1 / 17

PLA D’EVACUACIÓ

PLA D’EVACUACIÓ. I.E.S. JUNÍPER SERRA. Què és el pla d’evacuació?. És un document que conté les accions a dur a terme en cas d’emergència per a aconseguir una evacuació ràpida i segura. Serveix per a saber: què fer i com en quin ordre com hem d’organitzar-nos

genna
Download Presentation

PLA D’EVACUACIÓ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PLA D’EVACUACIÓ I.E.S. JUNÍPER SERRA

 2. Què és el pla d’evacuació? • És un document que conté les accions a dur a terme en cas d’emergència per a aconseguir una evacuació ràpida i segura. • Serveix per a saber: • què fer i com • en quin ordre • com hem d’organitzar-nos • L’objectiu és protegir la salut dels alumnes davant una emergència

 3. Tipus d’emergència • Incendi • Vessaments • Explosió • Amenaça de Bomba

 4. Durant l’evacuació… • … la consergeria farà de centre de control i coordinació. • … les accions han de realitzar-se coordinadament per a poder actuar de forma ràpida i eficaç, i així aconseguir l’objectiu.

 5. Com sabrem quan s’ha d’evacuar el centre? Quan soni l’alarma d’evacuació … … es posarà en funcionament el dispositiu d’evacuació

 6. QUÈ HEM DE FER?

 7. Durant l’evacuació: • Has de mantenir la calma • No has de cridar

 8. Ha de ser una evacuació ràpida i ordenada • Seguint les indicacions del professor, hem de sortir: • en ordre • de pressa però sense córrer • sense empènyer els altres

 9. PASSOS A SEGUIR • Actuar d’acord amb les indicacions del professor • No improvisar MAI • Abans de sortir de classe: • Tancar les finestres • No endur-se els objectes personals per a evitar retards • Sortir en ordre per a dirigir-se cap al lloc de trobada.

 10. Durant l’evacuació… • Ajuda els teus companys si ho necessiten • No t’apartis del teu grup • No tornis enrere • No et paris en les portes de sortida

 11. Què fer si en sonar l’alarma.. • … estàs fora de la teva classe però en la mateixa planta, has de tornar a ella. • … estàs en una planta diferent a la de la teva classe, uneix-te al grup més proper.

 12. Si perds alguna cosa pel camí, no et paris

 13. ORDRE D’EVACUACIÓ

 14. Ordre d’evacuació • Mentre s’evacua la planta baixa, els altres es preparen. • Després de la planta baixa, el primer i segon pis, per aquest ordre. Hem de sortir per aquest ordre per a mantenir buides les sortides.

 15. Les fletxes indiquen la direcció d’evacuació

 16. Una vegada fora de l’edifici… • … ens dirigirem cap al punt de trobada

 17. Arribada al punt de trobada • Una vegada en el punt de trobada es farà un recompte d’alumnes • Si no estaves amb la teva classe en sonar l’alarma, uneix-te a ella quan arribis

More Related