Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kreativitet og Kommunikation Morgenmøde om persondata og trends Pia Voldmester, Partner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kreativitet og Kommunikation Morgenmøde om persondata og trends Pia Voldmester, Partner

Kreativitet og Kommunikation Morgenmøde om persondata og trends Pia Voldmester, Partner

91 Views Download Presentation
Download Presentation

Kreativitet og Kommunikation Morgenmøde om persondata og trends Pia Voldmester, Partner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kreativitet og Kommunikation Morgenmøde om persondata og trends Pia Voldmester, Partner pkv@kromannreumert.com / 24860026

 2. PROGRAM • Forordningsforslaget • Udfordringer, der ikke forsvinder • Nye udfordringer, der opstår med forordningen - og med ny teknologi • Cookies • Facebook, Hashing & Custom audience • Debat og afrunding

 3. Persondataretten – mod nye tider

 4. PERSONDATARETTEN I DAG • Direktivbaseret (direktiv 95/46/EF) • Den danske persondatalov trådte i kraft 1. juli 2000 • Direktivets intention: Sikre højt beskyttelsesniveau for borgerne i EU, sikre privatlivets fred osv. • Minimumsdirektiv – og derfor fra starten erkendt, at der ikke ville komme helt ens regler i EU, men nok en forventning om tilnærmelsesvis ens regler • Reglerne om videregivelse af data til markedsføring (og direct marketing-reglerne): Ikke fuldt ud harmoniseret • Direktivets indbyggede evalueringsmekanisme -> Revision af reglerne med ”jævne mellemrum”

 5. PERSONDATARETTEN I DAG • Virkelighedens verden: • Meget store nationale forskelle • Meget uensartet retstilstand og ikke mindst uensartet håndhævelse (og forskelle i fortolkninger af direktivets definitioner) • I Danmark er reglerne forholdsvis strenge (tror vi selv) • Udviklingen er dog så småt ved at overhale os en lille smule – i dag er især Frankrig, Spanien og Tyskland kendt for at være ”strenge” lande • På nogen områder er vores skandinaviske naboer endda strengere (fx whistleblowerordninger, gps-overvågning af ansatte, medarbejder-samtykke) • ….Men de danske regler hører til de mest bureaukratiske!

 6. PERSONDATARETTEN I DAG – EU-KOMMISSIONENS EVALUERINGSKONKLUSION • Rammen er god nok, men regelsættene er for uensartede • Reglerne giver ikke (fuldt ud) det ønskede, høje beskyttelsesniveau for borgerne i EU • Reglerne er ikke fulgt med ”den hastige teknologiske udvikling og globaliseringen” • Programerklæring i begrundelsen for forsalgets fremsættelse: ”Det er … på tide, at der opbygges en stærkere og mere sammenhængende ramme for databeskyttelse i EU, som følges op af en effektiv håndhævelse…”!!! (gentages i forslagets præambel)

 7. PERSONDATARETTEN I DAG – EU-KOMMISSIONENS EVALUERINGSKONKLUSION • Beskyttelsen er ikke tilstrækkelig sikret ved databehandlingsprocesser hos eksterne leverandører • EU borgere skal være sikret også ved udbud af varer eller tjenester fra 3. landsvirksomheder eller overvågning fra disse (her finder forordningen anvendelse). • Særlige grupper, fx børn og unge, er ikke beskyttet godt nok • Andre særlige grupper (i afhængighedsforhold) bør slet ikke kunne give samtykke • Samtykke-begrebet er ikke godt nok • Der skal være øget transparens, sanktionerne skal være hårdere, osv osv. • Det overordnede ønske: Skærpet beskyttelse af individet (ses generelt på en lang række EU-områder)

 8. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN • Forslag til reviderede regler fremsat 25. januar 2012 • De nationale datatilsyn og en række interesseorganisationer, virksomheder mv. har været inddraget i høringsfasen (men ikke i selve udarbejdelsen) • Medlemsstaterne gennemarbejdede høringssvar og gav input til arbejdsgruppen sommeren 2012 • Arbejdsgruppen under det cypriotiske formandskab gennemarbejdede input og reviderede forslaget • Next step: Parlamentet og Rådet behandler (og vedtager) • På agendaen hos Parlamentet inden sommerferien….måske

