slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Okt – Nov -Dec PowerPoint Presentation
Download Presentation
Okt – Nov -Dec

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Okt – Nov -Dec - PowerPoint PPT Presentation

172 Views
Download Presentation

Okt – Nov -Dec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Personal Studieärenden /studiebyrån Institutionernas årsklocka 2013 Ekonomi Ekonomichefer/-sekreterare 12.12 Styrelsemöte: Godkännande av budget 2014 Övrigt Styrelse/ Rektor/ Förvaltningen 29.11 Enheternas budgeter ska vara inskickade till ekonomibyrån för sammanställning 1-31.1 Avtal med timanställda i samband med uppgörande av undervisningsprogram 24.11-31.12 Revidering av personalplaner 1-31-1 Årsstatistiken per 31.12 sammanställs (studentservice och internationella enheten) 4-29.11 Institutionsråden fastställer sina budgeter 1-31.1 Beslut om kursers utvärdering och utvärderingens tidtabell 1.11 SÅA äskande som fungerar som budgeteteringsgrund delges enheterna. 29.1 Styrelsemöte 20.11 Projektens budgeter för årsbudgeteringen ska vara klara och hos ekonomicheferna 1-28.2 Beredning av antagningskvoterna för rektor 1.11 Rektor fastställer fördelningen av basfinansiering och tilldelningen av strategiska medel 27.2 Styrelsemöte 1.2-31.3 Stipendiehantering 24.10 Styrelsmöte Preliminärt resultat per enhet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2012 delges enheterna senast 31.3. Okt – Nov -Dec Jan – Feb - Mars 1-31.10 Uppgörande av lönebudget 1-31.10 Institutionsråden bereder sina budgeter 1-31.3 Följande läsårs undervisningsplaner behandlas (omr III) 31.3 Deadline för insamling och beredning av arbetsplaner Kvartal 1 Kvartal 4 15.9-15.10 ÅA interna resultatförhandlingari 1.3-30.4 Ansökningstider 17.9 Styrelsmöte 11.4 Styrelsen fastslår bokslutet för 2012 1-30.9 Uppdatering av strategi och personalplan Kvartal 2 Kvartal 3 1.4-30.4 Revidering av antagningskriterier för antagningen 2014 1-30.9 Basfinansieringsprognos 2013 samt uppgifter om fastighetskostnader tillkännages institutionsråden 1-30.4 Undervisningsplanering: Beslut om ämnesstruktur (omr I och II) Juli- Aug – Sept April – Maj – Juni xx.5 Resultatförhandlingar med UKM 1.30.9 Institutionsrådet drar upp de strategiska linjerna för budgeten 15.5 Godkännande av arbetsplaner 1-30.9 Ämnenas meddelanden om kursutvärdering, kvalitetsenhetens och arbetsforums resp rapport. -> Institutionsråden besluter om riktlinjer och åtgärder på basis av detta. 1-31.5 Deadline för undervisningsprogrammet för följande läsår. 1-31.5 Beslut om användning av balanserade vinster och principer för användning av AK-tillägg med hänsyn till projektens dispositionsrätt. 1.8-15.9 Ansökan om stiftelsemedel bör göras 1.8-1.9 Antagningsinformation och uppdatering av antagningar 14.5 Styrelsemöte: - Fastställande av modell för fördelning av basfinansiering och allmänna omkostnader. - Beslut om antagning 2014 1-31.8 Antagningsplan för följande år till rektor 27.5 Resultatförhandlingar med UKM 1-31.8 Studentresponsrapporterna tillkännages institutionsråden MH 25.1.2013 1-30.6 Antagningsbeslut för sommarantagningen, magistersantagningen och utlänningsantagningen