slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT. dr Maja Leszczyńska Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Plan prezentacji:. Podstawowe informacje na temat staży naukowo-badawczych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT' - gene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mo liwo ci komercjalizacji wiedzy w ramach sta y naukowo badawczych na przyk adzie firmy 4 tune it

MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI WIEDZY W RAMACH STAŻY NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY 4-TUNE IT

dr Maja Leszczyńska

Instytut Informatyki Ekonomicznej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

plan prezentacji
Plan prezentacji:
 • Podstawowe informacje na temat staży naukowo-badawczych
 • Zrealizowane pomysły na przykładzie firmy 4-Tune IT
 • Potencjał komercjalizacji wiedzy w ramach staży
 • Podsumowanie i wnioski
idea sta y naukowo badawczych
Idea staży naukowo-badawczych:
 • mają na celu zainicjowanie i sfinansowanie kooperacji przedsiębiorców z jednostkami naukowymi
 • w ich ramach prowadzony jest transfer wiedzy i potencjału naukowo-badawczego między tymi podmiotami
 • są finansowane przez instytucje zewnętrzne w stosunku do uczestników np. Unię Europejską
 • dają tym samym możliwość współpracy, która nie obciąża finansowo przedsiębiorstwa
 • brak konieczności wnoszenia przez przedsiębiorców wkładu własnego wymaganego przy innych projektach
 • finansowanie pracy stażystów jest traktowane jako pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa
podstawowe cele sta y
Podstawowe cele staży:
 • podniesienie konkurencyjności regionu jako całości
 • podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, na ogół z sektora MŚP, których działalność wpisuje się w strategię rozwoju danego województwa
kluczowe dziedziny gospodarki dla wojew dztwa dolno l skiego
Kluczowe dziedziny gospodarki dla województwa dolnośląskiego:
 • nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia tzn. technologie wytwarzania zdrowej żywności, biotechnologia i farmaceutyki, technologie ochrony środowiska
 • odnawialne i alternatywne źródła energii
 • technologie informacyjne (IT)
 • projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych
pracownicy naukowi kt rzy mog bra udzia w projektach sta owych powinni
Pracownicy naukowi, którzy mogą brać udział w projektach stażowych powinni:
 • działać i posiadać dorobek w jeden z kluczowych dziedziny gospodarki dla danego województwa
 • być pracownikami naukowymi, zgodnie z przepisami Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (art.43) lub Ustawy o zasadach finansowania nauki i Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (art.110 ust.1 i 114)
korzy ci
Korzyści

dla Przedsiębiorstw:

 • dostęp do innowacyjnych rozwiązań, w tym technologii, modeli biznesowych, wyników badań, itp.
 • możliwość budowania przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu prac badawczo-rozwojowych i myśli naukowej

dla Naukowców:

 • zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych w ramach reprezentowanej dziedziny nauki
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników badań i zarządzania innowacjami
firma 4 tune it
Firma 4-Tune IT
 • działa w jednym z kluczowych obszarów gospodarki zdefiniowanych dla województwa dolnośląskiego jest więc potencjalnym odbiorcą i uczestnikiem projektów stażowych
 • zajmuje się kompleksową obsługą informatyczną przedsiębiorstw oraz doradztwem w zakresie optymalnego przeprowadzania inwestycji informatycznych, znalezienia odpowiedniego oprogramowania, sprzętu i najlepszych źródeł finansowania inwestycji IT
 • tworzy oprogramowanie dedykowane oraz jest autorem specjalistycznych systemów służących do zarządzania pracowniami protetycznymi (Protetic4You), gabinetami stomatologicznymi (Stomatic4You) i firmami handlowymi (CRM4You).
 • wdraża i prowadzi obsługę powdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych, takich producentów jak Soneta (enova) czy Comarch (XL, Optima)
slide10

Założeniem przyjętym przez 4-Tune IT dla pomysłów realizowanych w ramach staży naukowo- badawczych jest możliwość praktycznego wykorzystania efektów prac naukowca w codziennej pracy firmy, w ramach realizowanych procedur biznesowych lub wytwarzanych produktów IT.

