the instruments of trade policy n stroje obchodnej politiky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
THE INSTRUMENTS OF TRADE POLICY ( N ÁSTROJE OBCHODNEJ POLITIKY) PowerPoint Presentation
Download Presentation
THE INSTRUMENTS OF TRADE POLICY ( N ÁSTROJE OBCHODNEJ POLITIKY)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

THE INSTRUMENTS OF TRADE POLICY ( N ÁSTROJE OBCHODNEJ POLITIKY) - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

THE INSTRUMENTS OF TRADE POLICY ( N ÁSTROJE OBCHODNEJ POLITIKY). Vypracovala: Zuzana Mikolajová. ÚVOD. WTO ( Svetová obchodná organizácia ) najdôležitejšou inštitúciou svetového obchodu stanovuje globálne pravidlá obchodu medzi národmi . Zahraničný obchod

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

THE INSTRUMENTS OF TRADE POLICY ( N ÁSTROJE OBCHODNEJ POLITIKY)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
the instruments of trade policy n stroje obchodnej politiky

THE INSTRUMENTS OF TRADE POLICY(NÁSTROJE OBCHODNEJ POLITIKY)

Vypracovala: Zuzana Mikolajová

slide2
ÚVOD

WTO (Svetová obchodná organizácia)

 • najdôležitejšouinštitúciousvetového obchodu
 • stanovuje globálnepravidlá obchodu medzinárodmi.

Zahraničný obchod

 • časťobehu tovaru prekračujúca hranice jednotlivého štátu. Predstavuje export a import tovaru, v širšomzmysle aj služieb (dopravné, poisťovacie) a nehmotných práv (patenty, licencie).

Obchodná politika

 • je nástrojom, pomocouktorého krajiny, respektíveintegračnézoskupenianapomáhajú
 • rozvoju obchodu. Na jednej straneochraňujúdomácichvýrobcov a spotrebiteľov a na stranedruhej, bojom proti bariéram v medzinárodnom obchode sasnažiadocieliťľahšíprístup na trhy tretíchkrajín.

Nástroje (opatrenia) používané na realizáciuobchodnej politiky:

 • zmluvné nástroje obchodnej politiky - opierajúsvoj základ o medzinárodnézmluvy, ktoréštátzaväzujú k realizácii určitého obchodného systému.
 • autonómne nástroje obchodnej politiky - súplne v kompetencii jednotlivých krajín. Ceztieto nástroje súchránenídomácivýrobcovia.
 • proexportné nástroje obchodnej politiky - slúžia k podpore domáceho exportu. najčastejšie podoba zvýhodnenéhofinancovania exportu, poisťovaniarizík,poskytovaniateritoriálnych a komoditnýchinformácií a marketingovej podpory.
typy cla
TYPY CLA

• Clo – daň vyrúbená za dovážané tovary a služby.

• Špecifické clo - pevný poplatok na jednotku tovaru

Napr.: Bicykle, špecifické clo 10 eur za jednotku.

• Ad valorem clo - percento (časť) hodnotydovážaného tovaru

Napr.: Bicykle, majú valorické clo o 5,5%

tabu ka 1 average tariff on industrial products in major developed countries
Tabuľka 1: AverageTariff on IndustrialProducts in Major DevelopedCountries (%)

U.S E.U Japan Canada

Wood, pulp, paper, andfurniture 0.8 2.0 1.0 2.0

Textilesandclothing 10.0 8.0 8.012.0

Leather, rubber, andtravelgoods 5.0 4.0 7.0 6.0

Metals 2.0 2.0 1.0 2.0

Chemicalsandphoto. supplies 4.0 5.0 3.0 3.0

Transport equipment 3.0 4.0 0.0 6.0

Non-electricmachinery1.0 2.0 0.0 1.0

ElectricMachinery 2.0 3.0 0.2 2.0

Mineralproducts 2.0 2.0 0.8 2.0

Othermanufactures 3.0 3.0 1.0 3.0

Fishandfishproducts 1.0 12.0 6.0 1.0

Petroleum 1.0 3.0 3.01.0

Average 3.8 4.2 2.7 4.3

tabu ka 2 average tariff on industrial products in some major developing countries
Tabuľka 2: AverageTariff on IndustrialProducts in Some Major DevelopingCountries (%)

