Urz d marsza kowski wojew dztwa ma opolskiego
Download
1 / 52

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. „PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 ” Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 18 marca 2009 r. MISTiA. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO' - genevieve-horne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Urz d marsza kowski wojew dztwa ma opolskiego
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

„PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

NA LATA 2007-2013 ”

Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

18 marca 2009 r. MISTiA


Program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stanowił połączenie:

Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów

wiejskich 2004 - 2006”

+

Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W ramach PROW 2007-2013 zdefiniowano4osie:

 • oś.1 (gospodarcza)

 • Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

 • oś.2 (środowiskowa)

 • Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

 • oś.3 (społeczna)

 • Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,

 • oś.4Leader


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zgodniez Programem Samorząd Województwa Małopolskiego odpowiedzialny jest za wdrażanie następujących działań:

OŚ I

DziałaniePoprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa;

- schemat I – scalanie gruntów;

- schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

OŚ III

DziałaniePodstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;

DziałanieOdnowa i rozwój wsi;

OŚ IV

 • Działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju;

 • DziałanieWdrażanie projektów współpracy;

 • DziałanieFunkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.Podzia rodk w prow 2007 2013 ue wk ad w asny
Podział środków PROW 2007-2013 2007-2013 (EURO)(UE + wkład własny)


Podział środków PROW 2007-2013 2007-2013 (EURO)

(UE + wkład własny)


Podzia rodk w prow 2007 2013 ue wk ad w asny1
Podział środków PROW 2007-2013 2007-2013 (EURO)(UE + wkład własny)


Odnowa i rozw j wsi
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

CEL DZIAŁANIA

„Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich”


Odnowa i rozw j wsi1
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

BENEFICJENCI:

 • Gmina

 • Instytucja kultury, dla której organizatorem

  jest jednostka samorządu terytorialnego

 • Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

 • Organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), której cele statutowe są zbieżne z celami działania


Odnowa i rozw j wsi2
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych

w miejscowościach należących do:

 • gmin wiejskich

 • gmin miejsko-wiejskich – poza miastami liczącymi powyżej

  5 000 mieszkańców

 • gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej

  5 000 mieszkańców


Odnowa i rozw j wsi3
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

Poziom pomocy wynosić będzie maksymalnie 75%kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.


Odnowa i rozw j wsi4
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • projekt nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Kościelnego, środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki;

 • realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

 • w przypadku, gdy nieruchomość nie należy do beneficjenta, musi on posiadać prawo do jej dysponowania przez okres 7 lat od dnia dokonania przez agencje płatniczą płatności ostatecznej


Odnowa i rozw j wsi5
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

 • organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego

 • projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST (został zaakceptowany przez JST)

 • projekt nie ma charakteru komercyjnego;

 • realizacja projektu będzie odbywać się w 1 bądź 2 etapach;


Odnowa i rozw j wsi6
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

 • zakończenie realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie 36 miesięcy (2 etapy) oraz 24 miesięcy (1 etap)

  od dnia zawarcia umowy - lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku;

 • płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty;

 • projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości, przyjętym uchwałą zebrania wiejskiego i zatwierdzonym uchwałą rady gminy;


Odnowa i rozw j wsi7
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

Plan Odnowy Miejscowości zawiera:

 • charakterystykę miejscowości

 • inwentaryzacje zasobów służących odnowie miejscowości

 • ocenę mocnych i słabych stron miejscowości

 • opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów


Odnowa i rozw j wsi8
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • budowa, remont, przebudowa i wyposażenie obiektów małej

  architektury, budynków pełniących funkcje publiczne,

  społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym świetlic

  i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli,

  żłobków;


Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku publicznego;


Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym

  z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub

  tradycyjnych zawodów


Odnowa i rozw j wsi9
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;


Odnowa i rozw j wsi10
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;


Odnowa i rozw j wsi11
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej;


Odnowa i rozw j wsi12
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu

  wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;


Odnowa i rozw j wsi13
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;


Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów

  budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych

  produktów i usług, w tym pawilonów wystawowych,

  sal ekspozycyjnych lub witryn


Odnowa i rozw j wsi14
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych

  dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego

  i ich adaptacji na cele publiczne;


