ochrona zdrowia w polsce l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ochrona zdrowia w Polsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ochrona zdrowia w Polsce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Ochrona zdrowia w Polsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

Ochrona zdrowia w Polsce. Mariusz Kleszczewski Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Katowice, 18-20.03.2009r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ochrona zdrowia w Polsce' - gerard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ochrona zdrowia w polsce
Ochrona zdrowia w Polsce

Mariusz Kleszczewski

Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Katowice, 18-20.03.2009r.

slide2

Do 1931 r. w Polsce istniały 243 powiatowe Kasy Chorych. Były to samorządne instytucje ubezpieczeniowe, których zadaniem była opieka nad chorymi oraz orzekanie o zdolności do pracy ubezpieczonych.

slide3

Ustawą z 28 marca 1933 o ubezpieczeniach społecznych zniesiono Kasy Chorych, a w ich miejsce powołano ubezpieczalnie społeczne. Na 66 lat instytucja kas chorych została wyeliminowana z systemu ochrony zdrowia.

slide4

Po II wojnie światowej w Polsce wprowadzono model opieki zdrowotnej oparty o ideę przejęcia przez państwo odpowiedzialności za opiekę zdrowotną.

slide5

System opieki zdrowotnej – jednolity i uporządkowany aparat administracyjny, powołany dla wykonania pewnego zakresu funkcji państwa. Pracownicy medyczni byli funkcjonariuszami państwowymi.

slide6

Zasady działalności zakładów opieki zdrowotnej: - łączenie lecznictwa z zapobieganiem chorobom,- współpraca i wzajemne uzupełnianie się zakładów pomocy otwartej i zamkniętej, - terenowa współpraca „wzajemne uzupełnianie się” działalności zakładów,- udział zakładów o bardziej zróżnicowanej specjalizacji w fachowym nadzorze nad innymi zakładami leczniczymi.

hierarchia opieki zdrowotnej przed reform
Hierarchia opieki zdrowotnej przed reformą

Szpitale

kliniczne

akademii medycznych

oferowały bardzo wąskie

specjalności, niekiedy o

charakterze pionierskich działań

badawczych. Dostępność z obszaru

kilku województw.

IV szczebel systemu

III szczebel specjalistyczny

Szpital wojewódzki – większa liczba bardziej

zawężonych specjalności, świadczenia stacjonarne i

ambulatoryjne. Wojewódzki szpital zespolony – do jego

zadań należały rozbudowane funkcje szkoleniowe,

planistyczne i w zakresie nadzoru medycznego.

Korzystający – osoby z danego województwa.

III szczebel systemu

II szczebel specjalistyczny

Szpital ogólny lub rejonowy – obejmował teren powiatu (medycyna

wewnętrzna, pediatria, ginekologia z położnictwem, chirurgia, sieć przychodni

i poradni przyszpitalnych, pomoc doraźna, laboratorium).

II szczebel systemu

I szczebel spec.

Podstawowa opieka zdrowotna (lekarz ogólny dla dorosłych, pediatra, ginekolog,

stomatolog).

I szczebel systemu

finansowanie podmiot w publicznej ochrony zdrowia przed rokiem 1999

Finansowanie podmiotów publicznej ochrony zdrowia przed rokiem 1999

BUDŻET PAŃSTWA

WOJEWODA

ZOZ JEDNOSTKA BUDŻETOWA

ZOZ JEDNOSTKA BUDŻETOWA

ZOZ JEDNOSTKA BUDŻETOWA

ZOZ JEDNOSTKA BUDŻETOWA

slide9

Wady starego systemu publicznej służby zdrowia: - niewydolny sposób zarządzania i finansowania, - rozbudowa, zakup sprzętu, wzrost zatrudnienia z pominięciem analizy ekonomicznej, - nierównomierne rozmieszenie zasobów, - nieracjonalne i nadmierne inwestycje budowlane w ochronie zdrowia, - nieracjonalne i niekontrolowane zakupy sprzętu i materiałów medycznych, - narastające zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej, - rosnące zadłużenie budżetu państwa z tytułu dopłat do leków refundowanych nadużywanie uprawnień do bezpłatnych leków.

slide10

Proces reformowania

służby zdrowia w Polsce

rozpoczął się wraz z

reformą ustrojową państwa

i wprowadzeniem w 1990 roku

samorządu gminnego.

slide11

Rozwiązania wprowadzone w latach 1991-1998 tworzące podstawy działania quasi rynku świadczeń w publicznym systemie opieki zdrowotnej: *przekształcanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, * wprowadzenie rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, * przejęcie części zadań ochrony zdrowia przez samorząd terytorialny (gminny), * powstanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwłaszcza w podstawowej opiece zdrowotnej i specjalistycznym lecznictwie ambulatoryjnym,* zawieranie kontraktów na świadczenia zdrowotne między dysponentami środków publicznych (władze państwowe i samorządowe, a publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, * powstanie instytucji lekarza rodzinnego, * prywatyzacja aptek i hurtowni leków.

