Arbejdsforhold
Download
1 / 19

Arbejdsforhold - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Arbejdsforhold. HTH Køkkener A/S. Arbejdsforhold. Personalepolitikken. Overordnet personalepolitik Det er målet med Nobia DKs personalepolitik at skabe engagerede og motiverede medarbejdere, der oplever loyalitet og tilknytning til Nobia DK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbejdsforhold' - geneva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbejdsforhold

Arbejdsforhold

HTH Køkkener A/SPersonalepolitikken
Personalepolitikken

Overordnet personalepolitik

 • Det er målet med Nobia DKs personalepolitik at skabe engagerede og motiverede medarbejdere,

 • der oplever loyalitet og tilknytning til Nobia DK.

 • Personalepolitikken skal således anvendes aktivt, og det påhviler virksomhedens ledere gennem

 • en holdningsmæssig aktiv og engagerende ledelse at arbejde for, at dette personalepolitiske mål

 • opnås.

  Anvendelse af personalepolitikken

 • Alle ledere er ansvarlige for, at personalepolitikken følges i deres ansvarsområde samt for at alle i

 • området er gjort bekendt med politikken.

 • Opstår der tvivl om fortolkningen af indholdet i personalepolitikken skal tvivlsspørgsmålet

 • forelægges nærmeste overordnede til afklaring.


Personalepolitikken1
Personalepolitikken

Hvilke medarbejdere er omfattet af politikken

 • Alle ansatte i Nobia DK bortset fra

 • • Ansatte, som er udstationeret i udlandet i mere end ½ år eller som har bopæl i udlandet

 • • Arkivhjælp og fejemedhjælp samt medarbejdere med et mindre, varierende antal timer

 • (bijob). For disse medarbejdere er følgende regler gældende:

 • • Misbrugspolitik

 • • Rygepolitik

 • • Retningslinier for internet-adgang og brug af e-mail

 • • Brug af private mobiltelefoner i arbejdstiden

  Hvilke hovedområder er indeholdt i personalepolitikken

 • Personalepolitikken omfatter emner, som personalemæssigt typisk berører flere medarbejdere og

 • hvor ensartede regler er af væsentlig betydning for at leve op til hovedmålsætningen om at skabe

 • engagerede og motiverede medarbejdere.

 • Spørgsmål vedrørende løn- og arbejdsforhold for timelønnede medarbejdere er udeladt af

 • politikken og overført til separate aftaler vedrørende disse forhold.


Menneskesyn
Menneskesyn

Menneskesyn

Grundlæggende menneskesyn

 • Nobia DKs personalepolitik bygger på disse grundlæggende overbevisninger:

 • • Menneskene er vores virksomheds vigtigste ressource

 • • Virksomhedens udvikling er afhængig af, at den enkelte ansatte udvikler sig

 • • Forholdet mellem virksomheden og den ansatte er en balance mellem ydelse/modydelse

  Krav til alle

 • I Nobia DK arbejder vi altid på at forbedre produktiviteten, relationerne og kvaliteten på tre

 • niveauer:

 • • Det enkelte menneske

 • • Afdelingen

 • • Virksomheden

 • Dette indebærer, at alle ansatte - ledere og medarbejdere:

 • • Tager ansvar for virksomhedens resultater

 • • Er loyale mod virksomhedens mennesker og mål

 • • Tager initiativ til at forbedre virksomhedens produktivitet, relationer og kvalitet

  Udvikle viden

 • Vi bruger hinandens viden og lærer hele tiden af hinanden. På kryds og tværs over grænserne og

 • op og ned i organisationen.

 • Ingen er for god til at lære af en anden. Alle har noget at lære andre.

  Tryghed i ansættelsen

 • Nobia DK kan ikke garantere nogen en varig ansættelse. Virksomheden har imidlertid en stor

 • forpligtelse over for alle ansatte, der udviser ansvar og loyalitet.

 • Virksomheden vil gøre alt, hvad der står i dens magt for at leve op til denne forpligtelse ved at:

 • • Støtte den enkelte i jobbet

 • • Bidrage til hvert menneskes uddannelse og udvikling

 • • Gøre en ekstra indsats for at sikre den enkeltes ansættelse

  Humor

 • I Nobia DK indgår humor som et dagligt, naturligt led såvel i vores arbejde, som i vores

 • omgangsform med hinanden.

