slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EEA Grants Norway Grants PowerPoint Presentation
Download Presentation
EEA Grants Norway Grants

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

EEA Grants Norway Grants

196 Views Download Presentation
Download Presentation

EEA Grants Norway Grants

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EEA Grants Norway Grants „Romų kalbos vaidmuo ugdymo ir bendravimo rakurse“ Daiva Tumasonytė 2014 m. Vilnius

 2. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Kalbą, kuria kalba dabar romų tauta, moka tik romai ir su jais artimai susiję asmenys. Tai teikia galimybę bendrauti vieniems su kitais. Kalba perduodama daugiau žodžiu, t. y. žodine tradicija palikdama ryškų pėdsaką romų sąmonėje. Žodinės tradicijos pagalba perduodami papročiai, vertybės, gyvenimo būdo ypatumai. Patarlė: „Mirtis ir gyvenimas – liežuvio galioje – ir kas su juo sutaria, tas valgys jo vaisius“ Kalba glaudžiai susijusi su kultūra, intelektualiniais žmonijos turtais.

 3. NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti Kalba kaip instrumentas skirta kalbėjimui, bet tampa priežastimi nesusikalbėjimo tarp skirtingų žmonių, kultūrų. Gimtosios kalbos išlaikymas kiekvienai kultūrai svarbus. Pasikeitus gimtajai kalbai keičiasi ir pati asmenybė, pasaulėžiūra, aplinkos samprata, savivoka. Vykstant kalbiniui prisitaikymui vyksta ir tapatybės pokytis. Išlaikydami kalbą – išlaikysime tapatybę. Romų kalba – tautos dvasia teikianti jai gyvybės. Jos dėka kuriama romų kultūra, atskleidžia tautos savitumą. Išoriškai kalba yra tautos ženklas, išskiriąs ją iš kitų tautų tarpo. Kai įsisąviname vienos kurios tautos kalbą, asmuo įgauna ir tos tautos tapatybę. Tauta, gyvuos tol, kol išlaikoma gyva sava kalba.

 4. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti KALBA IR TAUTYBĖ: • Išskiria iš kitų tautų ir bendruomenių; • Nusako esminius bendruomenės požymius; • Teikiantia bendruomenei stabilumo; • Tai galimybė bendruomenei vystytis. Asmuo tapdamas tautos nariu savyje nešioja tautybės požymius. Todėl paneigti savo tautybę reikštų paneigti save patį. Tautybė neišdildomas požymis, kurio negali pakeisti. Todėl ugdymas per kalbą svarbus dalykas.

 5. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti Kalbos dėka perimame savo tautos istorinę patirtį – ką nešame kiekvienas savyje t. y. kiekvienas tautos narys. Savimi jaučiamės tuomet, kai mumyse mūsų pačių istorija suderinama su savo tautos istorija. Išsižadėdami tautos išsižadame savęs. Negali savo tautos pakeisti kita. Kalba nuolat keičiasi kaip ir tautos savimonė. Ugdyti tai sudaryti sąlygas kurti tautinę tapatybę, kuri atitiktų jų siekius ir pageidavimus. Būti romu - tai sąmoningai save laikyti romu, o kalba padeda plėsti tautybės sampratą.

 6. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti Kalba kaip jungiantis ir skiriantis veiksnys Kalba: • skydas apginantis vieną grupę nuo kitos Izoliacija/atsiribojimas nuo kitų • komunikacijos/bendravimo priemonė Mokėjimas vienos ar kitos kalbos suartina asmenis. Tai galimybė tapti savimi. Kalbos dėka gebame suprasti bei įsijausti į su kita kalba susijusį pasaulį. Juk kalba nesiriboja vien žodiniais ryšiais, o išreiškia patį gyvenimą apimdamas žmonių interesus, lūkesčius jausmus.

