Industriell focus och inriktning i finland
Download
1 / 26

Industriell focus och inriktning i Finland - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Industriell focus och inriktning i Finland. IVA VII Seminarium 22.2.2011 Stockholm Markku Karlsson, UPM. Industriell focus och inriktning i Finland Koncept. En ny skogsindustri UPM sadlar om till Biofore -företag Bestämmelser styr in på förnyelse och innovation

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Industriell focus och inriktning i Finland' - genica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Industriell focus och inriktning i finland

Industriell focus ochinriktning i Finland

IVA VII Seminarium 22.2.2011

Stockholm

Markku Karlsson, UPM


Industriell focus och inriktning i finland koncept
Industriell focus och inriktning i FinlandKoncept

En ny skogsindustri

UPM sadlar om till Biofore -företag

Bestämmelser styr in på förnyelse och innovation

Exempel på bioutveckling inom EU och Kanada

Scenarier och vägkarta i Finland

Bioraffineriprodukter

Biobränslen (biodiesel, bioetanol, bioolja)

Nya trämassabaserade material (Biokompositer, Nanocellulosa, Bioaktiva papper)

Sammandrag

2


Förnyelse av skogsindustrinUPM blir ett Biofore -företag

VAD VI GÖR JUST NU

Energi och cellulosa

Papper

Tekniska material

 • Journal

 • Finpapper

 • Tidningspapper

 • etc

 • Etiketter

 • RFID-produkter

 • Plywood

 • etc

 • Finländska cellulosafabriker

 • Cellulosafabrik och plantage i Uruguay

 • Vattenkraft

 • etc

Anställda: 6 000

Anställda: 12 000

Anställda: 5 000

MÖJLIGHETER I FRAMTIDEN

Biobränslen

Biokemikalier

Biokomposit

RFID

3


F rnyelse av skogsindustrin helhetsbild energi och utsl pp
Förnyelse av skogsindustrin Helhetsbild: energi och utsläpp

Biobränslen!

4


F rnyelse av skogsindustrin f rnyelseportf lj
Förnyelse av skogsindustrin Förnyelseportfölj

0 -> 30 %

Grön energi,

Trä-plast,..

 • 0 -> 50 %

 • Biobränsle

 • Biokompositer

 • Biokemikalier

 • Nanocellulosa,..

Innovationsalstrare:

Bestämmelser

Regeringen

Ny

Produkt

Kund

Service

Design

Brand

Businessmodell

0 -> 20 %

Förbättrade produkter

ur nuvarande portfölj

t.ex. med resurs-

effektiva

teknologier

Förnyelse

Näringslivet/industrin

100 %

Existerande massa-

och pappers-

produkter från

nuvarande fabriker

Gammal

Konkurrenskraft

Företag

Ny

Gammal

Teknologi

5


F rnyelse av skogsindustrin k nnbart st rre efterfr gan p biobr nslen i eu r 2020
Förnyelse av skogsindustrinKännbart större efterfrågan på biobränslen i EU år 2020

EU:s klimat- och energimålsättningar för år 2020:

20 % minskning av CO2 -utsläppen

20 % energi från förnyelsebara källor

20 % höjning i energieffektiviteten

10 % biobränslen inom transportsektorn

EU-direktivet RES för förnyelsebar energi gynnar avancerade biobränslen:

Avancerade biobränslen producerade ur lignocellulosa, avfall och restbaserade råmaterial räknas dubbelt* vid kalkylering av förnyelsebara objekt

5% av dessa skulle betraktas som 10%

Prognos för efterfrågan på biobränslen inom EU

Mil. t.

CAGR* 13% (30%)

CAGR* 32%

*) Calculated annual growth rate – beräknad årlig tilväxtfart

Source: Directive of the European Parliament and of the Council on The Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources

6


F rnyelse av skogsindustrin european industrial bioenergy initiative eibi
Förnyelse av skogsindustrinEuropean Industrial Bioenergy Initiative (EIBI)

Målsättningar

Möjliggöra kommersiell tillgång på avancerad bioenergi i stor skala per 2020

inkl. avancerat biobränsle som täcker upp till 4% av EU:s transportenergibehov år 2020.

