slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Budoucí směřování lidského života je vždy otázkou nahodilosti.. Jean Paul Sartre ČVUT v Praze

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

Budoucí směřování lidského života je vždy otázkou nahodilosti.. Jean Paul Sartre ČVUT v Praze - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Budoucí směřování lidského života je vždy otázkou nahodilosti.. Jean Paul Sartre ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz 602 365 668 www.sejnost.cz. Opravdu jsou velikonoce pryč!. Typy obchodních společností. Právní formy Společnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Budoucí směřování lidského života je vždy otázkou nahodilosti.. Jean Paul Sartre ČVUT v Praze' - germaine-puckett


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Budoucí směřování lidského života je vždy otázkou nahodilosti..

Jean Paul Sartre

ČVUT v Praze

Právní aspekty podnikání

Mgr. František Šejnost

info@sejnost.cz

602 365 668

www.sejnost.cz

typy obchodn ch spole nost
Typy obchodních společností
 • Právní formy
  • Společnost
   • Organizačně právní propojení osob
     • dosažení určitého cíle
     • uspokojování potřeb svých členů
     • společné podnikání
typy obchodn ch spole nost1
Typy obchodních společností
 • Podnikání
  • Individuální
   • Podnikatelské riziko nese jedna osoba
   • Subjekt podnikatelských oprávnění
  • Společné
   • Podnikatelské riziko je rozloženo do více osob
   • Soustředění kapitálových prostředků
   • Spojení prostředků i schopností účastníků
typy obchodn ch spole nost2
Typy obchodních společností
 • Právní subjektivita
   • Společenství bez právní subjektivity
    • Nevzniká nový právní subjekt
    • Nositeli podnikatelských oprávnění jsou všichni účastníci
    • Existují právní vztahy mezi účastníky společenství navzájem
    • Existují právní vztahy účastníků vůči třetím osobám
typy obchodn ch spole nost3
Typy obchodních společností
 • Právní subjektivita
   • Společenství s právní subjektivitou
    • Vzniká nový právní subjekt - korporace
    • Nositel všech podnikatelských oprávnění
    • Existují právní vztahy mezi účastníky společenství navzájem
    • Existují právní vztahy účastníků vůči třetím osobám
    • Existují právní vztahy mezi účastníky a společenstvím
typy obchodn ch spole nost4
Typy obchodních společností
 • Společenství občanského práva