 9. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN • De nationale høringssvar • Meget varieret input, også for DK’s vedkommende • DRRB’s input: • Reglerne bør kunne gradueres efter virksomhedens størrelse, • behandling til markedsføringsformål er ikke så indgribende, • samtykkekravet er ok men forudfyldte felter bør vær ok ved markedsføring • Datatilsynet: Forbeholdne over for forordningsmodellen og en række detailregler

 10. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN • Dansk tilbagemelding til arbejdsgruppen: • Fra dansk side er man overordnet set positiv over for forslaget. Forslagets omfattende karakter og dets forventede indvirkning på store dele af den offentlige og private sektor nødvendiggør dog, at der foretages en nøjere vurdering af forslagets indhold, inden en nærmere stillingtagen til forslaget kan finde sted.” • Hvor store ændringer kan vi forvente? • At dømme efter første revision (desværre) primært præciseringer • Tidshorisonten • Idealistisk: Kommissæren ønsker hurtig proces • Realistisk: 3 år - men I kan godt begynde at forberede jer, for der er meget arbejde forude!

 11. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN • Reglerne formes som en Forordning • -> direkte virkning i medlemsstaterne (skal ikke omskrives til lokal lovgivning) • -> intet rum for nationale særregler (med visse undtagelser!) • -> ensartet fortolkning og • -> ensartet sanktionering • Problem: På en (meget) lang række områder er reglerne programerklæringer, hvor Kommissionen skal vedtage detailregler (”delegerede retsakter”)…..mere om det senere!

 12. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN – VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER • Et samtykke skal være UDTRYKKELIGT • Præamblen: ”…afkrydsningsfelt... eller anden erklæring eller handling” • Hvad betyder det så mht. forafkrydsning? • Samtykke vil ikke være et lovligt behandlingsgrundlag, hvis der er en ”klar skævhed” mellem den registrerede og den dataansvarlige • Ansatte (dog nævnt i præamblen at medlemsstaterne skal kunne indføre specifikke regler for behandling af persondata)

 13. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN – VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER • Borgere/offentlige myndigheder (kun hvis der kan pålægges borgeren en forpligtelse) • Forbrugere? • Børn (under 13 år) kan ikke give samtykke til tilbud om informationstjenester (Facebook) – men kan de i øvrigt give samtykke? • Samtykket skal være tydeligt adskilt fra øvrig tekst (fx ikke indeholdt i leveringsvilkår, abonnementsaftale, konkurrencevilkår osv.)

 14. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN – VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER • Interesseafvejninger som behandlingsgrundlag bliver (måske) sværere: • Kommissionen skal udstede retningslinjer (indtil de foreligger, er samtykke og lovkrav de sikre veje)

 15. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN – REGISTRERREDES RETTIGHEDER • Særligt fokusområde • Krav om interne forretningsprocedurer om oplysningspligt og indsigtsret • Retten til at blive glemt (+pligt til aktivt at sikre sletning hos tredjeparter) • Retten til at flytte egne data (fra fx Facebook til Google) • Indsigelsesret mod behandling til brug for markedsføring • Hvad så med videregivelse og de nuværende danske regler? • Automatiseret profilering – må kun anvendes hvis samtykke, led i aftaleopfyldelse eller lovbaseret • Erhvervsevne, økonomisk soliditet, lokation, sundhed mv.

 16. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN – SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER • Krav om accountability • Realitet frem for formalitet • Hvad betyder det for virksomhederne – er det godt eller skidt? • Det betyder i hvert fald en hel del mere procesarbejde end i dag! • Øgede dokumentationskrav i forhold til behandlingsaktiviteterne • Krav om implementering af procedurer, politikker osv., bl.a for at mindske behandlingsrisici • Krav om træning af medarbejdere i persondatabeskyttelse

 17. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN – NYE REGLER OM INTERN KONTROL • Krav om konsekvensanalyser ved særlige behandlingskategorier (vurdering af økonomisk soliditet, sundhedsanalyser, personlighedstests mv.) • Krav om auditering (!) • Krav om intern kontrol: • Alle offentlige myndigheder (uanset antal medarbejdere!) og private virksomheder med +250 medarbejdere -> krav om data protection officer (”databeskyttelsesansvarlig”) • Hvad skal han lave, kan han udføre andre opgaver i virksomheden samtidigt? • Brug af certificeringer, implementering af code of conduct/ adfærdskodekser for databehandling mv. bør vinde frem (programerklæring)