Stärka EU:s globala teknologiledarskap för förnybara transportbränslen

Kärnaktiviteter

Val och finansiering av demonstrationer och referensanläggningar

Demonstration: Resultaten från demoenheten möjliggör byggandet av den första kommersiella enheten och försäkrar enhetens prestation

Referensanläggning: första enheten i kommersiell skala

Uppskattad budget

8 miljarder € över 10 år för att finansiera 15 till 20 demonstrations- och / eller referensanläggningar

Tid

Första kommersiella förverkligandetåren 2015-2017 (projekt efter första ”demonstration call”) och per 2020 (andra ”demonstration call”).

7


F rnyelse av skogsindustrin f rnyelse i kanada genom biopathways projects publicerad 2011

Det finns många genomförbara sätt att omvandla skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.

Man kommer bäst fram till dem genom att framställa dem integrerat med den traditionella skogsindustrin.

Marknaden i den nya bioåldern kommer att omsätta kanske 200 miljarder USD år 2015.

Dynamisk tillväxt inom de nya bioprodukterna jämfört med blygsam eller ingen tillväxt inom den konventionella träförädlingssektorn.

Integration av ny bioteknologi i befintlig produktion säkrar en livskraftig framtid och en fördel för Kanada inom träförädlingssektorn.

Förnyelse av skogsindustrin Förnyelse i Kanada genom Biopathways projects (publicerad 2011)

8


F rnyelse av skogsindustrin scenarier f r skogsindustrin i finland
Förnyelse av skogsindustrin skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Scenarier för skogsindustrin i Finland

 • Tre scenarier har utarbetats: Building Europe, Paper & Packaging Solutions and Energy & Climate Crunch. De avviker från varandra beträffande utgångsantagandena om marknadspotential, marknadspris eller energikostnader. Utgångsdata – startlinjen – är medeltalet för andra kvartalet 2010.

 • Alla tre scenarier utgår från att tillverkningskapaciteten har en viss tröghet – minst 70 % av den gamla kapaciteten finns kvar.

 • Att notera om alla tre scenarier

  • Konsumtionen av virke ökar med 11 – 13 Mm3 från dagens nivå

  • För alla tre scenarier har samma produkter modellerats

  • Skillnaderna kommer sig av förändringar i utgångsdata

  • Optimal virkesanvändning förändras när verksamhetsomgivningen förändras

Source: Clustertech II, Finland


F rnyelse av skogsindustrin scenarier f r skogsindustrin allm nna r n

Name of Scenario skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.

Revenue / Mrd €

Energy & Climate Crunch

Building Europe

Paper & Packaging Solutions

Mixed

New Products

+2,9

+3,4

+3,6

+5,2

Change in existing products

-2,1

-2,3

+0,4

-1,8

Change in services

+0,8

+1,0

+2,0

+2,0

Total change

+1,6

+2,1

+6,0

+5,5

Name of Scenario

Profit / Mrd €

Energy & Climate Crunch

Building Europe

Paper & Packaging Solutions

Mixed

New Products

+1,6

+2,0

+1,4

+2,4

Change in existing products

+1,3

+1,7

+2,8

+1,4

Change in services

+0,7

+0,9

+0,9

+1,0

Total change

+3,6

+4,6

+5,1

+4,8

Förnyelse av skogsindustrin Scenarier för skogsindustrin – allmänna rön

Skogsindustriklustret i Finland kan ge mera vinst, arbete och kassaflöde genom att förändra verksamhetsomgivningen så att större satsning görs på mera förädlade produkter och anknytande service. Scenariemodellen ger kvantitativa resultat enligt nedanstånde.

