Download
kabanata 4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KABANATA 4: PowerPoint Presentation
Download Presentation
KABANATA 4:

KABANATA 4:

7908 Views Download Presentation
Download Presentation

KABANATA 4:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KABANATA 4: Pagsusuri, Paglalahad, at Interpretasyonngmgadatos.

 2. A. TEKSTWAL • Angpaglalahadkapagginagamitngmgapahayagkasamaangtambilangsapaglalarawanngmgadatos • Anglayuninngtekstwalnapaglalahad ay paraituonangatensyonsamgamahahalagangdatos at upangmakatulongsapaglalahadngtalahayan.

 3. B. TABYULAR • Isangsistematikongpagsasaayosngmagkakaugnaynadatos, saanangbawatkategoryangdatos ay may sarilinghanay. • Layuninngtalahanayanangmapabilisangpag-aaral at interpretasyonnggrap o tsartngmgabilangngpagkakaiba-iba o pagbabagongmgabaryabol.

 4. C. GRAPIKAL • Gumagamitnggrap o tsartngmgabilangngpagkaiba-iba o pagbabagongmgabaryabol. • Layuninnggrapnamaipakitaangmgapagkakaibapagbabago at pagkakaugnay-ugnayngmgadatossaisangnakagaganyak at mabisangparaan.

 5. HalimbawangTekstwal ISANG PAGSUSURI SA SAKLAW NG PAGGAMIT NG CODE-SWITCHING SA TALAKAYAN NG MGA MAG-AARAL SA IKAAPAT NA TAON Bataysadatosnanakalap, angpinakamalawaksaantasleksikal ay angpangngalanna may 91 o 50.84 %. Kasunodditoangpandiwana may 32 o 17.88 %. Pumangatloang pang-abayna may 17 o 9.5 % at ito’yhindigaanongmalayosadaming pang-urina may 16 o 8.94 %.

 6. Angmgakabilangsaclose-setnakategorya ay kakaunti at mababaangbilang. Anginterjection ay may 12 o 6.7 %, pangatnigna may 8 o 4.47%, pang-ukolna may 2 o 1.11% at panghalipna may 1 o 0.56 %.

 7. Halimbawang tabular AngKabuuang Code-switching naLeksikalAyonsa Uri

 8. Halimbawanggrapikal

 9. KABANATA 5 Buod, Kunklusyon at Recomendasyon

 10. A. Panuntunansapagsulatngbuodngmganapatunayan • Dapatna may maiklingpahayagtungkolsapangunahinglayuninngpag-aaral, angmgarespondente, angpanahonngpagaaral, angparaanngpananliksik, anginstrumentongpananliksik, at angdisenyong sampling.

 11. Maaringpagsama-samahinangmganapatunayanngunitdapatmunangisulatangmgatiyaknatanongbagoangmganapatunayangsagot.Maaringpagsama-samahinangmganapatunayanngunitdapatmunangisulatangmgatiyaknatanongbagoangmganapatunayangsagot. • Dapatna may tekstwalnapaglalahatngmganapatunayan, may mgasalita at mgapamilangbuodngmgadatos, at bawatpahayag ay ilalahadsamagkasamangsalita at tambilang

 12. Tangingmahahalagangdatos at mgahaylaytnitoangisasamasabuod, lalonaangmgapagbabatayanngkongklusyon. • Hindi kailanganipaliwanag pa angnapatunayan. • Walangbagongdatosnaipakilalasabuod.

 13. B. Panuntunansapagsulatngkonklusyun • Angkongklusyon ay mgahinuha, implikasyon, interpreatsyon, o paglalahatbataysamganapatunayan. • Dapatangkongkluson ay mgaangkopnasagotsamgatiyaknatanong

 14. Dapatnaiturolngkongklusyonangmagnakuhangkatunayansapag-aaral.Dapatnaiturolngkongklusyonangmagnakuhangkatunayansapag-aaral. • Dapatnamagingmaikliangkongklusyonngunitipinahayagangbuongkinakailangangimpormasyon • Dapatnaipahayagsamgapangungusapnanagpapakitangisangdaangbahagdan (100%) ngpagkamakatotohanan at kawastuan.