 • Det tilstræbes, at arbejdet og tilværelsen i vores virksomhed er interessant og inspirerende.

 • Tonen er uhøjtidelig, hyggelig og humoristisk.

 • Nobia DK skal være et sted, hvor det er rart for alle at være.


Ansvar
Ansvar

Ansvar

Alles ansvar

 • I Nobia DK tager alle ansvar for virksomhedens resultater.

  Ansvarsbevidsthed

 • Ansvar er noget, man frivilligt påtager sig, noget man ønsker, glædes over og stræber efter.

 • Vores grundsyn er, at ansvar kan få mennesker til at udvikle sig, trives, præstere mere og få en

 • meningsfyldt tilværelse.

 • Vi tror, at ansvar er et af de bedste midler til at mobilisere menneskelig energi, kunnen og

 • kreativitet til fordel for alle i Nobia DK.

  Give og tage ansvar

 • I Nobia DK er ledelsen indstillet på at give ansvar og beføjelser til medarbejderen.

 • I Nobia DK er medarbejderne villige til at tage ansvar.

  Ledelsens ansvar

 • I Nobia DK indebærer delegering, at lederen overdrager opgaver med tilhørende ansvar og

 • myndighed til medarbejderne, således at lederen fremover ikke er direkte involveret i dem.

 • Opgaverne ligger dog stadig inden for lederens ansvarsområde.

 • Lederen kan ikke frigøre sig fra det endelige ansvar for, at opgaverne bliver udført efter hensigten.

  Ansvar for mere end én selv

 • I Nobia DK har vi alle ansvar for mere end os selv. Vi har ansvar for:

 • • Egen udvikling på både det faglige og det menneskelige område

 • • Afdelingens udvikling og resultater

 • • Virksomhedens udvikling og resultater

 • I Nobia DK er den enkelte ansatte en “virksomhed i virksomheden” med egne “leverandører” og

 • “kunder”.

 • Vi har alle ansvaret for at indfri forventningerne fra vores leverandører og kunder.


Loyalitet
Loyalitet

Loyalitet

Alles loyalitet

 • I Nobia DK er alle loyale mod virksomhedens mål og øvrige ansatte.

  Loyalitet er ikke lydighed

 • I Nobia DK er loyalitet ikke ensbetydende med blind lydighed.

 • Loyalitet er i nogle situationer at sige fra over for forhold, som vi mener, vil skade virksomheden,

 • afdelingen eller de ansatte.

 • I Nobia DK arbejder vi sammen på at skabe en kultur, hvor alle føler sig trygge ved at give deres

 • mening til kende, og hvor vi gensidigt respekterer hinanden, også selv om vi er uenige.

  Stolthed

 • Alle ansatte udtaler sig positivt om Nobia DK udadtil.

 • Vi er ikke bange for at vise stolthed ved at være ansat i virksomheden. Den er vores. Vi er en del af

 • den. Vi forsvarer den. Fortæller om alle dens gode sider. Og passer på den.

 • Er der noget, vi ikke bryder os om, sørger vi for at få det behandlet - inden for organisationens

 • vægge.


Lederen
Lederen

Lederen

 • I Nobia DK skal lederne fortjene medarbejdernes tillid.

 • Der skal være overensstemmelse mellem lederens tale og adfærd. Lederen skal foregå med et

 • godt eksempel.

  Åben og ærlig information

 • Vi informerer åbent og ærligt om forholdene.

 • Vi søger aktivt at hindre rygter, misforståelser og illoyal adfærd.

 • Vi taler ikke om hinanden, men med hinanden.

  Indfrielse af løfter

 • I Nobia DK forlanger vi, at løfter bliver indfriet.

 • Vi accepterer, at en ansat velovervejet og konstruktivt siger “nej”, når det at påtage sig en ny

 • opgave går ud over opgaver, som man allerede har lovet at udføre.

 • Vi accepterer ikke, at nogen siger “ja” til en opgave uden at indfri sit løfte.

 • Vi-kultur

 • I Nobia DK arbejder vi med at skabe en “vi-kultur” i modsætning til en “vi/de-kultur”.

 • Vi skal skabe et fællesskab på tværs af hierarki, faggrupper og afdelinger.

 • Vi hjælper hinanden. Vi tager hensyn til andre end os selv.

  De ansatte

 • I Nobia DK taler vi åbent om loyalitetskonflikter og søger sammen at løse dem.

