Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk PowerPoint Presentation
Download Presentation
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

285 Views Download Presentation
Download Presentation

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 2. Riešte úlohu: Na priamy vodič s dĺžkou 0,50m, vložený vo vá- kuu v homogénnom magnetickom poli s magne- tickou indukciou veľkosti 2,0.10-2T, kolmo na in- dukčné čiary, pôsobí sila 0,1N. Vypočítajte prúd prechádzajúci vodičom. I = 15A 1

 3. Riešte úlohu: Priamym vodičom trolejbusového vedenia pre- chádza v severovýchodnom smere prúd 103 A. Určte veľkosť vertikálnej zložky sily, ktorá pôso- bí na 10 metrový úsek vodiča v magnetickom po- li Zeme. Veľkosť horizontálnej zložky magnetickej induk- cie zemského magnetického poľa je Bh= 2.10-5T. Fm = 0,4N 2

 4. Riešte úlohu: Priamy vodič s prúdom I zvieral s indukčnými čiarami homogénneho magnetického poľa uhol a. Po zmene polohy zviera vodič s indukčnými čia- rami uhol a / = a + 18o. Veľkosť sily pôsobiacej na vodič sa pritom zväčšila o 20 %. Určte uhol a . a = 51o 3

 5. Riešte úlohu: Vypočítajte veľkosť magnetickej indukcie mag- netického poľa vo vákuu vo vzdialenosti 2.10-2m od veľmi dlhého priameho vodiča, ktorým pre- chádza elektrický prúd 5A. B = 5.10-5T 4

 6. Riešte úlohu: Dvoma priamymi rovnobežnými vodičmi prechá- dzajú rovnaké prúdy 2A súhlasným smerom. Určte veľkosť príťažlivej sily pôsobiacej na dĺž- kovú jednotku každého z nich, ak ich vzdialenosť je 5cm. Fm/l = 1,6.10 -5N.m-1 5

 7. Riešte úlohu: Dvoma veľmi dlhými rovnobežnými vodičmi, umiestnenými vo vzduchu vo vzájomnej vzdiale- nosti 16cm, prechádzajú elektrické prúdy s nav- zájom rovnajúcimi sa hodnotami 10A. Vypočítajte veľkosť magnetickej indukcie v bo- de, ktorý leží uprostred medzi vodičmi: - ak smer prúdov vo vodičoch je rovnaký, - ak smer prúdov vo vodičoch je opačný. 6

 8. Riešte úlohu: Vypočítajte, aký prúd by mal pretekať cievkou, ktorá má 250 závitov a dĺžku 20cm, aby induk- cia magnetického poľa na osi cievky mala hod- notu 3,14.10-3T. I = 2A 7

 9. Riešte úlohu: Vypočítajte, koľko závitov by mala mať cievka dĺžky 20cm s prúdom 3A, aby indukcia magne- tického poľa v strede cievky na jej osi bola 0,6T. N=32 8

 10. Riešte úlohu: Akú maximálnu veľkosť magnetickej indukcie magnetického poľa možno trvalo docieliť v dlhej valcovitej jednovrstvovej cievke ovinutej s drô- tom s priemerom 0,4mm, ak najväčšia prípustná hustota elektrického prúdu vo vodiči je pre tento účel 4A.mm-2 ? B = 1,6 .10-3T 9

 11. Riešte úlohu: V homogénnom magnetickom poli s magnetic- kou indukciou 1,2T sa pohyboval protón po tra- jektórii tvaru kružnice s polomerom 0,167m. Určte veľkosť jeho rýchlosti a kinetickú energiu. v = 1,92.107m.s-1 Ek=3,08.10-13J 10

 12. Riešte úlohu: Akou rýchlosťou by sa musel pohybovať protón v magnetickom poli Zeme kolmo na indukčné čiary, aby sa veľkosť magnetickej sily rovnala veľkosti sily, ktorou naň pôsobí tiažové pole. Veľkosť magnetickej indukcie magnetického po- ľa Zeme v danom mieste je 5.10 -5T. v = 2.10-3m.s-1 11

 13. Riešte úlohu: Aké napätie musí byť medzi anódou a katódou Wehneltovej trubice, aby svietiaca stopa vyzna- čujúca trajektóriu elektrónov v trubici mala prie- mer 0,1m? Trubica je v homogénnom poli Helmholtzových cievok, ktorého indukcia má veľkosť 8,2.10-4T. U = 150V 12

 14. Riešte úlohu: Do homogénneho magnetického poľa s magne- tickou indukciou veľkosti 2.10-5T vo vákuu vle- tel protón v smere kolmom na indukčné čiary. Aká bude frekvencia jeho pohybu po kružnici? f = 3.102Hz 13

 15. Riešte úlohu: • Protón sa pohybuje rýchlosťou s veľkosťou • 1,0.106m.s-1 v homogénnom magnetickom poli, • kolmo na vektor magnetickej indukcie s veľkos- • ťou 1,0T. • nakreslite situáciu a určte smer sily pôsobiacej • na protón, • - vypočítajte veľkosť tejto sily, • vypočítajte parameter trajektórie pohybu protó- • nu. 14