การพัฒนาระบบหมอครอบครัว หมอประจำตัวทุกครัวเรือน - PowerPoint PPT Presentation

gemma-beard
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การพัฒนาระบบหมอครอบครัว หมอประจำตัวทุกครัวเรือน PowerPoint Presentation
Download Presentation
การพัฒนาระบบหมอครอบครัว หมอประจำตัวทุกครัวเรือน

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
566 Views
Download Presentation

การพัฒนาระบบหมอครอบครัว หมอประจำตัวทุกครัวเรือน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การพัฒนาระบบหมอครอบครัวการพัฒนาระบบหมอครอบครัว หมอประจำตัวทุกครัวเรือน นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

 2. 1. ระบบบริการสาธารณสุขที่พึงประสงค์ 2.ไม่ซ้ำซ้อน 3.มีความเชื่อมโยงแต่ละระดับ 20 Care Referral System การบริหารเฉพาะทาง โดยแพทย์เฉพาะทาง Hospital Care ระบบหมอครอบครัว โดย FM/GP/NP 10 Care Non – Hospital Care Holistic Continuity Integrated 1.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ ชุมชน/ครอบครัว 1.Equity 2.Quality 3.Efficiency 4.Social Accountability

 3. 2. ปัญหาที่เผชิญอยู่ในขณะนี้ 1. ความแออัดในโรงพยาบาล 2. การส่งต่อไม่เอื้ออำนวย 3.ประชาชนไม่พึ่งตนเอง (มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพสูง) 4. การดูแลไม่เป็นองค์รวม (ผู้ป่วย+คนไข้ไม่รู้จักกัน) 5. ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับการตอบสนอง 6. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้น 7. ผู้สูงอายุมากขึ้น 8. ค่าใช้จ่ายสูง

 4. 2 การแพทย์ ดั้งเดิม “หมอเป็นญาติ ประชาชน”

 5. 3 Psychiatry Orthopaedics Medicine Dermatology การแพทย์ สมัยใหม่ “เป็นหมอเฉพาะทางในรพ.ใหญ่,ผู้ป่วยแออัด” 1935


 6. ประชาชน จำนวนมาก ไปไม่ถึง โรงพยาบาล 4 ปัญหาการเข้าถึงบริการ ผู้ที่ต้องการการฟื้นฟูมากที่สุดกลับได้รับน้อยที่สุด

 7. 3. วัตถุประสงค์หลักของหมอครอบครัว 1. Self Care การส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเองโดยการ ลดพฤติกรรมเสี่ยงตามกลุ่มอายุ 2. Accessibility to essential Care ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นอย่างเป็นธรรม

 8. หมอประจำครอบครัว : คือ บุคลากร สาธารณสุข ที่อาจเป็น แพทย์ พยาบาล นวก.สธ จพ.สธ. 4. หมอประจำครอบครัวคืออะไร

 9. ทำหน้าที่ :ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้การบริการที่จำเป็น แก่ครอบครัวในเขต รับผิดชอบและมีการลงทะเบียนเป็นสมาชิก รวมทั้งการประสานการส่งต่อไปยังหน่วย บริการที่มีศักยภาพเหมาะสมกับผู้ป่วย 4. หมอประจำครอบครัวคืออะไร (ต่อ )

 10. หลักของเวชศาสตร์ครอบครัว :หมอประจำ ครอบครัวต้องมีความเข้าใจภูมิหลัง ของบุคคล ภายในครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพแลคุณภาพ ชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมให้บุคคล ในครอบครัวหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ เกิดโรคต่างๆ ดูแลสมาชิก ทั้งขณะป่วยและไม่ ป่วยอย่างต่อเนื่อง 4. หมอประจำครอบครัวคืออะไร (ต่อ )

 11. SRM Community Health C=Child เด็ก 0-5 ปี ดูแลความเสี่ยงตามกลุ่มอายุ ผู้ช่วยเหลือหมอครอบครัว D=Disability ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม W=working N=NCD A=ANC &MCH O=Old age E=Educational หมอครอบครัว ครอบครัว แกนนำสุขภาพ ครอบครัว 1 แพทย์ ทำหน้าที่ FM ใน รพ. ... 20 พยาบาล อสม 1,250-2,500 แกนนำสุขภาพ ครอบครัว ขอคำปรึกษา 1 ... จพง./นวก. 20 อสม หมอครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติฯ รพ.สต. 1-3 แห่ง 1,250-2,500 แกนนำสุขภาพ ครอบครัว 1 - แพทย์ประจำโรงพยาบาล ที่เป็น Family Med หรือแพทย์เฉพาะทางที่สนใจ ... In Service Training ของ Family Medicine แพทย์แผนไทย 20 อสม 1,250-2,500