Source: Clustertech II, Finland


F rnyelse av skogsindustrin fr n scenarier till v gkarta
Förnyelse av skogsindustrin skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Från scenarier till vägkarta

Business portfolio,

commercialization level

National

Competitiveness

P&P and biofuel production integration

Emerging

Market

New paper-based services

New paper products based on enabling technologies

Compact

biorefineryconcept

Energy

Markets

Compact

mill concept

Resource thrifty paper process

Biomass gasification to syngas and BTL

New

Businesses

Cellulosic ethanol production

Agrofibre pulping technology

Bio

chemicals

Bio-oil production from wood

Nano-

Cellulosic

products

Wood-fiber

composites

2020


Upm biobr nslen biodiesel bioetanol bioolja

UPM Biobränslen skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.- Biodiesel- Bioetanol- Bioolja

12


Upm biobr nslen bioekonomi passar bra in i f rnyad skogsindustri
UPM Biobränslen skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Bioekonomi passar bra in i förnyad skogsindustri

Hållbar utveckling = radikal minskning av CO2 + Non-food + hållbar värdekedja

Stockar för

träprodukter

Plywood och

sågat virke

Green power

and heat

Råmaterialintegr.

5

Massavedför

massa och papper

Massa och

papper

Förnyelse-

industrin

Rest-

återvinning

Skogsbiomassa

5

 • Skogsbruk

 • Avverkning

 • Logistik

 • Sortering

 • Torkning

Energiintegration

Virkeshanteringsrester,

bark och stubbar

Biobränslen / Biokemikalier

2

1

3

4

Biodiesel (BTL) Bioetanol Bioolja

4

5

2

1

3

Biokol

Biokomposit

13


Upm biobr nslen merv rde fr n integrerade bioraffinerier
UPM Biobränslen skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Mervärde från integrerade bioraffinerier

Massa

Papper

Bio-

kemikalier,

bioolja,

FT crude

Integrerat

bioraffineri

för naturråvara

Alstring

av värme

och kraft

Avlopps-

vatten-

rening

Bio-

kompositer

Avfall

DIP

Papper

Bio-

etanol

Integrerat

urbant

bioraffineri

Avfall

till

energi

Alstring

av värme

och kraft

Avlopps-

vatten-

rening

Bio-

kompositer

Idag

2015 -

14


Upm biobr nslen upms biobr nslen framst lls ur non food tr baserade r material
UPM Biobränslen skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.UPMs biobränslen framställs ur non-food / träbaserade råmaterial

 • Från biomassa till flytande (BTL) biodiesel

 • Gjort på energived

BTL

Biodiesel

 • Bioetanol gjord av slamm, kommersiellt och industriellt avfall

 • Används som bensinutspädningskomponent

Bioetanol

 • Pyrolysprocess med energived

 • Används i stället för fossil lätt och tung brännolja – senare som fordonsbränsle

Bioolja

 • Hydrering av flytande råvaror

 • Använd som blandningskomponent eller ren 100% bränsle

Hydrerade

biobränslen

15

15


Upm biobr nslen 2g biodieselkoncept
UPM Biobränslen skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.2G Biodieselkoncept

Syntetisk

biodiesel

Förgasning

& rening

FT-syntes

& uppgradering

Biomassa-

torkning

H2+CO

CnH2n+2

Bark

Stubbar

Rester

Vatten-

rening

CHP

Fabrik

(värmekraftverk)

Pappersbruksenheter

Tillläggsenheter

Materialflöde

Energiflöde

Massa- & pappersfabrik

Trähantering

Massa

ved

CHP = värme & kraft

16

16


Upm biobr nslen bioetanolkonceptet bygger p att utnyttja industriella bifl den och avfallsfiber
UPM Biobränslen skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Bioetanolkonceptet bygger på att utnyttja industriella biflöden och avfallsfiber

Bioetanol

Industriella

biflöden och avfall

Råmaterial-

hantering

Etanolfabrik

Avfallsfiber

Biogasfabrik

Vatten-

behandling

CHP-fabrik

(värmekraftverk)

