Download
je as obr ti pres pacie hodiny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Je čas obrátiť presýpacie hodiny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Je čas obrátiť presýpacie hodiny

Je čas obrátiť presýpacie hodiny

173 Views Download Presentation
Download Presentation

Je čas obrátiť presýpacie hodiny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Je čas obrátiť presýpacie hodiny MATURITNÉ SKÚŠKY 2013 Ittazidőmegfordítani a homokórát

 2. Skôr či neskôrprídedeň, keďsa nebudeme môcťschovaťpredtým, čosme urobili. (BattlestarGalactica) „Azértszülettem, hogymindazt, ami van, egy felmérhetetlenÉLETBEN kifejezzem.“ VáciMihály

 3. V školskom roku 2012/2013 maturovaloA 2012/2013 –astanévbenérettségizett 87 študentov - diák 61 žien 26 mužov nőférfi

 4. ÚstnematuritnéskúškySzóbeliérettségivizsgák Predmetové maturitné komisie si vypočuli 372 odpovedí Elhangzott372felelet

 5. Poradie predmetov podľa dosiahnutého priemeru A tantárgyaksorrendjeazelérteredményekalapján • Umenie a kultúra........................................................ 1,00 • Francúzsky jazyk ....................................................... 1,00 • Ekonomikaa ............................................................... 1,20 • Nemecký jazyk............................................................ 1,25 • Informatika ................................................................. 1,33 • Matematika ................................................................. 1,43 • Chémia ....................................................................... 1,50 • Geográfia.................................................................... 1,60 • Fyzika ................................................................ 1,67 Náuka o spoločnosti .................................................. 1,69 • Občianska náuka........................................................ 1,72 • Anglický jazyk ............................................................ 1,94 • Slovenský jazyk a literatúra ....................... .............. 1,98 • Maďarský jazyk ................................................... 1,98 • Biológia ................................................................ 2,18 • Dejepis ................................................................ 2,21 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra................... 2,26

 6. Štatistickévyhodnotenieústnej formy internej časti maturitnejskúšky A szóbeliérettségivizsgastatisztikaikiértékelése

 7. Prihlásení na dobrovoľnú maturitnú skúšku: 54 žiakov Nemkötelezőérettségivizsgárajelentkezett: 54 diák Dobrovoľnú maturitnú skúšku konalo: 29 žiakov Nemkötelezőérettségivizsgáttett: 29 diák Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky Nemkötelezőérettségivizsgáktantárgyaiátlag – priemer Informatika – 1 1,00 Matematika – 1 1,00 Ekonomika – 5 1,20 Chémia – 5 1,00 Geografia – 2 1,00 Občianska náuka – 3 1,00 Francúzsky jazyk – 1 1,00 Dejepis – 2 1,50 Fyzika – 6 1,66 Nemecký jazyk – 2 1,00 Umenie a kultúra – 1 1,00

 8. Známky z jednotlivých predmetovAz egyes tantárgyakban elért eredmények

 9. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 10. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 11. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 12. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 13. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 14. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 15. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 16. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 17. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 18. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 19. Známky z jednotlivých predmetovAzegyestantárgyakbanelérteredmények

 20. „A tudástcsakakkortudjukmegemészteni, ha jó étvággyalfogyasztottuk.“ France Či sa ti to páči, alebonepáči, smertvojej cesty, ktorása volá život, určujú tvoje myšlienky. Ak máš myseľplnúskľúčenosti a sklamania, žiješ v ich zajatí. Povedzčloveku, že je hlúpy. A hlúpymsa stane. Povedz mu, že je schopný a odhalíš v ňom génia. „Nem a tudásban van a boldogság, hanemannakmegszerzésében.“ Poe

 21. Blahoželáme, v ďalšom štúdiu a v osobnom živote prajeme veľa úspechovGratulálunk , továbbimunkátokhozés a tanuláshoz sok sikertkívánunk!