 • Når en ansat ikke længere ser sig i stand til at være loyal over for virksomheden og dens mål, vil vi

 • gøre en stor indsats for at ændre situationen.

 • Ingen kan blive i virksomheden som illoyal ansat.

  Initiativ

 • Alles initiativ

 • I Nobia DK tager alle ansatte initiativ til at forbedre virksomhedens produktivitet, relationer og

 • kvalitet.

  Fejl

 • I vores virksomhed accepteres kreative fejl - dem der opstår, når man eksperimenterer og afprøver

 • nye ting.

 • Vi accepterer ikke, at de samme fejl begås gang på gang.

 • Både ledelsen og de ansatte, der tager initiativer, er villige til at løbe en risiko.

  Skaffe information

 • I Nobia DK tager vi ansatte selv initiativ til at få fat i informationen, som er nødvendig for at gøre

 • arbejdet.

  Omsorg og støtte

 • Hvis vi får kendskab til, at en kollega ikke trives eller ikke får udnyttet sine talenter i virksomheden

 • - så siger vi til.

 • Vi foreslår måder, hvorpå personens kunnen og viden kan udnyttes til glæde for personen og

 • virksomheden.


Ans ttelse af nye medarbejdere
Ansættelse af nye medarbejdere

Ansættelse af nye medarbejdere

Holdninger

 • Ansøgere er ”personer og følelser” og skal derfor behandles med takt, diskretion og omhu. Bag

 • afsendelsen af en ansøgning ligger ofte grundige og seriøse overvejelser. Uanset hvor mange

 • ansøgninger, vi modtager til en ledig stilling, skal alle behandles med samme seriøsitet fra Nobia

 • DKs side.

 • Annoncering såvel som korrespondancen med ansøger skal understøtte/styrke det image, vi

 • ønsker at give Nobia DK. Specielt skal sikres, at ansøgere, som får afslag, bevarer et positivt indtryk

 • af virksomheden og vor arbejdsform.

 • Vi skal sikre, at alle ansøgere, uanset resultat, bevarer et positivt indtryk af Nobia DK.

  Intern rekruttering

 • Nobia DK ønsker som et generelt princip at forfremme egne medarbejdere til ledige stillinger, hvor

 • dette er muligt. Virksomheden og medarbejder kender hinanden, og man kan således med større

 • sandsynlighed forudsige trivsel og egnethed i den nye stilling.

  Straffeattest

 • Medarbejdere, der søger ansættelse i Nobia DK, skal altid fremlægge en straffeattest inden

 • ansættelsen kan finde sted.

 • Hvis straffeattesten viser, at ansøgeren er dømt for narkokriminalitet, pædofili eller at ansøgeren

 • har en voldsdom, kan ansøgeren ikke blive ansat i Nobia DK.

 • Andre former for kriminalitet udelukker ikke ansættelse, men det skal i hvert enkelt tilfælde

 • vurderes, om den udøvede kriminalitet skønnes at være en hindring for bestridelse af det

 • pågældende job på betryggende måde. Vurderingen foretages af den, som træffer den endelige

 • beslutning om ansættelse af medarbejderen.

 • Direktionen kan ved voldsdomme dispensere fra ovenstående.

  Introduktion nye medarbejdere

 • Nye medarbejdere skal hurtigst muligt introduceres til de relevante arbejdsopgaver, inddrages i

 • samarbejdet og opfatte sig som en del af den fælles kultur på arbejdspladsen.

 • Ledere og medarbejdere skal vise opmærksomhed og interesse for den nye kollega og medvirke

 • til, at den nyansatte får et godt kendskab til Nobia DKs organisatoriske opbygning,

 • personalepolitik, formelle og uformelle regler, traditioner og rutiner.

 • Lederen er ansvarlig for relevant introduktion.

  Introduktionskursus

 • Som en del af det formelle introduktionsforløb gennemføres introduktionskursus og der udleveres

 • relevant informationsmateriale.

 • Introduktionskurset, der varer 1 dag, er obligatorisk for alle nyansatte medarbejdere ved Nobia

 • DK-Ølgod og implast, som ikke i forbindelse med tidligere ansættelse har gennemgået kurset.

 • Der afholdes introduktionskursus senest indenfor 3 måneder efter ansættelsen - dog med

 • minimum 5 deltagere.