Societas iuris civilis

  • Společenství bez právní subjektivity
   • Sdružení fyzických nebo právnických osob
  • Společenství s právní subjektivitou
   • Zájmová sdružení právnických osob
typy obchodn ch spole nost5
Typy obchodních společností
 • Sdružení
  • Fyzické i právnické osoby
   • Důvod existence splnění sjednaného účelu
   • Sdružování finančních i technických prostředků
typy obchodn ch spole nost6
Typy obchodních společností
 • Založení sdružení
   • Zakládací dokument – smlouva o sdružení
    • Generálie účastníků
    • Specifikace vkladů
    • Pověřená osoba
    • Způsob hlasování
    • Zásady dělení zisku
    • Zásady podílu na ztrátě
typy obchodn ch spole nost7
Typy obchodních společností
 • Principy sdružení
   • Vklady se stávají spoluvlastnictvím účastníků
   • Nabytý majetek se stává spoluvlastnictvím účastníků
   • Výhrada vlastnictví movitých věcí
   • Vlastnická práva k nemovitým věcem nepřechází
typy obchodn ch spole nost8
Typy obchodních společností
 • Ručení
   • Za závazky sdružení odpovídají všichni účastníci solidárně
   • Účastník, který vyrovnal závazky sdružení má právo regresu
   • Zákaz konkurence proti účelu sdružení
typy obchodn ch spole nost9
Typy obchodních společností
 • Zánik účasti člena sdružení
   • Vystoupení
     • Kdykoliv neomezeně i přes výpovědní lhůtu
     • Nesmí vystoupit, když by to bylo nevhodné
     • Vystoupení nesmí způsobit újmu ostatních
typy obchodn ch spole nost10
Typy obchodních společností
 • Zánik účasti člena sdružení
   • Vyloučení
     • Závažné provozní důvody
     • Protiprávní jednání
     • Jednomyslné rozhodnutí ostatních účastníků
typy obchodn ch spole nost11
Typy obchodních společností
 • POZOR!
   • Při vyloučení nebo vystoupení člena sdružení se vždy vrací hodnoty, které byly do sdružení vloženy!
typy obchodn ch spole nost12
Typy obchodních společností
 • Zájmová sdružení právnických osob
  • Vzniká nová právnická osoba
  • Složení výlučně z právnických osob
  • Ochrana zájmu členů
  • Dosažení společného cíle
typy obchodn ch spole nost13
Typy obchodních společností
 • Vznik
  • Zakladatelská smlouva
  • Zápisem o ustavující schůzi
  • Stanovy
  • Registrace
typy obchodn ch spole nost14
Typy obchodních společností
 • Stanovy
  • Název sdružení
  • Sídlo
  • Předmět činnosti
  • Úprava majetkových poměrů
  • Vznik a zánik členství
  • Práva a povinnosti členů
  • Režim zrušení a rozdělení likvidačního zůstatku
typy obchodn ch spole nost15
Typy obchodních společností
 • Orgány sdružení
  • Nejvyšší orgán
   • Členská schůze
  • Statutární orgán
   • Libovolný název ( předseda, ředitel..)
  • Kontrolní orgán
   • Libovolné ustavení, libovolný název
typy obchodn ch spole nost16
Typy obchodních společností
 • Registrace
  • Název sdružení
  • Sídlo
  • Předmět činnosti
  • Orgány sdružení, jejich generálie
typy obchodn ch spole nost17
Typy obchodních společností
 • Ručení
  • Sdružení ručí celým svým majetkem
  • Členové za závazky sdružení neručí
typy obchodn ch spole nost18
Typy obchodních společností
 • Zánik
  • Vypořádání závazků a pohledávek
  • Výmazem z registru
typy obchodn ch spole nost19
Typy obchodních společností
 • Společenství obchodního práva
  • Společenství bez právní subjektivity
   • Tichá společnost
  • Společenství s právní subjektivitou
   • Obchodní společnosti
   • Družstva
typy obchodn ch spole nost20
Typy obchodních společností
 • Společenství s právní subjektivitou
   • Obchodní společnosti
   • Právnické osoby, založené za účelem podnikání

- Veřejná obchodní společnost

- Společnost s ručením omezeným

- Akciová společnost

- Komanditní společnost

typy obchodn ch spole nost21
Typy obchodních společností
 • Právnické osoby, založené i za jiným účelem

- Společnost s ručením omezeným

- Akciová společnost

typy obchodn ch spole nost22
Typy obchodních společností
 • Obchodní společnosti

Osobní

- veřejná obchodní společnost

- komanditní společnost

Kapitálové

- akciová společnost

typy obchodn ch spole nost23
Typy obchodních společností
 • Družstvo

Znaky

- otevřené společenství

- institut zapisovaného základního jmění – neurčuje konkrétní výši pro své členy

- rigidní orgány

typy obchodn ch spole nost24
Typy obchodních společností

Družstvo

Orgány

- nejvyšší orgán

členská schůze

- kontrolní orgán

kontrolní komise

- statutární orgán

předseda

představenstvo

typy obchodn ch spole nost25
Typy obchodních společností

Tiché společenství

Charakteristika

- navenek vystupuje pouze podnikatel

- tichý společník se účastní vkladem

- zakládá se písemnou smlouvou

- fyzická nebo právnická osoba

typy obchodn ch spole nost26
Typy obchodních společností

Tiché společenství

Předmět

- movitý nebo nemovitý majetek

- peněžní vklad

- právo nebo jiná hodnota

typy obchodn ch spole nost27
Typy obchodních společností

Tichý společník

Práva

- nahlížení do obchodních podkladů

- opis roční závěrky

- podíl na zisku

typy obchodn ch spole nost28
Typy obchodních společností

Tichý společník

Povinnosti

- nést podíl na ztrátě do výše vkladu

- při jméně tichého společníka v obchodním jménu podnikatele – ručí za všechny závazky