 7. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti Praradus kalbą susvetimėjama, kadangi ji apima visą žmonijos patirtį. Kalbos aspektai: • saugo tautos praeities išgyvenimus, • padeda suvokti dabartį ir net pažvelgti į ateitį, • padeda įvertinti žmonių veiklos apraiškas, • jungia įvairias tautinio gyvenimo sritis, • veikia kaip vienijantis veiksnys, • neatsiejama nuo romų tautos tapatumo santykių. Todėl kalbą reikia išsaugoti ir perduoti kitoms kartoms

 8. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti Įsisavindamos kalbą, naujos kartos perima ir visus tuos turtus, kurie yra sutelkti tautos kalboje. Bet koks kalbos pažeidimas gali atsiliepti ir asmens tapatybei. Nepagarba romų kalbai gali pakenkti jo savimonei. Kiekvienas šaipymasis iš asmens kalbos traktuojamas/ suvokiamas, kaip šaipymasis iš jo paties asmens. Sudarydami sąlygas mokintis, išlaikyti tėvų kalbą atgyja ir jų tautinė savimonė, pradeda jausti savo tautos nariais. Mokinantis/įsisavinant kitų kalbų ir apleidžiant savąją kartais galima baimintis/nerimauti, išgyventi savęs praradimo jausmą/ prarasti save. Su kalba perimama ir tautos pasaulėžiūra, bei pasaulėjauta. Į pasaulį pradedama žiūrėti ir jį jausti kitaip, sykiu ima keistis ir pats asmuo, perimdamas naujos tapatybės bruožus.

 9. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti KALBOS PRARADIMAS Kalbos pakeitimas reiškia tautinės savimonės praradimą, susitapatinimą su kita tautybe. Kalbai išnykus, pradeda nykti ir tautinio gyvenimo apraiškos: papročiai, dainos, tautiniai simboliai. Kalba yra jungianti ir palaikanti ašis, kuri jungia ir palaiko tautines apraiškas. Kalbos ašį pašalinus suyra ir tautinio gyvenimo visuma. Kalba apimanti visas gyvenimo sritis apima net ir patį asmenį. Ji formuoja asmens tapatybę, buria žmones draugėn. Kalba nėra įgimtas gebėjimas, ją kiekviena tauta turi iš naujo įsisavinti. Tautos kalba išnyksta tuomet, kai pati tauta dėl įvairiausių priežasčių jos išsižada. Ji gyvuoja kiek ją patys branginsime ir puoselėsime, kiek sugebėsime ją perduoti ateinančioms kartoms.

 10. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti ROMŲ TAPATYBĖS IŠGYVENIMO GALIMYBĖS Išoriškai: • Šventės /kilmės suvokimas/ • Papročiai/gyvenimo būdas/ • Kalbėjimas romų kalba/ kalbos mokėjimas/ Žinojimas paremtas giminystės ryšiais „Esu romas, nes tėvai ir proseneliai romai...“

 11. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti Iš vidaus: • Susitaikymas su jausmais Jausmų apraiškos – džiaugsmas ir laimė; - ypatingumas, pasididžiavimas; - diskriminacijos patirtis - įsipareigojimo pajautimas savo tautai • Nusiteikimai ir polinkiai • Išgyvenama romų tautybės tapatumas, kuris kyla iš bendravimo su kitais romais. • Buvimas kartu suteikia vietos pajautimą • Bendrumo jausmas išgyvenant tuos pačius išgyvenimus (džiaugsmą ir ašaras)

 12. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti Tarp kitų jausmų gali būti nejaukumo ir gėdos jausmų, bandymai nuslėpti, kad esu romas, arba susijęs/bendrauju su romais Gėdijamasis, kad esame kitokie. Tas kas esame nepriklauso nuo žmonių ar įvykių. Jis labiau priklauso nuo mūsų pačių vidinio gyvenimo ir iš jo kylančio susirūpinimo bei įvairių baimių. Jausdami tėvų emocijas ir dvasinį paveldą, kurie padeda formuoti jautrias emocijas, kurios ugdant tampa tapatybės dalimi. Baimė, neviltis, kaltė, vienišumo patirtis sukelia atstūmimo nepilnavertiškumo jausmus. Šios kliūtys ima valdyti ir trukdo priimti save tokius kokie iš tikrųjų esame, trukdo susitaikyti su savimi. Ne meilė žudo.

 13. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti Taip kaip matome save ir pasaulį – lemia įvairi patirtis....

 14. NVO tinklas Romųbendruomenei įgalinti Ačiū