cele grupy roboczej ue 4 tune it
Cele grupy roboczej UE - 4-Tune IT:
 • podnoszenie jakości i innowacyjności dostarczanych przez firmę 4-Tune IT produktów informatycznych oraz powiązanych z nimi usług IT
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym naukowych i dydaktycznych, pracowników Uczelni poprzez czynny udział w praktycznej realizacji przedsięwzięć informatycznych
zrealizowane pomys y
Zrealizowane pomysły:
 • Opracowanie wirtualnych metodyk obsługi wdrożeniowej i powdrożeniowej klienta na potrzeby produktów informatycznych,projekt: Staż Sukcesem Naukowca, organizator: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (http://dolnoslaskie.ssn.paip.pl/), daty: kwiecień - sierpień 2011r.
 • Dostosowanie interfejsu oprogramowania Stomatic4You do wymagań rynku oraz wirtualnej metodyki wdrożenia i utrzymania, projekt: Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu, organizator: Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (http://www.innowacyjnystaz.pl/), daty: czerwiec-wrzesień 2012r.
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania projektami oraz wiedzą i zasobami ludzkimi w ich ramach z uwzględnieniem wirtualnych metod pracy, projekt: Innowacyjny Transfer, organizator: Agencja Rozwoju Innowacji ARI S.A. (http://www.it.arisa.com.pl/), data: luty-lipiec 2013r.
 • Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur, projekt: Laboratorium Biznesu, organizator:Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., (http://www.laboratoriumbiznesu.pl/), daty: listopad 2013r. – kwiecień 2014r.
slide13
Opracowanie wirtualnych metodyk obsługi wdrożeniowej i powdrożeniowej klienta na potrzeby produktów informatycznych
 • Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego uporządkowania procesów biznesowych wewnątrz firmy, a ich strukturalizacja przełożyła się na podniesienie efektywności obsługi klientów.
 • Firma zaczęła pracować przy wykorzystaniu innowacyjnej wirtualnej metodyki, dzięki której również znacząco obniżono koszt obsługi klienta eliminując konieczność dojazdu do niego na rzecz zdalnego prowadzenia wszelkich prac wdrożeniowych i serwisowych.
slide14
Dostosowanie interfejsu oprogramowania Stomatic4You do wymagań rynku oraz wirtualnej metodyki wdrożenia i utrzymania
 • Dokonano restrukturalizacji istniejącego produktu informatycznego dedykowanego dla stomatologii, dostosowując jego interfejs do wymagań rynku oraz wirtualnej metodyki wdrożenia i utrzymania.
 • W trakcie trwania stażu projekt przyjaznego użytkownikowi i innowacyjnego interfejsu częściowo zaimplementowano, co przyczyniło się do powstania darmowej wersji oprogramowania Stomatic4You Express. Miała ona swoją premierę podczas targów CEDE 2012 w Poznaniu (20-22.09.2012r.).
slide15

Opracowanie i wdrożenie koncepcji zarządzania projektami oraz wiedzą i zasobami ludzkimi w ich ramach z uwzględnieniem wirtualnych metod pracy

