slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การบรรยาย เรื่อง การเขียนโครงการ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การบรรยาย เรื่อง การเขียนโครงการ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

การบรรยาย เรื่อง การเขียนโครงการ - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

การบรรยาย เรื่อง การเขียนโครงการ. การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ( Conventional Method).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การบรรยาย เรื่อง การเขียนโครงการ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การบรรยาย

เรื่อง การเขียนโครงการ

slide2

การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method)

1. ชื่อโครงการ 2. หลักการและเหตุผล 3. วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์4. เป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลผลิต 5. กิจกรรม 6. งบประมาณ 7. ระยะเวลาดำเนินการ 8. ผู้รับผิดชอบ 9. การติดตาม ประเมินผล 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

slide3

ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ

แผนยุทธศาสตร์

แนวทางการดำเนินงาน

แผนงาน

โครงการ

หลักการ

และเหตุผล

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เป้าหมาย

slide4

แนวทางการดำเนินงาน

แผนงาน

โครงการ

ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ

การประสานความร่วมมือกับยุทธศาสตร์ชาติด้านข้อพิพาทเชิงเศรษฐกิจฯ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3

พัฒนากระบวนการพิจารณาคดีของศาลชำนัญพิเศษ

แผนพัฒนาด้านกฎหมายและระบบงานศาล

โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ภาค1-9

slide5

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ - มีความชัดเจนเหมาะสม เฉพาะเจาะจงเป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย

- บอกให้ทราบว่าจะทำสิ่งใดบ้าง ทำเพื่ออะไร

- แสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการ เช่น

 • โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาภายในประเทศ
 • โครงการพัฒนาระบบการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ
 • โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอม
 • ฯลฯ
slide6

การเขียนหลักการและเหตุผลการเขียนหลักการและเหตุผล

 • หลักการและเหตุผล
 • ต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือความต้องการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการอย่างชัดเจน
 • เชื่อมโยงให้เห็นว่าโครงการที่เสนอนี้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของ ประธานศาลฎีกา
 • เป็นการวางรากฐานไปสู่สภาพ ที่พึงประสงค์ในอนาคตของหน่วยงาน
slide7

การเขียนวัตถุประสงค์

 • วัตถุประสงค์
 • ข้อความที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จ
 • เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิต
 • ข้อความที่ใช้เขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้
slide8

การเขียนวัตถุประสงค์

S

M

A

R

T

Specific เฉพาะเจาะจง

Measurable วัดได้

Agreeable เป็นที่ยอมรับได้

Realistic เป็นจริงได้

Timeframe มีกรอบเวลาชัดเจน

 • เพื่อให้ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดหัวหิน มีที่พักอาศัยที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ ภายในปี 2552
 • เพื่อให้คู่ความและประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่ศาลล้มละลาย ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและเสมอภาค ภายในปี 2550
 • เพื่อให้ศาลอุทธรณ์มีปริมาณคดีค้างพิจารณาลดลงภายในปี 2551
slide9

การเขียนเป้าหมาย

 • เป้าหมาย
 • ระบุปริมาณและคุณภาพของผลงาน หรือผลผลิตที่ต้องทำ (ซึ่งเมื่อทำได้จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้)
 • ระบุเวลาที่ผลงานจะแล้วเสร็จ
slide10

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

หลักการและเหตุผล

ปัญหา

การแก้ปัญหา

สิ่งที่ต้องทำ

ทำให้ ประชาชนในต่างจังหวัด

ที่มีข้อพิพาทในคดีทรัพย์สินทาง

ปัญญาและคดีการค้าระหว่าง

ประเทศ ได้รับการอำนวยความ

ยุติธรรมที่เป็นธรรมและรวดเร็ว

ประชาชนในต่างจังหวัดที่มี

ข้อพิพาท ในคดีทรัพย์สินทาง

ปัญญาและคดีการค้าระหว่าง

ประเทศ ได้รับการอำนวย

ความยุติธรรมที่ล่าช้า

จัดตั้ง

ศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและ

การค้าระหว่าง

ประเทศภาค1-9

ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9

slide11

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

ปัญหา

การแก้ปัญหา

สิ่งที่ต้องทำ

ประชาชน

ไม่มีความ

ปลอดภัย

เมื่อเดินข้ามถนน

ทำให้ประชาชน

ที่ข้ามถนน

มีความปลอดภัย

สร้างสะพานลอย

สำหรับ

ให้ประชาชน

ข้ามถนน

ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

โครงการสร้างสะพานลอยคนข้ามถนน

slide12

ความหมายของ ในโครงการ

outcome

output

outcome

output

หรือ

ผลผลิต

หรือ

ผลลัพธ์

หมายถึง

สิ่งที่องค์กรผลิตขึ้น

หรือบริการที่

องค์กรจัดทำขึ้น

หมายถึง

ประโยชน์

ที่ได้จาก

ผลผลิตโดยตรง

slide13

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ผลลัพธ์

สร้างสะพานลอยคนข้ามถนน 1 แห่ง ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2550

เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการข้ามถนนได้รับความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นจากการข้ามสะพานลอย ภายในปี 2550

สิ่งที่องค์กรผลิตขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต

ความหมายของ ในโครงการ

outcome

output

โครงการสร้างสะพานลอยคนข้ามถนน

slide14

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ผลลัพธ์

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศภาค 1-9ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2554

เพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัดที่มี

ข้อพิพาทในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ

คดีการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการ

อำนวยความยุติธรรมที่เป็นธรรมและ

รวดเร็วจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

ภาค 1-9 ภายในปี 2554

สิ่งที่องค์กรผลิตขึ้น

ประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต

ความหมายของ ในโครงการ

outcome

output

โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 1-9

slide15

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ผลลัพธ์

1. ปรับปรุงแบบรายงานสถิติคดีและสามารถนำไปใช้กับศาลทั่วราชฯ ภายในปี 2551 2. จัดทำโปรแกรมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสถิติคดีให้แล้วเสร็จภายในปี 2552 3. ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอและเผยแพร่สถิติคดี ภายในปี 2553

เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมมีระบบข้อมูลสถิติคดีที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี 2553

ประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต

สิ่งที่องค์กรผลิตขึ้น

ความหมายของ ในโครงการ

outcome

output

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสถิติ

slide16

ตัวชี้วัด

การกำหนดตัวชี้วัด จะวัด 2 ระดับ

1. ตัวชี้วัดผลผลิต - เป็นการวัดผลสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ

- วัดผลเมื่อสิ้นสุดการกระทำ

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - เป็นการวัดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ระยะเวลาดำเนินการไปช่วงหนึ่งจึงจะวัดผล

วัดผลจาก : ปริมาณผลผลิต (Quantity) คุณลักษณะ (Quality) ต้นทุน (Cost)

และ เวลา (Time)

ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี

สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการประเมิน

เป็นรูปธรรมชัดเจน ทำให้สามารถวัดผลจากการกระทำได้

สมเหตุสมผล

สิริลักษณ์ จงวิลาส : สำนักแผนงานและงบประมาณ

slide17

ประเด็นชี้วัด

เกณฑ์ชี้วัด

ตัวชี้วัด

ส่วนประกอบของตัวชี้วัด

สิริลักษณ์ จงวิลาส : สำนักแผนงานและงบประมาณ

slide18

ส่วนประกอบของตัวชี้วัดส่วนประกอบของตัวชี้วัด

ประเด็นชี้วัด

- ประสิทธิภาพ

- ทั่วถึง

- เป็นธรรม

- ถูกต้อง

- น่าเชื่อถือ

- เสมอภาค

- สะดวก

คุณภาพงาน/บริการ , คุ้มค่า , ความรวดเร็ว

การครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

การเท่าเทียมในสิทธิที่คู่ความพึงได้รับ

จำนวนความผิดพลาดของข้อมูล/งาน/การบริการ

จำนวนการท้วงติงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

การได้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ

จำนวนขั้นตอนในการติดต่อ , วัน เวลาในการให้

บริการ

ฯลฯ

slide19

ส่วนประกอบของตัวชี้วัดส่วนประกอบของตัวชี้วัด

เกณฑ์ชี้วัด

เช่น ผู้ติดต่อราชการร้อยละ 80 พึงพอใจต่อการ บริการที่ได้รับ

 • ร้อยละ
 • อัตราส่วน
 • สัดส่วน
 • - จำนวน

เช่น อัตราส่วนผู้พิพากษาต่อคดีที่ขึ้นสู่ศาลเท่ากับ 1 : 200

เช่น สัดส่วนของคู่ความที่ส่งหมายทางไปรษณีย์ คิดเป็น ¾ ของคู่ความทั้งหมด

เช่น จัดทำโปรแกรมระบบเก็บสำนวน อิเล็กทรอนิคส์จำนวน 1 ระบบ

slide20

ตัวชี้วัด

เกณฑ์ชี้วัด

ประเด็นชี้วัด

 • ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • ระดับความพึงพอใจ ต่อการดำเนินกระบวน พิจารณาพิพากษาคดี

