kora k z pkor v x sz zad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KORA KÖZÉPKOR (V.-X. század) PowerPoint Presentation
Download Presentation
KORA KÖZÉPKOR (V.-X. század)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

KORA KÖZÉPKOR (V.-X. század) - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

Tk 2- Herber , Martos, Moss, Tisza Történelem 2 Tk (W) -Walter Mária Történelem 10. évfolyam Tk ( Sz , Sz ) – Száray Miklós, Szász Erzsébet Történelem II. Tk . ( Sz-Fk )- Száray Miklós Forrásközpontú történelem Tr-G Szabó István: Tréning. KORA KÖZÉPKOR (V.-X. század).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KORA KÖZÉPKOR (V.-X. század)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kora k z pkor v x sz zad

Tk 2- Herber, Martos, Moss, Tisza Történelem 2

Tk (W) -Walter Mária Történelem 10. évfolyam

Tk (Sz, Sz) – Száray Miklós, Szász Erzsébet Történelem II.

Tk. (Sz-Fk)- Száray Miklós Forrásközpontú történelem

Tr-G Szabó István: Tréning

KORA KÖZÉPKOR(V.-X. század)
slide2

TÁRSADALOM

GAZDASÁG

KORA KÖZÉPKOR

476

(V.-X.század)

POLITIKA

ÁLLAMFEJLŐDÉS

KULTÚRA

Új bárói réteg

Honor

A

Vis

Tartományúr

slide3

476

Germán királyságok

BIZÁNCI BIRODALOM

Árutermelés, pénzgazdálkodás

önellátás

Frank Birodalom

Klodvig

Konstantinápoly

Justinianusz

732

Martell Károly

Hűbérbirtok

(feudum)

Tk 1 (Sz)-175.old

Hűbériség

pápa

Hűbéri lánc

Nagy Szent Gergely

(560-604)

Kis Pippin

Egyházi Állam

bencés

szerzetes

Nagy Károly

800

iszlám

Mohamed

Korán

Aachen

Mekka

622

kalifa

Bagdad

843

962

Tk 1 (Sz)-180.old

Kordova

slide4

476

Nyugatrómai Birodalom

bukása

Germán királyságok alakultak ki

Az ókori Róma urbánus társadalma összeomlott

helyi szintre szorult vissza

Termelés

G

A

Z

D

A

S

Á

G

Kereskedelem

beszűkült vagy megszűnt

Önellátó nagybirtokok

halmazára esett szét

T

Á

R

S

A

D

A

L

O

M

Gazdasági funkcióik mellett, igazgatási, bíráskodási, védelmi szerepük is volt.

A hatalom alapja a földbirtok az új előkellők a római nagybirtokosokból és a letelepedés során az elfoglalt földekből nagyobb arányban részesedő germán törzsfőkből, illetve azok fegyveres kíséretének tagjaiból alakult ki.

slide5

KÖZÉPKORI SZAKRÁLIS KIRÁLYSÁG

Germán királyságok

Tk 2 (H, M, M, T)-289.old: : A világi és az egyházi hatalom összefonódását jelezte a megváltozott koronázási szertartás. A 7. századtól kezdve a királyt (az ibériai-félszigeten) a toledói érsek nemcsak megkoronázta, hanem szentelt olajjal „felkente” –olajat a fejére csorgatva- azaz jelképesen átadta neki az isteni kegyelmet. A király ettől kezdveuralkodó és egyszersmind „minister dei”, tehát Isten szolgája is.

A középkori királykép legfontosabb elemei valójában már Szent Ágoston (Aurelius Augustinus 430+), a kiváló későrómai egyházatya De civitate Dei (Isten városáról) című munkájában megfogalmazódott, … boldognak mondjuk az uralkodókat akkor, ha igazságosan uralkodnak, ha tisztelőiknek magasztaló beszédére és magasztalóik nagyon alázatos hízelgésére nem fuvalkodnak fel, sőt eszükbe veszik azt, hogy ők is csak emberek. Boldogok, ha hatalmukat leginkább Isten tiszteletének a terjesztésére és Isten fenségének a szolgálatára fordítják. Boldogok, ha Isten félik , szeretik és tisztelik…. Boldogok, ha lassabban állnak bosszút, és gyorsabban megbocsátanak. Boldogok, ha a büntetést az állam kormányzása és védelme szempontjából és nem az ellenséges gyűlölet kielégítésére alkalmazzák…. Boldogok, ha azt, amit többnyire szigorúan kénytelenek voltak elhatározni, könyörületes segítséggel és jótékonysággal helyrehozzák.

