Kopen en Werken - PowerPoint PPT Presentation

giacomo-herrera
kopen en werken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kopen en Werken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kopen en Werken

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Kopen en Werken
374 Views
Download Presentation

Kopen en Werken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kopen en Werken De herziene versie van Kopen en Werken Enno Noordhoff, Luc Repriels

 2. Waarom deze workshop? • Verbeterde versie van Kopen en Werken • Uitwisseling van gedachten met gebruikers over het werken met Kopen en Werken • Kennis opdoen van de wensen van de gebruikers.

 3. Opzet van de workshop • Inleiding • Vernieuwde lesbrief Kopen en Werken • Visie van de schrijvers/LWEO • Eén methode voor havo en vwo • Verhouding economie/M&O • Veranderingen t.o.v. de bestaande lesbrief • Discussie aan de hand van enkele vragen/stellingen

 4. De nieuwe lesbrief Kopen en Werken • Eindelijk? • Opmerkingen van gebruikers. • Nieuwe concepten van Teulings. • Herzien, maar herkenbaar.

 5. Visie van schrijvers/LWEO • Dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. • Bestaansverhelderend. • Kennismaking met economie en M&O. • Zelfstandig werken. • Vaardigheden.

 6. Een methode voor havo en vwo • De methode is bruikbaar op havo en vwo. • Er zijn voldoende differentiatiemogelijkheden. • Bouwstenen voor havo en vwo (zie docentenhandleiding).

 7. Verhouding economie/M&O

 8. Aanpassingen hoofdstuk 1Huishoudens • Eerste deel over de inwoners van de Parkweg is ingekort. • Terugbladeren is niet nodig. • Nieuw: productiefactoren en beloning, categoriale inkomensverdeling, participatiegraad en budgetlijn. • Weg: direct marketing, omgaan met informatie, afronden (= naar hoofdstuk 2).

 9. Aanpassingen hoofdstuk 2 Geld om van te leven • Rekenvaardigheden als afronden, gewogen en ongewogen gemiddelde, procenten en verhoudingen aangepast. • Opstellen van een begroting (zat in hst. 3). • Loon (bruto/netto), sociale premies, arbeidsvoorwaarden. • Vakbond en meeliftersgedrag.

 10. Aanpassingen hoofdstuk 3Sparen en lenen • Renteberekeningen met tijdlijn. • Meer oefenopgaven. • Weg: het maken van een begroting.

 11. Aanpassingen hoofdstuk 4Kopen is kiezen • Onderscheid tussen primaire, luxe en inferieure goederen. • Marketing en de 4 P’s. • Is vergelijkbaar met het oude hoofdstuk 4 wat betreft de onderwerpen.

 12. Hoofdstuk 5Een eigen bedrijf • Het oude hoofdstuk 5 is gesplitst. • Dit hoofdstuk gaat over het berekenen van afzet, omzet, inkoopkosten, bedrijfskosten, brutowinst en nettowinst (verwacht en gerealiseerd). • Doorwerkfouten opgelost.

 13. Hoofdstuk 6Het koeriersbedrijf van Ewout • Is in feite het tweede deel van het oude hoofdstuk 5. • Dit hoofdstuk begint met de balans (uitleg over balansposten). • Financiële transactie leiden tot balansmutaties. • Resultatenrekening: opbrengsten en kosten leiden tot verandering van het eigen vermogen.

 14. Aanpassingen hoofdstuk 7Verzekeren • Dit hoofdstuk komt gedeeltelijk overeen met het oude hoofdstuk 6. • Risicoaversie, goede en slechte risico’s, moreel wangedrag, averechtse selectie. • Weg: loon (bruto en netto), sociale verzekeringen, etc. (naar hoofdstuk 2).

 15. Aanpassingen hoofdstuk 8Markten • Hoofdstuk Markten is gesplitst. Hoofdstuk 8 gaat over goederenmarkten. • Nieuw zijn begrippen als betalingsbereidheid consumenten en leveringsbereidheid producenten. • Onderscheid in marktvormen naar aard van het product en het aantal aanbieders.

 16. Aanpassingen hoofdstuk 9Arbeidsmarkt • Is een deel van het oude hoofdstuk 7 maar dan zonder goederenmarkten. • Zelfde onderwerpen.

 17. De aanpassingen hebben betrekking op: • Kortere teksten. • Meer oefenopgaven. • Minder of niet terugbladeren. • Doorwerkfouten zijn vermeden. • Bronnen en jaartallen geactualiseerd. • Voor leerlingen herkenbare inleidingen.

 18. Stelling 1 Zelfstandig werken? Ik vind het nodig om bij economie veel klassikaal uit te leggen.

 19. Stelling 2 Bouwstenen zijn een geschikte manier om vwo-leerlingen uit te dagen.

 20. Stelling 3 De digitale ondersteuning bij Fundament is voldoende, maar het zou een onsje meer mogen zijn.

 21. Stelling 4 Ook al vind ik dat het eigenlijk bij het vak wiskunde gedaan zou moeten worden, toch ben ik blij dat er in Fundament veel basisrekenvaardigheden worden aangeleerd die nodig zijn in de bovenbouw.

 22. Stelling 5 De verhouding tussen economie en M&O in Fundament is evenwichtig en geeft leerlingen voldoende mogelijkheid tot een goede keuze te komen / de docent om een goed advies te geven voor deze vakken in de bovenbouw.