 18. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN – SIKKERHED • Datasikkerhed og sikkerhedsbrud • Underretnings- og dokumentationspligt over for tilsynsmyndighederne ved ethvert sikkerhedsbrud • Uden unødig forsinkelse og om muligt inden 24 timer (Det er vist stadig urealistisk!) • Underretningspligt over for den registrerede hvis bruddet kan få konsekvenser for personen uden unødig forsinkelse (tidl. 24 timers deadline er fjernet, men kravet skal fortolkes strengt)

 19. INTERNATIONALE FORHOLD • Tredjelandsproblematikker: • Dataoverførsler skal simplificeres • Modelkontrakter skal fortsat finde anvendelse • Binding Corporate Rules skal vinde frem (programerklæring) • Der fastsættes minimumskrav til BCR – og der kommer flere detailkrav via delegeret retsakt • Skal BCR kunne udvides til at omfatte eksterne service providers??

 20. TILSYN OG MYNDIGHEDER • Tilsynsmyndighederne skal styrkes (der skal afsættes øgede midler til tilsyn) • One stop håndhævelse for koncerner • ”Hovedvirksomhed” -> tilsynsmyndigheden i dette land har beføjelsen og tilsynspligten (!) over for den samlede koncern • Well, lad os nu se…. • Gensidigt (intensiveret) samarbejde mellem tilsynsmyndighederne • Gensidig information og bistand • Fælles undersøgelsesopgaver og håndhævelsesforanstaltninger • Øvrige nationale datamyndigheder har ret til at iværksætte foreløbige foranstaltninger i eget hjemland, hvis en myndighed svigter (godt set!)

 21. TILSYN OG MYNDIGHEDER • Sammenhængsmekanisme når der er flere lande involveret • Høringsproces, når en tilsynsmyndighed agter at iværksætte en foranstaltning, der får konsekvens i flere medlemsstater, fx afgørelse om behandlingsaktiviteters lovlighed, godkendelse af standardbestemmelser, godkendelse af BCR osv. • Der indhentes vejledende udtalelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd • Kommissionen får mulighed for at gribe ind (udtalelse eller suspension) inden for nærmere frister • Det Europæiske Databeskyttelsesråd (art. 29 gruppen) • Kommissionen - hvad skal den mon i øvrigt få tiden til at gå med?

 22. DELEGEREDE RETSAKTER • Kommissionen skal udarbejde en (lang) række delegerede retsakter, herunder vedr. standardformularer om fx forældresamtykke, oplysningspligt og indsigtsret, udmøntning af specifikke krav til behandlingssikkerhed, standarder for konsekvensanalyser osv. • Omfanget er blevet begrænset undervejs i det forberedende arbejde, men realiteten er, at der fortsat udestår en meget stor opgave med detailreguleringen! • Der er mange programerklæringer og mange overordnede forpligtelser for den dataansvarlige, men knapt så mange ikke mange konkrete anvisninger.

 23. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN – SANKTIONERNE… • Øget og strengere sanktionering • Ambition om bøder i konkurrenceretsniveau (!) - men de er reduceret noget undervejs…. • Trappeskala fra 250.000 EURO op til 1 mio. EURO, eller • Op til 2% af den årlige GLOBALE omsætning (opr. 5%). • Eksempel: • Opkrævning af gebyr for indsigtsret op til 250.000 EURO/0,5% af den årlige globale omsætning

 24. PERSONDATARETTEN I FREMTIDEN – SANKTIONERNE… • Manglende rettelse af ukorrekte data op til 500.000 EURO/1% af den årlige globale omsætning • Manglende udpegning af DPO op til 1 mio. EURO/2% af den årlige globale omsætning

 25. Udfordringer i dag

 26. PERSONDATARET I HVERDAGEN – DE KLASSISKE FÆLDER….. • Videregivelse til ”samarbejdspartnere” til markedsføring • Udformning af samtykke og forafkrydsede felter • Opfyldelse af oplysningspligten • Imødekommelse af de registreredes rettigheder • Overholdelse af slettepligten og pligten til ajourføring • Sikkerhedsbrist

 27. VIDEREGIVELSE TIL MARKEDSFØRING Persondatalovens § 6:

 28. VIDEREGIVELSE TIL MARKEDSFØRING Persondatalovens § 36:

 29. SAMTYKKE • Samtykker – ja, det er svært! • ”Frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse” • ”Hvem, hvad og hvorfor” • Hvordan formuleres et samtykke så? • Samtykke til markedsføring (hvem, hvilke produktkategorier, hvilket medium) • Samtykke til videregivelse (hvem –> navn) • Hvor placeres det? • Er det tidsbegrænset? • Er der noget, man ikke kan give samtykke til? • Kan det trækkes tilbage?

