nowy podzia kompetencji w zarz dzaniu o wiat i poprawa nadzoru pedagogicznego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nowy podział kompetencji w zarządzaniu oświatą i poprawa nadzoru pedagogicznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nowy podział kompetencji w zarządzaniu oświatą i poprawa nadzoru pedagogicznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Nowy podział kompetencji w zarządzaniu oświatą i poprawa nadzoru pedagogicznego - PowerPoint PPT Presentation


  • 213 Views
  • Uploaded on

Nowy podział kompetencji w zarządzaniu oświatą i poprawa nadzoru pedagogicznego. Poprawa efektywności systemu edukacji. Poprawa efektywności systemu edukacji. Wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego. Decentralizacja kompetencji państwa. Poprawa efektywności systemu edukacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nowy podział kompetencji w zarządzaniu oświatą i poprawa nadzoru pedagogicznego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nowy podzia kompetencji w zarz dzaniu o wiat i poprawa nadzoru pedagogicznego

Nowy podział kompetencji w zarządzaniu oświatą i poprawa nadzoru pedagogicznego

Poprawa efektywności systemu edukacji

poprawa efektywno ci systemu edukacji

Poprawa efektywności systemu edukacji

Wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

Decentralizacja kompetencji państwa

poprawa efektywno ci systemu edukacji1
Poprawa efektywności systemu edukacji

Decentralizacja kompetencji państwa

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa

Dlaczego potrzebne są zmiany?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Sprostanie współczesnym wyzwaniom

Wymagania społeczne

Wymagania gospodarcze

Co należy zrobić?

Dokonać jednoznacznego podziału zadań w strukturze administracji

(rządowej i samorządowej)

Zwiększyć efektywność nadzoru pedagogicznego

Zwiększyć rolę samorządu terytorialnego

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa1

Jak jest?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego należy prowadzenie publicznych szkół i placówek (Ustawa o systemie oświaty art. 5). Jst jako organ prowadzący szkoły lub placówki odpowiada za ich działalność, a do jej obowiązków należy:

  • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych warunków nauki
  • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie
  • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki
  • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych
poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa2

Jak jest?

więc

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Kompetencje w zakresie nadzoru

Obowiązek współdziałania kuratora oświaty i organów jst, np.:

Administracja samorządowa

(sprawy finansowe i administracyjne)

Administracja rządowa (nadzór pedagogiczny)

- uzyskanie przez jst zgody kuratora

- wyrażenie przez kuratora opinii w danej sprawie

- uzgodnienie przez jst danej czynności z kuratorem

- zgłoszenie przez kuratora umotywowanego zastrzeżenia do decyzji jst

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa3

Jak jest?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Obniżenie sprawności i efektywności sprawowanego nadzoru pedagogicznego

obowiązujący zakres współdziałania

Ograniczenie autonomii samorządu terytorialnego

w realizacji zadań własnych

Nadmierne obciążenie kuratora oświaty

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa4

Koncepcja zmian

Skuteczne zarządzanie

Sprawny nadzór

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Jednoznaczne określenie podziału kompetencji i zakresu odpowiedzialności organów nadzorujących szkoły/ placówki

Poprawa jakości kształcenia i wychowania

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa5

Koncepcja zmian

Dlaczego?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Zwolnienie jst z obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przed ustaleniem planów sieci szkół.

Ustalanie planów sieci szkół następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jst, przy zachowaniu nadzoru legalnościowego ze strony wojewody, tj. sprawdzania zgodności z prawem podejmowanej uchwały.

W takiej sytuacji prawnej kurator oświaty, jako pracownik wojewody, niepotrzebnie jest dodatkowo obciążony czynnościami administracyjnymi polegającymi na wydaniu pozytywnej opinii przed ustaleniem sieci szkół, w sytuacji, gdy akt prawa miejscowego ustalający tę sieć podlega kontroli w zakresie zgodności z przepisami ze strony wojewody.

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa6

Koncepcja zmian

Dlaczego?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Zwolnienie gmin i powiatów z obowiązku uzgadniania z kuratorem oświaty zakładania i prowadzenia w ramach zadań własnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych.

Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez jst, zbędne jest więc obciążanie go dodatkowo obowiązkiem wydawania pozytywnej opinii przed uruchomieniem szkoły lub placówki.

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa7

Koncepcja zmian

Dlaczego?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Rezygnacja z obowiązku uzyskiwania opinii kuratora oświaty przez dyrektora liceum profilowanego lub szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe przed ustaleniem odpowiednio profili kształcenia ogólnozawodowego lub zawodów.

Praktyka pokazuje, że dotychczas wydawana przez kuratora opinia powielała zadania samorządu, gdyż to samorząd wojewódzki lub powiatowy w zakresie polityki rynku pracy ma obowiązek prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Dysponując taką wiedzą powinien dokonywać racjonalizacji kierunków kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb swojego regionu oraz aspiracji edukacyjnych mieszkańców.

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa8

Koncepcja zmian

Dlaczego?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Odstąpienie od konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku:

  • łączenia szkół/placówek w zespół i rozwiązywania zespołów
  • likwidacji szkoły prowadzonej przez jst, likwidacji profili kształcenia ogólnozawodowego lub zawodu, w jakim szkoła kształci oraz przeniesienia kształcenia w określonym zawodzie do innej szkoły lub placówki

Ekspercka pomoc kuratora była niezbędna w pierwszych latach wprowadzania reformy (po 1998), gdy następowały gwałtowne zmiany w liczbie szkół.

Obecnie, kiedy jst wypracowały systemy zarządzania szkołami na własnym terenie, a świadomość obowiązków wynikających z realizacji zadań własnych osiągnęła poziom gwarantujący zapewnienie wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki, działania kuratora powstrzymujące zamiary jst w sprawach związanych z ustalaniem sieci szkolnej nie znajdują uzasadnienia z punktu widzenia realizacji polityki oświatowej państwa.

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa9

Koncepcja zmian

Dlaczego?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Zwolnienie kuratora oświaty z obowiązku opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, w tym placówek doskonalenia nauczycieli

Zgodność organizacji szkoły/placówki z przepisami kurator oświaty może efektywniej sprawdzić w drodze sprawowanego nad nimi nadzoru pedagogicznego.

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa10

Koncepcja zmian

Dlaczego?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Zwolnienie jst jako organu prowadzącego z obowiązku uzyskiwania zgody kuratora oświaty na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki osobie niebędącej nauczycielem oraz rezygnacja z instytucji zgłaszania zastrzeżeń przez kuratora oświaty w procedurze powierzania stanowiska dyrektora

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele kuratora oświaty, którzy mogą na bieżąco zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do kwalifikacji i kompetencji kandydata na stanowisko dyrektora, jak również do prezentowanych przez niego koncepcji.

Nastąpi skrócenie procedury obsadzania stanowiska dyrektora oraz zwolnienie z obowiązku dwukrotnej oceny spełniania wymagań przez kandydata.

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa11

Koncepcja zmian

Dlaczego?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Zwolnienie organu prowadzącego szkołę/placówkę z obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przed odwołaniem nauczyciela ze stanowiska dyrektora w trybie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, tj. w szczególnie uzasadnionym przypadku, w trakcie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Wymaganie w tym przypadku pozytywnej opinii kuratora zaburza proces natychmiastowego odwołania.

Ponadto opinia kuratora w odniesieniu do przypadków szczególnie uzasadnionych, niejednokrotnie wykracza poza jego kompetencje ustawowe, gdy merytoryczne uzasadnienie odwołania ze stanowiska nie obejmuje spraw z zakresu nadzoru pedagogicznego.

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa12

Koncepcja zmian

Dlaczego?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Zwolnienie jst będącej organem prowadzacym szkołę/ placówkę z obowiązku uzyskiwania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny przed ustaleniem zasad rozliczania pensum nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad ustalania i rozmiaru zniżek pensum dla kadry kierowniczej szkół/placówek oraz pensum dydaktycznego niektórych nauczycieli na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela

Przedmiotowe zagadnienia są regulowane przez organ prowadzący w formie uchwały i jako takie podlegają nadzorowi legalnościowemu ze strony wojewody. Zbędne jest zatem powielanie zadań wojewody i kuratora oświaty.

poprawa efektywno ci systemu edukacji decentralizacja kompetencji pa stwa13

Koncepcja zmian

Dlaczego?