- prohlásí, že podniká společně s podnikatelem – ručí za všechny závazky

typy obchodn ch spole nost29
Typy obchodních společností

Tichý společník

Zánik

- uplynutím doby – smlouva na dobu určitou

- výpovědí – smlouva na dobu neurčitou

- podíl na ztrátě výše jeho vkladu

- prohlášení konkursu na majetek podnikatele

typy obchodn ch spole nost30
Typy obchodních společností

Zakladatelé obchodních společností

- Osoba, jejž je účastníkem právního úkonu, směřující k založení obchodní společnosti

 • Právnické osoby
 • Fyzické osoby
 • Stát
typy obchodn ch spole nost31
Typy obchodních společností

Zahraniční osoba

- Právnické osoby se sídlem mimo území České republiky

- Fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky

typy obchodn ch spole nost32
Typy obchodních společností

Právní subjektivita zahraniční osoby

- Určuje se podle § 3 zák.č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním

- Řídí se právním řádem státu, jehož je tato osoba příslušníkem

- Právní úkony v České republice provádí cizinec i podle způsobilosti k právním úkonům podle tuzemského práva

typy obchodn ch spole nost33
Typy obchodních společností

Založení obchodní společnosti

Konstituování vztahů

a) mezi zakladateli jako právních vztahů směřujících ke vzniku obchodní společnosti

b) zakladatelů k budoucí obchodní společnosti

typy obchodn ch spole nost34
Typy obchodních společností

Založení obchodní společnosti

a) smlouvou

zakladatelskou

společenskou

b) zakladatelskou listinou

typy obchodn ch spole nost35
Typy obchodních společností
 • Práva a povinnosti společníků
  • se řídí společenskou smlouvou
  • k její změně je třeba souhlasu všech společníků, pokud neurčuje, že k její změně postačuje souhlas většiny
  • v ostatních záležitostech je zapotřebí souhlasu všech společníků, nestanoví-li společenská smlouva nebo zákon, že postačí souhlas většiny
  • každý ze společníků má jeden hlas
  • každý společník je při plnění svých povinností povinen postupovat s péčí řádného hospodáře
typy obchodn ch spole nost36
Typy obchodních společností
 • OBCHODNÍ VEDENÍ
 • K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn
   • každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutých
   • pověřený společník
   • prokurista
typy obchodn ch spole nost37
Typy obchodních společností
 • EKONOMIKA SPOLEČNOSTI
 • Právo nahlížení do všech dokladů společnosti
 • Právo kontroly účetních dokladů
 • Právo zmocnit ke kontrole auditora nebo daňového poradce
typy obchodn ch spole nost38
Typy obchodních společností
 • DĚLENÍ ZISKU
  • PRINCIPY:
    • Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem
    • Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do tří měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak
    • Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem
typy obchodn ch spole nost39
Typy obchodních společností
 • Zákaz konkurence
  • Společník
  • Nesmí podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného
  • Nemůže být ani statutárním nebo jiným orgánem nebo členem orgánu společnosti s obdobným předmětem podnikání
typy obchodn ch spole nost40
Typy obchodních společností
 • NÁHRADA ŠKODY
  • Každý společník je oprávněn
   • podat jménem společnosti žalobu o náhradu škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu
typy obchodn ch spole nost41
Typy obchodních společností

Kombinace podnikání s humanitou

ZÁKON O NADACÍCH A NADAČNÍCH FONDECH

č. 227/1997 Sb. ČR, o nadacích a nadačních fondech

typy obchodn ch spole nost42
Typy obchodních společností

Nadace

a) účelová sdružení majetku

b) zřízená pro dosahování obecně prospěšných cílů

DEFINICE

Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu

typy obchodn ch spole nost43
Typy obchodních společností
 • ZDROJE FINANCOVÁNÍ
  • Majetek nadace tvoří