 30. VIDEREGIVELSE TIL MARKEDSFØRING • Hvad ændrer sig med Forordningen? • Uklart, men et godt bud: • Kundens egen behandling: Ingen ændring (husk indsigelsesretten), • Datadeling: Krav om samtykke til videregivelse af data til brug for markedsføring

 31. OPLYSNINGSPLIGT • Transparens er kodeordet • Husk nu at være ærlige • ….helt ærlige • Hvem er I, hvilke data indsamler I, hvad bruger i dem til, og • Er der evt. andre oplysninger, der er væsentlige, for at den registrerede kan varetage sine interesser, fx at I deler data med 3. mand, beriger, samkører osv. • Må man egentlig samkøre data? • Gælder der en oplysningspligt, hvis man gør det? • Persondata ctr. statistiske data

 32. INDSIGTSRET • Registrerede har ret til (at begære) indsigt i de oplysninger, I behandler om dem • Selve oplysningerne, ikke bare en oversigt • Anmodningen behøver ikke være specifik/angå specifikke oplysninger (”hvad har I på mig?”) • Der kan være undtagelser – men de vil sjældent finde anvendelse når data behandles til brug for markedsføring • Sørg for at have rutiner for håndtering af indsigtsbegæringer • En ubesvaret – eller fejlagtigt besvaret – indsigtsbegæring er den sikre vej til en klagesag i Datatilsynet

 33. DATAOPHOBNING • Forskel på nice to have og need to have – man må altså ikke altid bare indsamle alt • Deling af data med tredjeparter – mange samtykker nævner ”vores samarbejdspartnere”….hvem er det? • Samkøring af data/berigelse • Proportionalitet • Saglighed….og • Slettepligt (!) • Jf. ”…ikke opbevare længere end nødvendigt for at opfylde formålet”

 34. SIKKERHED • Lovens krav: Krav om tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i form af ”fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger” • Skal sikre mod hændelig tilintetgørelse, hackere, utilsigtet offentliggørelse og misbrug. • Overordnet: Der gælder samme sikkerhedskrav når data indsamles via apps som ved indsamling via alle andre kanaler • Oplysningerne kan – afhængig af situationen – udsætte brugeren for øget sikkerhedsrisiko (fx. Brug af nemID i bankløsninger, apps med indbygget betalingsfunktion, e-Boks, box osv.) -> kravene til sikkerheden øges tilsvarende

 35. SIKKERHED • Hvad skal I gøre? • Vurder hvor fortrolige/omfattende oplysninger, I og kunden indsamler (hvilket sikkerhedsniveau er der behov for også i forhold til evt. password-beskyttelse hos bruger) • Inddrag jeres IT-folk i vurderingen af, om oplysningerne sikres tilstrækkeligt og om der er særlige forhold, I skal være opmærksomme på • Få overblik over evt. bistand fra eksterne, herunder cloud hosting - og få styr på kontrakterne • Husk: Brug af eksterne databehandlere -> krav om skriftlig aftale, der sikrer beskyttelsen af data • Evt. tilladelse fra Datatilsynet • Udarbejd procedurer for håndtering af sikkerhedsbrud, herunder underretning til de berørte

 36. Nye tider, nye udfordringer

 37. PRIVATLIVSPOLITIK • Lovkrav at man har en politik? • Nej – heller ikke med forordningen • …men det er en god måde at opfylde formalia • Skal den være tilgængelig på hjemmesiden? • Skal den være tilgængelig ved køb/installation af apps? • Brugervilkår skal vedtages/accepteres, herunder samtykker • Hvad skal der egentlig stå i en privatlivspolitik? • Persondatalovens oplysningspligt • Cookie-reglerne • Indhentelse af samtykker?

 38. NYE MEDIER, NYE INDSAMLINGSPLATFORME • Same same….but different • (for)brugerne har de samme rettigheder, • Kunderne - og I - har de samme forpligtelser • Konkret kan der ofte være behov for fx øget fokus på ekstern sikkerhed • Husk særregler, hvis data føres ud af landet (cloud/eksterne hosting centre) • Sikkerhedsbrud kan blive vanskeligere (og med de nye regler mere besværlige) at håndtere

 39. NYE TIDER – NYE UDFORDRINGER • Hvad sker der, hvis det er et krav at nye leads skal samtykke? Kan I gøre noget allerede nu (evt. gensidigt) for at sikre nye leads/samtykker? • Eller: Hvor meget tror I et lead stiger i pris, hvis der skal indhentes samtykke? • Hvad sker der for jeres virksomhed, hvis I ikke længere kan berige data uden samtykke? • Har I samtykker indarbejdet i kundevilkårene? • Hvor dyrt vil det være at ændre – og hvornår skal man gå i gang?

