ob anskopr vn minimum 1 st n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Občanskoprávní minimum 1. část PowerPoint Presentation
Download Presentation
Občanskoprávní minimum 1. část

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Občanskoprávní minimum 1. část - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Občanskoprávní minimum 1. část. „Učíme se pro život“ Mgr. Tomáš Pavlů. Obsah kurzu. Právní úpravy občanskoprávních vztahů Účastnící občanskoprávních vztahů Lhůty v občanskoprávních vztazích a občanském soudním řízení Právní úprava rodinného práva. Právní úpravy občanskoprávních vztahů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Občanskoprávní minimum 1. část' - georgia-duran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ob anskopr vn minimum 1 st

Občanskoprávní minimum1. část

„Učíme se pro život“

Mgr. Tomáš Pavlů

obsah kurzu
Obsah kurzu
 • Právní úpravy občanskoprávních vztahů
 • Účastnící občanskoprávních vztahů
 • Lhůty v občanskoprávních vztazích a občanském soudním řízení
 • Právní úprava rodinného práva
pr vn pravy ob anskopr vn ch vztah
Právní úpravy občanskoprávních vztahů
 • Co je soukromé právo?
 • Historie právních úprav na našem území
 • Současná právní úprava
 • Struktura občanského zákoníku
co je soukrom pr vo
Co je soukromé právo?
 • Soukromé právo X Veřejné právo
 • Občanské právo X Trestní právo
 • Smlouva X Rozhodnutí

Ius civile estquod ad singulorumutilitatemspectat,

ius publicum estquod ad statumreiRomanaespectat.

historie ob ansk ho pr va u n s
Historie občanského práva u nás
 • do 18. století nekodifikováno jako celek
 • CodexTheresianus (1766)
 • Codex Josephina (1786)
 • ABGB (1811)
 • Všeobecný zákoník občanský (1937)
 • zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném
 • zákon č. 14/1950 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
sou asn pr vn prava
Současná právní úprava
 • zákon. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)
 • zákon. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
struktura ob ansk ho z kon ku
Struktura občanského zákoníku
 • 3081 §
 • 5 částí
  • Obecná část (§ 1 - § 654)
  • Rodinné právo (§ 655 - § 975)
  • Absolutní majetková práva (§ 976 - § 1720)
  • Relativní majetková práva (§ 1721 - § 2990)
  • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 2991 - § 3081)
astn ci ob anskopr vn ch vztah
Účastníci občanskoprávních vztahů
 • Osoby
  • Všeobecná ustanovení
  • Fyzické osoby
  • Právnické osoby
 • Spotřebitel
 • Podnikatel
 • Zastoupení
 • Právní jednání
  • Forma
  • Vady, neplatnost
 • Právní události
osoby v eobecn ustanoven
Osoby – všeobecná ustanovení
 • § 15 - § 22
 • Právní osobnost
 • Svéprávnost
 • Fyzická osoba nebo právnická osoba
 • Stát je považován za právnickou osobu
 • Osoba blízká
fyzick osoby
Fyzické osoby
 • § 23 - § 117
 • Narození, smrt
 • Nasciturus
 • Zletilost
 • Přiznání svéprávnosti
 • Předběžné prohlášení
 • Nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti
 • Jméno člověka, osobnost člověka
 • Právo na duševní a tělesnou integritu
pr vnick osoby
Právnické osoby
 • § 118 - § 418
 • Ustavení, vznik, zánik
 • Veřejný rejstřík
 • Název
 • Účel právnických osob
 • Veřejná prospěšnost
 • Orgány právnické osoby
 • Jednání za právnickou osobu
 • Zrušení, přeměna a zánik právnické osoby
korporace fundace a stav
Korporace, fundace a ústav
 • Korporace
  • Spolek
 • Fundace
  • Nadace
  • Nadační fond
 • Ústav
spot ebitel
Spotřebitel
 • § 419 - Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem
  • § 1810 a násl.
  • Spotřebitelské smlouvy
  • Uzavírání smluv distančním způsobem
  • Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory
  • Neobjednané plnění
  • Finanční služby
  • Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
podnikatel
Podnikatel
 • § 420 - § 435
 • Zápis v obchodním rejstříku
 • Živnostenské nebo jiné oprávnění
 • Obchodní firma
 • Sídlo
zastoupen
Zastoupení
 • § 436 - § 488
 • Všeobecné ustanovení
 • Smluvní zastoupení
 • Prokura
 • Zákonné zastoupení
 • Opatrovnictví
pr vn jedn n
Právní jednání
 • Všeobecná ustanovení
 • Zdánlivé právní jednání
 • Výklad
 • Forma
 • Soukromá listina
 • Veřejná listina
 • Neplatnost
 • Omyl
 • Relativní neúčinnost
pr vn ud losti
Právní události
 • Skutečnosti nezávislé na vůli osob
 • Může též být ujednáním stran
 • Význam času
 • Uplynutí doby
lh ty v ob anskopr vn ch vztaz ch
Lhůty v občanskoprávních vztazích
 • Počátek
 • Počítání
  • Den, týden, měsíc, rok
  • Sobota, neděle, svátek, pracovní dny
 • Následky zmeškání
  • Promlčení
  • Prekluze
lh ty v ob ansk m soudn m zen
Lhůty v občanském soudním řízení

§ 55 Nestanoví-li tento zákon lhůtu k provedení úkonu, určí ji, jestliže je to třeba, předseda senátu. Lhůtu, kterou určil, může předseda senátu též prodloužit.

