slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gatis Preimanis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gatis Preimanis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Gatis Preimanis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Gatis Preimanis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referents E-pasts : gatis.preimanis@km.gov.lv Tālrunis 67330 314, Fakss: 67227916.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gatis Preimanis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta' - gay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Gatis Preimanis

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas

Eiropas Savienības fondu departamenta

Finanšu instrumentu attīstības nodaļas referents

E-pasts: gatis.preimanis@km.gov.lv

Tālrunis 67330 314, Fakss: 67227916

slide2
Informācija par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr. 347 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu" nosacījumiem
visp r ga inform cija
Vispārīga informācija
 • Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumi Nr.347“Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu” nosaka :
  • Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu projektu konkursu organizēšanas kārtību;
  • prasības fonda projekta iesnieguma iesniedzējam;
  • fonda projektu iesniegumu (turpmāk - projekta iesniegums) sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, projektu iesniegumu atlases kārtību, kā arī to vērtēšanas kritērijus;
  • granta līguma slēgšanas kārtību;
  • tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtību.
fonda 2012 gada programmas aktivit tes
Fonda 2012.gada programmas aktivitātes

Atklāta projektu iesniegumu atlase:

 • 1."a" aktivitātē "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai;
 • 2.aktivitātē "Valsts institūciju speciālistu sniegto pakalpojumu kvalitātes un savstarpējās koordinācijas uzlabošana”

Ierobežota projektu iesniegumu atlase:

 •  1."b" aktivitātē "Vienotas koordinējošas un informatīvas struktūras izveide trešo valstu pilsoņu integrācijas atbalstam“;
 • 3.aktivitātē "Palīdzība efektīvi funkcionējošas integrācijas politikas veidošanā, veicot pieredzes un labās prakses apmaiņu ar citām dalībvalstīm”.
projektu iesniedz ji
Projektu iesniedzēji
 • 1.”a” un 2. aktivitātē projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes, pašvaldības, pašvaldību iestādes, atvasinātas publiskas personas, biedrības un nodibinājumi, starptautiskas organizācijas, kā arī valsts vai pašvaldību vai citu juridisko personu (izņemot komercsabiedrību) dibinātas augstskolas.

Prasības Fonda projektu iesniedzējiem

Nedrīkst:

 • maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process (ārpustiesas), bankrota procedūra, sanācija vai mierizlīgums, izbeigta saimnieciskā darbība,
 • sniegta nepatiesa informācija;
 • noziedzīgs nodarījums;
 • finansējums par tām pašām attiecināmajām izmaksām;
 • viena aktivitāte = viens projekts;

Citā fonda gada programmā:

 • ir ievērojis finansēšanas nosacījumus;
 • atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi;
 • nav tiesvedības procesā.
projektu iesniegumu sagatavo anas un iesnieg anas k rt ba i
Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība(I)

Projekta iesniegumu vadošajā iestādē var iesniegt:

 • papīra formā, iesniedzot personīgi vadošajā iestādē vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē; elektroniska dokumenta veidā;
 • Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas, projekta budžeta veidlapas, detalizēts pamatojums par apakšlīgumu summu pārsniegumu par 40%, projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu (arī sadarbības partneru) dzīvesgaitas aprakstiem, kredītiestādes izziņa (ja plāno piesaistīt papildus finansējumu), pilnvarojuma apliecinošiem dokumentiem (ja attiecināms), projekta pavadvēstules.
 • Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu Kultūras ministrijā personiski līdz 2013.gada 30.augustam, plkst.17.00 vai pa pastu (pasta zīmogs 2013.gada 30. augusts).
fonda galven m r a grupa
Fonda galvenā mērķa grupa
 • Trešo valstu pilsoņi -  tādu valstu pilsonis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis;
 • Bezvalstnieki - personas, kuras neviena valsts nav atzinusi par tās pilsoņiem un, kas Latvijas Republikā atzītas par bezvalstniekiem saskaņā ar Bezvalstnieku likumu;

Latvijā ieradušies pēdējo 5 gadu laikā un likumīgi uzturas Latvijas teritorijā!

fonda m r a grupa
Fonda mērķa grupa
 • Trešo valstu pilsoņi,

kas Latvijas Republikā likumīgi uzturas vairāk nekā 5 gadus, tai skaitā: Latvijas nepilsoņi (Eiropas Savienības izpratnē Latvijas nepilsonis ir trešās valsts pilsonis)

Lai veicinātu naturalizācijas procesu!