- การอำนวยความยุติธรรมที่เป็นธรรม

 • ไม่เกิน 6 เดือน
 • ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดี

- การอำนวยความยุติธรรมที่รวดเร็ว

ส่วนประกอบของตัวชี้วัด

โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 1-9

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัด ที่มีข้อพิพาทในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่เป็นธรรมและรวดเร็วจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9 ภายในปี 2554

slide21

ตัวชี้วัด

เกณฑ์ชี้วัด

ประเด็นชี้วัด

 • ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

- ระบบจัดเก็บและบริหารสำนวนคดีที่มีประสิทธิภาพ

 • ระดับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการเกี่ยวกับสำนวนคดดี - ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาดูแลสำนวน
 • ไม่เกิน 10 นาที
 • ลดลงร้อยละ 30

ส่วนประกอบของตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนวนคดีในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ศาลแพ่ง ศาลอาญา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศาลแพ่ง และศาลอาญา มีระบบจัดเก็บและบริหาร สำนวนคดีที่มีประสิทธิภาพ

slide22

ตัวชี้วัดระดับ OUTPUT

ตัวชี้วัดระดับ OUTCOME

2Q

1T

1C

2Q

2T

1P

Quality คุณลักษณะ

Quantity ปริมาณ

Quality คุณลักษณะ

Quantity ปริมาณ

Time ระยะเวลา

Target กลุ่มเป้าหมาย

Time ระยะเวลา

Cost ต้นทุน

Place สถานที่

การเขียนตัวชี้วัดระดับ OUTPUT OUTCOME

slide23

โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 1-9

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์

ผลผลิต

ประชาชนในต่างจังหวัดที่มีข้อพิพาทในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่เป็นธรรมและรวดเร็วจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9 ภายในปี 2554

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯภาค 1-9

ให้แล้วเสร็จภายในปี 2554

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

 • - ก่อสร้างอาคารศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9
 • พร้อมบ้านพัก แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2553
 • พัฒนาระบบงานธุรการคดีและกระบวน การพิจารณาคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9 แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2552
 • -เปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9 ภายในเดือน มี.ค.2554
 • - คู่ความร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
 • ต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี
 • ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9
 • ภายในปี 2554
 • -ปริมาณคดี ร้อยละ 80 ที่ขึ้นสู่ศาล
 • ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9ใช้ระยะ
 • เวลาในการพิจารณาพิพากษาไม่เกิน
 • 6 เดือน ภายใน ปี 2554
slide24

Quality คุณลักษณะ

Quantity ปริมาณ

Time ระยะเวลา

Costต้นทุน

โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 1-9

เป้าหมาย

ผลผลิต

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯภาค 1-9

ให้แล้วเสร็จภายในปี 2554

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

 • - ก่อสร้างอาคารศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9 พร้อมบ้านพัก แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2553
 • พัฒนาระบบงานธุรการคดีและกระบวน การพิจารณาคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9 แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2552
 • -เปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9ภายในเดือน มี.ค.2554
slide25

Quality คุณลักษณะ

Quantity ปริมาณ

Time ระยะเวลา

Costต้นทุน

โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 1-9

เป้าหมาย

ผลผลิต

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯภาค 1-9

ให้แล้วเสร็จภายในปี 2554

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

 • - ก่อสร้างอาคารศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9 พร้อมบ้านพัก แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2553
 • พัฒนาระบบงานธุรการคดีและกระบวน การพิจารณาคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9 แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2552
 • -เปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9ภายในเดือน มี.ค.2554
slide26

Quality คุณลักษณะ

Quantity ปริมาณ

Time ระยะเวลา

Costต้นทุน

โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 1-9

เป้าหมาย

ผลผลิต

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯภาค 1-9

ให้แล้วเสร็จภายในปี 2554

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

 • - ก่อสร้างอาคารศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9 9 แห่ง พร้อมบ้านพัก แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2553
 • พัฒนาระบบงานธุรการคดีและกระบวน การพิจารณาคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9 แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2552
 • -เปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศภาค1-9ภายในเดือน มี.ค.2554
slide27

Quality คุณลักษณะ

Quantity ปริมาณ

Targetกลุ่มเป้าหมาย

Time ระยะเวลา

Placeสถานที่

โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 1-9

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์

ประชาชนในต่างจังหวัดที่มีข้อพิพาทในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่เป็นธรรมและรวดเร็วจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9 ภายในปี 2554

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

 • - คู่ความร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
 • ต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี
 • ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9
 • ภายในปี 2554
 • -ปริมาณคดี ร้อยละ 80 ที่ขึ้นสู่ศาล
 • ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9ใช้ระยะ
 • เวลาในการพิจารณาพิพากษาไม่เกิน
 • 6 เดือน ภายใน ปี 2554
slide28