§ 56

(1) Lhůta neběží tomu, kdo ztratil způsobilost být účastníkem řízení nebo způsobilost jednat před soudem nebo u něhož bylo rozhodnuto, že musí být zastoupen svým zákonným zástupcem (§ 23).

(2) Jakmile v takovém případě do řízení vstoupí jiný účastník, zákonný zástupce nebo opatrovník účastníka, začíná jim běžet nová lhůta od té doby, kdy do řízení vstoupili.

§ 57

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2) Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(3) Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

§ 58

(1) Soud promine zmeškání lhůty, jestliže účastník nebo jeho zástupce ji zmeškal z omluvitelného důvodu, a byl proto vyloučen z úkonu, který mu přísluší. Návrh je třeba podat do patnácti dnů po odpadnutí překážky a je s ním třeba spojit i zmeškaný úkon.

(2) Soud může k žádosti účastníka přiznat odkladný účinek návrhu, aby bylo prominuto zmeškání lhůty.

rodinn pr vo
Rodinné právo
 • Manželství
 • Příbuzenství a švagrovství
 • Mateřství
 • Otcovství
 • Osvojení
 • Rodiče a dítě
 • Vyživovací povinnost
 • Poručenství
 • Opatrovnictví dítěte
 • Svěření dítěte do jiné osoby a pěstounství
 • Ústavní výchova
man elstv
Manželství
 • Vznik
  • Sňatečný obřad (občanský, církevní)
 • Zánik
  • Stanovuje zákon
  • Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
 • Práva a povinnosti manželů
  • Rodina
  • Výživné mezi manžely
 • Manželské majetkové právo
  • Společné jmění manželů
  • Bydlení manželů
p buzenstv a vagrovstv
Příbuzenství a švagrovství
 • Linie přímá
 • Linie nepřímá
 • Stupeň příbuzenství
 • Švagrovství
mate stv a otcovstv
Mateřství a otcovství
 • Matka je vždy jistá
 • Určení otcovství
  • Manželství
  • Prohlášení muže
  • Umělé oplodnění
  • Soud
 • Popírání otcovství
  • Jak matka, tak domnělý otec
osvojen
Osvojení
 • Osvojitel
 • Osvojované dítě
 • Souhlas s osvojením
 • Péče před osvojením
 • Následky osvojení
 • Utajení osvojení
 • Zrušení osvojení
 • Osvojení zletilého?
rodi e a d t
Rodiče a dítě
 • Obecná ustanovení
 • Jméno a příjmení dítěte
 • Rodičovská odpovědnost
 • Zastoupení dítěte
 • Péče o jmění dítěte
 • Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství
 • Zvláštní opatření při výchově dítěte § 924
vy ivovac povinnost
Vyživovací povinnost
 • Mezi rodiči a dětmi a předky a potomky
 • Platí na obě strany
 • Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů
 • Dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu
 • Řízení o vyživovací povinnosti
 • Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
poru enstv a opatrovnictv
Poručenství a opatrovnictví
 • Poručník
  • Není-li žádný rodič
  • Nemá vyživovací povinnost
 • Opatrovník
  • Hrozí-li střet zájmů dítěte na jedné a druhé osoby na straně druhé
  • Opatrovník pro správu jmění dítěte
   • Kontrola soudem
sv en d t te do p e jin osoby p stounstv a stavn p e
Svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství a ústavní péče
 • Svěření do péče
  • Stanoví a vymezí soud
  • Povinnosti stanovuje soud
  • Příbuzní mají přednost
 • Pěstounství
  • Nemůže-li o dítě pečovat rodič ani poručník
  • Možná je i předpěstounská péče
  • Zákonem stanovené povinnosti
  • Zaniká plnou svéprávností nebo zletilostí
 • Ústavní výchova
  • Soud nařizuje ústavní výchovu, podmínky stanovena zákonem
  • 3 roky, možné prodloužení vždy o max. 3 roky
  • Možnost prodloužení i po dosažení zletilosti
d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost
 • Příští seminář bude na téma:
  • Vlastnické právo a jeho ochrana
  • Závazkové právní vztahy
  • Vybrané smluvní typy, jejich charakteristika a rozdíly
 • Kontakt: tomas.pavlu@email.cz