 • Ansvarlig for indkaldelse, afholdelse og ajourføring af det formelle introduktionskursus er HRafdelingen.

  Annoncering / Stillingsopslag

 • Med udgangspunkt i personalerekvisition, stillingsbeskrivelse og oplæg fra lederen, udarbejder HR

 • afdelingen et stillingsopslag. Hvis Nobia DK i forvejen har en kvalificeret ansøger til stillingen, skal

 • dette stå øverst og tydeligt i det interne stillingsopslag. HR afdelingen sørger for indrykning på

 • aftalte jobportaler og evt. i diverse medier.

 • Alle stillinger som befinder sig på organisationsniveau 5 og nedad skal opslås internt


Opsigelse fratr delse
Opsigelse/fratrædelse

Opsigelse/fratrædelse

Procedure ved opsigelse

Opsigelse fra din side

 • Hvis du kommer frem til den konklusion, at du ønsker at opsige dit job hos Nobia, beder vi om, at

 • opsigelsen sker skriftligt.

 • For timelønnede medarbejdere kan blanket til brug for afgivelse af opsigelse fra medarbejderside

 • anvendes.

 • Lederen underskriver blanketten og afleverer den i HR, som arkiverer den i medarbejderens

 • personalefil.

  Opsigelse fra vores side

 • Opstår den situation, at Nobia beslutter at afbryde samarbejdet med dig, skal du vide, at en sådan

 • beslutning er et produkt af en moden overvejelse, der altid involverer – uanset din

 • ansættelsesstatus – den øverste ansvarlige for dit funktionsområde.

 • Fratrædelse

 • I forbindelse med opsigelsen vurderer den enkelte leder, om medarbejderen kan forblive i jobbet i

 • hele opsigelsesperioden, eller om medarbejderen skal suspenderes fra jobbet.

 • I tilfælde, hvor medarbejderen suspenderes fra jobbet, skal det aftales, hvordan Nobia DKs

 • forpligtelse er, såfremt den opsagte får anden beskæftigelse.

 • Afdelingslederen sikrer, at udleverede effekter leveres tilbage til Nobia DK.

  Fratrædelsessamtale

 • Formål:

 • • At få feed-back på jobbet og ledelsen: Hvad har været godt og skidt

 • • At få del i de erfaringer, vedkommende har gjort sig i sin stilling

 • • At runde medarbejderens ansættelse af og ønske held og lykke i fremtiden

 • • Efterfølgende, at bruge den indhentede viden, til gavn for Nobia DKs videre udvikling.

 • Definition:

 • Fratrædelsessamtalen, der er et tilbud til medarbejderen, der selv har opsagt sin stilling, holdes

 • som udgangspunkt mellem medarbejderen og en HR medarbejder.

  Fremgangsmåde:

 • HR indkalder til samtalen.

 • Samtalen afholdes i uforstyrrede omgivelser.

 • Samtalen tager udgangspunkt i et fratrædelsesskema.

 • Medarbejderen er forberedt til samtalen jf. fratrædelsesskemaet.

 • Varighed max. 1 time

 • Senest 2 dage efter medarbejderen er fratrådt, sender HR et referat af fratrædelses-samtalen til

 • nærmeste leder, leders leder og HR Direktør.

 • Fratrædelsessamtalen anvendes ikke ved organisatoriske ændringer, der medfører interne

 • omplaceringer af medarbejdere.

 • HR afdelingen vil på baggrund af samtalerne udgive statistikker hvert kvartal over grundene til

 • opsigelser i perioden. Dog vil statistikker ikke blive udgivet på baggrund af mindre end 7

 • interviewes, da vi vil sikre, anonymiteten


Medarbejdersamtale
Medarbejdersamtale

 • Politik for medarbejdersamtaler

 • Formål

 • Nobia Danmarks MUS samtaler er et væsentligt led i vores vision om at være en attraktiv

 • arbejdsplads, hvor medarbejderudvikling er vigtige succeskriterier. Vores virksomhedskultur og

 • værdier skal tiltrække og udvikle de bedste og mest motiverede medarbejdere.

 • En MUS samtale er en synlig og gensidig opfølgning af aftalte opgaver, mål, handlingsplaner og

 • kompetenceudvikling for året der gik og en synlig aftale om opgaver, mål, handlingsplaner og

 • udviklingsbehov for året der kommer.

