1 / 16

Business in the Community Jan van der Bij

Business in the Community Jan van der Bij. Agenda. Inleiding Opzet van twee bedrijven door de deelnemers Presentatie van de bedrijven Afronding. Wat is een Community Business. Kenmerken van een Community Business. Eigendom van gemeenschap, exploitatie door bewoners

ghalib
Download Presentation

Business in the Community Jan van der Bij

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Business in the Community Jan van der Bij

  2. Agenda • Inleiding • Opzet van twee bedrijven door de deelnemers • Presentatie van de bedrijven • Afronding

  3. Wat is een Community Business

  4. Kenmerken van een Community Business • Eigendom van gemeenschap, exploitatie door bewoners • Bedrijf bedruipt zichzelf, geen fondsen of ondersteuning • Succesvol, winstgevend, winst geherinvesteerd in de gemeenschap

  5. Functioneren Community Businesses • Nationale beweging in Engeland geworden • Aparte rechtsvorm voor gemaakt • Duurzame oplossing: voorbeeld – 97% van de 274 community owned shops doe het goed • Allerlei vormen o.a. uitgifte aandelen • Veel voorkomend: runnen van gemeenschapsvoorzieningen

  6. Community Business in Nederland • Burgerkrachtbeweging en verdienmodellen • Manifest van actieve bewoners • Donner: Development Trust gedachte ook voor Nederland uitwerken • LSA experiment samen met BZK: veertien bedrijven ondersteund • En dat is nog maar het begin!

  7. Burgerkracht en bewonersbedrijven: er is een wereld te winnen

  8. jbij@stamm.nl

More Related