slide12

Ochrona zdrowiaoznacza:- ochronę przed chorobami przez zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i niezakaźnych o dużym wymiarze społecznym a także innych chorób oraz niesprawności fizycznych i psychicznych w ramach systemu opieki zdrowotnej,- ochronę przed zagrożeniami środowiska przyrodniczego, w tym m.in. przed zagrożeniami fizycznymi (np. hałasem, wibracjami, promieniowaniem), chemicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby, żywności) i biologicznymi (np. bakteriami, wirusami, grzybami, robakami, alergenami) w ramach systemu ochrony środowiska,- ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z niektórych warunków społecznych takich jak: ubóstwo, bezrobocie, patologie społeczne,- wykształcenie w ramach programów polityki społecznej i edukacyjnej systemu opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz promocji społecznej.

slide13

Reforma opieki zdrowotnej w 1999 roku

1 stycznia 1999 r. dotychczasowy system budżetowy finansowania ochrony zdrowia został przekształconyw system ubezpieczeniowo-budżetowy. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne stało się zasadniczym filarem finansowania ochrony zdrowia.Z tym dniem przekształcone zostały wszystkie publiczne zoz-y, które zostały włączone w system kontraktowania usług zdrowotnych, w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

slide14

Fundamentalne zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadzonego w 1999 roku: - zasada solidarności społecznej, - zasada samorządności i samofinansowania,- prawo wolnego wyboru lekarza i Kasy Chorych, - zapewnienie równego dostępu do świadczeń.

slide15

System opieki zdrowotnej w Polsce

od 1999 roku

Zespół osób i instytucji mający za zadania zapewnienie opieki zdrowotnej ludności. Polski system opieki zdrowotnej opiera się na modelu ubezpieczeniowym.

Każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych określa ustawa.

Obecnie system jest kształtowany przez dwie podstawowe ustawy:

 • ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawę o zakładach opieki zdrowotnej;
slide16

Świadczeniem zdrowotnymsą działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:

1) badaniem i poradą lekarską,

2) leczeniem,

3) badaniem i terapią psychologiczną,

4) rehabilitacją leczniczą,

5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,

6) opieką nad zdrowym dzieckiem,

7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,

8) pielęgnacją chorych,

9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,

10) opieką paliatywno-hospicyjną,

11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,

12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,

13) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji,

14) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

slide17

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZPITAL

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

slide18

Struktura systemu opieki zdrowotnej

instytucja

ubezpieczenia

zdrowotnego

pełniąca

funkcję

Płatnika

 • Świadczeniodawcy
 • zakłady opieki zdrowotnej (publiczne spzoz-y, niepubliczne nzoz)
 • praktyki lekarskie, lekarsko-dentystyczne, pielęgniarskie oraz położnych
 • inni świadczeniodawcy

Świadczeniobiorcy

(pacjenci)

Ministerstwo Zdrowia wytycza kierunki polityki zdrowotnej

slide19

Alokacja środków finansowych

w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

16 REGIONALNYCH

1 BRANŻOWA KASA CHORYCH/NFZ

PŁATNIK

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

Składka ubezpieczeniowa

ŚWIADCZENIOBIORCA

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIODAWCY

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

PUBLICZNI

NIEPUBLICZNI

Konkurencja

slide20

Zakład Opieki Zdrowotnej

Utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia

Zespół środków majątkowych

Zespółosób

slide21

Zakładem opieki zdrowotnej jest:

1) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, hospicjum stacjonarne, inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu,

2) przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium,

3) pogotowie ratunkowe,

4) medyczne laboratorium diagnostyczne,

5) pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji,

6) zakład rehabilitacji leczniczej,

7) żłobek,

8) ambulatorium lub ambulatorium z izbą chorych jednostki wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostki organizacyjnej Służby Więziennej,

9) stacja sanitarno-epidemiologiczna,

10) wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej,

11) jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,

12) inny zakład spełniający warunki określone w ustawie.

slide22

Zakład Opieki Zdrowotnej

 • PUBLICZNY (SP ZOZ) tworzy:
 • minister
 • centralny organ administracji rządowej
 • państwowa uczelnia medyczna
 • państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • jednostka samorządu terytorialnego
 • NIEPUBLICZNY tworzy:
 • kościół lub związek wyznaniowy
 • pracodawca
 • fundacja
 • związek zawodowy
 • samorząd zawodowy
 • stowarzyszenie
 • inna krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub fizyczna
 • spółka nie mająca osobowości prawnej
slide23

Publiczny zakład opieki zdrowotnej może być prowadzony w formie:

 • Samodzielnej jednostki - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • jednostki budżetowej
 • zakładu budżetowego

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (spzoz) jest podstawową formą publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Inne formy – jednostka budżetowa albo zakład budżetowy są dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli prowadzenie zakładu w formie spzoz byłoby niecelowe lub przedwczesne.

