html5-img
1 / 9

Sooline võrdõiguslikkus ja poliitika

Sooline võrdõiguslikkus ja poliitika. Tallinn, 12. oktoober 2007. Eesti ja Eesti Wabariik. 1989-1993 Vana ja uue konflikt: tagasi Eesti Wabariiki : patriarhaalne ühiskonnamudel, mille kohaselt mehed on peamised leivateenijad ja naised koduperenaised; edasi Läände:

Download Presentation

Sooline võrdõiguslikkus ja poliitika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sooline võrdõiguslikkus ja poliitika Tallinn, 12. oktoober 2007

  2. Eesti ja Eesti Wabariik 1989-1993Vana ja uue konflikt: • tagasi Eesti Wabariiki: • patriarhaalne ühiskonnamudel, mille kohaselt mehed on peamised leivateenijad ja naised koduperenaised; • edasi Läände: • naiste diskrimineerimise likvideerimine, st taasühinemine rahvusvaheliste inimõigustealaste konventsioonidega;

  3. Eesti ja maailm • 1994-1996Aknad maailma 1994. a 100-liikmeline naisdelegatsioon Põhjamaade naiste foorumil. 1995. a Eesti riiklik delegatsioon esimest korda ÜRO neljandal naiste maailmakongressil Pekingis. 1995.a. nais- ja soouuringute keskused 1996.a. esimene riiklik üksus – soolise võrdõiguslikkuse büroo Sotsiaalministeeriumis (UNDP, ILO, rahvusvaheline arenguabi)

  4. Eesti ja Põhjamaad • 1997 -2004 • Ühised tegevuskavad, kampaaniad, teemad (vägivald, naistega kaubitsemine, prostitutsioon) • Soolise võrdõiguslikkuse seadus • Naisorganisatsioonide koostöö PMN, EL programmid, UNDP

  5. Eesti ja Euroopa Liit • 2004 – 2007 Sooline võrdõiguslikkus kui liikmesriikide ülene poliitika – naiste ja meeste võrdne kohtlemine; positiivsed erimeetmed ebavõrdsuse kaotamiseks; süvalaiendamise strateegia rakendamine. Ühised eesmärgid, töögrupid, kooskõlastatud tegevusvaldkonnad

  6. Eesti siin ja täna -- -d Eesti parteide distantseeritus teemast; probleeme teatakse, aga ei teadvustata; võimust ja domineerimisest rääkimine on tabu; naised kui vähemusgrupp; ideoloogiliste diskussioonide asemel naiste ja meeste vastandamine ++ -d Naisorganisatsioonide aktiivsus ja sekkumine poliitikasse; sotsiaalteadlaste viited ebavõrdsusele kui sotsiaalsele probleemile soouuringutega seotud teadlaste arvu suurenemine

  7. Eesti kui endine… • Uudsete ideedega väljatulemine kahjustab poliitilist imidžit : “Eesti ühiskond pole veel sooliseks võrdõiguslikkuseks valmis..” • Oletus, et sooline võrdõiguslikkus kujuneb välja loomulikul teel; • kuigi nähakse, et naistel ja meestel on erinevad käsitlused, arusaamad ja elukogemus, ei peeta just naiste esindatust oluliseks ei poliitikas, ei meedias • mingite ajutiste erimeetmete rakendamist ei pooldata

  8. Naiste osakaal parlamentides

More Related