 40. NYE TIDER – NYE UDFORDRINGER - fortsat • Hvad sker der, hvis slettereglerne pludselig bliver håndhævet – hvor store dele af databaserne skal I/kunderne vinke farvel til? • Hvad koster det at træne medarbejdere, lave procedurer for oplysningspligt, indsigtsret, indsigelsesret, sikkerhedsbrud osv. osv. • Har I råd til at begå fejl - eller skal I stramme op på procedurerne?

 41. COOKIES

 42. COOKIE REGULERING – HVORFOR? • Traditionelt udfordringer med indsamling af data på nettet • Især tracking cookies (fra 3. part) • Indsamling af data fra søgemaskiner • Samkøring af data fra flere kilder • Store datamængder • Profilering, målrettet markedsføring og targettering i øvrigt • Privatlivets fred – hvis du går på nettet har du så noget privatliv tilbage? • Krav om selvbestemmelse/samtykke!

 43. GOOGLE & COOKIES – we are here to help you?

 44. GOOGLE & COOKIES – men ved næste klik…

 45. COOKIES - WE ARE HERE TO HELP YOU? • Hvad siger statistikkerne? • Politikens mini-undersøgelse august 2012: • Gennemsnitligt 4.000 cookies på en almindelig, privat pc • Heraf mindre end halvdelen (helt ned til 1/3) såkaldte hjælpe-cookies • Resten…..tracking cookies • Brugere med aktive sociale profiler, havde (u)forholdsmæssigt flere tracking cookies på deres pc • Konklusion: We are (also) here to watch you ….

 46. COOKIE REGULERING • Stammer fra e-databeskyttelsesdirektivet • Cookie bekendtgørelsen med tilhørende vejledning • Vejledningen senest revideret i april 2013, http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/364840/cookievejledning.pdf • Reglerne trådte i kraft 14. december 2011…men volder stadig besvær • Væsentligste indhold: • Forudgående og fyldestgørende information • Samtykke

 47. COOKIES – FYLDESTGØRENDE INFORMATION • Klar, præcis og skrevet i et letforståeligt sprog (ikke fagsprog!) • Skal indeholde oplysninger om formål(ene) med lagringen/adgangen til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr. • Konsekvenser skal stå klart for slutbruger -> klar og præcis formålsbeskrivelse. Hvis der er flere formål, skal alle formålene oplyses. • Eksempler: optimering af brugeroplevelsen, generering af statistik, målrettet markedsføring

 48. COOKIES – FYLDESTGØRENDE INFORMATION • Skal indeholde oplysninger, der identificerer enhver, der foranstalter lagring/adgang til oplysningerne. • Dvs også alle tredjeparts cookies • Særlig udfordring for medievirksomheder • Skal indeholde nem opt out-adgang, incl. vejledning.  • Skal være umiddelbart tilgængelig for slutbrugeren og vedvarende tilgængelig ved en direkte og markeret adgang, eksempelvis som et link i bunden af hjemmesiden. • Husk underdomæner! (mobil-sites, kampagne sites mv)

 49. COOKIES - SAMTYKKE • Frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse • Der må kun sættes cookies, hvis brugeren har givet samtykke på baggrund af fyldestgørende information • Tilladelse – ikke tilgivelse… • To praktiske måder at gøre det: • Opt-in, eller • Brugers aktive brug af tjenesten på informeret grundlag med mulighed for opt-out (rækkevidden fortsat uklar) • Browser indstillinger er ikke et samtykke, jf. Art. 29-gruppen

 50. COOKIES – SAMTYKKE • En enkelt undtagelse: • Hvis lagringen af, eller adgangen til, oplysninger er påkrævet for at sætte tjenesteudbyderen i stand til at levere en informationstjeneste, som slutbrugeren selv udtrykkeligt har anmodet om • Påkrævet: teknisk forudsætning • Omsat til praktik: Indkøbskurv-funktioner, web-formularer, bookingsystemer osv.