slide24

Podział zakładów opieki zdrowotnej

 • Lecznictwo zamknięte
 • szpitale
 • kliniki
 • Lecznictwo otwarte (ambulatoryjne)
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • specjalistyczna opieka zdrowotna
slide25

Zmiana organizacyjna Płatnika w 2003 roku

Narodowy Fundusz Zdrowia z 16 oddziałami

Wojewódzkimi utworzonymi na bazie dotychczasowych

regionalnych

kas chorych

16 Kas Chorych, 1kasa branżowa

slide26

Finansowanie ochrony zdrowia

Składka

w ramach

powszechnego

ubezpieczenia

zdrowotnego

budżety

samorządów

terytorialnych

(gmina,

powiat,

województwo)

budżet

państwa

wydatki

gospodarstw

domowych

slide27

Zakres działania Narodowego Funduszu Zdrowia (Płatnika) w szczególności obejmuje: - zabezpieczenie ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,- przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, - określenie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zawierania umów.

slide28

Skala przekształceń od 1999 roku

Dominującą formą działalności są niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

slide29
Województwo Śląskie, jako jednostka samorządu terytorialnego, na dzień 1 stycznia 1999 roku było organem założycielskim dla 64-ch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na dzień dzisiejszy jest ich 56, w tym:

42 jednostki lecznictwa zamkniętego,

14 jednostek lecznictwa otwartego.

SP ZOZ-y marszałkowskie zatrudniają ponad 20 000 pracowników oraz posiadają 14 300 łóżek

slide30

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY – wszystkie marszałkowskie sp zoz (dane wstępne)(2007/2008)

w tys. zł

zobowi zania wymagalne z podzia em na lecznictwo zamkni te i otwarte w 2008 r
Zobowiązania wymagalne z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte w 2008 r.

w mln. zł

slide35

Zobowiązania wymagalne sp zoz marszałkowskich

na tle województwa śląskiego i kraju

w latach 2004-2008

w mln. zł

slide36

Potrzeby w zakresie dostosowania infrastruktury 56 spzoz do wymogów rozporządzenia do roku 2012

Dochody własne zaplanowane w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok

1 500 000 000 zł

603 654 805 zł

slide37

Wsparcie z budżetu Województwa Śląskiego – dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pożyczki dla

sp zoz-ów, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim

w latach 2005-2008

w tys. zł

slide38

Pomoc udzielona spzoz-om z budżetu państwa i budżetu Województwa Śląskiego w 2008 roku

w tys. zł

slide39

Wykorzystanie funduszy unijnych w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia w poprzednim okresie programowania 2004-2006 – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Poddziałanie 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

w ramach tego działania

zostało dofinansowanych

37 projektów na kwotę

38 095 388,04 zł

slide40

Fundusze unijne dostępne w okresie programowania 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

 • Działanie 9.1 Infrastruktury lecznictwa zamkniętego 25,45 mln euro
 • Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego12,30 mln euro

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

 • Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego 200,00 mln euro
 • Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym 149,99 mln euro

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

Fundusze unijne dostępne w okresie programowania 2007-2013

slide41

Diagnoza obecnej sytuacji publicznej ochrony zdrowia:

 • brak równowagi finansowej (wynikający z wieloletniego niedofinansowania opieki zdrowotnej),
 • zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej (niewystarczające przychody),
 • zły stan techniczny infrastruktury zakładów opieki zdrowia (dekapitalizacja),
 • niski poziom wynagrodzeń (przyczyna niezadowolenia oraz migracji zarobkowej,
 • ograniczony dostęp do leków (znacznie wyższy niż w UE poziom udziału rzeczywistej odpłatności pacjentów za leki wynoszący ok. 40%),
 • ograniczona dostępność lekarzy specjalistów (kolejki do okulisty, kardiologa, ginekologa, endokrynologa, poradni urazowo-ortopedycznej).
 • nieefektywna forma funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wiąże się z koniecznością wdrażania zmian organizacyjno – prawnych tych zakładów.
slide42

Kierunki działań Województwa Śląskiego w zakresie ochrony zdrowia

Skoncentrowanie się na prowadzeniu i pomocy jednostkom strategicznym o regionalnym i ponadregionalnym znaczeniu

Rezygnacja z prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi o charakterze lokalnym

Dostosowanie struktury łóżek do potrzeb wynikających z uwarunkowań demograficznych

slide43

Ograniczenie liczby zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim:

 • przekształcenie w spółki prawa handlowego,
 • łączenie zakładów,
 • przekazanie zakładu do prowadzenia innej jednostce samorządu terytorialnego,
 • przekazanie zakładu do prowadzenia inwestorowi zewnętrznemu
 • likwidacja zakładu
slide44

„Ratujmy polskie szpitale”

Projekt rządowego programu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia

Udzielenie dotacji organowi założycielskiemu-jednostce samorządu terytorialnego, która zlikwiduje samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i przejmie jego zobowiązania oraz powoła spółkę kapitałową prowadzącą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

slide45

Dziękuję za uwagę

m.kleszczewski@silesia-region.pl