1 / 12

ROTARACT Rotarypiirissä 1390

ROTARACT Rotarypiirissä 1390. 12/2006 Esa Irri, Tampereen Rotaract-klubi. ROTARACTIN PERUSTEET. ROTARACT tulee sanoista ROTARY ja ACTION, korostetaan toiminnallisuutta Rotary Internationalin liitännäisjärjestö, ensimmäinen klubi perustettu 1968 Yhdysvalloissa Klubi 18-30 –vuotiaille nuorille

gayora
Download Presentation

ROTARACT Rotarypiirissä 1390

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ROTARACTRotarypiirissä 1390 12/2006 Esa Irri, Tampereen Rotaract-klubi

 2. ROTARACTIN PERUSTEET • ROTARACT tulee sanoista ROTARY ja ACTION, korostetaan toiminnallisuutta • Rotary Internationalin liitännäisjärjestö, ensimmäinen klubi perustettu 1968 Yhdysvalloissa • Klubi 18-30 –vuotiaille nuorille • Periaatteet samat kuin Rotaryssä: palvelumieli itsekkyyden edelle

 3. ROTARACTIN PERUSTEET • Rotaractklubin voi perustaa ainoastaan Rotaryklubi, joka toimii uuden klubin kummina • Kummiklubin tehtävänä on avustaa ja tukea toiminnassa läpi elinkaaren • Rotaractklubit ovat mukana Rotaryklubien projekteissa ja aktiviteeteissä • Luonnollinen osa Rotary-perhettä

 4. ROTARACTIN PERUSTEET • Rotaractklubi voi olla niin sanotusti YLEISKLUBI (community based), jolloin sen jäseniä voivat olla alueen nuoret ikärajojen mukaan tai KORKEAKOULUKLUBI (kuten AMK, university based), jolloin sen jäseniä voivat olla kyseisen koulun opiskelijat

 5. ROTARACTIN PÄÄMÄÄRIÄ • Rotaract • yrittää tehdä jäsenistään parempia tulevaisuuden johtajia • palvelee yhteisöään esimerkiksi palveluprojektein • viettää hauskaa aikaa yhdessä • klubin jäsenet verkostoituvat - tekee maailmasta hieman paremman!

 6. ROTARACT MAAILMALLA • Maailmassa • on noin 800 klubia • 155 eri maassa • noin 162 000 jäsentä

 7. ROTARACTIN TOIMINTA • Kokouksia järjestetään joka toinen viikko, klubin aktiivisuudesta riippuen klubi voi myös kokoontua viikoittain • Kokouksissa pidetään yleensä esitelmä jostain kiinnostavasta tai ajankohtaisesta aiheesta. Esitelmän voi pitää jäsen tai vierailija • Kansainvälinen Rotaract-yhteistöiminta

 8. ROTARACTIN TOIMINTA • Yritysvierailut, kummiklubi avustaa paikkojen löytymisessä • Avustus- ja yhteisöprojekteja, retkiä • Vapaa-ajan toiminta, esim. joulujuhlat, kesänavaus • Kesällä ei välttämättä ole aktiivista toimintaa, mutta usein kuitenkin esim. kesätapaamisia

 9. ROTARACTIN TOIMINTA • Rotaractklubi voi olla avustajana Rotaryn eri ohjelmissa tai jopa järjestäjänä • Johtajuuskoulutus RYLA • Nuorisovaihdon eri muodot • Opintoryhmien vaihto GSE

 10. ROTARACTORI • Suomessa Rotaractin jäseniä kutsutaan mm. rotaractoreiksi • Jäsenet ovat mm. • luonteeltaan avoimia, reippaita, aktiivisia, auttavaisia • kiinnostuneita johtajuudesta • kiinnostuneita kansainvälisistä asioista

 11. ANTOISAA TOIMINTAA • Hyviä ystäviä läpi elämän • Yhteyksiä yritysmaailmaan • Yhteyksiä ympäri maailman • Itsensä kehittäminen • Palvelemisen iloa! • Lisätietoa osoitteesta http://www.rotary.org/programs/rotaract/index.html

 12. MAAILMASTA HIUKAN PAREMPI PAIKKA!

More Related