zakonodavstvo rh za tita okoli a u h infrastrukturi d o o n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zakonodavstvo RH - Zaštita okoliša u HŽ Infrastrukturi d.o.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zakonodavstvo RH - Zaštita okoliša u HŽ Infrastrukturi d.o.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Zakonodavstvo RH - Zaštita okoliša u HŽ Infrastrukturi d.o.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Zakonodavstvo RH - Zaštita okoliša u HŽ Infrastrukturi d.o.o. GRAĐEVINSKI POSLOVI ODRŽAVANJA SLUŽBA ZAŠTITE OKOLIŠA. Definicija zaštite okoliša.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zakonodavstvo RH - Zaštita okoliša u HŽ Infrastrukturi d.o.o.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zakonodavstvo rh za tita okoli a u h infrastrukturi d o o

Zakonodavstvo RH - Zaštita okoliša u HŽ Infrastrukturi d.o.o.

GRAĐEVINSKI POSLOVI ODRŽAVANJA

SLUŽBA ZAŠTITE OKOLIŠA

definicija za tite okoli a
Definicija zaštite okoliša
 • ZAŠTITA OKOLIŠA – je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprečavanje opasnosti za okoliša, sprečavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete
 • EKOLOGIJA – je prirodna znanost (grana biologije), a po svojoj definiciji proučava odnose među živim bićima, njihov utjecaj na okoliš u kojem obitavaju te utjecaj tog okoliša na njih

Pojam ekologija se često nepravilno koristi pri opisivanju aktivnosti vezanih uz zaštitu okoliša

Englesko govorno područje strogo razlikuje pojmove ecology i environment

odgovornost za okoli
Odgovornost za okoliš

Određena je Ustavom Republike Hrvatske

 • …”očuvanje prirode i čovjekova okoliša…kao najviše vrednote ustavnog poretka RH”…
 • …”pravo građana na zdrav okoliš”…

Temeljni zakon o okolišu proizašao iz Ustava je Zakon o zaštiti okoliša, usvojen u Hrvatskom saboru 3. listopada 2007. godine (NN 110/07)

odgovornost za okoli1
Odgovornost za okoliš
 • Djelomično je ugrađena u Zakon o zaštiti okoliša NN 110/07 – koji je usklađen sa odredbama EU Direktive 2004/35/EZ
 • Potpuna usklađenost u području odgovornosti za okoliš postignuta je stupanjem na snagu slijedećih akata:

Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu

Uredba o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari

Pravilnik o mjerama otklanjanja šteta u okolišu i sanacijskim programima

strate ko planski dokumenti rh
Strateško-planski dokumenti RH
 • Strategija održivog razvitka RH, (NN 30/09)
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša, (NN 46/02)
 • Nacionalni plan djelovanja za okoliš, (NN 46/02)
 • Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05)
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11)
 • Strategija upravljanja vodama, (NN 91/08)
zakonodavstvo rh
Zakonodavstvo RH
 • 2004 je započelo razdoblje intenzivnog pravnog usklađivanja zakonodavstva RH sa Direktivama EU
 • Poglavlje zaštite okoliša je bilo jedno od najzahtjevnijih i možda najosjetljivijih poglavlja u pregovaračkom procesu jer je povezano s velikim financijskim troškovima koje je trebalo procijeniti u odnosu na koristi koje proizlaze iz učinkovite provedbe mjera zaštite okoliša
 • Proteklih godinu je u prosjeku na snagu stupilo godišnje 50-tak izmjena i dopuna što zakona, pravilnika, uredbi, odredbi iz ovog područja te se i dalje nastavlja prilagodba zakonima EU – trenutno se vrši prilagodba Zakona o otpadu
op i propisi
Opći propisi
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)
 • Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
op i propisi1
Opći propisi
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
 • Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08)
 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08)
 • Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu (NN 139/08)
 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima (NN 145/08)
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10)
 • Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša (NN 75/02)
 • Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03)
odgovornost za okoli2
Odgovornost za okoliš
 • Zakon o zaštiti okoliša definira nekoliko načela od kojih je najvažnije načelo “Onečišćivač plaća”
 • Navedeno načelo definirano je člankom 15. Zakona o zaštiti okoliša
odgovornost za okoli3
Odgovornost za okoliš
 • (1) Onečišćivač snosi troškove nastale onečišćavanjem okoliša.
 • (2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove nastale u vezi s onečišćavanjem okoliša uključujući i troškove procjene štete, procjene nužnih mjera i troškove otklanjanja štete u okolišu.
 • (3) Onečišćivač snosi i troškove praćenja stanja okoliša i primjene utvrđenih mjera te troškove poduzimanja mjera prevencije od onečišćivanja okoliša, bez obzira na to da li su ti troškovi nastali kao rezultat propisane odgovornosti za onečišćavanje okoliša, odnosno ispuštanjem emisija u okoliš ili kao naknade utvrđene odgovarajućim financijskim instrumentima, odnosno kao obveza utvrđena propisom o smanjivanju onečišćivanja okoliša.
propisi iz podru ja gospodarenja otpadom
Propisi iz područja gospodarenja otpadom