 12. 5.หมอประจำครอบครัวช่วยได้อย่างไร5.หมอประจำครอบครัวช่วยได้อย่างไร Self care พึ่งตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค ลดตาย เป็นที่ไว้วางใจ Trust ลดโรค บริการที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดีและพันธะผูกพันที่ดี เป็นสื่อในการนำความรู้ให้กับบุคคล/ครอบครัว

 13. 6.1 หลักการ รู้จักและเข้าใจกัน = Community Relationship สร้างสรรค์สุขภาพชุมชน = Empowerment เพิ่มผลคุณภาพ = Quality of care 6.2 ลักษณะของเวชศาสตร์ครอบครัว Holistic Continuity Integrated 6. เวชศาสตร์ครอบครัว : ศาสตร์สำหรับหมอประจำครอบครัว

 14. 6.3 กิจกรรม 1) การรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน โรคเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย EMS 2) ดูแลผู้พิการ Rehabilitation 3) Risk Group 4) สุขภาพจิตชุมชน 5) การควบคุมโรค 6) การคุ้มครองผู้บริโภค 7) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 6. เวชศาสตร์ครอบครัว : ศาสตร์สำหรับหมอประจำครอบครัว(ต่อ)

 15. 6.4 เครื่องมือ - Home visit - Family Folder - ข้อมูลข่าวสารชุมชน - Referral system - เครื่องมือศึกษาวิถีชุมชน 6. เวชศาสตร์ครอบครัว : ศาสตร์สำหรับหมอประจำครอบครัว(ต่อ)

 16. 7. กลุ่มเสี่ยง

 17. 7. กลุ่มเสี่ยง

 18. 7. กลุ่มเสี่ยง

 19. 7. กลุ่มเสี่ยง

 20. 7. กลุ่มเสี่ยง

 21. 1. รู้จักกัน ครอบครัว C A N D O 1. MD / NP / นวก.สธ. 1. Home visit 1.Self care หมอประจำครอบครัว MD / NP / นวก.สธ. เพิ่มสมรรถนะตามหลักการ เวชศาสตร์ครอบครัว 2. Hospital visit ครอบครัว 2. Community nurse /จพง. เจ้าหน้าที่ ครบ 2. Empowerment ลดโรค ครอบครัว 3. Referral / consult 3. ทันตาภิบาล / ทันตแพทย์ ลดตาย 3. เพิ่มผลคุณภาพบริการ 4. Case conference 4. กายภาพ / แพทย์แผนไทย 2.Accessibility ลดแทรกซ้อน 5. Supervision to essential Care 5. นักบริหารจัดการ 8. กระบวนการสร้างหมอประจำครอบครัว เขต สป. สสจ. รพช. + สสอ. ใช้กลยุทธ - CBL - ชุมชน พยาบาลชุมชน เครื่องมือ 1. FF / ข้อมูล 2. กองทุน 3. แผนตำบล นวก. อสม. อสม. จพง.

 22. INPUT OUT PUT OUT COME 9.หมอครอบครัว กับ DHS Primary Care Accreditation ประเมิน 3 ดี 1.สุขภาพดีตัวชี้วัดPP 2.คนดีมี ความรู้ 3.รายได้ พอดี PROCESS 1.หมอครอบครัว - Self Care - Essential Care 2.ตำบลจัดการสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน 3.หนึ่งอำเภอหนึ่ง โครงการแก้ปัญหา สุขภาพ ODOP 4.Appreciation การมองเห็นคุณค่า การทำงานร่วมกัน อย่างมีความสุข 1. งบประมาณ UC สป. 2. การสนับสนุน คน 3. Unity Team 4.แผนเงินบำรุง แผน PP แผนเงินลงทุน 1. CBL ศูนย์เรียนรู้ เวชศาสตร์ ครอบครัว 2. SRM กองทุนตำบล 3. R2R