Az uralkodó jelzői között egyre gyakrabban jelent meg a „Pius-Kegyes”, „Justus-Igazságos” és a „Victor-Győzelmes”, ami a középkori királykép kialakulásának jele

Szent Ágoston (Aurelius Augustinus)

Az uralkodó személye tehát szent lett, hisz hatalmát Istentől nyerte.

slide6

FRANK BIRODALOM megerősödése

Tk.(Sz-9)-128.old

A törzsfők legyőzésével és a kereszténység felvételével alapította meg a frank államot

Klodvig

Az egyház támogatása révén írástudókat és egy erős szervezetet tudhatott maga mögött, valamint hatalmának isteni igazolását.

megkeresztelése

Poitiers

732

Martell Károly

majordomus

Megállította az arabok előretörését

Kis Pippin

Egyházi Állam

pápának nyújtott segítséget a longobárdok ellen, cserébe megkapja a trónt

Tk1 (Sz)161.old

slide7

Tk 1 (Sz)-170.old

önellátás

Az uralkodó nem tud fenntartani fizetett hadsereget vagy hivatalszervezetet, a különböző szolgálatok teljesítéséért földet adományozott ez a

Hűbérbirtok

(feudum)

Az adományozott birtok az egy páncélos vitéz eltartására elegendő birtokig osztódott

Hűbérúr

Hűbéres

adomámányozó

megadományozott

Kölcsönös fogadalmat tettek a hűségre és a és kötelességeik teljesítésére

A társadalom uralkodó rétegeihez tartozók között kialakult a hűbéri kapcsolatok rendszere,

Hűbériség

Hűbéri lánc

a hűbéri lánc alapján szerveződött társadalmi és politikai-hatalmi rendszer

slide8

FRANK BIRODALOM

Nagy Károly

Nagy Károly kézjegye

Hódításaival a nyugati keresztény Európa nagy részét egyesítette

Kormányzása mintául szolgált a későbbi európai uralkodók számára

800

Rómában

-a pápa császárrá koronázta

Aachen

a birodalom központja

kancelláriát

Az írásbeli teendők ellátására létrehozta

Tk (Sz)161.old

slide9

Tk 2 (HMMT)-308. old „Karoling reneszánsz”

  • Róma bukása után Európa kulturális fejlődése nagymértékben elmaradt Bizánc és az arab világ mögött.A 9. század fordulóján a Frank Birodalom hódításai lezárultak. A császárság megteremtésével fokozódott az antik világ iránti érdeklődés, ami nem utolsósorban Nagy Károly személyes ambícióinak következménye volt. Károly minden eszközzel szerette volna új birodalma fényét növelni és ez megnövelte az antik örökség felújítását. Ebben igen nagy segítséget nyújtott az Írországból és Angliából elinduló térítő mozgalom, emellett Róma és Bizánc hagyományai. Nagy Károly Aachenben gyűjtötte össze kora legkiválóbb tudósait és művészeit. Tisztában volt vele, hogy a kultúra terjesztéséhez nélkülözhetetlen az írásbeliség. Ehhez azonban írni-olvasni tudókra van szükség, akiknek képzését meg kell oldani. A császár elsőként oktatási reformot léptetett életbe.
  • Az oktatás központja a középkorban a kolostorok voltak, ezért Károly igyekezett számukat gyarapítani, uralkodása alatt közel kétszázat alapított. A Yorkból érkezett tudós szerzetes, Alkuin hatására a jelesebb iskolákban bevezették a hét szabad művészet – septem artes liberales- oktatását. Két fő csoport létezett. Az első az „alsó fokozat”, a trivium volt, melybe három tárgy tartozott: a gramatika (a latin nyelv szabályainak elsajátítása), a retorika ( a kifejezés művészete) és a dialaelktika (az érvelés és a vitatkozás) tudománya

Nagy Károly kis lovasszobra (VIII. sz.;

Aachen, palotakápolna

A Karoling-kori művészet

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/9het/muvtori/muvtori9.html

slide10

Keresztény egyház

Tk. (Sz-9)-136.ol

slide12

A keresztény egyház a korai középkorban

Egyház szervezete

Tk. (M)-137. old: még a keresztényé vált Római Birodalomban alkult ki a 4-5. században .