a) nadační jmění

b) ostatní majetek nadace

Nadační jmění

     • peněžní vyjádření souhrnu
     • peněžitých
     • nepeněžitých vkladů
     • nadačních darů
     • zapsaných v nadačním rejstříku
typy obchodn ch spole nost44
Typy obchodních společností
 • VZNIK NADACE

a) písemnou smlouvou uzavřenou mezi zřizovateli

b) zakládací listinou, je-li zřizovatel jediný

c) závětí

typy obchodn ch spole nost45
Typy obchodních společností
 • Nadační listina
 • a) název a sídlo nadace nebo nadačního fondu,
 • b) název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo zřizovatele , popřípadě doklad o právní subjektivitě zahraničního zřizovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, popřípadě obchodní jméno, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt zřizovatele (zřizovatelů), jde-li o fyzickou osobu,
 • c) vymezení účelu, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje; konkrétní účel, pro který se nadace nebo nadační fond zřizuje, musí být ve shodě s obecně prospěšným cílem,
 • d) výši, popřípadě hodnotu majetkového vkladu, který se každý zřizovatel zavazuje vložit do nadace nebo nadačního fondu; jde-li o vklad nepeněžitý, musí být určen předmět vkladu a oceněn znalcem; cenné papíry musí být buď oceněny znalcem nebo osobou spravující cenné papíry na základě smluv podle zvláštního zákona,1a)
 • e) počet členů správní rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů první správní rady s uvedením způsobu jejich jednání jménem nadace nebo nadačního fondu,
typy obchodn ch spole nost46
Typy obchodních společností
 • Nadační listina
 • f) počet členů dozorčí rady, jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů první dozorčí rady anebo jméno, příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt prvního revizora, vykonává-li působnost dozorčí rady revizor,
 • g) stanovení pravidla pro omezení nákladů nadace nebo nadačního fondu nebo určení, že pravidlo má být stanoveno statutem nadace nebo nadačního fondu,
 • h) určení osoby, která spravuje majetkové vklady zřizovatele (zřizovatelů) do vzniku nadace nebo nadačního fondu,
 • i) podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytnout, nebo určení, že tyto náležitosti mají být stanoveny statutem nadace nebo nadačního fondu.
 • POZOR! Celková hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500 000 Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu.
typy obchodn ch spole nost47
Typy obchodních společností
 • Statut nadace a nadačního fondu

- upravuje postup pro jednání orgánů nadace nebo nadačního fondu

- stanoví podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je lze poskytovat

- určuje způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují

- další otázky, které mají být podle zákona obsaženy v nadační listině a ve statutu nadace nebo nadačního fondu

POZOR: Statut nadace nebo nadačního fondu vydá do 30 dnů ode dne vzniku nadace nebo nadačního fondu a o jeho změnách rozhoduje správní rada

typy obchodn ch spole nost48
Typy obchodních společností
 • Vznik nadace a nadačního fondu

- vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku

- rejstřík vede soud určený zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku

- rejstřík je veřejným seznamem

- součástí rejstříku je i statut nadace nebo nadačního fondu a výroční zpráva

typy obchodn ch spole nost49
Typy obchodních společností
 • Zapisované údaje

a) název, sídlo a identifikační číslo nadace nebo nadačního fondu,

b) název, sídlo a identifikační číslo zřizovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, rodné číslo, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt zřizovatele, jde-li o fyzickou osobu,

c) účel nadace nebo nadačního fondu,

d) výše nadačního jmění nebo výše majetkového vkladu u nadačního fondu,

e) jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů správní rady a způsob jejich jednání jménem nadace nebo nadačního fondu,

f) jména, příjmení, rodná čísla, popřípadě datum narození, a trvalý pobyt členů dozorčí rady, popřípadě revizora, není-li dozorčí rada zřízena,

g) výčet majetku, který tvoří peněžitý nebo nepeněžitý vklad nebo nadační dar do nadačního jmění s uvedením jeho popisu a hodnoty, obchodní firma banky nebo pobočky zahraniční banky a číslo zvláštního účtu, na němž je peněžitý vklad nebo nadační dar uložen, údaje o smlouvě o správě cenných papírů.