BrazilMexico Korea China India

Wood, pulp, paper, andfurniture 13.0 16.0 6.0 9.0 29.0

Textilesandclothing20.0 24.0 10.0 18.0 30.0

Leather, rubber, andtravelgoods 17.0 21.0 8.0 15.0 32.0

Metals 14.0 15.0 6.0 7.0 32.0

Chemicalsandphoto. supplies11.0 13.0 7.0 8.0 34.0

Transport equipment 18.0 18.0 8.0 16.0 38.0

Non-electricmachinery14.0 12.0 6.0 10.0 25.0

ElectricMachinery17.0 16.0 6.0 11.0 26.0

Mineralproducts10.0 15.0 6.0 10.0 29.0

Othermanufactures18.0 19.0 7.0 14.0 29.0

Fishandfishproducts 12.0 28.0 16.0 15.0 35.0

Petroleum 0.4 12.0 6.0 5.0 18.0

Average14.9 17.1 7.5 11.3 30.5

predpoklady assumptions
PREDPOKLADY (ASSUMPTIONS)
 • dve krajiny: domov a zahraničie
 • produkt: pšenica
  • obe krajiny konzumujú a produkujú
 • cena: uvádzaná v mene domácej krajiny
 • Obchod medzi krajinami nastáva, keď sú ceny rovnakého tovaru rozdielne.
 • Predpokladajme, že cena pšenice v zahraničí je nižšia ako doma
  • zahraničie začne predávať pšenicu domácej krajine (dovoz

zníži domácu cenu a zvýši cenu v zahraničí, pokiaľ sa neodstránia cenové

rozdiely)

dom ca krivka po importe deriving home s import demand curve

S

Cena

P

Cena

P

A

1

MD

D

MnožstvoQ

MnožstvoQ

S1

D1

D1 – S1

DOMÁCA KRIVKA PO IMPORTE (DERIVING HOME´S IMPORT DEMAND CURVE)

PA

P2

P1

zahrani n krivka exportnej ponuky deriving foreign s export supply curve

Cena

P

Cena

P

S*

XS

D*

D*2

D*1

S*1

S*2

MnožstvoQ

S*1 – D*1

S*2 – D*2

MnožstvoQ

ZAHRANIČNÁ KRIVKA EXPORTNEJ PONUKY (DERIVING FOREIGN´S EXPORT SUPPLY CURVE)

P2

P1

P*A

svetov equilibrium

Cena

P

XS

1

PW

QW

Množstvo Q

SVETOVÉ EQUILIBRIUM
 • nachádza sa v bode v ktorom sa pretína domáca krivka dopytu po importe so

zahraničnou krivkou exportnej ponuky

MD

i

vplyv cla the effects of a tariff
VPLYV CLA (THE EFFECTS OF A TARIFF)
 • predpokladajme špecifické clo t na jednotku pšenice
 • prepravcovia nie sú ochotní previesť svoj tovar (pšenicu), pokiaľ cenový rozdiel medzi domácim a zahraničným trhom neprevýši clo
 • ak prepravcovia nie sú ochotní previesť do domácej krajiny pšenicu, nastane prebytok dopytu po pšenici na domácom trhu a prebytok ponuky na zahraničnom trhu
  • cena za pšenicu bude mať tendenciu rásť v domácej krajine a klesať v zahraničnej
 • clo spôsobí, že cena tovaru vzrastie na domácom trhu a klesne na zahraničnom trhu až pokiaľ sa cenový rozdiel nebude rovnať tarife: PT - P*T = t
slide11

cena na domácom trhu vzrastie do bodu PT

  • domáci výrobcovia môžu ponúkať viac a domáci spotrebitelia kvôli vyššej cene konzumujú menej
  • množstvo dovážaného tovaru klesne z QW na QT
 • cena na zahraničnom trhu klesne na P*T
  • domáci výrobcovia ponúkajú menej za nižšiu cenu, preto dopyt zahraničných spotrebiteľov rastie
  • množstvo vývozu klesne z QW na QT
 • kvôli zavedenému clu klesá obchodované množstvo pšenice
 • množstvo domáceho dopytu po dovoze a zahraničnej ponuky vývozu sa rovná ak PT - P*T = t
 • nárast ceny na domácom trhu je menší ako čiastka cla, pretože časť cla sa prejaví poklesom zahraničnej exportnej ceny
 • efekt cla je prakticky veľmi malý
zobrazenie vplyvu pecifick ho cla v eur t na jednotku p enice