 • Deltagelse i medarbejdersamtaler

 • Alle medarbejdere (undtaget er fejepersonale/arkivpersonale/praktikanter) skal mindst 1 gang

 • årligt deltage i en obligatorisk MedarbejderUdviklingsSamtale.

 • For funktionærer skal medarbejdersamtalen gennemføres senest ved udgangen af 1. kvartal hvert

 • år.

 • For timelønnede medarbejdere afholdes samtalen i det tidsrum hvor medarbejderen fylder år.

 • Opfølgning på medarbejdersamtalen

 • Der skal senest 3 mdr. efter en gennemført medarbejdersamtale gives en tilbagemelding fra

 • lederen til medarbejderen på eventuelle spørgsmål, der blev rejst under samtalen.

 • timelønnet medarbejder i Nobia DK.


Bekl dning
Beklædning

Profilbeklædning i butikkerne

 • En vejledning i præsentabel påklædning

 • HTH har et ønske om at fremstå nutidige og kvalitetsbevidste. Det har blandt andet indflydelse på,

 • hvordan vi går klædt, så derfor er nedenstående guide lavet som en hjælp til, hvordan vi matcher vores

 • kunder på højeste niveau, og hvordan vi gerne ser vores medarbejdere klædt. Målet med dette er, til hver en

 • tid, at fremstå professionelle og udvise den nødvendige autoritet og respekt.

 • Det første indtryk er tit det vigtigste, og derfor er guiden først og fremmest en anvisning til butiks- og

 • salgskonsulenter samt alle andre med direkte kundekontakt.

 • Vi har lyttet til medarbejdernes ønske om, at kunne gå lidt mere nutidigt klædt, og vi har derfor også indføjet

 • nogle af medarbejdernes ønsker. F.eks. muligheden for at kunne gå i business-like jeans.

 • Vi håber med dress-coden at vise vores kunder, at de er kommet til en køkkenbutik af høj kvalitet.

 • Overvej derfor altid din beklædning i forhold til dit arbejde og eventuelle kundebesøg.

  1. Butiks-/GDS-/salgspersonale på butiksvagt

 • Kvindelige medarbejdere, som færdes i vores butikker, skal bære profilbeklædning eller ensartet sort overdel.

 • Mandlige medarbejdere som færdes i vores butikker, skal bære profilbeklædning.

 • For begge parter gælder, at man til overdelen kan vælge mellem sorte, pæne bukser/nederdel eller pæne

 • jeans i sort eller mørkeblå - dvs. jeans, som er neutrale og business-like.

 • For alle parter gælder pæne sorte/brune business-like sko.

  2. Indretningskonsulenter/erhvervskonsulenter/håndværkskonsulenter

 • Kvindelige medarbejdere skal være iført pæn bluse - gerne profilskjorte. Pæn buks eller nederdel - businesslike

 • samt business-like fodtøj.

 • Mandlige medarbejdere skal have pæn buks eller pæne business-like jeans på, skjorte eller profilbeklædning

 • - gerne med slips eller som alternativ til skjorten, en pæn polo. Gerne blazerjakke. Business-like sko i

 • sort/brun.

 • Bemærk:

 • Ved besøg på byggepladser skal påbudstavle følges.

  3. Bogholderi/Administration/IT

 • Almindelig præsentabel påklædning. Ved kundemøder og kundebesøg gælder afsnit 2.

  4. Montageafdeling

 • Pæn påklædning i pæne ensfarvede jeans eller pæne bukser. Pæn og neutral polo eller skjorte - evt.

 • profilskjorte.

 • Montagelederne skal, når de opholder sig på byggeplads, følge gældende påbudstavler.

 • Overtøj skal være profil jakke og sko skal være pæne og lukkede.

 • Bemærk: Overvej altid din beklædning i forhold til dagens arbejdsopgaver, herunder kundebesøg.

  5. Lager, Drift-, Kørselsafdeling samt montører

 • Medarbejderne skal bære det udleverede profilbeklædning/arbejdsbeklædning samt sikkerhedssko.

