Velkommen
Download
1 / 37

Velkommen! - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Velkommen!. Lov om voksenopplæring Hvilke regler gjelder for studiearbeidet?. Ny lov om voksenopplæring. Vedtatt i Stortinget våren 2009, tredde i kraft 1.januar 2010 (erstatter voksenopplæringsloven av 1976). Formål. § 1 Formål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Velkommen!' - gianna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Lov om voksenoppl ring hvilke regler gjelder for studiearbeidet

Lov om voksenopplæringHvilke regler gjelder for studiearbeidet?


Ny lov om voksenoppl ring
Ny lov om voksenopplæring

Vedtatt i Stortinget våren 2009, tredde i kraft 1.januar 2010 (erstatter voksenopplæringsloven av 1976)


Form l
Formål

§ 1 Formål

 • Fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet.

 • Bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle.


M lsetting
Målsetting

§ 4 Overordnede mål for studieforbundenes opplæringsvirksomhet

 • Legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.

 • Gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.

 • Bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

 • Være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.


Lov og forskrift
Lov og forskrift

Lov

 • Regulerer studieforbund, nettskoler og enkelte privatskoler

Forskrift

 • Kriterier for tilskudd, beregningsregler, rapportering og kontroll

Alle studieledere må kjenne til loven med forskrift


Viktige endringer som f r
Viktige endringer Som før…

 • Minstetimetall er nå 8 timer (tidligere 12 timer)

 • Minste deltakertall er ikke nevnt

 • Nedre aldersgrense er 14 år

 • Alle deltakere som fullfører opplæring skal ha kursbevis

 • Opplæringstilskudd er nytt navn for §19-tilskudd

 • Tilretteleggingstilskudd er nytt navn for §24-tilskudd

 • Elektroniske møter kan godkjennes, men ikke utgjøre mer enn 50 % av kursets timetall

 • Studieplan for kurset skal godkjennes før det starter

 • En deltaker er godkjent når han/hun har fullført ¾ av kursets timetall

 • Kurset må være kunngjort og åpent for alle


Dokumentasjon kursbevis
Dokumentasjon/kursbevis

 • Skal inneholde:

  • Studieforbundets navn

  • Kursdeltakerens navn

  • Innhold og omfang av kurset

  • Læringsmålene i kursets studieplan


Rapportering av studietiltak
Rapportering av studietiltak

 • Kurs skal rapporteres og godkjennes av FUNKIS før det får økonomisk støtte

 • Av fremmøtelisten skal følgende opplysninger komme fram:

  • Deltakers navn, fødselsår og bostedsasdresse

  • Antall samlinger og timer pr samling

  • Studieleder, kursleder eller lærers underskriftStudieforbund
Studieforbund

 • Frivillig sektors voksenopplæring er organisert og registrert gjennom 19 offentlige godkjente studieforbund, hvorav FUNKIS er ett av dem

 • Tilskudd til kursvirksomhet i medlemsorganisasjonene gis i henhold til ”Lov om voksenopplæring” (2009)

 • Rundt 450 organisasjoner er tilsluttet studieforbundene.

 • Hovedtyngden av virksomheten er fri og frivillig opplæring, ubundet av bestemte pensa og eksamener


Vilk r for studievirksomheten
Vilkår for studievirksomheten

Ny lov om voksenopplæring Endring i regelverket gir nye muligheter for studieaktivitet

Tilskudd til studieforbundene

FUNKIS fordeler ca. 20 millioner til studieaktiviteten i medlemsorganisasjonene fordelt på Opplæringstilskudd (OT) og Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Studieaktiviteten i medlemsorganisasjonene øker hvert år


Studieforbundet funkis
Studieforbundet FUNKIS

Selvstendig studieforbund for funksjonshemmedes organisasjoner

54 medlemsorganisasjoner med ca. 316 000 medlemmer

Bindeledd mellom medlemsorganisasjonenes forskjellige voksenopplæringsmiljøer

Formidler statlig støtte til voksenopplæring i funksjonshemmedes organisasjoner

Fylkesledd i de fleste fylker


Funkis oppgaver
FUNKIS’ oppgaver

Stimulere til samarbeid og koordinere felles voksenopplæringsaktiviteter

Veilede og stimulere medlemsorganisasjonene når det gjelder studietiltak og utarbeiding av studieplaner

Godkjenne og registrere studietiltakene i medlemsorganisasjonene og drive egne studietiltak

Være en pådriver for tilpasset voksenpedagogikk

Sørge for å påvirke offentlig politikk på sitt område


Funkis i fylkene
FUNKIS i fylkene

 • Stimulere til økt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene, blant annet gjennom regionale samarbeidskurs

 • Stimulere det lokale nettverket av medlemslag i medlemsorganisasjonene til å styrke organisasjonsbyggingen, enten på egenhånd eller i samarbeid med andre


Velkommen

Postboks 8725 Youngstorget, 0028 OSLOBesøksadresse: Torggt. 10, 5.etg.

Telefon: 06315 Telefaks: 23 16 19 89

e-post : fs@funkis.no

Studieplaner for studiering / kveldskurs eller helgekurs finner du på hjemmesidene - eller de kan bestilles fra FUNKIS

www.funkis.no
Hva er studiearbeid1
Hva er studiearbeid?

