieste ukončuje a stráca svoj predtým tajomný význam. Otázka: Čo na tomto mieste okrem zelenej pásky bolo dôležité. Hľadaj odpoveď č. 3

 25. Záber č. 23 PD (polodetail) dievčaťa, ktoré po boji prichádza ako odmena – happyend. Až z tohto záberu sa dozvedáme možný vzťah medzi dievčinou a chlapcom. Variant a) dievčina sa s chlapcom poznala ešte pred stretnutím na cintoríne a o probléme bola dopredu informovaná. Preto teraz je po boji na mieste činu. Variant b) dievčina sa s chlapcom zoznámila na cintoríne a aby sa teraz tu mohla objaviť v zábere, potom v zábere č.8 alebo v zábere vsunutom po zábere č.8 mala prísť informácia o tom, že dievčina sa o chlapca zaujíma a ide ho sledovať – špehovať, čo bude robiť. Na to, aby ho začala sledovať musí byť ale filmovo vyjadrená pohnútka Prečo?. Lebo ju zaujal, lebo má v ruke zelenú stužku, lebo sa rozplakal lebo ... motív je kľačania pred hrobom nie je rozvinutý ani ukončený. Prečo kľačí pred hrobom? Má hrob niečo spoločné s Minotaurom? Takéto otázky autor vo svojom fotoscenári nezodpovedal.

 26. Záber č. 24 2PC (dvojpolocelok) dvojice, ktorá sa šťastne vrhne do náručia. Jasné ukončenie príbehu. Veľmi zásadná otázka: O kom alebo o čom ten príbeh je ? Je to o dievčine, chlapcovi a Minotaurovi, alebo Minotaurovi, chlapcovi a dievčine, alebo o chlapcovi, dievčine a Minotaurovi. Ak niečo z toho áno, tak potom prečo? Hľadaj odpoveď č. 4

 27. Ako sa fotoscenár volal? „Nepreceňujte Minotaura.“? Skúsme porovnať vyrozprávanie príbehu s názvom príbehu a definujme, či zvolený názov vhodne dopĺňa spôsob rozprávania, alebo či sa dá nájsť rezerva medzi kompatibilitou názvu a príbehu. V rozprávaní máme zimné obdobie, ktoré sa nám nepodarilo organicky včleniť do príbehu.

 28. Odpoveď č. 1. Keby v podobnom zábere sa postava dievčaťa dostala svojim výrazom do prvého plánu PD-D s výrazom informovanej, predvídajúcej, očarenej alebo inak oslovenej dievčiny.. Odpoveď č. 2. Veľkosť záberu vo formáte amerického plánu nie najšťastnejšou veľkosťou pre vyjadrenie emócie a výrazu v tvári. Aby sme to dosiahli, doporučoval by som záber užší (D-PD) na chlapca. A keďže nástrih D chlapca na záber č.18 by nebol najšťastnejší, doporučoval by som vsunúť dvojicu záberov do rozprávania. D chlapca – „a čo vidí chlapec“ – 2 záber odpoveď na otázku záberu D chlapca, „vidí nepriateľa“ v PD-PC. A až potom by prišiel záber č. 18. táto vsuvky má ešte jeden význam. Tzv. „Ticho pred búrkou“ – zastavenie času predtým ako sa konflikt vyrieši. Odpoveď č. 3. PO každom boji nestačí ukázať porazeného. Omnoho dôležitejšie je ukázať víťaza v takej šírke (D-PD), aby bolo možné vidieť jeho emóciu v tvári. Taký záber v rozprávaní chýba. Odpoveď č. 4. Kompozícia posledného záberu pozerá do tváre dievčine, čo by malo znamenať, že príbeh mal byť predovšetkým o dievčati chlapcovi a Minotaurovi. Podľa predvedenej filmovej skladby ja som presvedčený, že to tak nebolo. Podľa strihovej skladby príbeh bol najprv o chlapcovi, potom o dievčati (preto, lebo bolo exponované na začiatku a na konci – teda o vzťahu) a až nakoniec o Minoutaurovi. Po lepšie riešenom zábere č.18 (bližší záber na chlapca), by ťažisko posledného záberu malo byť postavené na chlapcovi.  Poznámky: Ľudovít Labík

More Related