  6. Ledelse

 • Når man er på kontoret hele dagen og kun er optaget af interne møder:

 • - Skjorte, profilbeklædning - gerne med slips eller pæn polo

 • - Pæne jeans eller pæn buks eller til damer, nederdel / kjole

 • - Pæne business-like sko

 • - Gerne blazer jakke

 • Er der i løbet af arbejdsdagen møder med eksterne deltagere, receptioner, møder ude i byen mv.:

 • - Jakkesæt med skjorte og gerne slips. Kvinder må være iført pæn nederdel eller kjole

 • - Pæne business-like sko


Bekl dning1
Beklædning

Ikke acceptabel påklædning

 • Klip klappere

 • Åbne sandaler til mænd

 • Jeans som er meget lavtaljede, forvaskede, hullede eller på anden vis ikke arbejdsegnede

 • T-shirts med skrift og billeder på

 • Caps eller anden hovedbeklædning med mindre det er indeholdt i profilbeklædning (undtaget er

 • lager, driftsafdeling, kørselsafdeling og montørerne)

 • Shorts eller knickers med mindre det er indeholdt i profilbeklædning (undtaget er Glostrup lager,

 • driftsafdeling, kørselsafdeling og montørerne)

 • Gummisko

 • Nedringede og stumpede bluser.

 • Nederdel må ikke være for kort

 • Husk at brug din sunde fornuft!

  Brug af arbejdstøj i fritiden

 • Når man som Nobia medarbejder bærer sit arbejdstøj i fritiden, kræves der en god opførelse fra

 • medarbejderen, således Nobia ikke bringes i miskredit.

 • Det er ikke foreneligt med Nobias værdier, at man som medarbejder iført Nobias arbejdstøj nyder

 • alkohol i det offentlige rum, da dette kan give en dårlig og negativ omtale af Nobia.


Gagepolitik
Gagepolitik

Gagepolitik ‐ funktionærer

 • 1. Overordnet politik

 • Det er Nobia Denmarks mål at fastholde gode medarbejdere og tiltrække nye gode medarbejdere.

 • Et af midlerne hertil er gagepolitikken. Nobia Denmark ønsker derfor at have et gageniveau, der er

 • attraktivt i forhold til lokalsamfundet og det øvrige arbejdsmarked.

 • Nobia Denmark ønsker at medarbejdernes aflønning er fastsat så objektivt som muligt. For at

 • opnå dette er det besluttet, fast definerede krav/kriterier skal være grundlaget

 • for gagereguleringen.

 • Kravene/kriterierne er fastsat således, at de bedst muligt medvirker til at såvel medarbejdere,

 • ledere som direktion opfylder Nobia Denmarks overordnede personalepolitik.

 • Nobia Denmark vil anvende Dansk Industris øvrige medlemsvirksomheder som referencegrundlag

 • ved vurdering af lokalsamfundets og det øvrige arbejdsmarkeds gageniveau.


Idr t
Idræt

Nobia DK Idræt

 • Formål

 • At fremme sammenholdet og udvikle virksomhedskulturen.

 • Aktiviteter

 • Nobia ønsker i et vist omfang at støtte medarbejdernes aktive fritid. Set i lyset af, at idræt

 • befordrer glæde, fysisk velbefindende og udvikling af det sociale netværk, ønsker Nobia at give

 • tilskud til forskellige arrangementer igennem året.

 • Ved årets begyndelse, tages der på de forskellige lokationer stilling til, hvilke lokale arrangementer

 • igennem året som virksomheden ønsker at yde tilskud til.

 • Nobia DK kan efter skriftlig ansøgning til den administrerende direktør støtte medarbejdernes

 • deltagelse i andre firmaaktiviteter.

 • Medarbejderne i Bjerringbro kan søge om støtte ved fabrikschefen.

 • Hos uno form gives der et tilskud til personaleforeningen, som skal dække sådanne aktiviteter.


Medarbejderuddannelse
Medarbejderuddannelse

Medarbejderuddannelse

 • Nobia DK ønsker for medarbejdere på alle niveauer at fremme og støtte kompetencegivende

 • videreuddannelse.

 • Videreuddannelsesaktiviteter kan opdeles i 3 typer således:

 • 1. Jobrelevant uddannelse

 • 2. Selvvalgt uddannelse

 • 3. Fritidsundervisning

 • Herudover skal ved alle organisatoriske ændringer gennemføres en nødvendig understøttende

 • uddannelse for nye ledere.

 • Nobia DK jobrelevant uddannelse

 • Definition

 • Der er tale om Nobia DK uddannelse, når det er Nobia DK, der arrangerer og indkalder til en sådan.

