zebranie organizacyjne z rodzicami n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI. 17/18.09.2013r. ROK SZKOLNY 2013/2014. KADRA PRZEDSZKOLA. I Przedstawienie kadry, pracowników Dyrektor : Wioleta Gabryszak-Nogalska Nauczyciel: 3-latki Marzena Mikołajczak, Małgorzata Starszak 6:00-16:00 4-latki Małgorzata Grudziecka 7:30- 14:30

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zebranie organizacyjne z rodzicami

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

17/18.09.2013r.

ROK SZKOLNY 2013/2014

kadra przedszkola
KADRAPRZEDSZKOLA
 • I Przedstawienie kadry, pracowników
 • Dyrektor : Wioleta Gabryszak-Nogalska
 • Nauczyciel:
 • 3-latki Marzena Mikołajczak, Małgorzata Starszak 6:00-16:00
 • 4-latki Małgorzata Grudziecka 7:30- 14:30
 • 4-latki „ Motylki” Renata Garczyńska 8:00-13:00
 • 5-latki Barbara Igelska 8:00-13:00
 • 5-latki Aleksandra Smolińska8:00-13:00
 • 6-latki Iwana Kowalewska. Maria Dybalska 6:00-16:00
 • Kucharka : Alicja Pacholska
 • Intendent: Bożena Wagner: stawka 3 posiłki 5,50,2 posiłki 4,40,1 posiłek 2,75
 • Woźne oddziałowe: Barbara Wawrzyńska, Grażyna Kowalczyk
 • Pomoc do dzieci: Agnieszka Osińska
nadrz dny cel przedszkola
NADRZĘDNY CEL PRZEDSZKOLA:
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej.
 • Organizowanie kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowo przyrodniczym
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
 • Wspieranie rodziny w wychowaniu
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
informacje wa ne
INFORMACJE WAŻNE
 • Funkcja wspomagająca polega na informowaniu o zachowaniu dziecka w przedszkolu, zbieraniu informacji o jego zachowaniu w domu oraz przekazywaniu fachowej wiedzy pedagogicznej uwrażliwiającej rodziców na dziecko, jego potrzeby i indywidualne możliwości, a także uświadamianie powinności rodziny wobec dziecka.
 • Funkcja integrująca zabiegi wychowawcze zarówno w przedszkolu, jak i w domu rodzinnym polega na uzgadnianiu sposobów reagowania na zachowania dzieci, realizowaniu zadań i wymagań oraz uzgadnianiu zakresu wspólnie realizowanych działań wychowawczych. Rodzice włączani są w planowanie pracy z dziećmi.
 • Funkcja doradcza polega na informowaniu rodziców o prawach i obowiązkach wynikających z prawa oświatowego, a także o sposobach tworzenia dobrych relacji między dziećmi i rodzicami, np. poprzezwskazywanie możliwości współdziałania z dziećmi, poszukiwanie przyczyn i rozwiązań nieakceptowanych społecznie zachowań dzieci oraz organizowanie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego. Pragniemy by rodzice czuli się w nim współgospodarzami, powinni być na bieżąco informowani o wszystkim, co dzieje się w placówce, za pośrednictwem ogłoszeń w postaci ulotek, informacji wywieszonych na tablicy w przedszkolu oraz zamieszczonych na jego stronie internetowej.
organizacja pracy przedszkola
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
 • Przedszkole obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje na treści, które dziecko powinno nabyć w przedszkolu przed podjęciem nauki w szkole
 • Przedszkole czynne od 6:00-16:00 zarówno oddziały znajdujące się w szkole jak i w przedszkolu na ul. Kasztanowej
 • Dyrektor dyżuruje w godz.: 8:00- 15:00 od pn. do pt.

( oprócz wtorku i czwartku godz.: 11:30-14:30 – zajmuję się dziećmi)