Mental Helse:

 • Studiearbeid og studieaktiviteter i Mental Helses lokal- og fylkeslag er voksenopplæring i praksis. Når lagene driver kursvirksomhet i forbindelse med planlegging av årsmøter, medlems-, informasjons- eller temamøter, gir dette økt kunnskap og læring for deltakerne. Økt kunnskap gir trygghet og mot til å utføre oppgavene en har påtatt seg. I tillegg gir innsikt og kunnskap i en sak eller et tema, motivasjon og økt mestring av oppgavene.

  Kilde: www.mentalhelse.no


Hva er studiearbeid2
Hva er studiearbeid?

Norsk forbund for utviklingshemmede:

 • Hovedmålet med studiearbeidet i organisasjonen er å gi medlemmene kunnskap. Studiearbeidet skaper også møteplasser og verksteder for utvikling av organisasjonen. Gjennom vårt organisasjons- og kulturarbeid påvirkes, endres og utvikles det demokratiske samfunn.

  Kilde: www.nfunorge.org


Hva er studiearbeid3
Hva er studiearbeid?

Fellesbetegnelse for all voksenopplæring

Det er ikke så viktig hva vi kaller disse aktivitetene - bruk det begrepet dere vil og som best betegner aktivitetene.


Velkommen


Ulike begreper i studiearbeid
Ulike begreper i studiearbeid

 • Man bruker ulike begrep om opplæringsaktivitet og det er ikke alltid sterkt avgrensede betydninger på de ordene vi bruker

 • Et samleord som ofte benyttes er studietiltak, mens andre ganger bruker vi studiering eller kurs.

 • I tillegg har vi begrepene studieleder og studieutvalg


Studietiltak
Studietiltak

 • Studiearbeid og voksenopplæring som gjennomføres etter retningslinjer som berettiger til offentlige tilskudd, beskrives hos Funkis med fellesbegrepet studietiltak.


A studiering
A: Studiering

Utgangspunktet for studiering er at alle er likeverdige som mennesker, og at all erfaring og kunnskap har like stor betydning for ny innsikt

Alle deltar på like fot med de andre

Antallet deltakere bør ikke være høyere enn at alle er synlige og hørbare

Alle er sin egen lærer og har muligheten til å tilføre og ta i mot kunnskap


Studiering uten l rer
Studiering uten lærer

 • En studiering er en mindre gruppe som møtes flere ganger over en bestemt periode, har gruppeleder og ingen lærer, men trekker inn fagstoff og andre ressurser etter behov.

 • Den vanligste arbeidsformen er diskusjon og erfaringsutveksling og dermed kunnskapsutvikling i et læringsmiljø preget av likeverd og fortrolighet.

 • Kan være lurt å velge en ringleder som organiserer arbeidet


Studiering med l rer
Studiering med lærer

Er svært lik studiering uten lærer

Kan være nyttig ifm spesialundervisning og språkundervisning

Gruppestørrelsen varierer avhengig av målgruppe og emne


B kurs og seminar
B: Kurs og seminar

 • Det mest vanlige er helgekurs

 • Ofte flere deltakere enn i studieringer

 • Ofte en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.

 • Kurset kan ha både kursleder, lærer/forelesere, plenumssamlinger og gruppearbeid. Gruppearbeid under slike kurs kan fungere på samme måte som en studiering.

 • Kurs kan også foregå en fast kveld i uken over flere uker.


C nettbaserte kurs
C: Nettbaserte kurs

 • Den enkelte kan jobbe hjemmefra når det passer best

 • Man sparer tid og penger

 • Ofte er det mer tid til refleksjon da kurset går over lengre tid

 • Viktig utfordring: å skape et felles læringsmiljø så alle føler seg som en del av kursmiljøet

 • Kan kombineres med andre kurs/samlinger


D kombinasjonsmodeller
D: Kombinasjonsmodeller

 • Kombinere flere av modellene:

  • Nettkurs – samling

  • Studiering – kurs


Studieleder
Studieleder

Den personen som skal organisere, planlegge og være ansvarlig for kurs og annen opplæringsvirksomhet i foreningen.


Studieleder b r
Studieleder bør:

ta initiativ overfor styret og sørge for at studiearbeid blir satt på dagsorden

komme med konkrete forslag til aktuell studievirksomhet

holde styret orientert om studieaktiviteten som foregår

Forankre studiearbeidet inn i styrets arbeid slik at ikke studieleder blir sittende med dette alene


Studieutvalg
Studieutvalg

Studieleder er naturlig leder for et slikt utvalg og vil fungere som bindeledd til styret

Utvalget vil fungere som støttespiller for studielederen

Komme med ideer til studietiltak

Være et diskusjonsforum


Studiearbeid oppsummering
Studiearbeid - oppsummering

 • Studietiltak

 • Studiering uten lærer/med lærer, kurs/seminar, nettkurs kombinasjonsmodeller

 • Studieleder, studieutvalgGruppeoppgave 1 v re fylkesstudieleder gleder og utfordringer

Gruppeoppgave 1: Diabetesforbundet?Å være fylkesstudieleder- gleder og utfordringer