 • Eller at leder/HR vurderer, at et uddannelsesforløb (f.eks. lean, læse/stave/skrive, CNC, truck,

 • overfladebehandling osv.) er relevant for den enkelte og vil skabe værdi for udfyldelse af jobbet og

 • Nobia DK fremadrettet.


Politikker
Politikker

Misbrugspolitik

 • Formål

 • Formålet er, at der gribes ind og ydes hjælp i tilfælde af, at en kollega viser tegn på at have et

 • misbrugsproblem.

 • Målsætninger

 • At fremme en sund arbejdsplads, der forebygger misbrugsproblemer.

 • At der gribes ind, hvis ansatte viser tegn på misbrugsproblemer.

 • At fastholde ansatte med misbrugsproblemer gennem hjælp til selvhjælp.

 • Handlemuligheder

 • Af hensyn til sikkerhed, effektivitet og trivsel skal rusmidler og arbejde skilles ad. Det betyder, at

 • ansatte ikke må indtage eller være påvirket af rusmidler i arbejdstiden.

  Rygepolitik

 • Nobia DK ønsker at fremtræde som en virksomhed, hvor arbejdsmiljø og sundhed er en naturlig

 • del af vores profil og samtidig overholde loven på området. Vi har derfor en rygepolitik, som

 • gælder Nobia DK-ansatte samt besøgende.

 • Besøgende kan frit ryge udendørs.

 • De praktiske forhold omkring rygepolitikken er nærmere beskrevet i personalepolitikken

  Seniorpolitik

 • Formål

 • Alle medarbejdere i Nobia DK tilbydes adgang til seniorordning, når man er fyldt 50 år. Alle

 • medarbejdere ved Nobia DK Ølgod og uno form tilbydes seniorsamtale ved 50 år. Ved implast

 • tilbydes seniorsamtalen ved 55 år.

 • Samtalen foretages af seniorkoordinatoren eller nærmeste leder.

 • Intention

 • Så vidt muligt skal seniorer, der ønsker det, have mulighed for:

 • • Nedsat tid

 • • Flekstid

 • • Forskudt tid

 • • Omrokering til mindre belastende arbejde

 • • Andet job/omskoling

 • • Jobrotation

 • • Oplæring af medarbejdere


Sygefrav rspolitik
Sygefraværspolitik

Formål og forudsætninger

 • Det er sygefraværspolitikkens formål at minimere sygefraværet, så der kan skabes de bedst mulige

 • arbejdsbetingelser for alle medarbejdere. Derudover er formålet, at medarbejderen bevarer

 • kontakten til virksomheden og sikrer en hurtig tilbagevenden efter endt sygdom. En åben og

 • tillidsfuld dialog sammen med en aktiv indsats fra alle parter, er grundstenen i fraværspolitikken

 • både ved kortere og længerevarende sygeperioder. Sygefraværspolitikken omfatter alle ansatte i

 • virksomheden.

 • Nøglepersoner

 • Sygefraværspolitikken tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og dennes situation, da

 • medarbejderen er den vigtigste person i sygefraværspolitikken.

 • Bortvisningsårsager, kriminalitet, beruselse

 • Du kan blive øjeblikkeligt bortvist fra virksomheden i tilfælde af:

 • • Tyveri

 • • Beruselse i arbejdstiden, eller anden grov overtrædelse af Nobias alkoholpolitik.

 • • Udeblivelse

 • • Brug af euforiserende stoffer

 • • Vold eller trusler om vold

 • • Klare overtrædelser af Arbejdsmiljøloven

 • • Grov misligholdelse af ansættelsesforholdet


Arbejdsskade
Arbejdsskade

Omplacering pga. arbejdsskader

 • I tilfælde, hvor en medarbejder får en arbejdsskade på Nobia DK, vil virksomheden forsøge så vidt

 • det er muligt at give medarbejderen tilbud om andet arbejde.

  Mobning og krænkende opførsel

 • Mobning og krænkende opførelse dækker over en systematisk og ondskabsfuld forfølgelse af

 • andre mennesker. Det skal fremhæves, at chikane og mobning ved Nobia ikke er - og aldrig bør

 • forveksles med - en fri og ligefrem tone.

 • Mobning og chikane af en medarbejder udvikler sig ofte over længere tid. Det er derfor vigtigt, at

 • ledelsen og kolleger er opmærksomme på særlige reaktioner fra den udsatte medarbejder.


ad