El

Pappersbruksenheter

Tilläggsenheter

Materialflöde

Energiflöde

Massa- och pappersfabrik

CHP = combined heatand power plant

17

17


UPM Biobränslen skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Konceptet för UPM:s biooljeproduktion är snabb pyrolys av avverkningsrester och stubbar

Biomassa-

torkning

Pyrolys

Bioolja

Vatten-

rening

CHP

fabrik

(värmekraftverk)

Energi

ved

Pappersbruksenheter

Tilläggsenhet

Materialflöde

Energiflöde

Pappersbruk

Trä-

hantering

Fiber

ved

CHP = combined heat

and power plant

18

18


Upm biobr nslen pilotanl ggning f r v tebehandlad biobr nsle vid kaukas fabriksomr de
UPM Biobränslen skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Pilotanläggning för vätebehandlad biobränsle vid Kaukas fabriksområde

Miljö konsekvensbedöming (Environmental impact assessment, EIA) är utfört vid Kaukas för en pilot och träningsanläggning.

Pilotanläggningen kan senare byggas ut till en kommersiell anläggning.

Olika flytande råvarorsom t.ex. oätliga oljor och fetter, såsom även industriella sidoflödenoch avfall, för att testas för förädling till avancerad högkvalitetsbränsle.

Produkterna kan användas som blandningskomponenteller ren 100% bränsle.

Används även för träning av operativ personal för en kommersiell anläggning.

place for

1st picture

19

19


 • NYA TRÄMASSABASERADE skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.MATERIAL

 • Biokompositer

 • Nanocellulosa

 • Bioaktiva papper

20


Bioraffineriprodukter nya material introduceras
Bioraffineriprodukter skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Nya material introduceras

Farmaci

Kosmetika

Livsmedel

Biokemikalier

Beklädnad

Nano-

material

Biomaterial

Kompositer

Elektronik

UPM focus

Papper &

trä

produkter

Aktiva ytor &

porösa material

Omslag,

förpackningar

21


Nanocellulosa l tta och h llbara l sningar
Nanocellulosa skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Lättaoch hållbara lösningar

22

Reference: Aalto University, Janne Laine


F rpackningsmaterial bioaktivt papper och biof rpackningar
Förpackningsmaterial skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Bioaktivt papper och bioförpackningar

Snabbrörliga konsumtionsvarufirmor är med och utvecklar interaktivt förpackande. Förpackningens andel och värde inom totalprodukten ökar.

Tryckta komponenter, kostnadseffektiva produktionsprocesser och framtidshållbara förpackningsmaterial och substrat ger mervärde och utgör nyckelfaktorer för interaktivt förpackande.

23


Industriell fokus och inriktning i finland sammandrag
Industriell fokus och inriktning i Finland skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.Sammandrag

Viljan att förnya pappersindustrin kan vara en stark katalysator för energi- och materiallösningar och framtida bioraffinerier:

Den infrastruktur som redan finns inom pappersindustrin ger möjlighet till snabbt agerande och ekonomisk integration vid förädling och produktion av biomaterial och biobränslen.

Pappersindustrin har lång erfarenhet av hur bioråmaterial förädlas och hur det transporteras globalt.

Pappersindustrin står inför en väldig utmaning med nya energi- och materiallösningar. Högst troligen blir största hindret inte själva teknologin utan att ändra det mentala klimatet till förmån för nya produkter som också beaktar socioekonomiska realiteter.

Förnyelsen kräver ombyggnad av existerande kompetens samt tvärindustriellt samarbete och nätverksbildning.

24


Tack skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.

25


Different phases of success
Different phases of success skogsbiomassa till bioenergi, biokemikalier och biomaterial.

Wave

generation

Creating

a need

Surfing and

new wave

Success – Wave generation

Surfing

Wave breaks

- New competences

Floating

Money making

Surviving game


ad