Home market

World market

Foreign market

Cena

P

Cena

P

CenaP

S*

XS

2

1

t

D*

MnožstvoQ

QT

Množstvo Q

Množstvo Q

QW

Zobrazenie vplyvu špecifického cla v eur tnajednotkupšenice

Svetový trh

Zahraničie

Domov

S

PT

PW

P*T

3

MD

D

slide14

Cena

P

S

D

Množstvo Q

D2

D1

S1

S2

Imports pocle

Imports pred clom

PW+ t

PW

efekt vna miera ochrany effective rate of protection
EFEKTÍVNA MIERA OCHRANY(EFFECTIVE RATE OF PROTECTION)
 • meria do akej miery ochraňuje clo domácich obchodníkov
 • clo je ochrana domácich výrobcov pred nízkymi cenami, ktoré môžu byť spôsobené dovozom
 • porovnáva pridanú hodnotu odvetvia pred zavedením ciel a po aplikácii ciel colnej štruktúry na celé odvetvie vrátane vstupov.
 • definuje sa ako percento, o ktoré sa zvýši odvetvová pridaná hodnota na jednotku produkcie pri aplikácii celej colnej štruktúry v krajine.

ERP = (hc-h)/h

 • hc - jednotková pridaná hodnota,(pridaná hodnota)
 • h - je jednotková pridaná hodnota aplikácie ciel, (pridaná hodnota pri existujúcej colnej politike)
 • ERP - je efektívna miera ochrany
 • vprípade, žeprivýrobeclomchránenéhotovarusaspotrebúvavajúajdovezené

medziprodukty, vtedysaskutočnámieraochranynebuderovnaťnominálnejcolnejtarife

n klady a v nosy cla cost and benefits of tariffs
NÁKLADY A VÝNOSY CLA (COST AND BENEFITS OF TARIFFS)

Dovážajúca krajina- cena rastie

 • spotrebitelia strácajú
 • obchodníci získavajú
 • vláda získava príjem

Vyvážajúca krajina – cenaklesá

 • spotrebitelia získavajú
 • obchodníci strácajú
spotrebite sk prebytok consumer surplus

Cena

P

a

b

D

Q1

Q2

Množstvo Q

SPOTREBITEĽSKÝ PREBYTOK (CONSUMER SURPLUS)
 • meria hodnotu, ktorú spotrebiteľ

získa z nákupu z rozdielu medzi cenou za

ktorú vlastneplatí a cena, ktorú by bol

ochotný zaplatiť.

Keď cena produktu je na úrovni P1,

spotrebiteľský prebytok prezentuje

plochu pod krivkou D a nad cenou P1, viď

trojuholník a.

Pokiaľ cena produktu je znížená z P1 na P2,

spotrebiteľský prebytoksa zväčší

a trojuholník je daný na ploche a plus b.

Tak plocha b je rozdiel alebo zvýšenie

blahobytu spotrebiteľa ako výsledok

zníženia cien. Môžeme povedať, že nižšia cena zvýšila spotrebiteľský prebytok.

P1

P2

prebytok v robcov producer surplus

Cena

P

S

d

c

Q1

Q2

MnožstvoQ

PREBYTOK VÝROBCOV (PRODUCER SURPLUS)
 • meria hodnotu, ktorú výrobca získa z rozdielu medzi cenou, za ktorú výrobok aktuálnepredal a cenou, za ktorú ho bol ochotný predať

Keď cena produktu je na úrovni P1,

tak prebytok výrobcov je na ploche

Krivky ponuky S a pod cenou P1, viď

Trojuholník c.Pokiaľ cena produktu sa

zvyšuje z P1 na P2, prebytok výrobcov

sa zväčší a bude zobrazený na ploche

c plus d. Plocha d je zvýšenie výrobcu.

P2

P1

anal za n kladov a v nosov measuring the cost and benefits

Cena

P

S

= strata spotrebiteľov (a + b + c + d)

= zisk výrobcov (a)

= vládne príjmy (c + e)

a

c

b

d

e

D

MnožstvoQ

D2

D1

S1

S2

ANALÝZA NÁKLADOV A VÝNOSOV (MEASURING THE COST AND BENEFITS)
 • clo spôsobuje rast domácej výroby, pokles domácej spotreby, zníženie dovozu a rast

príjmov do štátneho rozpočtu.

PT

PW

P*T

ist blahobyt vplyv cla net welfare effect of a tarriff

Cena

P

S

= strata efektívnosti (b + d)

= zisk z výmenných relácii (e)

b

d

e

D

MnožstvoQ

Imports

ČISTÝ BLAHOBYT VPLYV CLA(NET WELFARE EFFECT OF A TARRIFF)

PT

PW

P*T