 • Rozwiązywano aktualny na moment realizacji projektu problem firmy w obszarze zarządzania wiedzą, koordynacji działań (zwłaszcza w odniesieniu do realizowanych projektów) oraz zarządzania i dokumentowania działań ich pracochłonności i co za tym idzie kosztów realizowanych projektów (np. zarządzania rozwojem oferowanych produktów czy też projektami realizowanymi na zlecenie) poprzez zaprojektowanie i realizację innowacyjnej dla tej firmy platformy wspierającej następujące procesy (wewnątrz firmy):
  • zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa,
  • wspomaganie i koordynowanie pracy zespołu,
  • wizualizacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa,
  • zarządzanie projektami,
  • rejestracja czasu pracy pracowników oraz merytoryki i zakresu realizowanych przez nich zadań,
  • rozliczanie projektów (opracowanie metod wyliczania czaso- i kosztochłonności projektu).
stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur
Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur
 • Identyfikowane są te usługi firmy, w ramach który faktury wystawiane są cyklicznie oraz parametry, które pozwolą dokonać automatyzacji i wirtualizacji tego procesu.
 • Docelowo pozwoli to na efektywne zarządzanie zarówno procesem wystawiania faktur, jak i windykacji ewentualnych zaległości z ich tytułu.
 • Ideą przedsięwzięcia jest rozwiązanie aktualnego problemu firmy 4-Tune IT w charakteryzowanym obszarze:
  • firma posiada dużą bazę klientów – ponad 200 firm, z których każda zobligowana jest do płacenia rocznych opłat aktualizacyjnych. Wysokości i terminy wystawiania faktur aktualizacyjnych są różne. Jest to uzależnione od takich parametrów jak: rodzaj oprogramowania, wartość licencji i data ich zakupu. Parametry te można jednoznacznie zidentyfikować i oznaczyć w systemie informatycznym. Analogicznie przedstawia się kwestia wystawiania faktur serwisowych.
stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur cd
Stworzenie koncepcji i prototypu systemu do wirtualizacji procesu cyklicznego wystawiania faktur - cd
 • W wyniku realizacji stażu zaimplemtowany zostanie w aktualnie używanym w firmie systemie informatycznym prototyp funkcjonalności cyklicznego wystawiania faktur aktualizacyjnych i serwisowych.
 • Pozwoli to na wirtualizację tego procesu poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wystawiania i wysyłania do klientów faktur droga mailową. W tym zakresie firma skorzysta z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), które umożliwia przesyłanie faktur w formacie PDF, do samodzielnego wydruku.
 • Wirtualizacja procesu windykacji będzie możliwa dzięki automatyzacji procesu zaciągania wyciągu bankowego do systemu informatycznego i łączenia płatności z odpowiednimi fakturami oraz wysyłania na podstawie określonych w systemie parametrów maili z przypomnieniem o konieczności dokonania zaległych płatności. Pozwoli to na wprowadzenie w procesie obsługi klienta.
 • W wyniku realizacji stażu wytworzona zostanie wiedza, która docelowo posłuży, po pilotażowym wdrożeniu wewnątrz firmy 4-Tune IT, do komercjalizacji opracowanego systemu w ramach produktów własnych 4-Tune IT, dedykowanych dla protetyków, stomatologów oraz w systemie CRM.
potencja komercjalizacji wiedzy w ramach sta y perspektywa firmy
Potencjał komercjalizacji wiedzy w ramach staży – perspektywa firmy
 • ulepszenia produktów lub usług sprzedawanych przez dane przedsiębiorstwo
 • w praktyce firmy 4-Tune IT pomysły stażowe pilotażowo wdrażane są wewnątrz firmy i po okresie wykorzystywania przez firmę udostępniane jej klientom np. narzędzie do cyklicznego wystawiania faktur
 • podejmowane są też inicjatywy, które mają przełożyć wiedzę naukową na produkty firmy i zaprezentować je na rynku w nowej zmodernizowanej formie  np. Stomatic4You
potencja komercjalizacji wiedzy w ramach sta y perspektywa naukowc w
Potencjał komercjalizacji wiedzy w ramach staży – perspektywa naukowców
 • uczestnictwo w szkoleniach, które mają za zadanie pobudzić postawy kreatywne i przedsiębiorcze wśród pracowników naukowych
 • szkolenia tego typu mają różny wymiar i obejmują przykładowe zagadnienia zaprezentowane na kolejnych slajdach
sta sukcesem naukowca paip wymiar 24h tematyka
Staż Sukcesem Naukowca, PAIP, wymiar 24h, tematyka:
 • komercjalizacja wiedzy o wysokim stopniu innowacyjności (innowacje; transfer i komercjalizacji technologii, w tym metodyka; wynalazki, patenty, prawo o własności intelektualnej, itp.)
 • tworzenie spółek typu spin off/out (aspekty formalno – prawne, księgowość i podatki)
 • finansowanie działalności gospodarczej (wybrane źródła, dotacje UE i krajowe, fundusze venture, seed capital)
 • biznes plan (wprowadzenie, charakterystyka, analiza rynku, analiza finansowa)
 • marketing firmy
 • świadczenie usług technologicznych i konsulting technologiczny
inspiracje sta owe naukowc w dla innowacyjnego biznesu not wymiar 64h tematyka
Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu, NOT, wymiar 64h, tematyka:
 • zasady oceny wartości ekonomicznej innowacji/ technologii
 • marketing innowacji
 • zarządzanie innowacją
 • finansowanie nowych technologii
 • strategia komercjalizacji
 • przedsiębiorczość zorientowana rynkowo (biznes plan)
 • projektowanie i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego (wniosek racjonalizatorski, wniosek patentowy)
 • tworzenie i działanie firm spin off i spin out
wyzwania stoj ce przed uczestnikami sta y
Wyzwania stojące przed uczestnikami staży:
 • dobre przygotowanie programu stażowego wymaga ścisłej współpracy przedsiębiorstwo-naukowcy i na ogół nie rodzi się w wyniku jednorazowej, krótkotrwałej kooperacji a jest raczej wynikiem systemowego i systematycznego podejścia do problemów firmy
 • odstraszająca dla wielu przedsiębiorców jest biurokracja związana z aplikacją stażową, która przecież nie jest jednoznaczna z otrzymaniem dofinasowania, a wymaga od przedsiębiorstwa przygotowania szerokiej gamy dokumentów opisujących dotychczasową działalność, potencjał firmy, kondycję finansową, itp.
 • konieczność godzenia pracy w macierzystych jednostkach naukowo-badawczych z pracą w przedsiębiorstwie
 • obowiązki uczestników
obowi zki przedsi biorstwa
Obowiązki przedsiębiorstwa:
 • zapewnienie miejsca pracy stażyście
 • wyznaczenie opiekuna stażysty – co nie zawsze wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla opiekuna
 • akceptacja Indywidualnego Planu Stażu Stażysty
 • monitorowanie obecności stażysty
 • nadzór i współpraca nad tworzeniem raportów miesięcznych końcowych na potrzeby organizatora stażu
 • udział w badaniach monitoringowych i ewaluacyjnych
obowi zki naukowca
Obowiązki naukowca:
 • osobiste odbywanie stażu
 • zachowanie poufności wszelkich informacji związanych z odbywaniem stażu, których upowszechnienie mogłoby narazić na szkodę przedsiębiorstwo, w którym odbywa staż
 • dostarczanie organizatorowi projektu miesięcznych oraz końcowego raportu z realizacji stażu
 • wypełnianie ankiet ewaluacyjnych oraz innych dokumentów wymaganych przez organizatora stażu
 • udział w szkoleniach z zakresu komercjalizacji wiedzy
 • posiadanie ubezpieczenia NNW
warunki dla prawid owej realizacji sta u
Warunki dla prawidłowej realizacji stażu:
 • otwartość przyjmującego na staż przedsiębiorstwa na kreatywną dyskusję nad przygotowanymi propozycjami
 • zaangażowanie przedsiębiorstwa w implementację najnowszych osiągnięć myśli naukowej do konkretnych problemów
 • stworzenie Stażyście warunków pracy, które pozwolą na konsekwentne wdrożenie nowych sposobów działań, przeszkolenie pracowników czy modernizację produktów  oddelegowane odpowiednich uprawnień
slide26