Róma Pátriárkája, a római pápa nagyobb tekintélyt és hatalmat igényelt a többi egyházi vezetőnél, mivel Jézusnak a Máté evangéliumában megőrzött szavait úgy magyarázták, hogy Péter és utódai az isteni akarat közvetítői, Krisztus helytartói a földön.

Római pápa

Konstantinápoly- ból

A császár a 6.század második felétől egyre nehezebben tudta érvényesíteni hatalmát Itáliában.

Nagy Szent Gergely pápa egységesítette a birtokok igazgatását, megnövelte bevételeit, háborúzott és békét kötött a longobárdokkal, s mindezt a távol lévő császár belegyezése nélkül.

slide13

Nagy Szent Gergely

(560-604)

Tk (Sz-Fk)-

Nagy Szent Gergely pápa a pápaság és római katolikus egyház tekintélyének megalapozója. Gazdag római nemesi család gyermeke volt, aki szerzetesnek állt. Pápaként erőteljesen támaszkodott

szerzetességre

különösen Nyugat-Európában végzett térítő munkában, amelynek sikere növelte a pápa tekintélyét. Az új államok megkeresztelkedett uralkodói szívesen fogadták a szerzeteseket. Munkájuk révén a 10. század végére Európa kereszténnyé vált.

A bizánci császárral szemben Nagy Szent Gergely

építette ki a

pápai hivatal szervezetet

megreformálta a szertartásrendet, szorgalmazta az egyházi énekek összegyűjtését. A hagyomány szerint maga is írt ilyen egyszólamú énekeket, amelyeket róla neveztek el

gregorián

slide14

SZERZETESSÉG

Tk. (M).137/138.old: A szerzetesi mozgalom előzménye Egyiptomban jellemző remeteség volt. A szerzetesi közösségek a 4. századtól jöttek létre a Keletrómai Birodalomban,

Matthias Grünewald: Remete Szent Antal és Pál

Az ortodox, kopt és szír egyházak által is tisztelt szentek. Pál Egyiptomban a világtól elvonult aszketikus életetet élt. Pálmalevélből font ruhában ábrázolják. A magyar alapítású pálos rend is ősatyjának tekinti. Őket Nagy Szent Vazulról Bazilitáknak nevezik

Remete Szent Pál képe a magyar szent koronán

http://www.koh7.hu/5_irasok/101220_palos/palos_02remete.html

Nyugaton a szerzetesség keleti mintára terjedt el. 529 körül Monte Cassinóban Szent Benedek megalapította a bencés rendet. A regula, a szerzetesi élet zabályzata Krisztus példájának követését írta elő: engedelmességet, a szegénységet és a tisztaságot. Ezért üdvözülést, túlvilági boldogságot ígért jutalmul. A szerzetesek imával és munkával töltötték idejüket. Jelszavuk: „Imádkozz és dolgozz!”. Fizikai és szellemi munkát egyaránt végeztek. A kolostorokban élő szerzetesek megőrizték az ókor szellmi és anyagi műveltségét, és megteremtették a középkori kultúra alapjait

slide15

A Pápai Állam létrejötte

Tk (M)-137.old: A Keletrómai Császárság az arab támadások miatt a 7. században tovább gyengült ezért a frank uralkodóval kötött szövetséget. 756-ban Kis Pippin által adományozott észak-itáliai és Róma környéki területekből jött létre az

Egyházi (Pápai) Állam

Nagy Károly

frank császár, majd

Nagy Ottó

német-római császár is megerősítette az adományokat.

A pápák

Bizánc helyett a nyugat-európai uralkodók oltalma alá helyezkedtek, így nagyobb függetlenséget élvezhettek.

Tk (Sz, FK)-178.old

slide16

Tk (M)-138.old: Az arabok elszakították a keleti egyházközpontokat, így a két”Róma” versengett egymással az egyházon belüli befolyásért. Fokozatosan különbségek alakultak ki, ezek azonban az alapvető hittételeket nem érintették. Egyformán elismerték Krisztus Isten voltát, isteni és emberi természetét. , Mária istenanyaként tiszteletét, a Szentháromság egységét. Eltérések inkább az egyház és világi hatalom viszonyában szertartások rendjében voltak.

slide18

BIZÁNCI BIRODALOM

Míg Nyugat-Európa visszaesett a gazdaság, addig a Keletrómai Birodalom és a Közel-Kelet megőrizte az ókori fejlettségi szintet. Így a VI.-X . század között ismét e térség a világ művészeti és tudományos központja.

