projekt partnerski grundtviga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt Partnerski Grundtviga: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt Partnerski Grundtviga:

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Projekt Partnerski Grundtviga: - PowerPoint PPT Presentation

gella
126 Views
Download Presentation

Projekt Partnerski Grundtviga:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt Partnerski Grundtviga: Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy

 2. Koordynator projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuProjekt współfinansowano z : Czas trwania projektu: 2008 – 2010

 3. POMYSŁ PROJEKTU Z pomysłem projektu wystąpiła biblioteka wojewódzka z Poznania. Krótki opis zamierzeń projektu w języku angielskim został przesłany do Narodowej Agencji Grundtviga. Agencja rozesłała dokument do wszystkich krajów uczestniczących w programie Grundtvig. W miesiącach listopad 2007 – luty 2008 trwała intensywna korespondencja mailowa pomiędzy WBPiCAK a potencjalnymi organizacjami partnerskimi. Po ukształtowaniu się grupy partnerów wszystkie instytucje zajęły się przygotowaniem Formularza Aplikacyjnego Projektu.

 4. CEL PROJEKTU Celem głównym projektu: ”Europejskie biblioteki…” jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie edukacji osób dorosłych; poszerzenie oferty edukacyjnej organizacji partnerskich poprzez przygotowanie i upowszechnienie nowych programów szkoleniowych składających się z programu nauczania i narzędzi dydaktycznych.

 5. Partnerzy w projekcie • WŁOCHY: • Biblioteka Miejska w Amalfi • Stowarzyszenie Skarabeusz z Livorno • SZWECJA: • Biblioteka Miasta Umeå • LITWA: • Biblioteka Regionu Telšiai • POLSKA: • WBPiCAK w Poznaniu

 6. REALIZACJAPROJEKTU • indywidualna praca każdego partnera w projekcie - zespoły robocze w składzie: personel instytucji oraz dorośli słuchacze, pracowały nad stworzeniem, przetestowaniem i ulepszeniem programów szkoleń. • bieżąca współpraca pomiędzy organizacjami partnerskimi – • poczta e-mail; komunikator Skype, wspólne tworzenie treści na stronie Internetowej projektu. • spotkania partnerskie – czterokrotnie realizatorzy projektu bezpośrednio spotykali się w swoich siedzibach.

 7. Najważniejsze produkty w projekcie • Programy szkoleń informatycznych (wykorzystanie nowych technologii • ICT w edukacji dorosłych): • Umeå, Szwecja – nauka obsługi programu Photoshop, • programu Microsfoft Outlook • Livorno, Włochy – komputer w komunikowaniu, platformy e-learningowe • Amalfi, Włochy – • Telsiai, Litwa – • Poznań, Polska - ogół umiejętności potrzebnych podczas pracy z komputerem i Internetem oraz urządzeniami elektronicznymi

 8. Indywidualne, tematyczne programy szkoleniowe: • Umeå, Szwecja – nauka przedsiębiorczości, jak założyć własną firmę • Amalfi, Włochy – kurs języka angielskiego (różne poziomy) • Livorno, Włochy – literatura narzędziem edukacji i rozwoju osobistego • Telsiai, Litwa – współpraca międzypokoleniowa, rozwijanie kreatywności • i aktywnej postawy obywatelskiej osób starszych • Poznań, Polska – Przewietrz swoje życie! Literatura jako narzędzie • wspierające rozwój osób dorosłych i zmianę ich postaw życiowych

 9. Międzynarodowe Spotkania Partnerów Umeå – październik 2008 r. Amalfi – marzec 2009 r. Telsiai – wrzesień 2009 r. Podczas spotkań partnerskich Instytucja Goszcząca prezentowała całokształt swojej działalności , m.in. działalność edukacyjną na rzecz osób dorosłych. Partnerzy omawiali zrealizowane dotychczas działania w projekcie, dyskutowali na temat przygotowywanych programów szkoleniowych. Gospodarze zapoznawali partnerów z charakterystyką swego miasta i regionu: kulturą i obyczajami, rozwojem gospodarczym.

 10. SPOTKANIE W UMEÅ

 11. SPOTKANIE W AMALFI

 12. SPOTKANIE W TELSIAI

 13. W okresie: 2007-2009 projekt: „Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy” był jedynym, „bibliotecznym” Projektem Partnerskim Grundtviga gdzie grupę partnerską tworzą biblioteki publiczne. (informacja na podstawie analizy list zrealizowanych i złożonych Projektów Partnerskich Grundtviga w latach 2007-2010 zamieszczonych na stronie: www.grundtvig.org.pl).

 14. Korzyści z realizacji projektu • Korzyści dla WBPiCAK: • poszerzenie oferty edukacyjnej WBPiCAK • nowe doświadczenia dla instytucji w związku z realizacją międzynarodowego projektu • rozwój umiejętności organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań • partnerskich i pracą w międzynarodowym gronie • podniesienie umiejętności językowych pracowników (jęz. angielski – język roboczy projektu) • rozwój kwalifikacji trenerskich bibliotekarzy w związku z przygotowaniem i wdrożeniem • programów szkoleniowych • większe wykorzystanie technologii ICT podczas realizacji projektu • Korzyści dla bibliotekarzy / użytkowników bibliotek: • możliwość rozwoju oferty edukacyjnej dla mieszkańców społeczności w której działa • biblioteka (przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem materiałów WBPiCAK • bezpośrednia korzyść dla użytkownika biblioteki – zdobycie nowych umiejętności poprzez • uczestnictwo w kursie, szkoleniu

 15. Strona internetowa projektu: www.edukacjawbibliotekach.pl Administratorem strony jest WBPiCAK. Strona działa od września 2008 r. Planujemy by funkcjonowała także po zakończeniu realizacji projektu (do końca roku 2011). Strona zawiera liczne i na bieżąco aktualizowane materiały informacyjne: artykuły, notatki, relacje, sprawozdania, podstawowe informacje o Programie Grundtvig, fotografie, pliki dźwiękowe, video. W zakładce: „Dokumenty” jest możliwe pobieranie materiałów o projekcie i rezultatów projektu – w formie prezentacji slajdów, dokumentów PDF. Część informacji na stronie opracowywana jest przez pozostałych partnerów – podstrona w języku angielskim -

 16. STATYSTYKA STRONY www.edukacjawbibliotekach.pl Samodzielna strona projektu w okresie od października 2008 do maja 2010 r. wzbudziła znaczne zainteresowanie Internautów. Ilość odwiedzin na stronie wzrasta z roku na rok. Łącznie przez cały wymieniony okres stronę odwiedziło 1.916 osób z liczbą wizyt: 3.427. Miesięczna średnia odwiedzin wynosiła w roku 2009 105 odwiedzających /mc. W roku 2010 (do maja) – 124 osoby odwiedzające na miesiąc. Każdego roku najwięcej logowań na stronę dokonywali użytkownicy z Polski, a następnie krajów takich jak: USA, Federacja Rosyjska, Francja, Niemcy, Włochy. W wyszukiwarce Google, po wpisaniu hasła „Grundtvig Wielkopolska”, „edukacja w bibliotekach”, czy „Grundtvig Poznań” – strona projektu pojawia się na 1 miejscu listy wyników. Mamy nadzieję, że zainteresowanie informacjami publikowanymi na stronie będzie nadal utrzymywać tendencję rosnącą.

 17. Dziękuję za uwagę