 • W przedszkolu obwiązuje ramowym rozkład dnia w przedszkolu.
 • Rodzic jest zobligowany do nieprzekraczalności pozostawiania dziecka w przedszkolu w godz. innych niż zawartych w umowach cywilno-prawnych zawartych z przedszkolem (np. 8:00 nie oznacza 7:45)
 • Rodzic jest zobowiązany do informowania NAUCZYCIELA o nieobecnościach ( szczególnie 5-6-latki)
 • Zachęcam do przeczytania Statutu Przedszkola , który zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola. Jest to akt wewnetrznego prawa regulujący funkcjonowanie placówki
zasady organizowania zaj dodatkowych p atnych przez rodzic w
ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH PŁATNYCH PRZEZ RODZICÓW:
 • Sposób wyboru konkretnej firmy zewnętrznej realizującej program dodatkowych zajęć (np. poprzez konkurs ofert zajęć dla dzieci).
 • Należy zapoznać rodziców z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez przedszkole w bieżącym roku, przedstawić, kto będzie je organizował oraz jaki będzie ich miesięczny koszt i sposób opłat.
og lne zasady organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:
 • Dyżury logopedy, terapeuty pedagoga oraz oligofrenopedagoga podczas których rodzice mogą porozmawiać ze specjalistami.
 • Oligofrenopedagog : Marzena Mikołajczak oraz Barbara Igelska
 • Logopeda:
 • Terapeuta Pedagog: Aleksandra Smolińska
zasady i warunki ubezpieczenia dzieci od nast pstw nieszcz liwych wypadk w
ZASADY I WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:
  • Ubezpieczenia. Firma PZU kwota najniższa 24zł
 • procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola– najczęściej upoważnienia te dołączane są do umów zawieranych pomiędzy przedszkolem a rodzicami o świadczenie usług przez przedszkole,
 • uczestnictwa dzieci w wybranych zajęciach dodatkowych – np. deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii organizowanych na terenie przedszkola,wycieczkach organizowanych przez przedszkole, zajęciach z logopedą i psychologiem,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgody na publikację zdjęć oraz prac dziecka,
 • zgody na podejmowanie działań w razie nagłego wypadku.
obowi zuj ce w przedszkolu procedury bezpiecze stwa
OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
 • Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki (tylko osoby pełnoletnie, posiadające pisemne upoważnienie i po okazaniu dowodu osobistego, życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe).
 • Zasady postępowania z dzieckiem, które nie zostało odebrane z przedszkola w terminie i gdy brak jest kontaktu z rodzicami (rodzice powinni wiedzieć, że np. nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę, powiadamia dyrektora o fakcie pozostawania dziecka w przedszkolu, podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z rodzicami, a po godzinie bezskutecznych prób powiadamia miejscową policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka).
 • Zebranie podpisów rodziców potwierdzających zapoznanie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
sposoby i formy wsp pracy z rodzicami
SPOSOBY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
 • Sposób wyboru trójek grupowych i członków rady rodziców.
 • Opłaty na radę rodziców oraz ich miesięczną wysokość, którą należy przegłosować ze wszystkimi zebranymi oraz PZU.
 • Czy rodzice wyrażają zgodę na picie wody z dystrybutorów Firmy „Eden”
 • Czy rodzice wyrażają zgodę na dobrowolną comiesięczna składkę na Komitet Rodzicielski który wynisi 12zł ( przegłosowanie kwoty)
 • Harmonogram rocznej współpracy przedszkola z rodzicami - widnieć będzie na stronie internetowej przedszkola. Zachęcam rodziców do przedstawienia własnych propozycji współpracy( przekazanie nauczycielowi grupy).Warto podkreślić, że celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Rodzicebardzo prosimy o aktywne włączenie się w proces wychowawczo-dydaktyczny dla dobra naszych dzieci.
 • Harmonogram imprez okolicznościowych (np. Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy), a także obowiązujące zasady organizacji wycieczek poza budynek przedszkola (procedury postępowania podczas wycieczki przedszkolnej). Zamieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola

Przedszkolezlotnikikujawskie.edupage.org

slide11
ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W PRZEDSZKOLU WYKAZUJE SYMPTOMY CHOROBY:
 • ważne jest jawne mówienie o problemach zdrowotnych dziecka i nakłaniamy drogich rodziców do otwartych rozmów na ten temat z wychowawcami oraz do zgłaszania tych problemów na piśmie.
 • Istotne ustalenia dotyczące wyżywienia dzieci uwzględniające szczególne potrzeby, np. alergie pokarmowe
slide12

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE ZGODNE Z UCHWAŁĄ URZĘDU GMINY ORAZ USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI:

 • Zasady odpłatności za przedszkole zgodne z uchwałą Urzędu Gminy oraz (gminy) Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Za każdą godzinę powyżej podstawy programowej rodzic płaci 1zł. Na rachunku wpisujemy imię ,nazwisko , adres dziecka
  • Należy dokładnie wyjaśnić, co składa się na opłatę za przedszkole (pięć bezpłatnych godzin pobytu w ramach realizacji podstawy programowej, płatność za kolejne godziny). Podstawa programowa 8:00-13:00
  • Należy poinformować rodziców o przysługującym im zwrocie tzw. stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
  • Należy wskazać nieprzekraczalny termin wpłat za przedszkole oraz godziny i dni przyjmowania opłat.( do 15 każdego miesiąca)
pro ba
Prośba
 • Prosimy o znaczenie ubrań dziecka, podpisywanie woreczków znajdujących się w szatni
 • Proszę o zamykanie za każdym razem furtki na zabezpieczenie
 • Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość gdy ubrania dziecka leżą w innej części szatni lub gdy przydarzy się pomyłka i inne dziecko przypadkowo je ma na sobie.
 • proszę o utrwalanie z dzieckiem zwrotów grzecznościowych oraz umiejętności, wiadomości i postaw wychowawczych wprowadzanych w przedszkolu. Na każdej gazetce umieszczane są, drogi rodzicu, piosenki i wiersze realizowane w danym temacie kompleksowym
 • Pamiętajmy o tym, że własnym zachowaniem dajemy przykład swojemu dziecku.
 • PROSZĘ O POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC PRZEDSZKOLA, JEGO ZAMIERZEŃ, INICJATYW I DZIAŁAŃ
 • Proszę o WSPÓŁPRACĘ i wspólne dążenie do tego by nasze dzieci były w przedszkolu „ BEZPIECZNE, UŚMIECHNIĘTE I SZCZĘŚLIWE”
 • Prosimy o dobrowolną darowiznę rodziców w zakresie „ wyprawki „ dziecka: farby zakup wspólny