Virágzását elsősorban a területet érintő, és továbbra is élénk távolsági kereskedelemnek köszönhette.

A kereskedelem tovább éltette a nagyvárosokat és pénzgazdálkodást.

Megkísérelte az egységes Római Birodalom feltámasztását (időlegesen sikerült)

Az utolsó latin nyelven kormányzó császár (halála után a birodalomban a görög vált a hivatalos nyelvvé.)

Justinianusz

A tehetséges császár elkészítette a római jog gyűjteményes összefoglalását (Corpus Juris Civilis)

A hanyatló birodalom kivédte a Közel-Kelet másik nagy birodalmának a Perzsa Birodalom támadását , majd a nomád avarok benyomulását, megállították az arabok rohamát.

Az évezred végére ismét megerősödött.

Tk 1 (Sz)-175.old

slide22

Az iszlám vallás kialakulás és főbbtanításai.

Az iszlámot az egyistenhívő zsidó és keresztény, valamint a pogány arab hitvilágból alakította ki

Az iszlám gondolatvilága a szent könyvében , került kifejtésre

A Korán alapján a hívő moszlimnak öt alapvető parancsot kell betartania.

  • -Allahban , az egyetlen istenben, s prófétájában, Mohamedben való hit
  • - Mekka, szent város irányában végzett napi ötszöri ima.
  • -Kötelező alamizsna osztás szegényeknek
  • -A Ramadam havi böjt betartása, mikor napkeltétől napnyugtáig tilos enni és inni
  • -Minden igazhitű életében legalább egyszer zarándokoljon el a szet városba, Mekkába.

A moszlim ember és istene közel állt egymáshoz, de nem alakult ki bonyolult hittan, se erős hierarchiájú egyház.

Az iszlám egyesítette az arab törzsek erejét, s lehetővé vált, hogy a Közel-keleten kialakult hatalmi űrt az arabok töltsék ki.

állt az arab állam élén a korlátlan hatalmú, aki a szolgálati birtokokkal rendelkező katonai arisztokráciára támaszkodott.

Az iszlám magába olvasztva a Közel-Kelet kultúráját, az antik műveltség egyik közvetítőjévé vált.

Mohamed

Korán

Kalifa

Birodalmak és fénykorok 17. rész Az Iszlám kezdetei 1/3

http://www.youtube.com/watch?v=YAW1cN3uU68

slide23

Mohamed, béke és áldás legyen vele"

Mohamed

Folyamatosan, részletekben kapta meg a kinyilatkoztatást

Gábriel arkangyal

közvetítésével

Szóban közölte a kinyilatkoztatásokat tanítványaival

Korán arab nyelven jutott el Mohamedhez, s mind tartalma, mind szavai szentnek számítanak

A muszlimok szerte a világon máig is arabul recitálják a Korán szúráit, még ha nem értik is egyébként az arab nyelvet

slide24

Az arab terjeszkedés

Tk (Sz, Fk)-199

slide25

Az abbászida bagdadi kalifátus kiterjedése 850 körül, legnagyobb kiterjedése idején

A bagdadi kalifátus virágkorát az Ezeregyéjszaka meséiből ismert Harún ar-Rasid (785-809) kalifa idején élte. A birodalom fényes külsőségei jórészt perzsa szokásokat tükröztek.

slide26

Ezt a mecsetet Harun ar-Rasid kalifa epittette Ali feltetelezett sirja fole. A hivo szamara itt nyugszik Ali ibn Abu Talib, de vannak nezetek, mely szerint peldaul az afganisztani Nazar as-Sharif-ban.

Bagdad

slide28

476

önellátás

BIZÁNCI BIRODALOM

Hűbérbirtok

(feudum)

Hűbéri lánc

Hűbériség

Justinianusz

Tk 1 (Sz)-170/171.old

Tk 1 (Sz)-175.old

VALLÁS

Tk1 (Sz)161.old

pápa

Nagy Szent Gergely

(560-604)

Klodvig

732

Martell Károly

bencés

szerzetes

Egyházi Állam

Kis Pippin

Mohamed

iszlám

Korán

800

Nagy Károly

Mekka

622

Aachen

kalifa

Bagdad

843

962

Kordova

Tk 1 (Sz)-180.old