OPĆI PROPISIZAPODRUČJEOTPADA

 • Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94)
 • Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN50/05, 39/09)
 • Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06, 17/07, 39/09)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)
 • Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada(NN 51706)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07)
propisi iz podru ja gospodarenja otpadom1
Propisi iz područja gospodarenja otpadom

PROPISI ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 156/09, 38/10, 10/11)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09)
 • Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe (NN 36/07)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/06, 31/09, 156/09)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09)
 • Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)
propisi iz podru ja gospodarenja otpadom2
Propisi iz područja gospodarenja otpadom
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom  (NN 74/07, 133/07, 31/09), 156/09)
 • Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 105/08)
propisi iz podru ja gospodarenja otpadom3
Propisi iz područja gospodarenja otpadom

OSTALI PROPISI VAŽNI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Zaštita okoliša:

 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 21/01)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)
 • Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 144/08)
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša(NN 68/08)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliš (NN 57/10)
propisi iz podru ja gospodarenja otpadom4
Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Komunalno gospodarstvo:

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09, 79/09)

Prijevoz opasnih tvari:

 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/09)  

Kemikalije:

 • Zakon o kemikalijama (NN 159/05, 53/08)

Ostalo:

 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 32/10)
 • Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08)
propisi iz podru ja zraka klimatske promjene
Propisi iz područja zraka/klimatske promjene
 • Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, 60/08)
 • Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN133/05)
 • Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (NN 155/05)
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 01/06)
 • Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora (NN 79/06)
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 73/07, 48/09)  
propisi iz podru ja zraka klimatske promjene1
Propisi iz područja zraka/klimatske promjene
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 77/07)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksida i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid(NN 71/04)  
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov oksida i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid(NN 95/04)
propisi iz podru ja zraka klimatske promjene2
Propisi iz područja zraka/klimatske promjene
 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola (NN 148/08)
 • Uredba o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama (NN 142/08, 113/10)
 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćene tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine (NN 152/09)
 • Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva (NN 53/06, 154/08, 81/10) 
 • Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva (NN 153/09, 3/10, 52/10, 96/10)
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2010. godinu (NN 13/10)
propisi iz podru ja zraka klimatske promjene3
Propisi iz područja zraka/klimatske promjene

MEĐUNARODNI UGOVORI:

 • RH je potpisnik 15 međunarodnih ugovora vezanih za zaštitu zraka i klimatskih promjena
propisi kopnene vode
Propisi kopnene vode

Zaštita voda od onečišćenja uređena je Zakonom o vodama.