Odnowa i rozw j wsi15
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY :

 • odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;


Odnowa i rozw j wsi16
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji ww. operacji


Odnowa i rozw j wsi17
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

ZAKRES POMOCY:

 • zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich oraz materiałów i usług służących realizacji operacji;

 • ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem

  i realizacją operacji


Odnowa i rozw j wsi18
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

KRYTERIA DOSTĘPU:

 • Podstawowy dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji

  w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na rok, którym składany jest wniosek

  o przyznanie pomocy, kształtuje się na poziomie:

  • nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 pkt

  • powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej 1 pkt

  • powyżej średniej krajowej0 pkt


Odnowa i rozw j wsi19
Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

KRYTERIA DOSTĘPU cd.:

 • bezrobocie w powiecie na obszarze, którego położona jest gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było:

  • wyższe od średniej w województwie 2 pkt

  • równe średniej w województwie 1 pkt

  • niższe od średniej w województwie 0 pkt

 • kryterium regionalne oparte o mierzalne wskaźniki 2 pkt

 • wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji1 pkt


 • Odnowa i rozw j wsi20
  Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

  W dniu 29 maja 2008 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia kryterium regionalnego dla Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 *

  Dwa punkty w ramach kryterium regionalnego będą przydzielane jeśli:

  1)  na terenie gminy, w której realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się co najmniej trzy obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, prowadzonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

  lub

  2)  część terenu gminy, w której realizowany będzie projekt stanowi: park narodowy z otuliną, park krajobrazowy (także z otuliną, jeżeli została wyznaczona), rezerwat przyrody (także z otuliną, jeżeli została wyznaczona), obszar chronionego krajobrazu,obszar Natura 2000.

  * Uchwała Nr 446/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia kryterium regionalnego dla Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego

  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


  Odnowa i rozw j wsi21
  Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

  KOLEJNOŚĆ DOPUSZCZANIA PROJEKTÓW DO REALIZACJI:

  • największa liczba punktów

  • wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca

  • data wpływu wniosku o przyznanie pomocy

  • → w 1 naborze 1 uprawniony wnioskodawca może złożyć 1 wniosek o przyznanie

  • pomocy

  • → w 1 naborzewybierane są maksymalnie 3 projekty z każdej gminy,

  • które uzyskały największą liczbę punktów

  • → pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 3 punkty


  Odnowa i rozw j wsi22
  Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

  FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

  • pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu

  • maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów

   w 1 miejscowości wynosić będzie 500 000 zł w okresie realizacji Programu

  • wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł


  Odnowa i rozw j wsi23
  Odnowa i rozwój wsi 2007-2013 (EURO)

  Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego:

  • na cały okres programowania

   34 357 774 euro (UE) 150 624 481 zł

  • na rok 2009

   17 178 887 euro * (UE) 75 312 241 zł

   Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

   działania „Odnowa i rozwój wsi” trwa od dnia 2 lutego do dnia 31 marca br.

   *) wg. Projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków PROW

   na lata 2007-2013 (1 euro = 4,3840 zł)


  Podział środków PROW 2007-2013 (UE) 2007-2013 (EURO)

  Odnowa i rozwój wsi


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej
  Podstawowe usługi dla 2007-2013 (EURO)gospodarki i ludności wiejskiej

  CEL DZIAŁANIA

  „Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój

  społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej”


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej1
  Podstawowe usługi dla 2007-2013 (EURO)gospodarki i ludności wiejskiej

  Beneficjenci

  • Gmina,

  • Jednoosobowa spółka gminy,

  • Gminny zakład budżetowy.