 15. Angkongklusyon ay kaugnaylamangngpopulasyon, pook, at paksangpag-aaral • Hindi dapatnamagingpag-uulitlamangangalinmangbahagingtesisangkongklusyon

 16. C. Panuntunansapagsulatngrekomendasyon • Kailangannakalulutas o nakatutulongsapaglutasngisangsuliraningnatuklasansapagsisiyasat. • Kailangangkaugnaylamangngmganatuklasan at tinatalakaysapagsisiyasat. • Maaringmagrekomendangpagpapatuloysadatinangnaisagawangpag-aaral o pagsisiyasat.

 17. Kailangangmagkaroonnghuwarannamakakayanangisagawa, praktikal at matutupad. • Dapatnalohikal at balidoangrekomendasyon • Kailangangangrekomendasyon ay itutuonsaatensyonngtao, ahensya o tanggapang may kakayahangmagsagawangiminumungkahi.

 18. Halimbawa: BUOD Tinangkangsagutinangmgasumusunodnakatanungan: 1. Anoangsaklawngpaggamitngcode-switchingngmga mag-aaralsatalakayansasilid-aralanayonsamgasumusunodnauringcode-switching: 1.1 leksikal 1.2 intra-sentential 1.3 inter-sentential 1.4 tag

 19. 2. Anoangantasngbawaturingcode-switchingsatalakayansasilid-aralan? Piniliang mag-aaralmulasaikaapatnataonpangkatisahanggang lima ngAlimodian National Comprehensive High School, taongpanuruan, 2006-2007 bilangmgakalahok.

 20. Angmganasabingmag-aaral ay pinilisapaniniwalangtaglaynanilaangmgainaasahangkasanayangpangkomunikatibo at paggamitngiba’tibangistratehiyasapakikipagtalastasanbungangkanilangedukasyongbilinggwalmula pa elementarya.

 21. Gumamitngaudio recorder sapagkuhangmgadatos. Inirekordangtalakayanngguro at mga mag-aaralsaloobngsilid-aralan. Ginawanngtranskripsyonngmananaliksikangmganairekordnatalakayan at sinuriangmgaitoayonsasaklawngcode-switching.

 22. Angpinakamalawak o nasaunangrangkoangleksikalnacode-switching. Sumunodsadamiangintra-sentential. Inter-sentential namanangpumangatlo at tag anghulisapagkathindiitonagamitsamgatalakayan.

 23. Halimbawa: Konklusyon Bataysakinalabasanngpag-aaral, angmgasumusunodnakonklusyon ay nabuo: 1. Higitnamadaliangpagsingit at pagpasokngmgaleksikalsamgapahayag, marahilangleksikalaybinubuongiisahingsalitalamang kung kaya’thindiitogaanongbukassakamalian o istruktura.

 24. 2. Kakauntiangnaitalangcode-switching naintra-sentential at inter-sentential. Angganitonganyong code-switching ay binubuongmaramingbahagingpananalitananangangailanganngsapatnakaalamansaistrukturangdalawangwika. Maaaringangmga mag-aaral ay mga di-balansengbilinggwalnanagpapakitang mas sanay o dominant silasa Filipino kaysasa Ingles.

 25. 3. Angcode-switching ay isangpenomenongnagaganapsaisangbilinggwalnakapaligirantuladsa Pilipinas, kaya marahilangpaggamitnito ay natural at hindimaiiwasanngmga mag-aaral at patinarinngguro.

 26. Halimbawa: Rekomendasyon Bataysamgakinalabasan at konklusyonngpag-aaral, inihahainangmgasumusunodnatagubilin: 1. Nararapatnapag-aralanangcode-switchingsasilid-aralangpangwika, angkabuluhannitosapag-unlad at pagkatutongwikangmga mag-aaral. Nararapat din napag-aralanangcode-switchingngguro at angepektonitosapagtuturolalung-lalonasawika.

 27. 2. Para samgatagapamahalangpaaralan, nararapatnagumawangisangkurikulumnamaghahasasapakikilahokngmgaguro at mag-aaralsamgakaranasangpagtuturo at pagkatuto. 3. Upangmadalingmatutunanngmga mag-aaralangpaksangtinatalakay, dapatbigyang-pansinngmgaguroangpagpapalawakngkanilangistratehiyasapagtuturo.