typy obchodn ch spole nost50
Typy obchodních společností

Zrušení a zánik nadace a nadačního fondu

 • dosažením účelu, pro který byly zřízeny, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace nebo nadačního fondu
 • rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení
 • rozhodnutím soudu o zrušení nadace nebo nadačního fondu dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
 • prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku
typy obchodn ch spole nost51
Typy obchodních společností
 • Orgány nadace a nadačního fondu
  • Správní rada

- spravuje majetek nadace nebo nadačního fondu

- řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace nebo nadačního fondu

- je statutárním orgánem nadace nebo nadačního fondu

typy obchodn ch spole nost52
Typy obchodních společností
 • Správní rada - výlučná působnost

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách

b) schvalovat rozpočet a jeho změny

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření

d) rozhodovat o sloučení, pokud není sloučení vyloučeno nadační listinou

e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, popřípadě revizora

f) rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, popřípadě revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce

g) z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu

f) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora

g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění

typy obchodn ch spole nost53
Typy obchodních společností
 • Členství ve správní radě

- fyzická osoba

- způsobilá k právním úkonům

- je bezúhonná

- není ona ani osoba jí blízká k nadaci nebo k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu

typy obchodn ch spole nost54
Typy obchodních společností
 • Zánik členství
  • Funkční období členů správní rady je tříleté

Členství ve správní radě zaniká

a) uplynutím funkčního období

b) úmrtím

c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, nadační listinu nebo statut nadace nebo nadačního fondu anebo i z jiných důvodů, pokud jsou stanoveny v nadační listině

d) odstoupením

typy obchodn ch spole nost55
Typy obchodních společností
 • Dozorčí rada

- kontrolním orgánem nadace nebo nadačního fondu

- zřizuje se povinně

jestliže nadační jmění nebo majetek nadačního fondu je vyšší než 5.000.000,- Kč

- zřizuje se dobrovolně

pokud tak stanoví nadační listina anebo statut

typy obchodn ch spole nost56
Typy obchodních společností
 • Dozorčí rada - výlučná působnost

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací nebo nadačním fondem

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu

c) dohlíží na to, zda nadace nebo nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace nebo nadačního fondu,

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění

e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti

typy obchodn ch spole nost57
Typy obchodních společností
 • ÚPRAVA PODNIKÁNÍ
  • Nadace nebo nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat
  • Výjimka

- pronájem nemovitostí

- pořádání loterií a tombol

- veřejné sbírky

- kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce

chcete pokra ovat1
Je to trochu složité..

Ale pokračujme..

Myslím v přednášce..

Chcete pokračovat ?
typy obchodn ch spole nost58
Typy obchodních společností
 • Občanská sdružení
  • Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
typy obchodn ch spole nost59
Typy obchodních společností
 • PRINCIPY
 • Občané mohou zakládat

a) spolky

b) společnosti

c) svazy

d) hnutí

e) kluby

f) jiná občanská sdružení

g) odborové organizace

s d r u ž o v a t s e v n i c h ..

typy obchodn ch spole nost60
Typy obchodních společností
 • Občanské sdružení

a) vzniká registrací

b) návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let

c) Navrhovatelé tvoří přípravný výbor

typy obchodn ch spole nost61
Typy obchodních společností
 • Základní dokument

a) název sdružení

b) sídlo

c) cíl jeho činnosti

d) orgány sdružení, způsob jejich ustanovování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení

e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem

f) zásady hospodaření

typy obchodn ch spole nost62
Typy obchodních společností
 • Zánik sdružení

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením

b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

c) uplynutím lhůty

d) splněním účelu

typy obchodn ch spole nost63
Typy obchodních společností
 • TEST OBRANY NÁRODA

- prostředek proti rozhodnutí o rozpuštění sdružení

   • Petice členů sdružení
   • Žaloba k soudu
   • Stížnost na Policii ČR
   • Hladovka
typy obchodn ch spole nost64
Typy obchodních společností
 • KDO TO VÍ …
 • Co to je petit?
  • Skvělá chuť k jídlu
  • Žalobní návrh
  • Ochranná známka k označení sušenek