Quality คุณลักษณะ

Quantity ปริมาณ

Targetกลุ่มเป้าหมาย

Time ระยะเวลา

Placeสถานที่

โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ภาค 1-9

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์

ประชาชนในต่างจังหวัดที่มีข้อพิพาทในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่เป็นธรรมและรวดเร็วจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9 ภายในปี 2554

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

 • - คู่ความร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
 • ต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี
 • ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9
 • ภายในปี 2554
 • -ปริมาณคดี ร้อยละ 80 ที่ขึ้นสู่ศาล
 • ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภาค 1-9ใช้ระยะ
 • เวลาในการพิจารณาพิพากษาไม่เกิน
 • 6 เดือน ภายใน ปี 2554
slide29

กิจกรรม

กิจกรรม

กระบวนการทำงานในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดผลผลิตและบรรลุวัตถุประสงค์

จำแนกเป็นกิจกรรมหลัก ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีกิจกรรมใดที่ต้องทำ ทำเมื่อใด

slide30

1คณะ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการคดี

100 ร้อยละ 100

5. ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติตามคู่มือ

200 เล่ม 200

3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

ธุรการคดี

10/200 ครั้ง/คน 3/503/50 2/50 2/50

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้บริหารและข้าราชการศาล

ร่วมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

1 โปรแกรม 1

4. จัดจ้างอาจารย์ที่ปรึกษา

จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูล

ตัวอย่างกิจกรรม เป้าหมาย และระยะเวลาดำเนินการ

ไตรมาส

1

ไตรมาส

2

ไตรมาส

4

ไตรมาส

3

เป้าหมาย

รวม

กิจกรรม

หน่วยนับ

slide31

กิจกรรม

โครงการจัดตั้งศาลฯเช่น แต่งตั้งคณะทำงาน จัดหา

ที่ดิน ออกแบบ ก่อสร้าง ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จัดกรอบอัตรากำลังจัดหาครุภัณฑ์ เปิดทำการ เป็นต้น

โครงการวิจัยฯเช่น แต่งตั้งคณะผู้วิจัย จัดจ้างอาจารย์ที่ปรึกษา ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ สอบถาม เก็บข้อมูล ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานการวิจัย สัมมนาทางวิชาการ จัดพิมพ์เผยแพร่

เป็นต้น

โครงการพัฒนาระบบงานศาลฯ เช่น แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาระบบงานเก่า จัดทำFlowchart ออกแบบระบบงานใหม่ ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ทดลองระบบงานใหม่ ประเมินผล เป็นต้น

slide32

งบประมาณ

งบประมาณ

ระบุค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายตามระเบียบการจัดทำงบประมาณ โดยต้องแสดงทั้งยอดรวม และแจกแจงเป็นรายการค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้องระบุประเภทงบประมาณที่ใช้จ่ายด้วย

โดยต้องคำนึงถึงความประหยัด ใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ได้คุณภาพของผลงานที่ดีที่สุด

slide33

งบประมาณ (ยอดรวม) ประเภทงบ และระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรม

รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการคดี

600,000

200,000

200,000

100,000

100,000

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้บริหารและข้าราชการศาล

ร่วมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(งบดำเนินการ)

40,000

3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

ธุรการคดี

40,000

(งบดำเนินการ)

300,000

300,000

4. จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำ

โปรแกรมฐานข้อมูล

(งบลงทุน)

5. ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยใช้คู่มือ

10,000

10,000

(งบดำเนินการ)

950,000

200,000

140,000

210,000

110,000

รวม

500,000

slide34

งบประมาณ (แจกแจงรายค่าใช้จ่าย)

ไตรมาส

1

ไตรมาส

2

ไตรมาส

3

ไตรมาส

4

กิจกรรม

1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการคดี

200,000

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการศาลร่วมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

200,000

100,000

100,000

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- จำนวนคน x อัตราค่าใช้จ่าย x จำนวนครั้ง =……บาท

2. ค่าอาหาร

- จำนวนคน x อัตราค่าใช้จ่าย x จำนวนครั้ง =……บาท

3. ค่าผลิตเอกสารประกอบการประชุม

- จำนวนเอกสาร x จำนวนเงิน = …… บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม

- จำนวนคน x อัตราค่าใช้จ่าย = …… บาท

slide35

ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

เป็นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด โดยระบุ เดือน ปี ที่เริ่มทำและสิ้นสุด ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาว ก็ต้องแสดงช่วงเวลาในแต่ละระยะของโครงการนั้นด้วย เพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการทุกโครงการจะต้องมีผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ตามโครงการที่เขียนไว้ไม่ว่าตนเอง จะเป็นผู้เขียนโครงการนั้น หรือผู้อื่นเป็นผู้เขียนโครงการก็ตาม รวมทั้งจะต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการจัดทำโครงการนั้นๆ ด้วย เพื่อสะดวกต่อการประสานงานและติดตามประเมินผล

slide36

การติดตามประเมินผล

แสดงถึงการติดตาม การควบคุม การกำกับ และการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ เพื่อให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้

กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งระบุรูปแบบการ

ประเมินผลโครงการ เช่น ประเมินก่อนดำเนินการ ขณะ

ดำเนินการ หลังการดำเนินการ หรือจะระบุเวลาชัดเจน

ว่าจะประเมินทุกระยะ 3 เดือน เป็นต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการว่า การดำเนินงานของโครงการในแต่ละวัตถุประสงค์นั้น คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์จากวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง

การติดตามประเมินผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

slide37

ชื่อโครงการ

หลักการ

และเหตุผล

วัตถุ

ประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม

การเขียนโครงการโดยสรุป

สื่อความหมายได้ชัดเจน เช่น โครงการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ ภาค 1-9

ปัญหา/ความจำเป็นในการจัดทำโครงการ เช่น ประชาชนในต่างจังหวัด ที่มีข้อพิพาทในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่ล่าช้า

การแก้ปัญหา ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิตโดยตรง เช่น เพื่อให้ประชาชนในต่างจังหวัดที่มีข้อพิพาทในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่เป็นธรรมและรวดเร็วภายในปี 2554

ผลผลิตเกิดจากการกระทำขององค์กรเช่นจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ภาค 1-9 ให้แล้วเสร็จในปี 2554

กระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดผลผลิตเช่น จัดหาที่ดิน

ออกแบบอาคาร จัดจ้าง ก่อสร้าง ตรวจรับ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาพัฒนาระบบงาน จัดกรอบอัตรากำลัง เปิดทำการ เป็นต้น

slide38

งบประมาณ

ระยะเวลา

ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การติดตาม

ประเมินผล

ประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับ

การเขียนโครงการโดยสรุป

ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แสดงยอดรวมและแจกแจงเป็นรายการย่อย เช่น งบประมาณทั้งสิ้น 100 ล้านบาทและระบุว่าแต่ละกิจกรรมและแต่ละไตรมาสใช้เงินเท่าไหร่ รวมทั้งระบุประเภทงบประมาณที่ใช้จ่ายด้วย

ระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุดโครงการ เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2554

หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ เช่น สำนักแผนงานและงบประมาณ และสำนักวิชาการ

การควบคุมการปฏิบัติงานตามโครงการและการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เช่น ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส และประเมินผลสัมฤทธิ์จากตัวชี้วัดทั้งระดับ output outcome เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ประโยชน์ที่เกิดจากผลลัพธ์โดยตรง เช่น ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจการค้า มีความเชื่อถือศรัทธาต่อระบบการพิจารณาพิพากษาคดีเศรษฐกิจของศาลยุติธรรมและได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าศาลในนานาอารยประเทศ

slide39

การเขียนโครงการต้องสามารถตอบคำถามดังต่อไปนี้ได้การเขียนโครงการต้องสามารถตอบคำถามดังต่อไปนี้ได้

1. โครงการอะไร หมายถึงชื่อโครงการ

2. ทำไมต้องทำโครงการนั้น หมายถึงหลักการและเหตุผล

3. ทำเพื่ออะไร หมายถึงวัตถุประสงค์

4. ทำอะไรในปริมาณเท่าใด หมายถึงเป้าหมาย

5. ทำอย่างไร ที่ไหน หมายถึงกิจกรรม

6. ใช้เงินเท่าไหร่ อย่างไร หมายถึงงบประมาณ

7. ทำเมื่อใดและนานแค่ไหน หมายถึงระยะเวลาดำเนินการ

8. ใครทำ หมายถึงผู้รับผิดชอบโครงการ

9. บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหรือไม่ หมายถึงการประเมินผล

10. ได้อะไรเมื่อสิ้นสุดโครงการ หมายถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

slide40

ลักษณะของโครงการที่ดีลักษณะของโครงการที่ดี

 • สามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานได้
 • มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า
 • วัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจนมีความเป็นไปได้สูง
 • รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน
 • สนองความต้องการขององค์การหรือหน่วยงาน
 • สอดคล้องกับแผนหลักของหน่วยงานและ
 • ติดตามประเมินผลได้
 • กำหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นความจริงและได้รับ
 • การวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
 • มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด