slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4. วันที่ 18 สิงหาคม 2557. ประธาน มอบนโยบาย/แจ้งให้ทราบ. มอบนโยบาย การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาบริการ การประเมินผลปฏิบัติการ เครื่องชี้วัดคำรับรองปี 2558 การจัดทำแผนปี 2558 แจ้งให้ทราบ. การปฏิรูประบบสุขภาพ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4' - gazelle-turner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ประธาน มอบนโยบาย/แจ้งให้ทราบ
 • มอบนโยบาย
  • การปฏิรูประบบราชการ
  • การพัฒนาบริการ
  • การประเมินผลปฏิบัติการ
  • เครื่องชี้วัดคำรับรองปี 2558
  • การจัดทำแผนปี 2558
 • แจ้งให้ทราบ
slide3
การปฏิรูประบบสุขภาพ
 • การปฏิรูประบบสุขภาพ 2557-2560 มี 3 เรื่อง
  • Better Services
  • การปฏิรูประบบการเงินการคลัง
  • เขตบริการสุขภาพ
 • ศูนย์ได้ทำ แบบรายงานการดำเนินงานที่สอดรับการปฏิรูประบบราชการและแนวทางจริยธรรมสร้างเมืองไทยที่มีความสุข (แจกในที่ประชุมแล้ว ขอให้ถือเป็น master plan ในการวางแผนในปี 2558-2560)
slide4
การพัฒนาบริการ
 • Better Service ประกอบด้วย 2 ส่วน
  • ได้เจอหมอ รอไม่นาน ใกล้ไกลได้ยาเดียวกันเน้นการบริการทั้งปกติและฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างมีคุณภาพ ลดความเสี่ยง ผู้รับบริการพึงพอใจ พร้อมวันที 1 ต.ค.57 (มอบ ผอ.รพ.และหัวหน้ากลุ่มการ)
  • บริการของกรมอนามัยที่จะสร้างความต่างกับ รพ.สป.ที่จะพัฒนาในปี 2557 และจะนำไปสู่การขยายผลไปยัง รพ.สป.ในปี 2558 ได้แก่ รร.พ่อแม่ , พัฒนาการเด็ก Baby Swimming.
 • คุณภาพบริการ
  • การประเมิน HA ในเดือนกันยายน 2557 โค้งสุดท้ายแล้วให้ช่วยกันดำเนินการให้สามารถผ่านการประเมินขั้น 2 ไปได้ ปี 2558 วางเป้าหมาย Accreditation .
  • บริการตามมาตรฐาน รพ.อื่นๆ เช่น มาตรฐาน สปสช. / ประกาศ กสธ.บริการฉุกเฉิน
slide5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการฉุกเฉิน
 • คณะกรรมการ ผอ.รพ.ประธาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เลขาฯกรรมการอื่นๆ ให้ส่งรายชื่อมาทำการแต่งตั้งด้วยให้แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นกรรมการด้วย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเรื่องคนงานและคนรถ ปกติ ผู้ที่เป็นหัวหน้า (Incharge) นอกเวลาราชการจะ Acting เหมือน ผอ.สามารถสั่งการในฐานะ ผอ.เวลานอกเวลาราชการได้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บทบาทหน้าที่
  • พัฒนาบริการให้สอดคล้องกับประกาศ กสธ. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ และมาตรฐาน HA และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารทรัพยากร จัดอัตรากำลัง มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ประสานระบบส่งต่อ รวมถึงเรื่อง รถ Ambulance
 • เป้าหมายเปิดดำเนินการทั้งในและนอกเวลาภายใน 1 ตุลาคม 2557
slide6
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมารีบเร่ง ปีนี้จะทำการประเมินให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2557 ต้นกันยายน 2557 จะทำการประชุม กบศ.เพื่อเห็นชอบรายชื่อผู้ที่ผลการดำเนินงานดีเด่น (15% ของ จำนวนคนในงาน) ในวันที่ 2 ก.ย.57 โดยให้ส่งรายชื่อที่งานบุคลากรภายในสิ้นเดือนกันยายน 2557
 • การประเมินผลจะเน้น Evidence base ตามคำรับรอง เช่น ปีนี้ รพ.เน้น การบริการ และคุณภาพการบริการ อยากให้ประเมินตามเนื้อหาในคำรับรองที่ ผอ.ศูนย์มอบ ผอ.รพ.แล้วกระจาย KPI(Cascading) ไปยังงานต่างๆ
2558 service center revenue center
คำรับรองในปี 2558 สำหรับ Service Center (โรงพยาบาลและ Revenue Center ต่างๆ)
 • ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก 300 Visits/วันทำการ
 • อัตราครองเตียง 80%
 • HA ได้รับการ Accreditation
 • ผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวกับ รพ.สำหรับ รพ.ของ กสธ.
 • ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลัง ของ รพ.ของ กสธ. เช่น Unit cost , NI,NWC,Current Ratio , Quick Ratio และ CMI เป็นต้น
3 2558
คำรับรองของกลุ่มงานอื่นๆ (3 เสาหลัก)ในปี 2558

ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมและผลลัพธ์ของการ

 • การนิเทศติดตาม ประเมินผล (M&E)
 • การสนับสนุนภาคีเครือข่าย เน้น 3 ด้าน คือ
  • การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
  • การพัฒนา Health work force
  • การพัฒนาในด้านการวางแผนสุขภาพเขต/จังหวัด
 • การพัฒนารูปแบบบริการหรือ วิชาการ หรือระบบ(เช่น ระบบการเฝ้าระวัง) เพื่อสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือ เสนอแนะมาตรการในการแก้ปัญหา
slide9
การจัดทำแผนงบประมาณปี 2558
 • การบูรณาการแผน 10 ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ทำให้กรมต่างๆ รวมถึง สป.ด้วยต้องนำเงินมาใช้เพื่อการบูรณาการแผน โดยกรมอนามัยสนับสนุนงบ 201 ล้านจากภารกิจกรมฯ เพื่อนำไปใช้ทำแผนบูรณาการ
 • ปกติศูนย์ได้งบ 15 ล้าน/บาทต่อปี เป็นรายจ่ายพื้นฐาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน พตส.ไม่ทำเวช 12 ล้าน เหลือ 3 ล้านในการทำโครงการ
 • คาดว่างบประมาณปีนี้คงได้น้อยลง น่าจะพอใช้แค่รายจ่ายพื้นฐาน งบประมาณที่เคยได้ 3 ล้าน น่าจะไม่มี เพราะฉะนั้นในแผนที่เป็น 10 ยุทธศาสตร์ ให้ทำแผนร่วมกับเขต และใช้เงินเขต (เงินของกรมฯไปอยู่ในนั้นแล้ว)
 • กรมฯมีมาตรการใช้ IT มาทดแทนการประชุมหรือการเดินทาง
slide10
แจ้งให้ทราบ
 • งานวิ่ง รำลึก 101 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า
  • แถลงข่าว 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.
  • งานเดิน วิ่ง ปั่น 21 กันยายน 2557 ขอช่วยกันร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานให้กับมูลนิธิ
 • ระบบเงินสวัสดิการของ รพ.กสธ. เน้น ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และซื้อยาที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำที่สุด โดยจะอิงระเบียบเงินสวัสดิการของ สำนักนายกฯ หรือของ กสธ. หรือของกรมอนามัย โดยจะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยหัวหน้ากลุ่มงานจะหมุนเวียนกันเป็นประธานคณะทำงาน ควบคุมเงินสวัสดิการทั้งรายรับ/รายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
slide11
แจ้งให้ทราบ
 • การก่อสร้างตึก OPD ชั้นล่างเริ่มกั้นห้องต่างๆแล้ว ให้แต่ละห้องช่วยดูแบบแปลน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญและผู้คุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง OK ให้ช่วยกันดูว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรได้ ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดทำแผนงบลงทุนปี 2558เตรียมไว้ 40 ล้านจะวาง Priority
  • ถ้าไม่มีแล้วเปิดตึกใหม่ดำเนินการไม่ได้
  • ไม่สามารถ outsource ได้ หรือใช้ระบบเช่าซื้อได้
  • สอดรับกับวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  • ครุภัณฑ์บริการ ก่อน สนับสนุนบริการ หรือบริหารจัดการ
  • ครุภัณฑ์ ที่ระยะการคืนทุนสั้น ก่อน ระยะการคืนทุนยาว
slide12
สิ่งที่ขาดแล้วตึกใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้
 • เครื่องปั่นไฟ โรงปั่นไฟ วางอยู่หน้าตึก OR จะออกแบบให้เข้ากับอาคารเสือป่า
 • Central Pipe line (oxygen ,Medical gas ,suction) และหัวต่อต่างๆ
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ครุภัณฑ์สำนักงานติดตัวตึก
 • ครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่อง x-ray Digital ,ระบบ Scan เก็บเอกสารในห้องบัตร ,รถ Ambulance พร้อมอุปกรณ์ , อุปกรณ์ Emergency care ทั้งห้อง ER/OR/LR/Ward
 • ตึก x-ray/ US /BMD และห้อง Lab ใหม่ จะวางแนวขนานกับตึก OPD ใหม่ หน้าถังสูงของประปา
slide13
การก่อสร้างต่อไป
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร Health Plaza
  • SIM Center
  • ห้องบริการเอนกประสงค์ เช่น โรงเรียนพ่อแม่ ,Baby Swimming,ออกกำลังกายกล้ามเนื้อตา
  • ห้องฝึกอบรมการใช้ IT หลักสูตรต่างๆ รวม OPPY
  • พื้นที่ด้านหลัง fitness Center
 • อาคารสโมสรเสือป่า พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ เรื่องเสือป่า และ สาธารณสุข
  • ห้องบรรยาย
  • นิทรรศการถาวร
 • ให้รีบใช้พื้นที่อย่าให้ว่าง เพราะจะมีคนมาขอใช้ จะได้ตอบว่ามีแผนจะใช้
slide14
ประเด็นหารือ
 • การจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุ ปีนี้และปีต่อๆไป
  • ใช้เรียบง่ายมีความหมาย ไม่เก็บเงินผู้ร่วมงาน (48จาก 60 คน)
  • มีงานเลี้ยงแต่ต้องขอรับเงินช่วยจากผู้ร่วมงาน ( 12 จาก 60 คน)

มอบบุคลากรเป็น Focal point ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดงานในวันที่ 26 ก.ย.57 เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป

 • คณะกรรมการที่จะตัดสินใจว่าจะนำเงินไปใช้ในเรื่องใด ในส่วนของตัวแทนข้าราชการ ตัวแทนพนักงานราชการ ตัวแทนลูกจ้าง จะใช้วิธี
  • แต่งตั้ง (ส่วนใหญ่เลือกข้อนี้ จึงให้บุคลากรซาวเสียงหาบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ พนักงาน กสธ. เพื่อแต่งตั้งต่อไป)
  • เลือกตั้ง
ad