Programy stażowe mają bardzo duży potencjał zarówno z punktu widzenia komercjalizacji wiedzy, jak i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez naukowców.

efekty sta y przedsi biorstwo
Efekty staży – przedsiębiorstwo:
 • współpraca ze stażystami pozwala spojrzeć na procesy biznesowe zachodzące w firmie oraz jej produkty z zupełnie nowej perspektywy
 • firma zyskuje dostęp do najnowszej wiedzy dziedzinowej, którą można praktycznie wykorzystać do rozwiązania bardzo konkretnych problemów
 • korzyści które osiąga przedsiębiorstwo, pod warunkiem dobrego przemyślenia programu stażowego, mogą być bardzo duże i w pełni rekompensować wyzwania i obowiązki związane z realizacją stażu
efekty sta y naukowiec
Efekty staży – naukowiec:
 • oferowane naukowcom za ich pracę wynagrodzenie ma charakter rynkowy
 • efekty staży mogą być wykorzystane w pracach rygorowych, w tym doktorskich czy habilitacyjnych
 • tematyka staży może być rozwijana w ramach grantów naukowych indywidualnych i zespołowych
 • materiał zgromadzony podczas staży może być też podstawą stworzenia artykułów naukowo-badawczych i wykorzystany podczas zajęć dydaktycznych
 • naukowiec odbywający staż ma szanse na zwiększenie praktycznego doświadczenia zawodowego w reprezentowanej dziedzinie, które może być wykorzystane w ścieżce kariery niezwiązanej z działalności naukową 
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

dr Maja Leszczyńska

Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania

Instytut Informatyki Ekonomicznej

Kierownik Studiów Podyplomowych Cyber Security Management

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

tel. 71 36 80 379, tel. kom. 691 679 625

maja.leszczynska@ue.wroc.pl

cybersecurity@ue.wroc.pl