 • Temeljem ovog zakona donesen je niz propisa čija provedba osigurava, pored ostalog, nadzor nad stanjem kakvoće voda. Nadzor stanja kakvoće voda uključuje: praćenje koncentracije hranjivih, opasnih i drugih tvari, izvora onečišćenja, sprečavanjem, ograničavanjem, zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenje voda i stanje okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i poboljšavanju kakvoće i korištenja voda.
propisi kopnene vode1
Propisi kopnene vode

Zakoni i propisi: 

 • Zakon o vodama (NN 153/09)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 178/04)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Uredba o standardu kakvoće voda (NN 89/10)
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10)
 • Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10)
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10)
 • Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10)
 • Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10)
 • Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02)
propisi kopnene vode2
Propisi kopnene vode
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10 )
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina vode (NN 81/10)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (NN 78/97, 92/97, 65/05)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)
 • Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode (NN 147/09)
za tita okoli a u h infrastrukturi d o o
Zaštita okoliša u HŽ Infrastrukturi d.o.o.

Služba zaštite okoliša u HŽ Infrastrukturi pokriva poslove zaštite okoliša koji obuhvaćaju:

 • Zakonsku regulativu vezanu uz otpad – zbrinjavanje otpada (izrada tendera za javnu nabavu), sanacije onečišćenih terena (izrada tendera za javnu nabavu), edukacija djelatnika u organizacijskim jedinicama koje su proizvođači otpada (vođenje očevidnika, prijava otpada u KEO), sudjelovanje u inspekcijskim nadzorima Inspekcije zaštite okoliša (vezanima za područje otpada), …;
 • Zakonsku regulativu vezanu uz zrak – praćenje emisija onečišćenja iz stacionarnih izvora (kotlovnica) u zrak (izrada tendera za javnu nabavu), praćenje stanja kotlovnica i izvješća, edukaciju djelatnika u organizacijskim jedinicama koje su “proizvođači” emisija u zrak (vođenje očevidnika, prijava emisija u KEO), sudjelovanje u inspekcijskim nadzorima Inspekcije zaštite okoliša (za vezanima područje zraka), …;
za tita okoli a u h infrastrukturi d o o1
Zaštita okoliša u HŽ Infrastrukturi d.o.o.
 • Zakonsku regulativu vezanu uz vode – zbrinjavanje otpadnih voda, uzorkovanje otpadnih voda, uzorkovanje podzemnih (piezometarskih) voda (izrada tendera za javnu nabavu), edukaciju djelatnika u organizacijskim jedinicama koje su proizvođači otpadnih voda (vođenje očevidnika, prijava otpada u KEO), izrada dokumentacije za ishođenje vodopravnih dozvola, sudjelovanje u inspekcijskim nadzorima Vodopravne inspekcije (vezanima za područje kopnenih voda), …;
 • Otklanjanje nepravilnosti uzrokovanih akcidentnim situacijama;
 • Organiziranje održavanja pružnog pojasa – kemijsko i mehaničko tretiranje (izrada tendera za javnu nabavu), postupanje po nalozima komunalnih redara, …;
 • Sudjelovanje u radu revizije tehničke dokumentacije iz područja zaštite okoliša, izrada i sudjelovanje u izradi projektnih zadataka iz područja zaštite okoliša, … ;
 • Suradnja sa tijelima državne uprave i jedinica lokalne samouprave...
za tita okoli a u republici hrvatskoj
Zaštita okoliša u Republici Hrvatskoj

Najvažnije web stranice iz područja zaštite okoliša i vezanih područja:

 • http://www.mzopu.hr/ - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;
 • http://www.azo.hr - Agencija za zaštitu okoliša;
 • http://www.fzoeu.hr - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 • http://www.mrrsvg.hr/ - Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva;
 • http://www.voda.hr - Hrvatske vode;
 • http://www.mmpi.hr/ - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;
 • http://www.vlada.hr/ - Vlada RH – sadrži linkove na ministarstva,ostala tijela državne uprave i lokalne samouprave