Poddzia anie 6 1 1 po kl
Download
1 / 20

Poddziałanie 6.1.1 PO KL - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Poddziałanie 6.1.1 PO KL . Spotkanie Informacyjne Olsztyn 2 kwietnia 2012 Małgorzata Falkowska. Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poddziałanie 6.1.1 PO KL' - gema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poddzia anie 6 1 1 po kl

Poddziałanie 6.1.1 PO KL

Spotkanie Informacyjne

Olsztyn

2 kwietnia 2012

Małgorzata Falkowska

Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poddzia anie 6 1 1 wsparcie os b pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

 • Konkursy otwarte:

  • nr I/POKL/6.1.1/2012 – subregion olsztyński

  • nr II/POKL/6.1.1/2012 – subregion elbląski

  • nr III/POKL/6.1.1/2012 – subregion ełcki

 • Alokacja

  • nr I: 16 000 000 zł

  • nr II: 15 000 000 zł

  • nr III: 9 000 000 zł

 • Termin naboru: 03.04.-31.12.2012* r.

  *dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia konkursu


Typy projekt w
Typy projektów

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraznabywania kompetencji kluczowych.

Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.


 • Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,

  • staże/praktyki zawodowe,

  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

 • Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.


 • Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe).

  Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania.


  Beneficjenci
  Beneficjenci zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego

  Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym powiatowe urzędy pracy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w odniesieniudo kwot, stawek, form wsparcia oraz grupy docelowej.


  Grupa docelowa
  Grupa docelowa zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego

  • Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne).

   SzOP: Osoba w wieku powyżej 15 roku życia niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna. Jako osobę pozostającą bez zatrudnienia należy uznać również osobę w wieku powyżej 64 roku życia, o ile adresowane do niej wsparcie jest ściśle powiązane z przygotowaniem do podjęcia zatrudnienia oraz osoba ta zadeklaruje gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.


  Kryteria dost pu
  Kryteria dostępu zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego

  Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru subregionu (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze subregionu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu).

  Kryteria dostępu podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku.


  Subregiony
  Subregiony zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego


  • Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

   Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie województwa przez cały okres realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność.


  • Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpocznie się do 30 września 2012 roku.

  • Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie instrumentów dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika wynikających z opracowanego w ramach projektu Indywidualnego Planu Działania.

   W przypadku projektów realizowanych przez podmioty deklarujące zatrudnienie uczestników, nie jest wymagane objęcie usługą pośrednictwa pracy osób, które znajdą zatrudnienie u pracodawcy będącego projektodawcą/ partnerem.


  • Projekt w minimum 75% obejmuje wsparciem osoby z jednej z poniższych trzech kategorii:

   • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

   • osoby w wieku 15-24 lat (w tym minimum 50 % wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy),

   • osoby niepełnosprawne.

    Jednocześnie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej.

    • Beneficjent składa maksymalnie 2 wnioski w ramach danej rundy konkursowej.


  Projekt zapewnia osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 35%. W przypadku projektów adresowanych w 100% do osób niepełnosprawnych projekt zapewnia osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 20%.

  Pomiar efektu zatrudnieniowego będzie dokonywany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IZ pt. „Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie”.


  Kryteria strategiczne
  Kryteria strategiczne zatrudnienia na poziomie co najmniej 35%. W przypadku projektów adresowanych w 100% do osób niepełnosprawnych projekt zapewnia osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 20%.

  • Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne. Jednocześnie oferowane kompleksowe wsparcie dostosowane jest do specyfiki grupy docelowej - 10 pkt.

  • Projekt zakłada zatrudnienie uczestników projektu po zakończeniu jego realizacji u Beneficjenta lub Partnera na poziomie min. 20% - 10 pkt.

  • Projekt jest komplementarny z inwestycjami realizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innymi niż EFS – 5 pkt.


  Kryteria strategiczne1
  Kryteria strategiczne zatrudnienia na poziomie co najmniej 35%. W przypadku projektów adresowanych w 100% do osób niepełnosprawnych projekt zapewnia osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 20%.

  • Projekt przewiduje partnerstwo instytucji rynku pracy z podmiotem/ami działającym/i na rzecz integracji społecznej (wyłącznie ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i organizacje pozarządowe działające na obszarze realizacji projektu), jednocześnie minimum 30% uczestników stanowią osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy z uwagi na swoją sytuację życiową korzystały długoterminowo z usług ośrodków pomocy społecznej - 5 pkt.


  • Projekt realizowany jest przez samorząd gminny/powiatowy (lub jego jednostkę organizacyjną), który nie był dotychczas Beneficjentem w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia dla województwa warm.-maz. wg stanu na dzień 31.12.2011 r. Jednocześnie co najmniej 50% uczestników stanowią osoby zaliczające się do przynajmniej jednej z następujących kategorii: osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz mieszkańcy terenów wiejskich – 5 pkt.


  • Realizowane w ramach projektu szkolenia zawodowe powinny być dostosowane do potrzeb pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w obszarach strategicznych dla województwa warm.– maz. [rolno-spożywczy, meblarsko-drzewny, turystyczny (w tym hotelarstwo i gastronomia), budowlany (w tym budownictwo drogowe), spawalnictwo, usługi opiekuńcze, produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa] i spełnią co najmniej jeden z następujących warunków:

   • kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,

   • kończą się uzyskaniem uprawnień do uzyskania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra,

   • prowadzone są w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania) – 5 pkt.


  Za o enia konkursowe
  Założenia konkursowe być dostosowane do potrzeb pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w obszarach strategicznych dla województwa

  minimalna wartość projektu wynosi: 50 000 PLN;

  dopuszcza się wystąpienie pomocy publicznej/ pomocy de minimis;

  istnieje możliwość uwzględnienia w projekcie wsparcia towarzyszącego tj. opieki nad dziećmi i osobami zależnymi;

  staż/praktyka zawodowa powinien trwać od 3 do 12 miesięcy;

  osobom odbywającym staż/praktykę zawodową przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia;


  uczestnikom szkoleń lub kursów przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie;

  zaleca się zapoznanie z wynikami badania w obszarze zapotrzebowania na konkretne zawody/ specjalności i preferowane kwalifikacje [Załącznik nr 6.8].


  Dziękuję za uwagę. wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 Punkt Informacyjny EFSWojewódzki Urząd Pracy w Olsztyniewww.up.gov.pl/pokltel. 89 522 79 55/65


  ad