 23. แนวคิดการดำเนินงาน เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

 24. ระบบบริการสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 10 เครือข่ายเชี่ยวชาญ 10 สาขา 1.ประชาชนมี สุขภาพดีขึ้น Service Plan 30Care KPI 2.โรงพยาบาลหน่วยบริการ คุณภาพเพิ่มขึ้น ลดตาย ลดแทรกซ้อน 20Care - ตามกลุ่มอายุ KPI 10Care20Care องค์รวม หัวใจ/หลอดเลือด - 25 ตัวต้องเน้น ทารกแรกเกิด ทันตกรรม 5 สาขาหลัก มะเร็ง อุบัติเหตุ จิตเวช NCD - MOU 66 ตัว ตา ไต - Efficiency - สตป. 85 ตัว - Quality 10Care DHS DHS เข้าถึงบริการที่จำเป็น ลดป่วย ลดเสี่ยง ชุมชนมีส่วนร่วม 3. บุคลากร คนทำงานในองค์กร มีความสุขในการทำงาน ช่วยเหลือกันในองค์กร ได้รับค่าตอบแทนพอดี

 25. INPUT OUT PUT OUT COME Primary Care Accreditation ประเมิน 3 ดี 1.สุขภาพดีตัวชี้วัดPP 2.คนดีมี ความรู้ 3.รายได้ พอดี PROCESS จะได้อะไรจากการสร้าง DHS 1.หมอครอบครัว - Self Care - Essential Care 2.ตำบลจัดการสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน 3.หนึ่งอำเภอหนึ่ง โครงการแก้ปัญหา สุขภาพ ODOP 4.Appreciation การมองเห็นคุณค่า การทำงานร่วมกัน อย่างมีความสุข 1. งบประมาณ UC สป. 2. การสนับสนุน คน 3. Unity Team 4.แผนเงินบำรุง แผน PP แผนเงินลงทุน 1. CBL ศูนย์เรียนรู้ เวชศาสตร์ ครอบครัว 2. SRM กองทุนตำบล 3. R2R

 26. รพศ. Family Med เป็นผู้ให้บริการและรับคำปรึกษา บทบาทแสดงความเชื่อมโยงการจัดบริการสุขภาพระดับต่างๆเพื่อสนับสนุน Holistic Care ศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัว รพศ/ รพท. รพช. DHS ในเขตอำเภอชนบท DHS ในเขตอำเภอเมือง 1.Unity Team 2.Appreciation การจัดตั้งศสม. การพัฒนา รพสต.โดยแพทย์ รพช. 3.Human Resource Development and Resource Sharing 4.การพัฒนา Essential Care 5.Community Participation หมอครอบครัวNP/นสค. 6.ODOP 1.Self Care 2.การเข้าถึง Essential Care 1.ลดป่วย 2.ลดความแออัด 3.ลดค่าใช้จ่าย 4.ลดความแทรกซ้อน 5.ลดอัตราตาย

 27. 1.วิวัฒนาการของบริการปฐมภูมิจากโอสถสภา สู่ รพ.สต. โอสถสภา พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2475 สุขศาลา ไม่มีแพทย์ประจำ มีแพทย์ประจำ สุขศาลาชั้นสอง พ.ศ.2485 พ.ศ.2485 สุขศาลาชั้นหนึ่ง พ.ศ.2495 สถานีอนามัยชั้นสอง พ.ศ.2497 สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง พ.ศ.2515 สถานีอนามัย พ.ศ.2515 ศูนย์การแพทย์อนามัยชนบท พ.ศ.2525 ยกฐานะสำนักงานผดุงครรภ์เป็นสถานีอนามัยเปลี่ยนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2517 ศูนย์การแพทย์อนามัย พ.ศ.2518 โรงพยาบาลอำเภอ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน พ.ศ.2525 พ.ศ.2535 ทศวรรษพัฒนาสถานีอนามัย ใหญ่,เล็ก พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน พ.ศ.2544 2.1 2.2 2.3 พ.ศ.2550 จะเป็น 10Care หรือ 20Care ? รพ.สต. พ.ศ.2553 พ.ศ. 2556 DHS หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน พ.ศ.2556