Poprawa efektywności systemu edukacji – decentralizacja kompetencji państwa

Upoważnienie organu prowadzącemu szkołę/placówkę do samodzielnego dokonywania oceny pracy jej dyrektora

Organ prowadzący otrzymuje od kuratora oświaty informację o wynikach sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad szkołą (wyniki wizytacji, kontroli, hospitacji itp.) oraz od OKE informację o wynikach zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów. Posiada zatem wiarygodne dane dotyczące efektywności pracy szkoły/placówki, które mogą stanowić podstawę dokonania rzetelnej oceny pracy jej dyrektora.

poprawa efektywno ci systemu edukacji2
Poprawa efektywności systemu edukacji

Wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

poprawa efektywno ci systemu edukacji wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

Jak jest?

Przewiduje nadzór pedagogiczny oraz nakazuje uregulowanie zasad jego sprawowania w ustawie.

Określa przedmiot nadzoru pedagogicznego, organy uprawnione do jego sprawowania i środki nadzoru oraz deleguje do określenia szczegółów w rozporządzeniu.

Określa szczegółowe zasady nadzoru pedagogicznego.

Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

poprawa efektywno ci systemu edukacji wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego1

Jak jest?

ale

Hospitacje, wizytacje, badania wybranych obszarów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół/placówek

Szkolenia, narady, konferencje, instruktaż, przekazywanie informacji

Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny

Działalność diagnostyczno-oceniająca

Działalność wspomagająca

poprawa efektywno ci systemu edukacji wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego2

Jak jest?

Jak?

więc

Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny nie jest efektywnie realizowany między innymi z powodu obciążenia kuratora oświaty dodatkowymi zadaniami

Niezbędne jest przeprowadzenie zmian w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

poprawa efektywno ci systemu edukacji wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego3

Koncepcja zmian

Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

Ograniczenie zadań i obowiązków kuratora oświaty o charakterze organizacyjnym i administracyjnym przy jednoczesnym wzmocnieniu i scentralizowaniu zadań odnoszących się bezpośrednio do zapewniania jakości kształcenia

Dlaczego?

poprawa efektywno ci systemu edukacji wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego4

Koncepcja zmian

więc

Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

Wzrasta mobilność osób uczących się i poszukujących pracy

Ocena poziomu kompetencji powinna być w coraz większym stopniu scentralizowana – w interesie osób kontynuujących kształcenie w różnych warunkach, w tym w różnych systemach edukacji.

poprawa efektywno ci systemu edukacji wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego5

Koncepcja zmian

więc

Poprawa efektywności systemu edukacji – wzmocnienie kompetencji nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny powinien charakteryzować się zasadą neutralności oraz wiarygodności

Powinien opierać się na zewnętrznej i wewnętrznej ocenie efektów kształcenia.

poprawa efektywno ci systemu edukacji projektowane zadania zewn trznego nadzoru pedagogicznego
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

Wymagania stawiane szkole/placówce przez państwo

Jakość kształcenia

Efektywność procesów edukacyjnych

Zarządzanie jakością

Szkoła w środowisku

Warunki funkcjonowania szkoły

Nadzór pedagogiczny = ewaluacja pracy szkoły/placówki

Szczegółowe wymagania przygotowane centralnie i zatwierdzane przez MEN

poprawa efektywno ci systemu edukacji projektowane zadania zewn trznego nadzoru pedagogicznego1
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

Jakość kształcenia

ocenie podlegać będzie

Przeprowadzona przez szkołę analiza wyników egzaminów zewnętrznych w stosunku do możliwości uczniów (z wykorzystaniem EWD - edukacyjnej wartości dodanej).

Sposób wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu pracy szkoły.

Uczestnictwo w programach edukacyjnych i ich wpływ na rozwój ucznia.

Losy absolwentów.

Udział uczniów w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

poprawa efektywno ci systemu edukacji projektowane zadania zewn trznego nadzoru pedagogicznego2
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

Efektywność procesów edukacyjnych

ocenie podlegać będą

Zasady przyjęte przy wyborze programów edukacyjnych i podręczników oraz ich dostosowywanie do potrzeb uczniów i zakładanych efektów.

Sposób planowania procesów edukacyjnych.

Sposób motywowania i oceniania uczniów.

Zasady diagnozowania i wspierania edukacyjnych możliwości ucznia, organizacja działań wspierających ucznia.

poprawa efektywno ci systemu edukacji projektowane zadania zewn trznego nadzoru pedagogicznego3
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

Zarządzanie (jakością)

ocenie podlegać będą

System zapewniania jakości – analiza działań podejmowanych przez szkołę/placówkę na rzecz podnoszenia jakości pracy.

Procesy ewaluacji wewnętrznej i ich wykorzystanie w doskonaleniu pracy szkoły/placówki.

Zespołowe działania na rzecz jakości.

Efektywność prowadzonych działań naprawczych.

Skuteczność komunikacji społecznej w szkole/placówce.

Rozwój zawodowy nauczycieli adekwatny do potrzeb szkoły/placówki.

Demokratyczny proces decyzyjny.

poprawa efektywno ci systemu edukacji projektowane zadania zewn trznego nadzoru pedagogicznego4
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

Szkoła/placówka w środowisku

ocenie podlegać będą

Skuteczność systemu opieki pedagogicznej (rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki, udzielanie pomocy uczniom).

Zachowanie równości szans (zaspokajanie specjalnych potrzeb, zapobieganie specyficznym trudnościom, sposób doboru zespołów klasowych, sposób wykorzystania orzeczeń i opinii ppp).

Wpływ współdziałania i współpracy z rodzicami, środowiskiem i instytucjami na pracę szkoły/placówki.

Powiązanie działań szkoły z rynkiem pracy.

poprawa efektywno ci systemu edukacji projektowane zadania zewn trznego nadzoru pedagogicznego5
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

Warunki funkcjonowania szkoły/placówki

ocenie podlegać będą

Celowość prowadzonej polityki kadrowej – zatrudnianie, system motywacyjny, doskonalenie zawodowe, rozwój, awans zawodowy.

Sposób wykorzystania zasobów rzeczowych i infrastruktury (wyposażenie, zapewnianie bezpieczeństwa, zmianowość, dowożenie, otoczenie szkoły).

poprawa efektywno ci systemu edukacji projektowane zadania zewn trznego nadzoru pedagogicznego6
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

Warunki funkcjonowania szkoły/placówki

ocenie podlegać będą

Celowość prowadzonej polityki kadrowej – zatrudnianie, system motywacyjny, doskonalenie zawodowe, rozwój, awans zawodowy.

Sposób wykorzystania zasobów rzeczowych i infrastruktury (wyposażenie, zapewnianie bezpieczeństwa, zmianowość, dowożenie, otoczenie szkoły).

poprawa efektywno ci systemu edukacji projektowane zadania zewn trznego nadzoru pedagogicznego7
Poprawa efektywności systemu edukacji - projektowane zadania zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

Inne zadania nadzoru pedagogicznego (poza ewaluacją):

Przedstawianie ministrowi wniosków i rekomendacji pomocnych do kreowania polityki oświatowej państwa.

Opracowywanie i okresowe aktualizowanie wymagań państwa w stosunku do szkół/placówek.

Opracowywanie metodologii dokonywania ewaluacji. Opracowywanie wskaźników jakości do samooceny pracy szkół/placówek. Dostarczanie narzędzi i materiałów wspomagających wewnętrzną ewaluację pracy.

Formułowanie i upowszechnianie zbiorczych informacji o jakości pracy szkół/placówek. Promowanie wysokiej jakości pracy szkół/placówek. Opracowywanie przewodników dobrej praktyki.

Prowadzenie szkoleń osób prowadzących nadzór pedagogiczny z zakresu zewnętrznej ewaluacji.

Przeprowadzanie egzaminów dla osób starających się o zajmowanie stanowisk w nadzorze pedagogicznym.

slide33

Z chwilą gdy decydujesz się stawić czoło problemom, przekonujesz się, że możesz więcej, niż ci się zdawało.

Paulo Coelho, Zahir