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej2
  Podstawowe usługi dla 2007-2013 (EURO)gospodarki i ludności wiejskiej

  Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych

  w miejscowościach należących do:

  • gmin wiejskich;

  • gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

  • gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej3
  Podstawowe usługi dla 2007-2013 (EURO)gospodarki i ludności wiejskiej

  Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów z zakresu:

  • gospodarki wodno-ściekowej:

   • Zaopatrzenia w wodę,

   • Odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,

  • tworzenia systemu zbiórki, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,

  • wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej4
  Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

  KRYTERIA DOSTĘPU:

  • podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) kształtuje się na poziomie:

   • nie więcej niż 50% średniej krajowej4 pkt

   • powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej 3 pkt

   • powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 2 pkt

   • powyżej 100% średniej krajowej0 pkt


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej5
  Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

  KRYTERIA DOSTĘPU:

  • bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, gdzie znajduje się miejscowość, w której planowana jest realizacja operacji, w okresie ostatnich

   6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest:

   - wyższe od średniej w województwie2 pkt

   - równe ze średnią w województwie1 pkt

   - niższe od średniej w województwie0 pkt

  • wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej

   realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji2 pkt

  • kryterium regionalne 2 pkt


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej6
  Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

  KRYTERIA DOSTĘPU:

  • Gospodarka wodna:

   wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja

   operacji dotyczącej gospodarki wodnej, kształtuje się na poziomie:

   a) do 25% 3 pkt

   b) od 25% do 50% 2 pkt

   c) od 50% do 75 % 1 pkt

  • Gospodarka ściekowa:

   wskaźnik zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja

   operacji dotyczącej gospodarki ściekowej, kształtuje się na poziomie:

   a) powyżej 80% 3 pkt

   b) od 80%do 50%2 pkt

   c) poniżej 50% 1 pkt

  • Jeżeli realizacja polega na łącznej realizacji wodociągu i kanalizacji2 pkt


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej7
  Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

  ZAKRES POMOCY:

  1) budowa, przebudowa, remont budynku lub budowli;

  2) rozbiórka i unieszkodliwienie materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;

  3) zakup i montaż maszyn, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji;

  4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych;

  5) zakup pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych;


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej8
  Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

  ZAKRES POMOCY:

  6) zakup środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych – z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych;

  7) budowa i wyposażenie punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów);

  8) zakup materiałów i usług służących realizacji operacji;


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej9
  Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

  ZAKRES POMOCY:

  9) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją

  operacji;

  A: poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

  a w przypadku kosztów ogólnych - poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r., w formie rozliczenia bezgotówkowego

  B: dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,

  a postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej10
  Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

  Pomoc może być przyznana, jeżeli:

  • projekt nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych,

  • z wyłączeniem przypadku współfinansowania:

  • a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • b) ze środków własnych JST;

  • realizacja projektu będzie realizowana w 1 bądź w 2 etapach;

  • zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną

  • nastąpi w terminie :

  • a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach;

   b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie;

  • Nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej11
  Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

  W 1 naborze 1 uprawniony wnioskodawca może złożyć 1 wniosek o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych zakresów:

  • gospodarki wodno-ściekowej

  • tworzenia systemu zbiórki, segregacji, wywozu odpadów

   komunalnych

  • wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej12
  Podstawowe usługi dla 2007-2013 (EURO)gospodarki i ludności wiejskiej

  Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta

  w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy

  w okresie realizacji programu nie więcej niż:

  • 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

  • 200 tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,

  • 3 mln zł – na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii

   ze źródeł odnawialnych


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej13
  Podstawowe usługi dla 2007-2013 (EURO)gospodarki i ludności wiejskiej

  Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego:

  • na cały okres programowania

   85 748 185 euro (UE) 375 920 043 zł

  • na rok 2009

   42 874 092 *euro (UE) zł 187 960 019 zł

   Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

   działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” -

   II kwartał 2009 r.

   *) wg. Projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013

   (1 euro = 4,3840 zł)


  Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej14
  Podstawowe usługi dla gospodarki 2007-2013 (EURO)i ludności wiejskiej

  Kolejność dopuszczania projektów do realizacji:

  → W pierwszej kolejności do realizacji przyjmowane są operacje, które uzyskały największą liczbę punktów;

  → W przypadku operacji z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje niższa wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca;

  → W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości

  dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności

  przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.


  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2007-2013 (EURO)Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskichwww.wrotamalopolski.plWydział Wdrażania PROW tel. (012) 63 03 396, 397, 498, - Oś I i oś III (012) 63 03 172, 173, 398, 549 – Oś IV

  Dziękuję za uwagę


  ad