a k miai biztons gr l n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A kémiai biztonságról

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

A kémiai biztonságról - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

A kémiai biztonságról. -2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról -25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A kémiai biztonságról' - gerda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a k miai biztons gr l

A kémiai biztonságról

-2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

-25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról

-44/2000 (XII.27.) EüM rendelete a a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

munkav delem 2 000 vi xxv t rv ny a k miai biztons gr l
Munkavédelem2000. Évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

Fogalom meghatározások:

  • kémiai biztonság: a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok kezelését - csökkentését vagy elkerülhetővé tételét - célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek összessége

veszélyes anyag: valamennyi, az e törvény 3-5. §-a, illetőleg e törvény hatálybalépéséig irányadó jogszabályok alapján veszélyesként osztályozott anyag

fogalom meghat roz sok
Fogalom meghatározások:
  • biztonsági adatlap: a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésére, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum

- ELINCS: az 1981. szeptember 18-át követően az Európai Közösségben, illetve az Európai Unióban törzskönyvezett új anyagokat tartalmazó Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

- EINECS: az 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévő valamennyi anyagot tartalmazó Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke

25 2000 ix 30 e m szcsm egy ttes rendelete a munkahelyek k miai biztons g r l
25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról

A rendelet célja: a munkahelyen jelen lévő vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedések meghatározása

44 2000 xii 27 e m rendelet
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól (A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény alapján)

slide6
1. számú mellékletA veszélyes anyagok osztályba sorolása1. Az anyagok veszélyesség szerinti osztályozásánakszempontjai

1. Fizikai-kémiai tulajdonságok

1.1. Robbanásveszélyesolyan anyagok és készítmények, amelyek a légköri oxigénnel vagy anélkül, gyors gázfejlődéssel járó hőtermelő reakcióra képesek, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak.

1.2. Égést tápláló, oxidálóazok az anyagok és készítmények, amelyek más, elsősorban gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő reakciót adnak.

1.3. Fokozottan tűzveszélyesazok a folyékony anyagok és készítmények, amelyeknek lobbanás- és forráspontja rendkívül alacsony, azon gázok,

amelyek a környezeti hőmérsékleten és nyomáson a levegővel érintkezve gyúlékonyak.

1 fizikai k miai tulajdons gok
1. Fizikai-kémiai tulajdonságok

1.4. Tűzveszélyesazok az anyagok és készítmények, amelyek a levegőn, normális hőmérsékleten öngyulladásra képesek, szilárd halmazállapotban

valamely gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak, olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek, vízzel vagy nedvességgel érintkezve könnyen gyulladó gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben.

1.5. Kevésbé tűzveszélyesolyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek alacsony lobbanásponttal rendelkeznek.

2 toxikol giai saj toss gok

2. Toxikológiai sajátosságok

2.1. Nagyon mérgező

azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén igen kis mennyiségben halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznak.

2.2. Mérgező

azok az anyagok és készítmények, amelyek belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okoznak.

2.3. Ártalmas

azok az anyagok és készítmények, amelyek a belégzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny, illetve idült egészségkárosodást okozhatnak.

2 toxikol giai saj toss gok1
2. Toxikológiai sajátosságok

2.4. Maró

amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák.

2.5. Irritatív

olyan nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel, szemmel vagy a nyálkahártyával való pillanatszerű, hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okoznak.

2.6. Túlérzékenységet okozó

amelyek ismételt belégzésüket, illetőleg a bőrön vagy a nyálkahártyán történő ismételt felszívódásukat követően túlérzékenységet okoznak. A túlérzékenység gyulladásos (bőr, nyálkahártya, kötőhártya), fulladásos reakcióban (tüdő) vagy a keringés összeomlásának formájában jelenhet meg.

2 toxikol giai saj toss gok2
2. Toxikológiai sajátosságok

2.7. Rákkeltő

olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik.

2.8. Mutagén

amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát.

2.9. Reprodukció-károsító (szaporodást károsító)

amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak.

slide11
3. Veszélyszimbólumok és jelek3.1. Az anyagok és készítmények tűz- és robbanásveszélyesség szerinti osztályozása:

Fokozottan

tűzveszélyes

(F+) anyagok

Robbanásveszélyes

(E) anyagok

Égést tápláló, oxidáló (O) anyagok

Tűzveszélyes

(F) anyagok

slide12
3. Veszélyszimbólumok és jelek 3.2.Az anyagok és készítmények toxikológiai sajátosságok szerinti osztályozása:

Nagyon mérgező

(T+) anyagok

Ártalmas

(Xn) anyagok

Mérgező

(T) anyagok

Maró

(C)anyagok

slide13
3. Veszélyszimbólumok és jelek3.2. Az anyagok és készítmények toxikológiai sajátosságok szerinti osztályozása:

Irritatív

(Xi) anyagok

3.3. Az anyagok és készítmények ökotoxikológiai sajátosságok

szerint :

N környezeti veszély

slide14

4. R és S mondatokR mondatok: az anyagok veszélyeire/kockázataira utaló rövid, egy mondatos, szabványosított információkat tartalmazzák (risk-kockázat)Pl.: R1 Száraz állapotban robbanásveszélyes.

S mondatok: az anyagok biztonságos tárolására, kezelésére, ártalmatlanítására, elsősegélynyújtásra és a személyi védelemre vonatkozó információkat tartalmazzák.

(safety-biztonság)

Pl.: S1 Elzárva tartandó

slide15

13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez1. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység kistérségi népegészségügyi intézethez történő bejelentéséhez

2. ADATLAP

veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységekben bekövetkezett változás kistérségi népegészségügyi intézethez történő bejelentéséhez

slide16

Biztonsági adatlap:információt szolgáltat a felhasználók számára a vegyszerek, veszélyes anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, valamint a vegyi anyagok biztonsági felhasználásáról, a tárolásáról és a maradék biztonságos felhasználásáról

  • Általános adatok (megnevezés, képlet)
  • Kockázati azonosítás
  • Összetétel
  • Veszélyesség szerinti besorolás (R mondatok és S mondatok) - a CLP rendszer esetében H (figyelmeztető)mondatok és P (elővigyázatosságra vonatkozó)mondatok
slide17
Elsősegélynyújtás

Tűzveszélyesség

Óvintézkedés baleset esetén

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Stabilitás és reakcióképesség

Toxikológiai adatok

Ökotoxicitás

Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

Szállításra vonatkozó előírások

Szabályozási előírások

Egyéb

slide18
CAS szám (Chemical Abstracts Service)(az American Chemical Society által üzemeltetett intézmény, székhelye Columbus Ohio, USA).
  • a vegyi anyagok - kémiai elemek, vegyületek - azonosítására használt regisztrációs szám.
  • 1907-ben hozta létre, azóta is folyamatosan karbantartja azt a kémiai anyag adatbázist, amely napjainkban 26 millió szerves és szervetlen vegyületet és 56 millió szekvenciát tartalmaz. Naponta kb. 4000 új bejegyzéssel bővül.