1."a" aktivitātē nepilsoņu īpatsvars nedrīkst pārsniegt 15 %no kopējā projekta mērķa grupā iesaistīto trešo valstu pilsoņu skaita.

 • Trešo valstu pilsoņi,

kas ieguvuši likumīgas tiesības ieceļot Latvijas Republikā,

lai pirms ieceļošanas tiem nodrošinātu integrācijas pakalpojumus.

tre o valstu pilso i kas nav fonda m r a grupa
Trešo valstu pilsoņi, kas nav Fonda mērķa grupa
 • TVP, kuri iesnieguši patvēruma pieteikumu un par kuriem galīgais lēmums vēl nav pieņemts;
 • TVP, kuriem ir bēgļa vai alternatīvais statuss;
 • TVP, kuri var pretendēt uz bēgļa vai alternatīvo statusu saskaņā ar Patvēruma likumu;
 • TVP sezonas darbu veicēji.

(TVP – trešo valstu pilsonis)

1 a aktivit tes finans jums
1."a" aktivitātes finansējums

1."a" aktivitātes mērķis ir izstrādāt un organizēt trešo valstu pilsoņiem kvalitatīvas adaptācijas programmas un pasākumus

 •  1."a" aktivitātes finansējums - 1 153 205,86 lati (1 640 864,11 euro)
  • 75 % fonda finansējums 864 904,39 lati (1 230 648,08 euro)
  • 25 % valsts budžeta finansējums 288 301,47 lati (410 216,03 euro)

Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta iesnieguma finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

 • 1."a" aktivitātē pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāk kā 14 056 lati (19 999,89 euro) un ne vairāk kā 120 000 latu (170 744,62 euro).
1 a aktivit tes at autie pas kumi
1."a" aktivitātes atļautie pasākumi
 • latviešu valodas un integrācijas kursu īstenošana;
 • kursi un informatīvas aktivitātes, lai sagatavotu trešo valstu pilsoņus naturalizācijas procesam;
 • pasākumi, kas nodrošina iespēju saņemt informāciju par Latviju pirms ieceļošanas;
 • pasākumi, kas veicina trešo valstu pilsoņu un Latvijas pilsoņu aktīvu sadarbību un pilsonisko līdzdalību;
 • atbalsta mehānismu izveide un pakalpojumu sniegšana mazaizsargātām trešo valstu pilsoņu grupām.
1 a aktivit te
1."a" aktivitāte
 • Īstenojami tikai tādi latviešu valodas un integrācijas kursi un programmas, kas izstrādāti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
  • aktualizācijas izmaksas ≤ 20 % no to izstrādes izmaksām.
  • kurss vai programma uzskatāmi par aktualizētiem, ja izmaiņas to saturā pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no to apjoma.
 •  1."a" aktivitātes ietvaros latviešu valodas un integrācijas kursa vai programmas minimālais apjoms ir 120 akadēmiskās stundas.
 • 1."a" aktivitātes ietvaros izmantotais finansējums vienam projekta tiešās mērķa grupas dalībniekam nedrīkst pārsniegt 800 latu (1138,30 euro).
2 aktivit te
2.aktivitāte
 • 2.aktivitātes mērķis ir stiprināt spēju koordinēt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī stiprināt iesaistīto speciālistu daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru dialoga prasmes.
 • 2.aktivitātes finansējums - 23 924,28 lati (34 041,19 euro)
  • 75 % fonda finansējums 17 943,21 lats (25 530,89 euro)
  • 25 % valsts budžeta finansējums 5 981,07 lati (8 510,30 euro).

Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

 • 2.aktivitātē pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāk kā 14 056 lati (19 999,89 euro) un ne vairāk kā 23 924,28 lati (34 041,19 euro).
2 aktivit tes at autie pas kumi
2.aktivitātes atļautie pasākumi
 •  pasākumi, kuros īsteno starpkultūru mācību sistēmu, it īpaši pasākumi, kuros tiek apmācīti pedagogi darbam starpkultūru vidē, metodisko materiālu pielietošanā un sadarbības veidošanā ar trešo valstu pilsoņu bērnu ģimenēm, kā arī pasākumi, kuros tiek veidotas starpprofesionāļu komandas;
 • dažādu speciālistu apmācības un kompetences celšana par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas, integrācijas, naturalizācijas un repatriācijas jautājumiem un starpkultūru komunikāciju, it īpaši Latvijas reģionos.
izmai as mk noteikumos sal dzin jum ar 2011 gada programmas mk noteikumiem
Izmaiņas MK noteikumos salīdzinājumā ar 2011.gada programmas MK noteikumiem
 • 7. punkta “Projekta iesniedzēja prasības” 7.1. apakšpunktā “tam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta (ja attiecināms);” juridiski precizēta terminoloģija;
 • 9.punkts “Īstenojot atklātu projektu iesniegumu atlasi, projekta iesniegumā var paredzēt projekta īstenošanu sadarbībā ar partneriem, ar kuriem projekta iesniedzējs noslēdzis partnerības līgumus par projekta aktivitāšu īstenošanu un kuriem tiks piešķirts finansējums aktivitāšu īstenošanai. Uz sadarbības partneri attiecas šo noteikumu 7.punktā minētās prasības juridiski precizēti nosacījumi, attiecībā uz formulējumu, kas ir sadarbības partneris.
izmai as mk noteikumos sal dzin jum ar 2011 gada programmas mk noteikumiem1
Izmaiņas MK noteikumos salīdzinājumā ar 2011.gada programmas MK noteikumiem
 • 39.punkts “Nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, projekta iesniedzējs nodrošina vadošās iestādes lēmumā paredzētajā termiņā. Projekta iesniedzējs, izpildot vadošās iestādes lēmumā ietvertos nosacījumus, nav tiesīgs veikt projekta iesniegumā citas ar vadošo iestādi nesaskaņotas izmaiņas.
 • 100.punkts Darba samaksa projekta iesniegumā nepārsniedz projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera parasti veikto darba samaksu par līdzīgu darbu veikšanu un ir ne vairāk kā seši lati stundā (neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), izņemot samaksu par virsstundu darbu. Samaksu par virsstundu darbu veic saskaņā ar darba tiesības regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Fonda projekta finansējuma ietvaros piemaksa par virsstundu darbu ir ne vairāk kā 100 % no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, – ne vairāk kā 100 % apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.
tipisk k s k das
Tipiskākās kļūdas
 • MK noteikumu Nr.347 6.pielikuma 15.punktā ir paredzēts noteikt tiešo labumu guvēju skaitu, kur minimāli nepieciešamais punktu skaits ir 2.punkti, kas nozīmē, ka ir jāiesaista 101- 149 cilvēki, ja, savukārt, netiek sasniegtais cilvēku skaits, tad attiecīgā kritērijā projekta iesniegums saņem 0 punktu un attiecīgi projektu iesniegumu nevar precizēt ;
 • Izmaksas uz vienu tiešo mērķa grupas dalībnieku pārsniedz 800 Ls;
 • Jebkura priekšmeta iegādei ir jāpamato ekonomiskais izdevīgums un nepieciešamība;
 • Nav aprakstīti riski un to mazināšanas pasākumi;
 • Nav pietiekami aprakstīts mērķa grupas raksturojums.
j piev r uzman ba
Jāpievērš uzmanība

1.a aktivitāte 15.kritērijs

Projekta iesniegumā plānotais tiešā

labuma guvēju skaits visos fonda

projektā paredzētajos pasākumos

kopumā:

2/P!!!

 • līdz 100 (ieskaitot) cilvēku 0.p.
 • 101–149 (ieskaitot) cilvēki 2.p.
 • 150–200 (ieskaitot) cilvēku 3.p.
 • 201–300 (ieskaitot) cilvēku 4.p.
 • vairāk par 301 cilvēku 5.p.

Uzraudzības rādītāji

valodu un integrācijas kursos

apmācīti un iesaistīti vismaz 500

trešo valstu pilsoņi;

kursos apmācīti un naturalizācijas

eksāmena kārtošanai sagatavoti

vismaz 300 trešo valstu pilsoņi.

j piev r uzman ba1
Jāpievērš uzmanība

2.aktivitāte 16.kritērijs

Projekta iesniegumā plānotais tiešā

labuma guvēju skaits visos fonda

projektā paredzētajos pasākumos

kopumā:

1/P!!!

 • līdz 100 (ieskaitot) cilvēku 0.p.
 • 101–149 (ieskaitot) cilvēki 1.p.
 • 150–200 (ieskaitot) cilvēku 3.p.
 • 201–300 (ieskaitot) cilvēku 5.p.

Uzraudzības rādītāji

 • uzlabotas vismaz 100 dažādu speciālistu zināšanas par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas, naturalizācijas un repatriācijas jautājumiem, un starpkultūru komunikāciju it īpaši Latvijas reģionos.
paldies par uzman bu
PALDIES PAR UZMANĪBU

ES fondu departaments

Kontaktinformācija:

etvvif@km.gov.lv